| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/321/12 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 5 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami), art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zmianami) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Miasta Piekary Śląskie uchwala:

§ 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta Piekary Śląskie:

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,84 zł od 1 m2powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł od 1 ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,43 zł od 1 m2powierzchni

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,70 zł od 1m2powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,94 zł od 1 m2powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24 zł od 1 m2powierzchni użytkowej

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,45 zł od 1 m2powierzchni użytkowej

e) pozostałych (w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego) - 7,36 zł od 1 m2powierzchni użytkowej

3. od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 -7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1. grunty, budynki lub ich części oraz budowle stanowiące mienie komunalne nie oddane w posiadanie zależne.

2. piwnice, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

3. nieruchomości położone na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej.

§ 3. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 2 ust. 3 będzie następować zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji WE nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz.Urz. UE L nr 379 z 28.12.2006).

2. Wartość zwolnienia od podatku od nieruchomości łącznie z wartością innej pomocy de minimis uzyskanej przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w dowolnie ustalonym okresie trzech lat kalendarzowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 €, w przypadku podmiotu gospodarczego działającego w sektorze transportu drogowego – 100.000 €.

3. Podatnik, ubiegający się o prawo do zwolnień obowiązany jest do złożenia:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U . Nr 53, poz. 311).

§ 4. Z dniem 1 stycznia 2013 roku traci moc Uchwała Rady Miasta w Piekarach Śląskich Nr XII/179/11 z dnia 24 listopada 2011 roku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »