| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/405/12 Rady Miasta Zabrze

z dnia 17 września 2012r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu usługowego przy węźle Al. Korfantego z drogą nr4 w Zabrzu

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt. 5, art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 roku nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003 roku o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z   2012 roku poz.647) oraz w   związku z   uchwałą nr XXXII/410/08 Rady Miejskiej w   Zabrzu z   dnia 17 listopada 2008r. w   sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu usługowego przy węźle Al. Korfantego z   drogą nr 4   w Zabrzu, po stwierdzeniu zgodności projektu zmiany planu miejscowego z   ustaleniami studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze uchwalonego w   dniu 4   lipca 2011r. (uchwała Nr XII/126/11 Rady Miejskiej w   Zabrzu), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze  

Rada Miasta   Zabrze  
uchwala  
zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą:  
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu usługowego  
przy węźle Al. Korfantego z   drogą nr4 w   Zabrzu  

Dział I.
USTALENIA WPROWADZAJĄCE  

§   1.   1.   Ustalenia wprowadzające obowiązują na całym obszarze zmiany planu miejscowego.  

Rozdział 1.
Przepisy wstępne  

§   2.   1.   Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar położony w   dzielnicy „osiedle Mikołaja Kopernika” i   oznaczony w   dotychczasowym miejscowym planie symbolami 3UZP,1KS,5Tg. Obszar zmiany planu położony jest między ulicą Macieja Mielżyńskiego, Al. Korfantego i   Al. Jana Nowaka- Jeziorańskiego /DK nr88 - dawna DK nr4/.  

2.   Ustaleniami zmiany planu są:  

1)   tekst zmiany planu, stanowiący niniejszą uchwałę Rady Miasta Zabrze,  

2)   załącznik nr 1   - stanowiący rysunek zmiany planu, wykonany na aktualnej mapie ewidencyjnej w   skali 1   : 2000, wraz z   wyrysem ze studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zabrze uchwalonego w   dniu 4   lipca 2011 roku (uchwała Nr XII/126/11 Rady Miejskiej w   Zabrzu) z   naniesionymi granicami opracowania zmiany planu miejscowego.  

3.   Integralnymi częściami niniejszej uchwały są ponadto:  

1)   załącznik nr 2   - Rozstrzygnięcie Rady Miasta   Zabrze dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu niniejszej zmiany planu w   trakcie wyłożenia do publicznego wglądu.  

2)   załącznik nr 3   - Rozstrzygnięcie Rady Miasta Zabrze dotyczące sposobu realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych,  

§   3.   1.   Zmianę planu sporządza się w   szczególności w   celu określenia nowych zasad sposobu zagospodarowania terenu oraz umożliwienia lokalizacji obiektów handlowych o   powierzchni sprzedaży powyżej 2000m 2 .  

§   4.   1.   Tekstowe ustalenia zmiany planu, o   których mowa w   §2 ust.2 pkt.1   , zawierają następujące działy i   rozdziały niniejszej uchwały:  

a)   DZIAŁ I:   USTALENIA WPROWADZAJĄCE  

-   Rozdział 1:Przepisy wstępne  

-   Rozdział 2:Definicje  

b)   DZIAŁ II:   USTALENIA PLANU  

-   Rozdział 3:Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy infrastruktury komunikacyjnej. Standardy komunikacyjne  

-   Rozdział 4:Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy infrastruktury technicznej  

-   Rozdział 5: Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków, oraz dóbr kultury współczesnej  

-   Rozdział 6:Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych oraz rozmieszczenia inwestycji celu publicznego  

-   Rozdział 7: Zasady dotyczące sposobów i   terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i   użytkowania terenów  

-   Rozdział 8:Ustalenia przeznaczenia terenu  

c)   DZIAŁ III:   USTALENIA STREF  

d)   DZIAŁ IV:   USTALENIA KOŃCOWE  

2.                 Rysunek zmiany planu, o   którym mowa w   §2 ust.2 pkt.2   zawiera następujące oznaczenia graficzne stanowiące prawo miejscowe:  

1)   granicę opracowania zmiany planu,  

2)   linię rozgraniczającą teren - linia ta pokrywa się z   granicą opracowania zmiany planu,  

3)   symbol jednostki funkcjonalnej planu, wskazujący na podstawowe przeznaczenie terenu,  

4)   nieprzekraczalne linie zabudowy – określają nieprzekraczalne granice dopuszczenia zabudowy budynkami.  

3.                 Rysunek zmiany planu, poza oznaczeniami ustaleń o   których mowa w   ust.2   zawiera oznaczenia informacyjne nie stanowiące prawa miejscowego:  

1)   linie i   symbole sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej,  

2)   istniejące budynki, nazwy ulic itp.  

Rozdział 2.
Definicje  

§   5.   1.   Ilekroć w   dalszej części niniejszej uchwały mowa o:  

1)   uchwale     należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Zabrze o   ile z   treści przepisu nie wynika inaczej;  

2)   planie     należy przez to rozumieć ustalenia niniejszej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar o   którym mowa w   §2   niniejszej uchwały, o   ile z   treści przepisu nie wynika inaczej;  

3)   tekście zmiany planu     należy przez to rozumieć część tekstową zmiany planu stanowiącą jego integralną część i   zawierającą zawarte w   formie opisowej ustalenia dotyczące obszaru objętego uchwałą;  

4)   rysunku zmiany planu     należy przez to rozumieć część graficzną planu stanowiącą jego integralną część będącą załącznikiem nr1 do niniejszej uchwały i   składającą się z   planszy podstawowej sporządzonej w   skali 1: 2000;  

5)   obszarze zmiany planu     należy przez to rozumieć obszar znajdujący się w   granicach niniejszej zmiany planu;  

6)   inwestorze   – należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną ubiegającą się o   wydanie stosownych zezwoleń budowlanych w   oparciu o   prawo budowlane;  

7)   inwestycji   – należy przez to rozumieć przedmiot wystąpienia o   pozwolenia na przewidziane prawem roboty budowlane;  

8)   przepisach odrębnych   – należy przez to rozumieć ustanowione i   obowiązujące przepisy ustaw i   innych aktów prawnych obowiązujące na dzień uchwalenia planu;  

9)   jednostce funkcjonalnej planu   – należy przez to rozumieć obszar, ograniczony liniami rozgraniczającymi tereny o   różnym przeznaczeniu o   odrębnie nadanym symbolu, zawierającym symbol oznaczający jego podstawowe przeznaczenie;  

10)   powierzchni zabudowy   – należy przez to rozumieć sumę powierzchni zabudowy wszystkich budynków istniejących i   projektowanych, liczonej w   poziomie terenu po zewnętrznym obrysie murów;  

11)   przeznaczeniu podstawowym   – należy przez to rozumieć wskazane w   treści ustaleń planu określenie przeznaczenia terenu wskazujące na sposób użytkowania nieruchomości i   znajdujących się lub projektowanych na niej obiektów. Przeznaczenie podstawowe nie wymienione w   ustaleniach uważa się za niedopuszczalne, o   ile inne ustalenia nie regulują tego inaczej;  

12)   przeznaczeniu uzupełniającym   – należy przez to rozumieć występujące łącznie z   przeznaczeniem podstawowym inne przeznaczenie wskazane w   ustaleniach planu dotyczące sposobu użytkowania nieruchomości i   znajdujących się lub projektowanych na niej obiektów;  

13)   powierzchni przeznaczenia podstawowego   – należy przez to rozumieć sumę wszystkich powierzchni we wszystkich obiektach istniejących lub projektowanych, znajdujących się na działce budowlanej, o   wyznaczonym w   ustaleniach planu przeznaczeniu podstawowym wraz z   terenem przynależnym temu przeznaczeniu. Powierzchnię przeznaczenia podstawowego oblicza się jako sumę powierzchni wszystkich kondygnacji budynku użytkowanych przez wskazane w   ustaleniach przeznaczenie podstawowe, mierzonych po wewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych budynku na poziomie podłogi, bez pomniejszenia o   powierzchnię przekroju poziomego konstrukcji i   przegród wewnętrznych, lecz z   powiększeniem o   powierzchnię antresoli, jeżeli występują one na tych kondygnacjach. Powierzchnia podstawowego przeznaczenia obejmuje też pomieszczenia pomocnicze, gospodarcze i   techniczne związane z   jej użytkowaniem. W   obiektach wielofunkcyjnych o   przeznaczeniu podstawowym i   uzupełniającym, w   których pomieszczenia pomocnicze, gospodarcze i   techniczne są użytkowane wspólnie, powierzchnie tych pomieszczeń wlicza się jednorazowo do powierzchni przeznaczenia podstawowego. Powierzchnia przeznaczenia podstawowego stanowi jedyny i   podstawowy parametr do obliczenia dopuszczalnej ilości powierzchni przeznaczenia uzupełniającego;  

14)   powierzchni przeznaczenia uzupełniającego   – należy przez to rozumieć sumę wszystkich powierzchni użytkowanych zgodnie z   wyznaczonym przeznaczeniem uzupełniającym we wszystkich obiektach istniejących i   projektowanych, znajdujących się na działce budowlanej, w   granicach jednostki funkcjonalnej planu dla której:  

a)                 limity ilości powierzchni przeznaczenia uzupełniającego nie dotyczą:  

-   infrastruktury technicznej, o   ile wynika to z   branżowych uwarunkowań technicznych oraz infrastruktury komunikacyjnej,  

-   zieleni innej, izolacyjnej, urządzonej.  

15)   urządzeniach reklamowych   – należy przez to rozumieć wszelkiego rodzaju kształtu i   wielkości nośniki treści reklamowych i   informacyjnych nie będących znakiem w   rozumieniu przepisów o   znakach i   sygnałach lub znakiem informującym o   obiektach użyteczności publicznej ustawionym przez gminę, lokalizowanych w   jakiejkolwiek materialnej formie wraz z   elementami konstrukcyjnymi i   zamocowaniami będących konstrukcjami samodzielnymi lub montowanych na zewnętrznych elementach innych obiektów budowlanych.  

16)   zieleni wysokiej   – należy przez to rozumieć drzewa lub krzewy o   wysokości dojrzałej formy powyżej 2,00m od poziomu terenu, występujące pojedynczo lub w   grupie. Grupy zieleni o   wysokości powyżej 2,00m znajdujące się od siebie w   odległości nie większej niż 5,00m od rzutu korony stanowią jeden kompleks zieleni wysokiej;  

17)   zieleni niskiej   – należy przez to rozumieć drzewa lub krzewy o   wysokości dojrzałej formy do 2,00m od poziomu terenu, występujące pojedynczo lub w   grupie;  

18)   wysokość zabudowy   – należy przez to rozumieć:  

a)   wysokość budynków,  

b)   wysokość pozostałych obiektów budowlanych za wyjątkiem sieci, urządzeń i   obiektów infrastruktury technicznej – mierzoną od poziomu terenu w   najniższym punkcie styku z   obrysem zewnętrznym obiektu do najwyższego punktu elementu wykończenia obiektu budowlanego;  

19)   miejscu postojowym   – należy przez to rozumieć zrealizowane w   formie garaży lub parkingów, wydzielone miejsca dla pojazdów samochodowych. Pojęcie to obejmuje też wydzielone przyjezdniowe miejsca postojowe wzdłuż istniejących i   projektowanych ulic.  

2.   Ilekroć w   dalszej części niniejszej uchwały mowa o   przeznaczeniu:  

1)   tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o   powierzchni sprzedaży powyżej 2000m   2   - należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu pod obiekty handlowe o   powierzchni sprzedaży powyżej 2000m 2 ;  

2)   usługi handlu   - należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu i   obiektów realizowane jako handel detaliczny i   hurtowy;  

3)   usługi administracji   - należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu i   obiektów realizowanych jako administracja publiczna i   obrona narodowa, organizacje i   zespoły eksterytorialne, ochrona przeciwpożarowa;  

4)   usługi nauki i   techniki   - należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu i   obiektów realizowane jako instytucje prowadzące badania naukowe, prace rozwojowe, badania i   analizy techniczne itp.;  

5)   usługi turystyki   - należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu i   obiektów realizowane jako świadczenie usług turystyki w   tym w   budynkach zamieszkania zbiorowego i   na polach kempingowych, w   tym usługi organizatorów turystyki, pośredników i   agencji turystycznych;  

6)   usługi gastronomii   - należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu i   obiektów realizowane jako usługi związane z   wyżywieniem (restauracje, bary, ruchome i   stałe placówki gastronomiczne, itp.);  

7)   usługi inne   -   należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu i   obiektów realizowane jako usługi w   zakresie informacji w   tym informacji elektronicznej, finansów i   ubezpieczeń, obsługi rynku nieruchomości, zatrudnienia, usług detektywistycznych i   ochroniarskich, utrzymania porządku w   budynkach i   zagospodarowaniu terenów, oraz usługi biurowe i   inne wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej itp.;  

8)   usługi towarzyszące   - należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu i   obiektów związanych bezpośrednio z   istniejącym lub planowanym przeznaczeniem podstawowym wskazanym w   ustaleniach planu, realizowane jako usługi prawnicze, rachunkowo – księgowe i   doradztwa podatkowego, usługi w   zakresie architektury i   inżynierii oraz związanego z   nią doradztwa technicznego, pośrednictwa w   obrocie nieruchomościami, reklamy, fotografii, usługi tłumaczenia i   nauki języków obcych, usługi organizatorów turystyki, pośredników i   agentów turystycznych, opieka dzienna nad dziećmi, pozaszkolne formy edukacji artystycznej, sportowej, praktyki lekarskie i   związane z   opieką zdrowotną, usługi fizjoterapeutyczne, usługi paramedyczne, naprawa i   konserwacja komputerów i   sprzętu komunikacyjnego i   innych artykułów użytku osobistego i   domowego, fryzjerstwo i   kosmetyka;  

9)   składy i   magazyny   - należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu i   obiektów realizowane jako centra logistyczne, działalność pocztowa i   kurierska, tereny i   obiekty realizowane jako działalność wspomagającą przewozy komunikacją samochodową np: stacje paliw, stacje obsługi samochodów, salony sprzedaży samochodów, usługi pomocy drogowej itp. oraz przeznaczenie terenu pod budynki garażowe lub miejsca postojowe na pojazdy samochodowe;  

10)   infrastruktura techniczna   – należy przez to rozumieć system infrastruktury technicznej obejmujący zespół urządzeń, obiektów, sieci podziemnych i   naziemnych, dostarczających gaz, energię elektryczną, ciepło, wodę, sygnał telefoniczny, teleinformatyczny, radiowy, telewizyjny oraz odbierających ścieki sanitarne, wody opadowe, a   także instalacje oświetlenia terenu oraz inne instalacje mogące służyć realizacji wskazanego przeznaczenia podstawowego i   uzupełniającego;  

11)   infrastruktura komunikacyjna   – należy przez to rozumieć system komunikacji obejmujący wydzielone lub nie wydzielone liniami rozgraniczającymi obiekty i   urządzenia obejmujące: publiczne i   niepubliczne ulice, dojścia, dojazdy, przyjezdniowe zatoki, miejsca postojowe i   przystankowe, przyuliczne i   samodzielne chodniki, ścieżki rowerowe i   pieszo – rowerowe, ciągi pieszo – jezdne, oświetlenie uliczne, instalacje regulacji i   bezpieczeństwa ruchu i   inne urządzenia i   obiekty służące obsłudze ruchu pojazdów i   pieszych;  

12)   zieleń urządzona   – należy przez to rozumieć teren obejmujący zieleń wysoką  
i niską, istniejącą i   projektowaną, stanowiącą element kompozycji architektonicznej lub kompozycji urbanistycznej terenu i   obejmującą poza zielenią: aleje spacerowe, obiekty małej architektury oraz urządzenia i   obiekty rekreacji i   wypoczynku, w   tym boiska bez trybun. Zieleń urządzona może mieć charakter:  

a)   zieleń urządzona parkowa   obejmującej takie obiekty jak: obiekty małej architektury, ciągi spacerowe, miejsca do siedzenia, miejsca piknikowe, trawniki, itp.;  

b)   zieleń urządzona rekreacyjna   obejmującej takie obiekty małej architektury jak: małe boiska, ścieżki zdrowia itp.; o   przewadze otwartych terenów zieleni niskiej i   trawników;  

13)   zieleń izolacyjna   – należy przez to rozumieć teren obejmujący zieleń wysokąi niską, istniejącą i   projektowaną, stanowiącą zwarty kompleks o   funkcjach bariery akustycznej, optycznej, przeciwchemicznej i   przeciwpyłowej, oddzielającej teren, na którym może zaistnieć emisja zanieczyszczeń lub innych uciążliwości od terenów dla których taka emisja powodowałaby ograniczenia w   sposobie użytkowania zgodnie z   wyznaczonym przeznaczeniem podstawowym lub uzupełniającym;  

14)   zieleń inna   – należy przez to rozumieć zieleń wysoką i   niską nie zaliczoną do innych definiowanych rodzajów zieleni.  

3.   Dla pojęć niezdefiniowanych w   niniejszym paragrafie, a   występujących w   tekście uchwały obowiązują definicje znajdujące się w   przepisach odrębnych.  

Dział II.
USTALENIA PLANU  

§   6.   1.   Teren jednostki funkcjonalnej planu może być zagospodarowany zgodnie ze wskazanym w   przeznaczeniu terenu, przeznaczeniem podstawowym lub łącznie z   przeznaczeniem uzupełniającym.  

2.   Wprowadzenie uzupełniającego przeznaczenia terenu jest dopuszczalne wówczas, gdy na przedmiotowej działce budowlanej, do której inwestor posiada tytuł prawny występuje lub ma być wprowadzony sposób użytkowania zgodny z   wyznaczonym w   planie przeznaczeniem podstawowym.  

3.   Sposób użytkowania zgodny z   przeznaczeniem uzupełniającym nie może ograniczać wykorzystania terenu lub obiektu zgodnego z   wyznaczonym przeznaczeniem podstawowym.  

4.   Wyznacza się następujące symbole literowe, określające na rysunku i   w tekście planu podstawowe przeznaczenie terenu:  

1)   .   UC   – tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o   powierzchni sprzedaży powyżej 2000m 2 , tereny usług handlu, tereny składów i   magazynów.  

§   7.   Elementy zagospodarowania przestrzennego wymagające   ochrony, ukształtowania i   rewaloryzacji  

1.   Elementy zagospodarowania przestrzennego, które wymagają ochrony:  

1)   dla terenów zieleni poprzez ograniczenie ich degradacji i   zaniedbania.  

2.   Elementy zagospodarowania przestrzennego, które wymagają ukształtowania:  

1)   dla zabudowy projektowanej poprzez określenie zasad zagospodarowania przestrzeni;  

2)   dla infrastruktury komunikacyjnej poprzez:  

a)   zapewnienia obsługi wyznaczonych w   planie terenów;  

b)   określenie standardów określających minimalne potrzeby dla ilości miejsc postojowych.  

3)   dla urządzeń reklamowych, znaków i   innych elementów informacji wizualnej poprzez ustalenie warunków dla wprowadzania jednorodnego charakteru pod względem formy plastycznej, kształtu i   rozwiązań technicznych urządzeń reklamowych i   innych elementów nośnych wizualnej informacji.  

3.   Elementy zagospodarowania przestrzennego, które wymagają rewaloryzacji:  

1)   dla systemu kanalizacyjnego po przeprowadzeniu inwentaryzacji istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i   deszczowej oraz oceny jej stanu technicznego poprzez określenie przydatności tej sieci do obsługi stanu istniejącego oraz możliwości wykorzystania do obsługi terenu.  

§   8.   Zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości  

1.   Ustala się następujące parametry działek uzyskiwanych w   wyniku scalania i   podziału nieruchomości:  

1)   minimalna wielkość nowo wydzielonych działek na terenie oznaczonym symbolem UC wynosi 1000m 2 ,  

2)   minimalna szerokości frontów nowo wydzielonych działek na terenie oznaczonym symbolem UC wynosi 18m,  

3)   kąt położenia granic działki w   stosunku do pasa drogowego – 60 o ÷90 o .  

2.   W granicach obszaru objętego planem nie wyznacza się granic obszarów wymagających scalania i   podziału nieruchomości.  

Rozdział 3.
Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy infrastruktury komunikacyjnej  
Standardy komunikacyjne  

§   9.   1.   Realizacja przeznaczenia podstawowego oraz uzupełniającego wymaga zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc postojowych. Ustala się nakaz zapewnienia minimum:  

1)   dla terenów rozmieszczenia obiektów handlowych o   powierzchni sprzedaży powyżej 2000m 2 oraz terenów usług handlu – 2   miejsca na każde rozpoczęte 100m 2 powierzchni sprzedaży,  

2)   dla usług towarzyszących – 1   miejsce na każde rozpoczęte 100m 2 powierzchni liczonej jak powierzchnia przeznaczenia podstawowego lub uzupełniającego,  

3)   dla usług administracji – 1   miejsce na 2   zatrudnionych,  

4)   dla usług turystyki, gastronomii:  

a)                 dla hoteli i   innych obiektów noclegowych – 1   miejsce na 3   miejsca noclegowe,  

b)   dla restauracji, barów, stołówek, stałych placówek gastronomicznych – 1   miejsce na 4   użytkowników,  

c)                 dla pozostałych obiektów zgodnych z   przeznaczeniem wskazanym w   pkt 4   i nie wymienionych powyżej, za wyjątkiem ruchomych placówek gastronomicznych – 1   miejsce postojowe na 10 użytkowników, lecz nie mniej niż 10,  

5)   dla usług innych, składów i   magazynów – 1   miejsce postojowe na 5   zatrudnionych,  

6)   dla usług nauki i   techniki – 1   miejsce na 2   zatrudnionych.  

2.   W przypadku łączenia funkcji o   różnych ilościach miejsc postojowych wskazanych w   ust.1   ,obowiązuje zasada odrębnego obliczania ilości miejsc postojowych dla danej funkcji wg wskazanych parametrów z   nakazem realizacji sumy wyliczonej ilości miejsc postojowych.  

3.   Ilość miejsc postojowych wg zasad określonych w   ust. 1   i 2   należy zapewnić na działce budowlanej, do której inwestor ma tytuł prawny, w   granicach jednostki funkcjonalnej planu.  

4.   Miejsca postojowe wyznaczane wg zasad określonych w   ust.1 pkt. 1, 2, 3, 4   lit. b   są zorganizowane jako miejsca postojowe ogólnodostępne.  

5.   Co najmniej 10%, lecz nie mniej niż 1   stanowisko, wyznaczonych ogólnodostępnych miejsc postojowych powinno być dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych i   w czytelny sposób oznaczonych.  

6.   Dla miejsc postojowych wyznaczanych wg zasad określonych w   ust.1 pkt.4   lit. a, c   należy wyznaczyć co najmniej 10% wymaganych miejsc jako miejsc postojowych ogólnodostępnych lecz nie mniej niż 5   stanowisk.  

7.   Wyliczone procenty ułamkowe zaokrągla się w   górę do pierwszej liczby całkowitej.  

8.   W obiektach istniejących lub realizowanych na podstawie decyzji o   pozwoleniu na budowę uprawomocnionych przed wejściem w   życie niniejszego planu wskazane w   ust.1   minimalne ilości miejsc postojowych należy traktować jako możliwe do zastosowania.  

9.   Zapewnienie dojścia i   dojazdu do drogi publicznej może być realizowane poprzez:  

1)   bezpośredni dostęp do wydzielonych liniami rozgraniczającymi ulic publicznych,  

2)   pośrednio poprzez wyznaczenie dojścia i   dojazdu.  

Rozdział 4.
Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy  
systemów infrastruktury technicznej  

§   10.   1.   Zapisane w   ustaleniach planu parametry sieci uzbrojenia technicznego, takie jak, średnice rurociągów, napięcie linii elektroenergetycznych i   tym podobne, należy traktować jako orientacyjne i   nie są to wielkości wiążące w   postępowaniach administracyjnych dla nowych sieci oraz modernizacji sieci istniejących.  

2.                 Dopuszcza się możliwość zmiany lokalizacji istniejących sieci infrastruktury technicznej.  

§   11.   System zaopatrzenia w   wodę  

1.   Ustalenia dotyczące systemu zaopatrzenia w   wodę:  

1)   nakaz pokrycia zapotrzebowania na wodę z   miejskiej sieci wodociągowej,  

2)   dopuszcza się zachowanie układu istniejącej sieci wodociągowej,  

3)   dopuszcza się prowadzenie nowych odcinków sieci wodociągowych na terenie objętym opracowaniem jeśli wynikać to będzie z   konieczności pokrycia wzrostu zapotrzebowania na wodę.  

§   12.   System odprowadzenia ścieków  

1.   Ustalenia dotyczące systemu odprowadzania ścieków:  

1)   nakaz stosowania rozdzielczego systemu kanalizacyjnego, z   odprowadzeniem ścieków sanitarnych do oczyszczalni ścieków Śródmieście a   wód deszczowych do istniejącej miejskiej kanalizacji deszczowej lub poprzez separatory wstępnego podczyszczania ścieków, do cieków powierzchniowych,  

2)   nakaz poddania procesowi podczyszczania wód opadowych z   terenów parkingów przed wprowadzeniem tych ścieków do kanalizacji deszczowej bądź ziemi (zgodnie z   odrębnymi przepisami),  

3)   dopuszcza się zachowanie przebiegów istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i   deszczowej,  

4)   dopuszcza się prowadzenie nowej sieci kanalizacji sanitarnej i   deszczowej.  

§   13.   System zaopatrzenia w   gaz  

1.   Ustalenia dotyczące systemu zaopatrzenia w   gaz:  

1)   dopuszcza się dostawę gazu siecią gazową średnio i   niskoprężną zasilaną z   systemu gazowniczego,  

2)   dopuszcza się realizację nowej sieci gazowniczej dla zaopatrzenia w   gaz odbiorców, zgłaszających takie zapotrzebowanie,  

3)   dopuszcza się lokalizację stacji redukcyjno-pomiarowych gazu w   miejscach nie wyznaczonych w   planie pod takie zainwestowanie.  

§   14.   System zaopatrzenia w   ciepło  

1.   Ustalenia dotyczące systemu zaopatrzenia w   ciepło:  

1)   dopuszcza się zaopatrzenie w   ciepło z   istniejącej sieci ciepłowniczej,  

2)   dopuszcza się zachowanie przebiegów istniejącej sieci ciepłowniczej,  

3)   dopuszcza się zaopatrzenie w   ciepło z   lokalnych źródeł ciepła (kotłowni), z   wykorzystaniem ekologicznych paliw.  

§   15.   System zaopatrzenia w   energię elektryczną  

1.   Ustalenia dotyczące systemu zaopatrzenia w   energię elektryczną:  

1)   dopuszcza się zachowanie przebiegu istniejących linii elektroenergetycznych,  

2)   dopuszcza się prowadzenie nowych linii elektroenergetycznych,  

3)   dopuszcza się lokalizację obiektów i   urządzeń związanych z   zasilaniem energią elektryczną na terenach nie wyznaczonych w   planie pod takie zagospodarowanie.  

Rozdział 5.
Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

§   16.   1.   Na terenie objętym zmianą planu nie występują tereny i   obiekty zaliczone do ochrony jako dobra kultury współczesnej oraz wymagające ochrony konserwatorskiej.  

Rozdział 6.

§   17.   Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  

1.   Przestrzeń publiczną stanowią częściowo lub w   całości tereny o   przeznaczeniu podstawowym i   uzupełniającym:  

1)   tereny o   przeznaczeniu :  

a)   tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o   powierzchni sprzedaży powyżej 2000m 2 ,  

b)   tereny usług handlu,  

c)   obsługi komunikacji samochodowej,  

d)   usług towarzyszących,  

e)   usług administracji,  

f)   usług nauki i   techniki,  

g)   usług turystyki,  

h)   usług gastronomii,  

i)   usług innych,  

j)   zieleni urządzonej, izolacyjnej i   innej.  

2)   ogólnodostępne place i   miejsca postojowe,  

3)   ciągi piesze, rowerowe i   pieszo – rowerowe, dojścia i   dojazdy.  

2.   Zasady kształtowania zagospodarowania terenów przestrzeni publicznych:  

1)   nakaz przestrzegania zasady zapewnienia dostępności w   korzystaniu z   przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych w   tym w   ramach wyznaczonych ogólnodostępnych miejsc postojowych należy przeznaczyć dla osób niepełnosprawnych, i   w czytelny sposób oznaczyć, co najmniej 10% miejsc, lecz nie mniej niż 1   stanowisko,  

2)   nakaz stosowania, akcentów plastycznych i   oświetlenia w   sposób nawiązujący do otoczenia oraz przestrzegania zasady segregacji ruchu pieszego i   kołowego,  

3)   dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, urządzeń technicznych, urządzeń reklamowych i   zieleni.  

3.   Zasady umieszczania w   przestrzeni publicznej obiektów małej architektury, nośników reklamowych, znaków i   innych elementów informacji wizualnej:  

1)   nakaz zachowania jednorodnego charakteru elementów nośnych dla wizualnej informacji, w   tym urządzeń reklamowych,  

2)   dopuszcza się lokalizację elementów reklamowych i   informacyjnych w   pasach drogowych oraz obszarach przyległych do nich. Przy sytuowaniu tych elementów należy stosować przepisy odrębne.  

4.   Zasady umieszczania w   przestrzeni publicznej urządzeń technicznych:  

1)   nakaz lokalizacji niezbędnych urządzeń technicznych w   sposób nie kolidujący z   walorami estetycznymi przestrzeni publicznej oraz w   sposób nie ograniczający możliwości użytkowania terenu.  

5.   Zasady umieszczania w   przestrzeni publicznej zieleni:  

1)   dopuszcza się umieszczanie zieleni wysokiej i   niskiej tworzącej wnętrza urbanistyczne,  

2)   dopuszcza się stosowanie zieleni niskiej lub wysokiej jako elementu oznaczenia granicy nieruchomości lub różnych sposobów zagospodarowania terenu. Dopuszcza się stosowanie w/w kształtowania przestrzeni publicznych dla terenów nie będących tymi terenami.  

Rozdział 7.
Zasady dotyczące sposobów i   terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia  
i użytkowania terenów  

§   18.   1.   Zasady określone w   niniejszym paragrafie od dnia obowiązywania niniejszej zmiany planu nie ograniczają możliwości zagospodarowania terenu zgodnie ze wskazanymi w   planie podstawowym lub uzupełniającym przeznaczeniem terenu.  

2.   O ile ustalenia planu nie stanowią inaczej – do czasu docelowego zagospodarowania dopuszcza się zachowanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania i   użytkowania istniejących obiektów i   terenów.  

Rozdział 8.
Ustalenia przeznaczenia terenu  

§   19.   1.                 Przeznaczenie terenu:  

1)   symbol terenu:   UC  

2)   określenie przeznaczenia terenu:  

a)   przeznaczenie podstawowe:  

-   tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o   powierzchni sprzedaży powyżej 2000m 2 ;  

-   usługi handlu;  

-   składy i   magazyny.  

b)   przeznaczenie uzupełniające:  

-   usługi towarzyszące;  

-   usługi administracji;  

-   usługi nauki i   techniki;  

-   usługi turystyki;  

-   usługi gastronomii;  

-   usługi inne;  

-   zieleń urządzona;  

-   zieleń izolacyjna;  

-   zieleń inna;  

-   infrastruktura techniczna;  

-   infrastruktura komunikacyjna.  

2.   Zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego:  

1)   zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i   z prefabrykowanych przęseł betonowych;  

2)   dopuszcza się lokalizowanie budynków bezpośrednio przy granicy z   sąsiednią działką budowlaną i   w odległości 1,5m od granicy z   sąsiednią działką budowlaną,  

3)   dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury,   urządzeń reklamowych,  

4)   dopuszcza się aby tereny zieleni nie musiały stanowić zieleni ogólnodostępnej.  

3.   Zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego:  

1)   zakaz lokalizowania składowisk odpadów i   unieszkodliwiania odpadów,  

2)   zakaz zbierania i   odzysku odpadów niebezpiecznych,  

3)   zakaz realizacji usług i   działalności, które mogą powodować emisję do środowiska naturalnego w   stopniu przekraczającym dopuszczalne wartości stężeń tych emisji, poza terenem do którego inwestor posiada tytuł prawny,  

4)   zakaz lokalizacji inwestycji powodującej przekroczenie standardów jakości środowiska właściwych dla wskazanego w   ustaleniach przeznaczenia terenu,  

5)   nakaz ochrony wód powierzchniowych i   podziemnych,  

6)   w zakresie ochrony powietrza:  

a)   nakaz stosowania ekologicznych nośników energii, nowoczesnych urządzeń i   technologii dot. nowych przedsięwzięć;  

b)   zakaz realizacji usług i   wszelkich działalności, które mogą powodować emisję substancji do powietrza w   stopniu przekraczającym dopuszczalne wartości stężeń tych substancji w   powietrzu, określone w   przepisach odrębnych.  

4.   Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:  

1)   powierzchnia zabudowy:  

a)   maksymalna powierzchnia zabudowy – 70% powierzchni działki,  

b)   powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 15% powierzchni działki budowlanej.  

2)   linia zabudowy:  

a)   nieprzekraczalne linie zabudowy - linie zabudowy wyznaczono na załączniku graficznym nr1:  

-   45 m od krawędzi jezdni Al. Jana Nowaka – Jeziorańskiego /DK88/,  

-   30m od krawędzi jezdni węzła komunikacyjnego łączącego Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego /DK88/ z   Al. Wojciecha Korfantego,  

-   25 m od krawędzi jezdni Al. Wojciecha Korfantego i   ulicy Macieja Mielżyńskiego.  

3)   maksymalna wysokość zabudowy – 25,00m;  

4)   geometria dachu:  

a)   dopuszcza się dowolną geometrię dachów.  

5)   nakaz zaprojektowania i   zrealizowania liczby miejsc postojowych dla samochodów, wynikającej z   charakteru funkcjonalno-użytkowego inwestycji wg ustaleń   §9.  

5.   Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji   :  

1)   obsługa komunikacyjna: od istniejącej ulicy Macieja Mielżyńskiego i   Al. Wojciecha Korfantego.  

6.   Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej:  

1)   dopuszcza się zaopatrzenie w   wodę z   istniejącej sieci wodociągowej zasilanej z   miejskiego systemu wodociągowego o   średnicy Ø225 mm oraz wodociągu o   średnicy Ø160 mm,  

2)   dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych istniejącą na terenie opracowania kanalizacją sanitarną do miejskiego kolektora ścieków sanitarnych o   średnicy Ø800 mm, który odprowadza ścieki do miejskiej oczyszczalni Śródmieście,  

3)   dopuszcza się zachowanie przepompowni ścieków i   kanału tłocznego dla odprowadzenia ścieków sanitarnych (z budynku OBI),  

4)   dopuszcza się zaopatrzenie w   ciepło z   istniejącej miejskiej sieci ciepłowniczej oraz z   indywidualnych źródeł ciepła z   zastosowaniem ekologicznych paliw (gazu, energii elektrycznej bądź innych),  

5)   dopuszcza się zasilanie w   gaz z   miejskiej sieci gazowniczej,  

6)   dopuszcza się budowę stacji redukcyjno-pomiarowych,  

7)   dopuszcza się zaopatrzenie w   energię elektryczną z   istniejących linii kablowych średnich i   napięć 20kV,  

8)   dopuszcza się zachowanie lokalizacji istniejących stacji transformatorowych sN/nN.  

7.   Ustalenia wysokości stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości w   związku z   uchwaleniem planu miejscowego:  

1)   stawka wynosi 30%.  

Dział III.
USTALENIA STREF  

§   20.   1.   Obszar zmiany planu znajduje się w   całości na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych – GZWPnr 330 w   związku z   powyższym: wprowadza się nakaz ochrony wód podziemnych i   powierzchniowych poprzez uregulowanie gospodarki ściekowej i   gospodarki odpadami oraz likwidację istniejących źródeł zanieczyszczeń.  

Dział IV.
USTALENIA KOŃCOWE  

§   21.   1.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w   Zabrzu.    

2.   Uchwała wchodzi w   życie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.    

3.   Dla terenu objętego niniejszą zmianą planu traci moc uchwała Nr IV/41/98 Rady Miejskiej w   Zabrzu z   dnia 14 grudnia 1998r.  

4.   Uchwałę powierza się do wykonania Prezydentowi Miasta Zabrze.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze  


mgr   Marian   Czochara

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/405/12
Rady Miasta Zabrze
z dnia 17 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

rysunek zmiany planu  


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXVIII/405/12  
Rady Miasta Zabrze    
z dnia 17 września 2012r.  
 

Na podstawie art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z   2012 roku poz.647)  

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA ZABRZE W   SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO   ZESPOŁU USŁUGOWEGO PRZY WĘŹLE AL. KORFANTEGO Z   DROGĄ NR4 W   ZABRZU  

§   1.   Działając na podstawie art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z   2012 roku poz.647), mając na uwadze brak złożonych uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rada Miasta Zabrze stwierdza brak potrzeby rozpatrzenia w   przedmiotowej sprawie.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze  


mgr   Marian   Czochara

 


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XXVIII/405/12  
Rady Miasta Zabrze    
z dnia 17 września 2012r.  
 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z   dnia 27 marca 2003 roku o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z   2012 roku poz.647), w   oparciu o   "Prognozę skutków finansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu usługowego przy węźle Al. Korfantego z   drogą nr4 w   Zabrzu"  

Rada Miasta Zabrze  
rozstrzyga o   sposobie realizacji, zapisanych w   planie inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej których realizacja należy do zadań własnych gminy  
oraz zasad ich finansowania  

1.   Na obszarze objętym zmianą planu dopuszcza się lokalizację, zmiany przebiegu, modernizację, przebudowę oraz likwidację istniejących sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej, w   tym tych które mogą należeć do zadań własnych gminy. W   związku z   powyższym, w   niniejszym rozstrzygnięciu, uwzględnia się możliwość realizacji inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które mogą należeć do zadań własnych gminy.  

2.   Źródłem finansowania inwestycji wymienionych w   ust.1   będą:  

1)   budżet miasta,  

2)   środki finansowe jednostek którym gmina powierzyła realizację w/w zadań z   zakresu infrastruktury technicznej,  

3)   fundusze pomocowe (pomocowe fundusze unijne, dotacje i   pożyczki z   funduszy krajowych),  

4)   środki wniesione do budżetu ze sprzedaży gruntów gminnych,  

5)   zainteresowane podmioty.  

3.   Inwestycje wymienione w   ust. 1   będą realizowane w   razie konieczności i   w miarę możliwości finansowych gminy, pozyskiwanych środków finansowych oraz w   oparciu o   aktualne potrzeby określone w   budżetach gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze  


mgr   Marian   Czochara

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »