| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.480.2012 Wojewody Śląskiego

z dnia 31 października 2012r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach Nr XXX/352/2012 z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Tarnowskie Góry na okręgi wyborcze

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach Nr XXX/352/2012 z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Tarnowskie Góry na okręgi wyborcze, jako niezgodnej z art. 419 w związku z art. 417 § 3 i § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.).

U z a s a d n i e n i e

Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Tarnowskich Górach, działając m. in. na podstawie przepisów art. 419 § 2 oraz § 4 ustawy Kodeks wyborczy dokonała podziału Gminy na okręgi wyborcze, tworząc 23 jednomandatowe okręgi wyborcze. W załączniku do niniejszej uchwały Rada ustaliła granice tych okręgów, ich numery oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych. Przepis art. 419 § 2 ustawy Kodeks wyborczy stanowi, że "podział gminy na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala, na wniosek wójta, rada gminy według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady, z uwzględnieniem art. 417 (...)" ww. ustawy.

Zgodnie natomiast z przepisem art. 417 § 4 cyt. ustawy "W miastach przy tworzeniu okręgów wyborczych uwzględnia się utworzone jednostki pomocnicze." Jednostkę pomocniczą gminy dzieli się na dwa lub więcej okręgów wyborczych również wtedy, gdy w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu liczba radnych wybieranych w danej jednostce pomocniczej byłaby większa niż 1, o czym stanowi przepis art. 417 § 3 pkt 1 ustawy.

Miasto Tarnowskie Góry, zgodnie z informacją okresową przekazaną Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach, w związku z § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczypospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. Nr 158, poz. 941), na koniec II kwartału 2012r. liczyło 58974 mieszkańców. Biorąc pod uwagę przepis art. 418 § 1 ustawy Kodeks wyborczy oraz art. 17 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym, Miasto powinno zostać podzielone na 23 jednomandatowe okręgi wyborcze.

Zasady podziału gminy na okręgi wyborcze wskazuje art. 419 Kodeksu wyborczego. Podział na okręgi wyborcze, ich numery i granice ustala, na wniosek wójta, rada gminy według jednolitej normy przedstawicielstwa. Jednolita norma przedstawicielstwa w Mieście Tarnowskie Góry, obliczona zgodnie z art. 419 § 2 Kodeksu wyborczego wynosi 2564.08 mieszkańców. Minimalna liczba mieszkańców w okręgu wyborczym może zatem wynosić 1283, zaś maksymalna 3846 osób. Z wyliczeń powyższych wynika, iż jedynie w dwóch jednostkach pomocniczych Miasta tj: Opatowicach oraz Pniowcu zamieszkuje mniej mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców niż wynosi minimalna liczba mieszkańców wymagana dla utworzenia okręgu wyborczego, czyli - 1283 mieszkańców. Liczba mieszkańców pozostałych dziewięciu jednostek pomocniczych umożliwia utworzenie na obszarze każdej z nich od 1 do 7 okręgów wyborczych, bez konieczności łączenia w ramach jednego okręgu wyborczego obszaru różnych jednostek pomocniczych.

Tymczasem, uchwałą Nr XXX/352/2012 z dnia 26 września 2012r., Rada Miejska w Tarnowskich Górach utworzyła 23 okręgi wyborcze dzieląc jednostkę pomocniczą Sowice, spełniającą warunek dla utworzenia samodzielnego okręgu wyborczego, pomiędzy okręgi wyborcze nr 11 i nr 12. Jednostkę pomocniczą Strzybnica, spełniającą warunek dla utworzenia samodzielnie dwóch okręgów wyborczych, podzielono, wraz z jednostką pomocniczą Pniowiec oraz częścią jednostki pomocniczej Sowice pomiędzy okręgi wyborcze nr 1, 2 i 3. Do jednostki pomocniczej Lasowice, spełniającej warunek dla utworzenia samodzielnie dwóch okręgów wyborczych, dodano pozostałą część jednostki pomocniczej Sowice, tworząc okręgi wyborcze nr 5 i 6. Z kolei do jednostki pomocniczej Bobrowniki - Piekary Rudne, spełniającej warunek dla utworzenia samodzielnie dwóch okręgów wyborczych, dodano część jednostki pomocniczej Śródmieście, tworząc okręgi wyborcze nr 9 i 10.

Powyższy podział na okręgi wyborcze jest zatem niezgodny z przepisem art. 417 § 4 ustawy, gdyż nie uwzględnia utworzonych jednostek pomocniczych. W kontekście powyższego, przy dokonanym podziale jednostek pomocniczych Sowice oraz Opatowice, Rada naruszyła przepis art. 417 § 3 pkt 1 ustawy Kodeks wyborczy. Ponadto, do jednostek pomocniczych Bobrowniki Śląskie, Śródmieście, Strzybnica, Lasowice i Stare Tarnowice, po dokonaniu, zgodnie z wyliczoną normą przedstawicielstwa, podziału tych jednostek na dwa lub więcej okręgi wyborcze, dodano do części tak utworzonych okręgów wyborczych, fragmenty, a nie całość innych jednostek pomocniczych, co również stanowi naruszenie przepisów art. 417 § 3 pkt 1 oraz § 4 ustawy.

Wyliczenia norm przedstawicielstwa dla Miasta Tarnowskie Góry oraz poszczególnych jednostek pomocniczych, a także uwarunkowania przestrzenne miasta, pozwalają na dokonanie podziału Tarnowskie Góry na 23 okręgi wyborcze, w których poszczególne jednostki pomocnicze będą stanowiły osobne okręgi wyborcze lub w przypadku, gdy liczba mieszkańców jednostki pomocniczej przekroczy maksymalną liczbę przyjętą do ustalenia normy przedstawicielstwa, jednostki te zostaną podzielone na dwa i więcej okręgów wyborczych. Jednostki pomocnicze niespełniające warunku utworzenia samodzielnego okręgu wyborczego (Opatowice, Pniowiec), winny być w całości włączone w skład okręgu wyborczego wraz z całą, inną jednostka pomocniczą lub jej częścią.

Powyższe stanowisko organu nadzoru jest tożsame ze stanowiskiem Komisarza Wyborczego w Katowicach wyrażonym w Postanowieniu znak DKT-712-4/12 z dnia 29 października 2012r.

Z uwagi na wymienione nieprawidłowości stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały, jest zasadne i konieczne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1) Rada Miejska w Tarnowskich Górach

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach,

3) a/a.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Atys

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »