| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 270/XVI/2012 Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 24 września 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 315/XXV/2005 Rady Powiatu Lublinieckiego z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom, zatrudnionym w szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Lubliniecki, za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze”

Na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 1, art. 12 pkt 1, art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art. 49 ust. 1   pkt 1i ust. 2   w związku z   art. 91d pkt 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674 z   późn. zm.)  

Rada Powiatu     w Lublińcu   uchwala, co następuje:  

§   1.  

W tytule uchwały Nr 315/XXV/2005 Rady Powiatu Lublinieckiego z   dnia 28 lutego 2005 r. w   sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom, zatrudnionym w   szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Lubliniecki, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze”, zwanej dalej uchwałą, wykreśla się wyrażenie ,,oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych”, w   związku z   czym otrzymuje on nowe brzmienie:  

,,w   sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom, zatrudnionym w   szkołach i   placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lubliniecki, za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze”.  

§   2.  

W § 1   uchwały skreśla się wyrażenie: „oraz placówkach opiekuńczo - wychowawczych”.  

§   3.  

W załączniku do uchwały określonej w   § 1,  wprowadza się następujące zmiany:  

1)   zmienia się tytuł Regulaminu poprzez wykreślenie wyrażenia: ,,oraz placówkach opiekuńczo -  

wychowawczych”, w   związku z   czym otrzymuje on nowe brzmienie: ,,Regulamin przyznawania  

nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom, zatrudnionym w   szkołach i   placówkach  

oświatowych prowadzonych przez Powiat Lubliniecki, za ich osiągnięcia dydaktyczno -  

wychowawcze”,  

2)   w § 1   pkt 2   skreśla się wyrażenie ,,i 1a”, w   związku z   czym otrzymuje on następujące brzmienie:  

,,2) szkole - rozumie się przez to jednostki organizacyjne wymienione w   art. 1   pkt 1) Karty  

Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki,”,  

3)   w § 5   pkt 2   po literze f) dodaje się litery g), h), i), j) o   następującej treści:  

g)   realizowania polityki oświatowej organu prowadzącego,  

h)   wykonywania poleceń organu prowadzącego oraz organu nadzoru  

pedagogicznego,  

i)   współpracy z   organem prowadzącym, organem nadzoru pedagogicznego,  

organami szkoły i   środowiskiem,  

j)   prawidłowego prowadzenia finansów szkoły., ;

4)   zmienia się treść § 6, który otrzymuje nowe brzmienie:  

1.   Z   wnioskiem o   przyznanie Nagrody Starosty może występować dyrektor szkoły lub placówki - dla nauczyciela zatrudnionego w   szkole lub placówce.  

2.   Nagroda  Starosty może być przyznana także z   inicjatywy Starosty Lublinieckiego dla nauczycieli po spełnieniu warunków okreslonych w   § 5   pkt 1   oraz dla dyrektorów po spełnieniu warunków okreslonych w   § 5   pkt 2.  

3.   Z wnioskiem o   przyznanie nagrody dyrektora może wystąpić rada pedagogiczna szkoły lub placówki.  

4.   Nagroda dyrektora może być przyznana także z   inicjatywy dyrektora szkoły lub placówki po spełnieniu  

warunków określonych w   § 5   pkt 1., ;

5)   po § 6   dodaje się § 7   w brzmieniu:  

1.   Wnioski o   przyznanie Nagrody Starosty składa się w   Starostwie Powiatowym wLublińcu.  

2.   Wnioski o   przyznanie nagrody dyrektora składa się do dyrektora szkoły lub placówki., ;

6)   w związku z   pkt 5) dotychczasowy § 7,8,9,10,11 i   12 regulaminu staje się odpowiednio §   8,9,10,11,12 i   13.  

§   4.  

Użyte w   uchwale w   każdym znaczeniu wyrażenie „Regulamin przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom, zatrudnionym w   szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Lubliniecki, za ich osiagniecia dydaktyczno - wychowawcze” zastępuje się wyrażeniem  „Regulamin przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom, zatrudnionym w   szkołach i   placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lubliniecki, za ich osiagniecia dydaktyczno - wychowawcze”.  

§   5.  

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.  

§   6.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§   7.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr   Lidia   Kucharczyk

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Green OK

Producent biologicznie aktywnych oraz przyjaznych dla środowiska ekologicznych nawozów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »