| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 270/XVI/2012 Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 24 września 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 315/XXV/2005 Rady Powiatu Lublinieckiego z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom, zatrudnionym w szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Lubliniecki, za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze”

Na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 1, art. 12 pkt 1, art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art. 49 ust. 1   pkt 1i ust. 2   w związku z   art. 91d pkt 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674 z   późn. zm.)  

Rada Powiatu     w Lublińcu   uchwala, co następuje:  

§   1.  

W tytule uchwały Nr 315/XXV/2005 Rady Powiatu Lublinieckiego z   dnia 28 lutego 2005 r. w   sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom, zatrudnionym w   szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Lubliniecki, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze”, zwanej dalej uchwałą, wykreśla się wyrażenie ,,oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych”, w   związku z   czym otrzymuje on nowe brzmienie:  

,,w   sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom, zatrudnionym w   szkołach i   placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lubliniecki, za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze”.  

§   2.  

W § 1   uchwały skreśla się wyrażenie: „oraz placówkach opiekuńczo - wychowawczych”.  

§   3.  

W załączniku do uchwały określonej w   § 1,  wprowadza się następujące zmiany:  

1)   zmienia się tytuł Regulaminu poprzez wykreślenie wyrażenia: ,,oraz placówkach opiekuńczo -  

wychowawczych”, w   związku z   czym otrzymuje on nowe brzmienie: ,,Regulamin przyznawania  

nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom, zatrudnionym w   szkołach i   placówkach  

oświatowych prowadzonych przez Powiat Lubliniecki, za ich osiągnięcia dydaktyczno -  

wychowawcze”,  

2)   w § 1   pkt 2   skreśla się wyrażenie ,,i 1a”, w   związku z   czym otrzymuje on następujące brzmienie:  

,,2) szkole - rozumie się przez to jednostki organizacyjne wymienione w   art. 1   pkt 1) Karty  

Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki,”,  

3)   w § 5   pkt 2   po literze f) dodaje się litery g), h), i), j) o   następującej treści:  

g)   realizowania polityki oświatowej organu prowadzącego,  

h)   wykonywania poleceń organu prowadzącego oraz organu nadzoru  

pedagogicznego,  

i)   współpracy z   organem prowadzącym, organem nadzoru pedagogicznego,  

organami szkoły i   środowiskiem,  

j)   prawidłowego prowadzenia finansów szkoły., ;

4)   zmienia się treść § 6, który otrzymuje nowe brzmienie:  

1.   Z   wnioskiem o   przyznanie Nagrody Starosty może występować dyrektor szkoły lub placówki - dla nauczyciela zatrudnionego w   szkole lub placówce.  

2.   Nagroda  Starosty może być przyznana także z   inicjatywy Starosty Lublinieckiego dla nauczycieli po spełnieniu warunków okreslonych w   § 5   pkt 1   oraz dla dyrektorów po spełnieniu warunków okreslonych w   § 5   pkt 2.  

3.   Z wnioskiem o   przyznanie nagrody dyrektora może wystąpić rada pedagogiczna szkoły lub placówki.  

4.   Nagroda dyrektora może być przyznana także z   inicjatywy dyrektora szkoły lub placówki po spełnieniu  

warunków określonych w   § 5   pkt 1., ;

5)   po § 6   dodaje się § 7   w brzmieniu:  

1.   Wnioski o   przyznanie Nagrody Starosty składa się w   Starostwie Powiatowym wLublińcu.  

2.   Wnioski o   przyznanie nagrody dyrektora składa się do dyrektora szkoły lub placówki., ;

6)   w związku z   pkt 5) dotychczasowy § 7,8,9,10,11 i   12 regulaminu staje się odpowiednio §   8,9,10,11,12 i   13.  

§   4.  

Użyte w   uchwale w   każdym znaczeniu wyrażenie „Regulamin przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom, zatrudnionym w   szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Lubliniecki, za ich osiagniecia dydaktyczno - wychowawcze” zastępuje się wyrażeniem  „Regulamin przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom, zatrudnionym w   szkołach i   placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Lubliniecki, za ich osiagniecia dydaktyczno - wychowawcze”.  

§   5.  

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.  

§   6.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§   7.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr   Lidia   Kucharczyk

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Ekman

Dyrektor 24iValue

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »