| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/221/12 Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 26 września 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wilamowice

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) i   art. 15 ust. 2   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011 r. Nr 5   poz. 13)  

Rada Miejska w   Wilamowicach  

uchwala, co następuje:  

§   1.  

1.   Udostępnić operatorom  publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnikom – przedsiębiorcom  uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w   zakresie przewozu osób na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu, przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wilamowice.  

2.   Wykaz przystanków komunikacyjnych udostępnianych operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnikom – przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności w   zakresie przewozu osób na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu,  stanowi załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.  

1.   Określa się warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wilamowice.  

2.   Warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych stanowią załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Stanisław   Nycz

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIV/221/12    
Rady Miejskiej w   Wilamowicach    
z dnia 26 września 2012 r.  
 

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH  

ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY WILAMOWICE  

 

Lp.  

Nazwa przystanku  

Lokalizacja  

Uwagi  

1.  

Pisarzowice - Hałcnów  

ul. Bielska  

 

2.  

Pisarzowice - Lekacz  

ul. Bielska  

 

3.  

Pisarzowice – Ośrodek Zdrowia  

ul. Bielska  

 

4.  

Pisarzowice - Krzemień  

ul. Bielska  

 

5.  

Pisarzowice - Szkoła  

ul. Św. Floriana  

 

6.  

Pisarzowice - Harszówki Zakręt  

ul. Przecznia  

 

7.  

Pisarzowice - Harszówki Skrzyżowanie  

ul. Krakowska  

 

8.  

Pisarzowice – Harszówki 3  

ul. Kęcka  

 

9.  

Pisarzowice - Harszówki 2  

ul. Kęcka  

 

10.  

Pisarzowice - Harszówki 1  

ul. Jasna  

 

11.  

Pisarzowice - Czernichów - Janowice  

ul. Czernichowska  

 

12.  

Pisarzowice - Czernichów - Transformator  

ul. Czernichowska  

 

13.  

Pisarzowice - Czernichów - Leśna  

ul. Czernichowska  

 

14.  

Pisarzowice - Czernichów - Most  

ul. Czernichowska  

 

15.  

Pisarzowice - Czernichów - Bielska  

ul. Czernichowska  

 

16.  

Hecznarowice – Odsole 1  

ul. Odsole  

 

17.  

Hecznarowice – Odsole 2  

ul. Odsole  

 

18.  

Hecznarowice - Rondo  

ul. Odsole  

 

19.  

Hecznarowice - Szkoła  

ul. Krakowska  

 

20.  

Hecznarowice - Harszówki  

ul. Krakowska  

 

21.  

Wilamowice - Skrzyżowanie  

ul. Paderewskiego  

 

22.  

Wilamowice - Kościół  

ul. Paderewskiego  

 

23.  

Wilamowice - Szkorla  

ul. J. III. Sobieskiego  

 

24.  

Wilamowice - Kółko  

ul. Więźniów Oświęcimia  

 

25.  

Wilamowice - Las  

ul. Więźniów Oświęcimia  

 

26.  

Zasole Bielańskie - Browarek  

ul. Piękna  

 

27.  

Zasole Bielańskie – Dom Ludowy  

ul. Piękna  

 

28.  

Zasole Bielańskie - Skrzyżowanie  

ul. Piękna  

 

29.  

Zasole Bielańskie - Ptasznik  

ul. Ptasznik  

 

30.  

Stara Wieś - Skrzyżowanie  

ul. Bestwińska  

 

31.  

Stara Wieś - Kamieniec  

ul. Bestwińska  

 

32.  

Stara Wieś - Centrum  

ul. Dolna  

 

33.  

Stara Wieś - Kółko  

ul. Starowiejskich  

 

34.  

Stara Wieś - Skowronek  

ul. Starowiejskich  

 

35.  

Stara Wieś - Dolna  

ul. Dolna  

 

36.  

Dankowice - Skrzyżowanie  

ul. Oświęcimska  

 

37.  

Dankowice - Centrum  

ul. Św. Wojciecha  

 

38.  

Dankowice - RSP  

ul. Św. Wojciecha  

 

39.  

Dankowice - Szkoła  

ul. Mickiewicza  

 

40.  

Dankowice – Dolne - Dziadowizna  

ul. Słowackiego  

 

41.  

Dankowice - Przejazd  

ul. Krasińskiego  

 

42.  

Dankowice - Wiela  

ul. Oświęcimska  

 

43.  

Kaniówek II  

ul. M. Kolbe  

 

44.  

Kaniówek I  

ul. M. Kolbe  

 

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXIV/221/12    
Rady Miejskiej w   Wilamowicach    
z dnia 26 września 2012 r.  
 

WARUNKI I   ZASADY KORZYSTANIA Z   PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH  

§   1.  

Administratorem przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wilamowice jest Burmistrz Wilamowic.  

§   2.  

1.   Z przystanków komunikacyjnych korzystać mogą wyłącznie  operatorzy  publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy -  przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności gospodarczej w   zakresie przewozu osób, na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu.  

2.   Udostępnienie  operatorom publicznego transportu zbiorowego i   przewoźnikom   przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny wniosek, do którego należy dołączyć:  

1)   aktualny odpis z   rejestru przedsiębiorców albo z   ewidencji działalności gospodarczej,  

2)   kserokopię zaświadczenia o   nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),  

3)   kserokopię zaświadczenia o   nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),  

4)   kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności,  

5)   proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czasy odjazdów i   przyjazdów oraz długość linii podaną w   kilometrach i   odległości między przystankami na terenie Gminy Wilamowice,  

6)   mapę z   zaznaczoną linią komunikacyjną i   przystankami na terenie Gminy Wilamowice,  

7)   wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich nazw i   lokalizacji,  

8)   w przypadku linii rozpoczynających lub kończących się na terenie Gminy Wilamowice miejsca postoju dla pojazdów realizujących przewozy na przystanku początkowym i   końcowym.  

3.   Wnioski należy składać w   Urzędzie Gminy w   Wilamowicach.  

4.   Burmistrz Wilamowic jest uprawniony i   zobowiązany do:  

1)   przyjmowania i   rozpatrywania w   kolejności zgłoszeń wniosków w   sprawie uzgodnienia warunków,  

2)   zawierania i   rozwiązywania umów dotyczących uzgodnienia warunków korzystania  

z przystanków.  

5.   Korzystanie z   przystanków komunikacyjnych jest odpłatne. Stawka opłaty jest ustalana przez Radę Miejską w   Wilamowicach.  

6.   Opłata za korzystanie z   przystanków jest naliczana i   pobierana przez Gminę Wilamowice w   cyklach miesięcznych.  

§   3.  

Administrator przystanków komunikacyjnych może odmówić uzgodnienia korzystania z   przystanków komunikacyjnych w   przypadku, gdy:  

1)   uzgodnienie kolejnej linii komunikacyjnej może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (zbyt mała pojemność zatoki przystankowej)  

2)   z operatorem publicznego transportu zbiorowego lub przewoźnikiem  uprzednio rozwiązano umowę z   przyczyn określonych w   § 5.  

§   4.  

Zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych:  

1)   Z przystanków komunikacyjnych operatorzy publicznego transportu zbiorowego i   przewoźnicy mogą korzystać w   celu wykonywania przewozu.  

2)   Operatorzy  publicznego transportu zbiorowego i   przewoźnicy korzystają z   przystanków komunikacyjnych zgodnie z   rozkładem jazdy.  

3)   Operatorzy  publicznego transportu zbiorowego i   przewoźnicy są zobowiązani do zatrzymania środka transportu na przystanku komunikacyjnym w   miejscu do tego przeznaczonym w   obrębie przystanku komunikacyjnego.  

4)   Czas postoju środka transportu jest uzależniony od warunków ruchowych i   obłożenia konkretnego przystanku i   nie może trwać dłużej niż jedną minutę.  

5)   Odmienny czas postoju na przystankach komunikacyjnych może zostać określony na podstawie odrębnej umowy.  

6)   Korzystanie z   przystanku komunikacyjnego powinno się odbywać w   sposób nieutrudniający ruch innym użytkownikom drogi, przystanku komunikacyjnego oraz z   poszanowaniem zasad organizacji i   bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

7)   Informację dotycząca rozkładu jazdy na każdym przystanku komunikacyjnym umieszcza wyłącznie organizator publicznego transportu zbiorowego w   miejscu do tego przeznaczonym.  

8)   Operatorzy publicznego transportu zbiorowego  oraz przewoźnicy  korzystający z   przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w   celu umożliwienia pasażerom wsiadania i   wysiadania. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w   innym celu, w   szczególności oczekiwania na pasażerów. Dopuszcza się możliwość postojów wynikających z   rozkładów jazdy jedynie na pętlach autobusowych oraz przystankach początkowych i   końcowych, o   ile zostały na nich wyznaczone w   tym celu określone miejsca.  

9)   Zabrania się na terenie przystanków komunikacyjnych bez zgody Gminy Wilamowice rozmieszczania plakatów i   ogłoszeń oraz prowadzenie innej działalności niż przewóz osób.  

§   5.  

Umowa na korzystanie z   przystanków komunikacyjnych może zostać wypowiedziana w   przypadku stwierdzenia:  

1)   nie przestrzegania przez operatora publicznego transportu zbiorowego  lub przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia w   korzystaniu z   przystanków przez innych przewoźników,  

2)   niepłacenia należności za korzystanie z   przystanków komunikacyjnych przez 2   kolejne okresy płatnicze,  

3)   wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w   zakresie przewozu osób,  

4)   stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. blokowanie wjazdu do zatok autobusowych innym przewoźnikom,  

5)   niepowiadamiania administratora o   zmianie rozkładu jazy lub przystanków z   których operator publicznego transportu zbiorowego lub  przewoźnik korzysta,  

6)   zaprzestania działalności przewozowej,  

7)   naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.  

§   6.  

Operatorzy  publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy  zobowiązani  są  do pisemnego powiadomienia administratora przystanków z   1-miesięcznym wyprzedzeniem o   planowanych zmianach, które mają wpływ na informacje zawarte w   dokumentach załączonych do wniosku, o   których mowa w   § 2   ust. 2, lub zaprzestaniu działalności przewozowej.  

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Struzik

Dyrektor Zarządzający internetowego serwisu pracy MonsterPolska.pl, polskiego oddziału międzynarodowej grupy Monster.com.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »