| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/221/12 Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 26 września 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wilamowice

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) i   art. 15 ust. 2   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011 r. Nr 5   poz. 13)  

Rada Miejska w   Wilamowicach  

uchwala, co następuje:  

§   1.  

1.   Udostępnić operatorom  publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnikom – przedsiębiorcom  uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w   zakresie przewozu osób na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu, przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wilamowice.  

2.   Wykaz przystanków komunikacyjnych udostępnianych operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnikom – przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności w   zakresie przewozu osób na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu,  stanowi załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.  

1.   Określa się warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wilamowice.  

2.   Warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych stanowią załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Stanisław   Nycz

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIV/221/12    
Rady Miejskiej w   Wilamowicach    
z dnia 26 września 2012 r.  
 

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH  

ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY WILAMOWICE  

 

Lp.  

Nazwa przystanku  

Lokalizacja  

Uwagi  

1.  

Pisarzowice - Hałcnów  

ul. Bielska  

 

2.  

Pisarzowice - Lekacz  

ul. Bielska  

 

3.  

Pisarzowice – Ośrodek Zdrowia  

ul. Bielska  

 

4.  

Pisarzowice - Krzemień  

ul. Bielska  

 

5.  

Pisarzowice - Szkoła  

ul. Św. Floriana  

 

6.  

Pisarzowice - Harszówki Zakręt  

ul. Przecznia  

 

7.  

Pisarzowice - Harszówki Skrzyżowanie  

ul. Krakowska  

 

8.  

Pisarzowice – Harszówki 3  

ul. Kęcka  

 

9.  

Pisarzowice - Harszówki 2  

ul. Kęcka  

 

10.  

Pisarzowice - Harszówki 1  

ul. Jasna  

 

11.  

Pisarzowice - Czernichów - Janowice  

ul. Czernichowska  

 

12.  

Pisarzowice - Czernichów - Transformator  

ul. Czernichowska  

 

13.  

Pisarzowice - Czernichów - Leśna  

ul. Czernichowska  

 

14.  

Pisarzowice - Czernichów - Most  

ul. Czernichowska  

 

15.  

Pisarzowice - Czernichów - Bielska  

ul. Czernichowska  

 

16.  

Hecznarowice – Odsole 1  

ul. Odsole  

 

17.  

Hecznarowice – Odsole 2  

ul. Odsole  

 

18.  

Hecznarowice - Rondo  

ul. Odsole  

 

19.  

Hecznarowice - Szkoła  

ul. Krakowska  

 

20.  

Hecznarowice - Harszówki  

ul. Krakowska  

 

21.  

Wilamowice - Skrzyżowanie  

ul. Paderewskiego  

 

22.  

Wilamowice - Kościół  

ul. Paderewskiego  

 

23.  

Wilamowice - Szkorla  

ul. J. III. Sobieskiego  

 

24.  

Wilamowice - Kółko  

ul. Więźniów Oświęcimia  

 

25.  

Wilamowice - Las  

ul. Więźniów Oświęcimia  

 

26.  

Zasole Bielańskie - Browarek  

ul. Piękna  

 

27.  

Zasole Bielańskie – Dom Ludowy  

ul. Piękna  

 

28.  

Zasole Bielańskie - Skrzyżowanie  

ul. Piękna  

 

29.  

Zasole Bielańskie - Ptasznik  

ul. Ptasznik  

 

30.  

Stara Wieś - Skrzyżowanie  

ul. Bestwińska  

 

31.  

Stara Wieś - Kamieniec  

ul. Bestwińska  

 

32.  

Stara Wieś - Centrum  

ul. Dolna  

 

33.  

Stara Wieś - Kółko  

ul. Starowiejskich  

 

34.  

Stara Wieś - Skowronek  

ul. Starowiejskich  

 

35.  

Stara Wieś - Dolna  

ul. Dolna  

 

36.  

Dankowice - Skrzyżowanie  

ul. Oświęcimska  

 

37.  

Dankowice - Centrum  

ul. Św. Wojciecha  

 

38.  

Dankowice - RSP  

ul. Św. Wojciecha  

 

39.  

Dankowice - Szkoła  

ul. Mickiewicza  

 

40.  

Dankowice – Dolne - Dziadowizna  

ul. Słowackiego  

 

41.  

Dankowice - Przejazd  

ul. Krasińskiego  

 

42.  

Dankowice - Wiela  

ul. Oświęcimska  

 

43.  

Kaniówek II  

ul. M. Kolbe  

 

44.  

Kaniówek I  

ul. M. Kolbe  

 

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXIV/221/12    
Rady Miejskiej w   Wilamowicach    
z dnia 26 września 2012 r.  
 

WARUNKI I   ZASADY KORZYSTANIA Z   PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH  

§   1.  

Administratorem przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wilamowice jest Burmistrz Wilamowic.  

§   2.  

1.   Z przystanków komunikacyjnych korzystać mogą wyłącznie  operatorzy  publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy -  przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności gospodarczej w   zakresie przewozu osób, na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu.  

2.   Udostępnienie  operatorom publicznego transportu zbiorowego i   przewoźnikom   przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny wniosek, do którego należy dołączyć:  

1)   aktualny odpis z   rejestru przedsiębiorców albo z   ewidencji działalności gospodarczej,  

2)   kserokopię zaświadczenia o   nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),  

3)   kserokopię zaświadczenia o   nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),  

4)   kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności,  

5)   proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czasy odjazdów i   przyjazdów oraz długość linii podaną w   kilometrach i   odległości między przystankami na terenie Gminy Wilamowice,  

6)   mapę z   zaznaczoną linią komunikacyjną i   przystankami na terenie Gminy Wilamowice,  

7)   wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich nazw i   lokalizacji,  

8)   w przypadku linii rozpoczynających lub kończących się na terenie Gminy Wilamowice miejsca postoju dla pojazdów realizujących przewozy na przystanku początkowym i   końcowym.  

3.   Wnioski należy składać w   Urzędzie Gminy w   Wilamowicach.  

4.   Burmistrz Wilamowic jest uprawniony i   zobowiązany do:  

1)   przyjmowania i   rozpatrywania w   kolejności zgłoszeń wniosków w   sprawie uzgodnienia warunków,  

2)   zawierania i   rozwiązywania umów dotyczących uzgodnienia warunków korzystania  

z przystanków.  

5.   Korzystanie z   przystanków komunikacyjnych jest odpłatne. Stawka opłaty jest ustalana przez Radę Miejską w   Wilamowicach.  

6.   Opłata za korzystanie z   przystanków jest naliczana i   pobierana przez Gminę Wilamowice w   cyklach miesięcznych.  

§   3.  

Administrator przystanków komunikacyjnych może odmówić uzgodnienia korzystania z   przystanków komunikacyjnych w   przypadku, gdy:  

1)   uzgodnienie kolejnej linii komunikacyjnej może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (zbyt mała pojemność zatoki przystankowej)  

2)   z operatorem publicznego transportu zbiorowego lub przewoźnikiem  uprzednio rozwiązano umowę z   przyczyn określonych w   § 5.  

§   4.  

Zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych:  

1)   Z przystanków komunikacyjnych operatorzy publicznego transportu zbiorowego i   przewoźnicy mogą korzystać w   celu wykonywania przewozu.  

2)   Operatorzy  publicznego transportu zbiorowego i   przewoźnicy korzystają z   przystanków komunikacyjnych zgodnie z   rozkładem jazdy.  

3)   Operatorzy  publicznego transportu zbiorowego i   przewoźnicy są zobowiązani do zatrzymania środka transportu na przystanku komunikacyjnym w   miejscu do tego przeznaczonym w   obrębie przystanku komunikacyjnego.  

4)   Czas postoju środka transportu jest uzależniony od warunków ruchowych i   obłożenia konkretnego przystanku i   nie może trwać dłużej niż jedną minutę.  

5)   Odmienny czas postoju na przystankach komunikacyjnych może zostać określony na podstawie odrębnej umowy.  

6)   Korzystanie z   przystanku komunikacyjnego powinno się odbywać w   sposób nieutrudniający ruch innym użytkownikom drogi, przystanku komunikacyjnego oraz z   poszanowaniem zasad organizacji i   bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

7)   Informację dotycząca rozkładu jazdy na każdym przystanku komunikacyjnym umieszcza wyłącznie organizator publicznego transportu zbiorowego w   miejscu do tego przeznaczonym.  

8)   Operatorzy publicznego transportu zbiorowego  oraz przewoźnicy  korzystający z   przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w   celu umożliwienia pasażerom wsiadania i   wysiadania. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w   innym celu, w   szczególności oczekiwania na pasażerów. Dopuszcza się możliwość postojów wynikających z   rozkładów jazdy jedynie na pętlach autobusowych oraz przystankach początkowych i   końcowych, o   ile zostały na nich wyznaczone w   tym celu określone miejsca.  

9)   Zabrania się na terenie przystanków komunikacyjnych bez zgody Gminy Wilamowice rozmieszczania plakatów i   ogłoszeń oraz prowadzenie innej działalności niż przewóz osób.  

§   5.  

Umowa na korzystanie z   przystanków komunikacyjnych może zostać wypowiedziana w   przypadku stwierdzenia:  

1)   nie przestrzegania przez operatora publicznego transportu zbiorowego  lub przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia w   korzystaniu z   przystanków przez innych przewoźników,  

2)   niepłacenia należności za korzystanie z   przystanków komunikacyjnych przez 2   kolejne okresy płatnicze,  

3)   wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w   zakresie przewozu osób,  

4)   stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. blokowanie wjazdu do zatok autobusowych innym przewoźnikom,  

5)   niepowiadamiania administratora o   zmianie rozkładu jazy lub przystanków z   których operator publicznego transportu zbiorowego lub  przewoźnik korzysta,  

6)   zaprzestania działalności przewozowej,  

7)   naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.  

§   6.  

Operatorzy  publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy  zobowiązani  są  do pisemnego powiadomienia administratora przystanków z   1-miesięcznym wyprzedzeniem o   planowanych zmianach, które mają wpływ na informacje zawarte w   dokumentach załączonych do wniosku, o   których mowa w   § 2   ust. 2, lub zaprzestaniu działalności przewozowej.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »