| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/576/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 25 września 2012r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku ,w rejonie składowiska odpadów komunalnych, pomiędzy ul. Krakowską a torem kolejowym

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt. 5   i art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. nr 142 poz. 1591 z   2001 roku z   późniejszymi zmianami), art.20 ust. 1, art.15 ust. 2   i art.36 ust. 4   ustawy z   dnia 27 marca 2003 roku o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (jt. Dz. U.poz. 647 z   2012 roku), po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej (uchwała Nr XIX/487/2012 Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej z   dnia 29 maja 2012 roku)  

Rada Miejska  

uchwala  

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w   zakresie usług, dla terenów położonych w   Lipniku, w   rejonie składowiska odpadów komunalnych, pomiędzy ul. Krakowską a   torem kolejowym  

Rozdział 1.
Przepisy ogólne  

§   1.   Plan obejmuje tereny położone w   obrębie Lipnik, w   rejonie składowiska odpadów komunalnych, pomiędzy ul. Krakowską a   torem kolejowym - zgodnie z   rysunkiem planu stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały, o   którym mowa w   § 2   pkt 1.  

§   2.   Integralną częścią uchwały są:  

1)   załącznik nr 1   - rysunek planu w   skali 1:2000;  

2)   załącznik nr 1a - Wyrys ze studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej z   oznaczeniem obszaru objętego planem miejscowym;  

3)   załącznik nr 2- rozstrzygnięcie o   sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;  

4)   załącznik nr 3   - rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.  

§   3.   Przyjmuje się następujące zasady ustalania przepisów szczegółowych uchwały:  

1)   ustalenia dla całego obszaru objętego planem są określone w   § 4   - 10;  

2)   ustalenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi są określone w   § 11 - 25;  

3)   zakres ustaleń dostosowany jest do problematyki dotyczącej poszczególnych terenów.  

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe  

§   4.   W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego ustala się:  

1)   obowiązek zachowania wysokich walorów architektonicznych obiektów budowlanych;  

2)   nakaz utrzymania i   ochrony różnych form zieleni, szczególnie starodrzewu;  

3)   minimalną odległość od linii brzegu powierzchniowych wód publicznych do budynków 15 m;  

4)   zakaz przekraczania dopuszczalnych poziomów hałasu w   środowisku, stosownie do przepisów z   zakresu ochrony środowiska; dla terenów oznaczonych symbolem MN,U - jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe;  

5)   nakaz zastosowania do celów grzewczych i   technologicznych mediów nie powodujących przekroczenia standardów emisyjnych i   standardów jakości środowiska (np. gaz ziemny, gaz składowiskowy, energia elektryczna, olej opałowy, ciepła woda z   sieci ciepłowniczej), bądź ekologicznych systemów ogrzewania np. opartych na odnawialnych źródłach energii;  

6)   zakaz składowania odpadów z   wyjątkiem terenu 116_O-01;  

7)   nakaz zachowania standardów emisyjnych i   standardów jakości środowiska, stosownie do przepisów z   zakresu ochrony środowiska;  

8)   nakaz wyposażenia poszczególnych nieruchomości w   urządzenia do czasowego gromadzenia odpadów;  

9)   nakaz prowadzenia selektywnej gospodarki odpadami zgodnie z   obowiązującymi na terenie miasta regulacjami dotyczącymi czystości i   porządku;  

10)   zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z   wyjątkiem:  

a)   terenu 116_O-01 - gospodarka odpadami ze składowiskiem odpadów,  

b)   terenu 116_P-01 do 116_P-07 - produkcja, rzemiosło, magazyny, składy,  

c)   terenu 116_U,P-01 - usługi i   produkcja, magazyny, składy,  

d)   usług związanych ze składowaniem i   sprzedażą paliw do pojazdów samochodowych w   terenie przyległym do projektowanej ulicy zbiorczej,  

e)   dróg publicznych o   utwardzonej nawierzchni,  

f)   sieci kanalizacyjnych,  

g)   rurociągów służących do przesyłania wody,  

h)   gazociągów.  

i)   linii energetycznych,  

j)   sieci ciepłowniczych,  

k)   inwestycji celu publicznego z   zakresu łączności publicznej.  

11)   przy realizacji składowiska odpadów i   usług towarzyszących - sortowni, kompostowni zachować warunki określone w   przepisach z   zakresu ochrony środowiska;  

12)   w przypadku realizacji usług związanych ze składowaniem i   sprzedażą paliw do pojazdów samochodowych, należy wykonać je na warunkach określonych w   przepisach z   zakresu ochrony środowiska;  

13)   zakaz zanieczyszczania wód podziemnych oraz powierzchniowych;  

14)   nakaz wyposażenia wszystkich obiektów w   systemy odprowadzania oraz ewentualnego gromadzenia i   oczyszczania ścieków sanitarnych, technologicznych i   wód opadowych zgodnie z   obowiązującymi przepisami w   zakresie ochrony środowiska;  

15)   dopuszczenie odprowadzenia ścieków bytowych i   komunalnych dla funkcji mieszkaniowej i   usługowej, do czasu rozbudowy sieci kanalizacji ścieków komunalnych, do szczelnych zbiorników bezodpływowych i   następnie ich wywóz do oczyszczalni ścieków, pod warunkiem bezwzględnego podłączenia do kanalizacji ścieków komunalnych po jej wybudowaniu;  

16)   dla funkcji przemysłu nakaz odprowadzenia ścieków do kanalizacji ścieków komunalnych lub przemysłowych, po jej wybudowaniu, zgodnie z   warunkami dysponenta sieci;  

17)   zakaz odprowadzania nie oczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych ścieków do cieków wodnych lub gruntu;  

18)   nakaz odprowadzenia wód opadowych i   roztopowych spływających z   ulic. parkingów i   placów za pomocą kanałów deszczowych i   rowów otwartych do istniejących cieków, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej ich czystości, zgodnie z   obowiązującymi przepisami ustawy - Prawo wodne, oraz do kanalizacji deszczowej;  

19)   nakaz zabezpieczenia wód podziemnych przed przenikaniem zanieczyszczeń;  

20)   nakaz odpowiedniego utwardzania dróg, placów i   parkingów w   sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed przenikaniem zanieczyszczeń;  

21)   nakaz umieszczania w   przestrzeni miejskiej elementów Systemu Informacji Miejskiej, obejmującego tablice adresowe naścienne i   wolnostojące, moduły informacyjne, pylony z   mapami i   elementy małej architektury, na zasadach wyłączności;  

22)   zakaz sytuowania urządzeń reklamowych na obszarach oddziaływania skrzyżowań za wyjątkiem urządzeń Systemu Informacji Miejskiej;  

23)   zakaz montażu transparentów reklamowych - banerów na ogrodzeniach nieruchomości i   elewacjach budynków;  

24)   zakaz montażu urządzeń reklamowych emitujących obrazy świetlne typu LED wolnostojących oraz na elewacjach i   dachach budynków;  

25)   zakaz umieszczania urządzeń reklamowych na słupach oświetleniowych;  

26)   dopuszczenie umieszczania urządzeń reklamowych, które swoimi gabarytami nie powodują nadmiernej ingerencji w   krajobraz, nie naruszają ładu przestrzennego i   spełniają warunki:  

a)   powierzchnia reklamowa tablicy nie przekracza 1,5 m 2 ,  

b)   zakaz komasacji urządzeń reklamowych na małej przestrzeni (min. odległość między urządzeniami 20 m),  

c)   w rejonie skrzyżowań montaż zbiorczych nośników reklamowych o   powierzchni pojedynczej tablicy reklamowej nie przekraczającej 1,5 m 2 ;  

27)   zakaz stosowania materiałów pylących do utwardzenia nawierzchni dróg, parkingów i   placów;  

28)   dopuszczenie regulacji technicznej cieków wodnych pod warunkiem zachowania ich naturalnego charakteru, a   także utrzymania obudowy biologicznej potoków;  

29)   nakaz ograniczenia lub likwidacji emisji wtórnej pyłu zawieszonego ze składowiska odpadów;  

30)   dla terenów P i   U,P oraz ulicy zbiorczej i   ulic lokalnych nakaz zastosowania pasów zieleni ochronnej na granicy z   terenami zabudowy mieszkaniowej;  

31)   nakaz ochrony przed uciążliwościami związanymi ze sposobem zagospodarowania i   użytkowania terenu;  

32)   nakaz stosowania rozwiązań wykluczających możliwość negatywnych oddziaływań akustycznych na terenach chronionych przed hałasem.  

§   5.   W zakresie zasad ochrony dziedzictwa   kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:  

1)   Ochroną w   planie obejmuje się następujące obiekty zabytkowe, oznaczone na rysunku planu symbolem „oz": ul. Krakowska: 297; 323; 343; 421; 427; 429; 437; 439;  

2)   dla obiektów o   wartościach zabytkowych zaznaczonych na rysunku plan ustala się:  

a)   zakaz niszczenia, uszkadzania i   dewastowania,  

b)   zakaz przekształceń powodujących obniżenie wartości historycznych, estetycznych lub architektonicznych obiektów i   ich bezpośredniego otoczenia,  

c)   dopuszczenie zmiany funkcji obiektów pod warunkiem nie powodowania utraty cech stylowych obiektu i   zasadniczych zmian gabarytów, bryły, kształtu dachu i   detalu architektonicznego,  

d)   w przypadkach uzasadnionych złym stanem technicznym obiektu, możliwość rozbiórki na warunkach określonych przez właściwy organ do spraw, ochrony zabytków, po przeprowadzeniu prac dokumentacyjnych;  

3)   w granicach oznaczonych na rysunku planu, wyznacza się strefy ochrony konserwatorskiej elementów obejmujące obszary o   zachowanym krajobrazie kulturowym, dla których ustala się:  

a)   zachowanie zasadniczych elementów rozplanowania i   historycznych układów przestrzennych, charakteru i   skali tradycyjnej zabudowy, elementów tradycyjnej kompozycji zieleni,  

b)   kształtowanie form architektonicznych nowej zabudowy z   uwzględnieniem wartości kulturowych otoczenia.  

§   6.   W zakresie granic i   sposobów zagospodarowania terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych i   terenów, na których te ruchy występują ustala się: na terenach 116_ZE-02 i   116_ZI-03, 116_O,P-03 w   obszarach predysponowanych do osuwania się mas ziemnych, obszarach osuwisk aktywnych i   drzemiących, oznaczonych na rysunku planu oraz w   obszarach o   spadkach terenu 12° i   powyżej:  

1)   możliwość przekształcania terenu w   sposób zachowujący w   maksymalnym stopniu naturalne ukształtowanie oraz nie generujące powstawania osuwisk (np. poprzez tworzenie sztucznych skarp i   nasypów,nie umocnionych wykopów itp.), zagospodarowanie poszczególnych działek w   sposób przeciwdziałający niekorzystnym zjawiskom związanym z   ulewnymi deszczami oraz topnieniem śniegu;  

2)   zagospodarowanie powierzchni biologicznie czynnej zielenią dobrze wiążącą grunt;  

3)   w obszarach osuwiska aktywnego i   osuwisk drzemiących zakaz realizacji obiektów oraz innych inwestycji mogących spowodować masowe ruchy ziemi bądź je zintensyfikować.  

§   7.   W zakresie szczegółowych zasad i   warunków scalania i   podziału nieruchomości ustala się:  

1)   dostępność komunikacyjna działek budowlanych, w   wypadku braku bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, zapewniona poprzez służebność drogową lub wydzielone ciągi pieszo-jezdne o   szerokości min. 5.0 m;  

2)   linie podziału na działki budowlane prostopadłe lub zbliżone do kąta prostego w   stosunku do linii rozgraniczających dróg;  

3)   kształt i   powierzchnia projektowanych działek budowlanych umożliwiające ich zabudowę i   zagospodarowanie zgodnie z   projektowanym przeznaczeniem terenu, zapewniająca zabezpieczenie wszelkich potrzeb kształtowania zabudowy, w   tym potrzeb parkingowych i   zieleni;  

4)   ustala się minimalne powierzchnie działek budowlanych:  

a)   dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: wolnostojącej - 750 m 2 , segmentu w   zabudowie bliźniaczej - 600 m 2 , segmentu w   zabudowie szeregowej - 500 m 2 ,  

b)   dla zabudowy usługowej i   produkcyjnej- 1000 m 2 ,  

5)   szerokość frontu działki budowlanej- minimum 6   m;  

6)   dla działek pozostałych, niebudowlanych, ustala się następujące zasady podziału i   scalania nieruchomości:  

a)   powierzchnia działki - min. 1   m 2 ,  

b)   szerokość frontu działki - min. 0.1 m,  

c)   kąt położenia granic działki w   stosunku do pasa drogowego - od 0° do 180°.  

§   8.   W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w   ich użytkowaniu obowiązują:  

1)   strefy techniczne:  

a)   wzdłuż wodociągu magistralnego 1000 i   1200 mm - po 2   m od ścianki rurociągu, za wyjątkiem stref ochronnych dla składowania odpadów - po 10 m od ścianki rurociągu oraz dla miejsc grzebalnych po 50 m od ścianki rurociągu.  

b)   wzdłuż linii napowietrznej 110 kV- po 15 m od osi linii,  

c)   wzdłuż linii napowietrznej 15 kV - po 8   m od osi linii,  

d)   wzdłuż linii napowietrznych 0,4 kV - po 3   m od osi linii,  

e)   dla stacji transformatorowych - 5   x 5   m,  

f)   wzdłuż istniejących linii kablowych 15 kV i   0.4 kV- po 1   m od osi linii;  

2)   strefy ograniczonej zabudowy w   rejonie schroniska dla zwierząt, i   stacji bazowej telefonii komórkowej zgodnie z   rysunkiem planu, ograniczenia zgodnie z   przepisami odrębnymi z   zakresu ochrony środowiska.  

§   9.   W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji i   infrastruktury technicznej ustala się:  

1)   zasady obsługi komunikacyjnej:  

a)   dojazd od ulicy Krakowskiej i   projektowanej ulicy zbiorczej poprzez ulice lokalne, ulice dojazdowe, ciągi pieszo- jezdne i   dojazdy,  

b)   dostępność komunikacyjna, w   wypadku braku bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, powinna być zapewniona przez inwestora i   właściciela nieruchomości, poprzez służebność drogową lub dojazdy wydzielone zgodnie z   obowiązującymi przepisami z   zakresu prawa cywilnego,  

c)   utrzymanie przebiegu istniejących innych ciągów komunikacyjnych, wydzielonych geodezyjnie, a   nie wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi oraz możliwość ich przebudowy i   modernizacji,  

d)   odprowadzenie wód opadowych i   roztopowych do kanałów deszczowych prowadzonych w   pasie drogowym lub do rowów przydrożnych, pod warunkiem utrzymania czystości odprowadzanych wód deszczowych, zgodnie z   obowiązującymi przepisami z   zakresu ochrony środowiska,  

e)   możliwość odprowadzenia wód opadowych i   roztopowych powierzchniowo do istniejących cieków, po ich oczyszczeniu do parametrów spełniających wymagania określone w   przepisach z   zakresu ochrony środowiska,  

f)   możliwość lokalizacji obiektów, urządzeń i   sieci związanych z   infrastrukturą techniczną w   liniach rozgraniczających dróg;  

2)   zasady zaopatrzenia w   wodę:  

a)   zaopatrzenie w   wodę z   istniejącego wodociągu komunalnego, bądź po jego rozbudowie,  

b)   dopuszcza się zaopatrzenie w   wodę z   indywidualnych studni,  

c)   zaopatrzenie w   wodę do celów przeciwpożarowych dla terenu 116_O-01. z   możliwością intensywnego czerpania wody. z   rurociągu realizowanego w   ramach zagospodarowania terenu 116_O-01, o   średnicy min.  
DN 250, ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa i   wydajności min. 20 dm 3 /s. z   hydrantami nadziemnymi o   średnicach DN 100 lub DN 150, zlokalizowanymi w   miejscach, które winny posiadać zabezpieczony dojazd z   dróg komunikacyjnych;  

3)   zasady odprowadzenia ścieków komunalnych: nakaz odprowadzenia ścieków komunalnych do istniejącej oczyszczalni ścieków z   zachowaniem wymaganych parametrów odprowadzanych ścieków;  

4)   zasady odprowadzenia ścieków przemysłowych:  

a)   odprowadzenie ścieków przemysłowych do istniejącej oczyszczalni ścieków z   zachowaniem wymaganych parametrów odprowadzanych ścieków,  

b)   dopuszcza się odprowadzenie ścieków przemysłowych do istniejących cieków po ich oczyszczeniu do wymaganych parametrów;  

5)   zasady odprowadzenie wód deszczowych i   roztopowych:  

a)   odprowadzenie wód deszczowych i   roztopowych kanałami deszczowymi, do istniejących cieków, z   zachowaniem wymaganych parametrów odprowadzanych wód;  

b)   dopuszcza się odprowadzenie wód deszczowych i   roztopowych powierzchniowo, z   zachowaniem wymaganych parametrów odprowadzanych wód,  

c)   odprowadzenie wód deszczowych i   roztopowych z   terenów oznaczonych symbolem: O   - tereny gospodarki odpadami ze składowiskiem odpadów, O,P - tereny ZGO i   usług obsługi technicznej miasta, U,P - tereny usług, produkcji,. P - tereny produkcji i   rzemiosła, kanałami deszczowymi wykonanymi w   ramach inwestycji własnych dla wymienionych terenów, ze zrzutem wód opadowych i   roztopowych do istniejących cieków terenowych, z   zachowaniem wymaganych parametrów odprowadzanych wód;  

6)   zasady zasilania w   energię elektryczną:  

a)   z sieci kablowej i   napowietrznej średniego napięcia,  

b)   z istniejących w   granicach planu i   poza terenem objętym planem stacji transformatorowych 15/0,4 kV, liniami kablowymi lub napowietrznymi niskiego napięcia,  

c)   z projektowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, zlokalizowanych w   terenach 116_EE-01 i   116_EE-02. liniami kablowymi lub napowietrznymi niskiego napięcia,  

d)   dopuszcza się przebudowę infrastruktury elektroenergetycznej,  

e)   dopuszcza się możliwość prowadzenia projektowanych urządzeń, obiektów i   sieci elektroenergetycznych w   pasach drogowych istniejących i   projektowanych ulic;  

7)   zasady zaopatrzenia w   gaz: zasilanie w   gaz z   sieci gazowej.  

§   10.   Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty w   wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości.  

§   11.   Dla terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i   oznaczonych na rysunku planu symbolami 116_MN,U-01 do 116_MN,U-12 ustala się:  

1)   przeznaczenie terenu - zabudowa   mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca oraz usługi:  

a)   zakaz lokalizacji usług związanych ze składowaniem i   sprzedażą paliw do pojazdów samochodowych,  

b)   zakaz lokalizacji usług transportowych i   prowadzenia działalności związanej z   parkowaniem samochodów towarowych, maszyn, sprzętu, urządzeń i   innych środków transportu pasażerskiego i   towarowego,  

c)   zakaz lokalizacji zabudowy wielorodzinnej,  

d)   dopuszcza się lokalizację zjazdów indywidualnych i   parkingów, zieleni izolacyjnej, obiektów i   urządzeń związanych z   infrastrukturą techniczną i   obsługą funkcji podstawowej,  

e)   zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi w   szczególności zagrożenie wystąpienia poważnych awarii,  

f)   nakaz ograniczenia uciążliwości wynikających ze sposobu zagospodarowania i   użytkowania terenu do granic nieruchomości, do której inwestor posiada tytuł prawny, z   wyjątkiem inwestycji celu publicznego z   zakresu telekomunikacji;  

2)   zasady zabudowy i   zagospodarowania terenu:  

a)   wysokość budynków - max. 10 m dla budynków mieszkalnych i   mieszkalno- usługowych oraz 12 m dla budynków usługowych,  

b)   powierzchnia zabudowy - max. 40% powierzchni działki budowlanej,  

c)   powierzchnia biologicznie czynna - min. 20% powierzchni działki budowlanej,  

d)   powierzchnia otwartych terenów składowych nie większa niż 30% powierzchni działki budowlanej,  

e)   maksymalna powierzchnia zabudowy budynków - 200 m 2 ,  

f)   dachy dwu lub wielospadowe o   nachyleniu głównych połaci 30°- 45°,  

g)   nakaz wysokich walorów architektonicznych dla nowej zabudowy,  

h)   nieprzekraczalna linia zabudów y odległa min. 6   m od krawędzi jezdni ulic dojazdowych, oraz min. 4   m od linii rozgraniczających ciągów pieszo-jezdnych i   zjazdów indywidualnych,  

i)   w przypadku lokalizacji usług obowiązek lokalizacji stanowisk parkingowych w   ilości zapewniającej obsługę projektowanego zagospodarowania terenu w   granicach działki budowlanej i   nie niniejszej niż 3   miejsca postojowe na 100 m 2: powierzchni użytkowej usług, 0,5 stanowiska na 1   pracownika, oraz 2   miejsca parkingowe na mieszkanie(w   tym garaż);  

3)   pozostałe ustalenia zgodnie z   zapisami zawartymi w   Rozdziale 2   w § 4- 10.  

§   12.   Dla terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i   oznaczonych na rysunku planu symbolami od 116_U,P-01 do 116_U,P-11 ustala się:  

1)   przeznaczenie terenu - usługi, produkcja, rzemiosło, magazyny, składy:  

a)   zakaz lokalizacji obiektów opiekuńczo-wychowawczych, opieki społecznej, hotelowych i   lecznictwa,  

b)   dopuszcza się funkcje usług komercyjnych w   tym hurtownie, handel w   obiektach o   powierzchni sprzedażowej mniejszej niż 2000 m 2 ,  

c)   dopuszcza się w   terenie przyległym do projektowanej ulicy zbiorczej lokalizację usług, w   tym usług związanych ze składowaniem i   sprzedażą paliw do pojazdów samochodowych,  

d)   dopuszcza się lokalizację usług transportowych i   prowadzenia działalności związanej z   parkowaniem samochodów towarowych, maszyn, sprzętu, urządzeń i   innych środków transportu pasażerskiego i   towarowego,  

e)   dopuszcza się lokalizację zjazdów indywidualnych i   parkingów, zieleni izolacyjnej, obiektów i   urządzeń związanych z   infrastrukturą techniczną i   obsługą funkcji podstaw owej,  

f)   zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi w   szczególności zagrożenie wystąpienia poważnych awarii,  

g)   obowiązek ograniczenia uciążliwości wynikających ze sposobu zagospodarowania i   użytkowania terenu do granic nieruchomości, do której inwestor posiada tytuł prawny, z   wyjątkiem inwestycji celu publicznego z   zakresu telekomunikacji,  

h)   w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej nakaz stosowania odpowiednich zabezpieczeń akustycznych - takich, jak np.: ekrany akustyczne, szpalery gęstej zimozielonej zieleni itp. w   przypadku użytkowania terenu w   sposób powodujący uciążliwości, w   tym emisję hałasu na tereny chronione przed hałasem zgodnie z   przepisami z   zakresu ochrony środowiska,  

2)   zasady zabudowy i   zagospodarowania terenu:  

a)   wysokość budynków - max 15 m,  

b)   powierzchnia zabudowy - max. 40% powierzchni działki budów lanej.  

c)   powierzchnia biologicznie czynna - min. 20% powierzchni działki budowlanej,  

d)   powierzchnia otwartych terenów składowych - nie większa niż 20% powierzchni terenu,  

e)   maksymalna powierzchnia zabudowy budynków - 1000 m 2 ,  

f)   dachy dwu lub wielospadowe o   nachyleniu głównych połaci 5°- 45°,  

g)   w obrębie istniejącej zabudowy. nawiązanie projektowanych budynków formą i   skalą do architektury otoczenia,  

h)   nakaz wysokich walorów architektonicznych dla nowej zabudowy,  

i)   nieprzekraczalna linia zabudowy odległa min. 6   m od krawędzi jezdni ulic dojazdowych, 10 m od ulic lokalnych i   zbiorczej, oraz min. 4   m od linii rozgraniczających ciągów pieszo-jezdnych i   zjazdów indywidualnych,  

j)   nakaz lokalizacji stanowisk parkingowych w   ilości zapewniającej obsługę projektowanego zagospodarowania terenu w   granicach działki budowlanej inwestora i   nie mniejszej niż 3   miejsca postojowe na 100 m 2 powierzchni użytkowej usług, 0,5 stanowiska na 1   pracownika;  

3)   pozostałe ustalenia zgodnie z   zapisami zawartymi w   Rozdziale 2   w § 4- 10.  

§   13.   Dla terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i   oznaczonych na rysunku planu symbolami od 116_P-01 do 116_P-07 usiała się:  

1)   przeznaczenie terenu- produkcja, rzemiosło, magazyny, składy:  

a)   zakaz lokalizacji obiektów opiekuńczo-wychowawczych, opieki społecznej i   lecznictwa oraz mieszkaniowych,  

b)   dopuszcza się funkcje usług komercyjnych w   tym hurtownie. handel w   obiektach o   powierzchni sprzedażowej mniejszej niż 2000 m 2 ,  

c)   dopuszcza się w   terenie przyległym do projektowanej ulicy zbiorczej lokalizację usług, w   tym usług związanych ze składowaniem i   sprzedażą paliw do pojazdów samochodowych,  

d)   dopuszcza się lokalizację usług transportowych i   prowadzenia działalności związanej z   parkowaniem samochodów towarowych, maszyn, sprzętu, urządzeń i   innych środków transportu pasażerskiego i   towarowego,  

e)   dopuszcza się lokalizację zjazdów indywidualnych i   parkingów, zieleni izolacyjnej, obiektów i   urządzeń związanych z   infrastrukturą techniczną i   obsługą funkcji podstawowej,  

f)   zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi w   szczególności zagrożenie wystąpienia poważnych awarii,  

g)   w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej nakaz stosowania odpowiednich zabezpieczeń akustycznych - takich, jak np.: ekrany akustyczne, szpalery gęstej zimozielonej zieleni itp. w   przypadku użytkowania terenu w   sposób powodujący uciążliwości, w   tym emisję hałasu na tereny chronione przed hałasem zgodnie z   przepisami odrębnymi w   zakresie ochrony środowiska,  

h)   na terenach 116_P-01 i   116_P-07 zakaz lokalizacji funkcji związanych z   produkcją żywności;  

2)   zasady zabudowy i   zagospodarowania terenu:  

a)   wysokość budynków - max 15 m,  

b)   powierzchnia zabudowy - max. 40% powierzchni działki budowlanej.  

c)   powierzchnia biologicznie czynna - min. 20% powierzchni działki budowlanej,  

d)   powierzchnia otwartych terenów składowych nie większa niż 20% powierzchni terenu,  

e)   maksymalna powierzchnia zabudowy budynków 1000 m 2 ,  

f)   dachy dwu   lub wielospadowe o   nachyleniu głównych połaci 5°- 45°,  

g)   w obrębie istniejącej zabudowy, nawiązanie projektowanych budynków formą i   skalą, do architektury otoczenia,  

h)   nakaz wysokich walorów architektonicznych dla nowej zabudowy,  

i)   nieprzekraczalna linia zabudowy odległa min. 6   m od krawędzi jezdni ulic dojazdowych, 10 m od ulic lokalnych i   zbiorczej, oraz min. 4   m od linii rozgraniczających ciągów pieszo-jezdnych i   zjazdów indywidualnych,  

j)   nakaz lokalizacji stanowisk parkingowych w   ilości zapewniającej obsługę projektowanego zagospodarowania terenu w   granicach działki budowlanej inwestora i   nie mniejszej niż 3   miejsca postojowe na 100 m 2 powierzchni użytkowej usług, 0,5 stanowiska na 1   pracownika;  

3)   pozostałe ustalenia zgodnie z   zapisami zawartymi w   Rozdziale 2   w § 4-10.  

§   14.   Dla terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi i   oznaczonych na rysunku planu symbolem 116_O-01 ustala się:  

1)   przeznaczenie terenu - obszar gospodarki odpadami ze składowiskiem odpadów, składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i   obojętne, pozostałości po segregacji, kompostowaniu oraz przetwarzaniu odpadów i   osadów ściekowych, realizowane etapami, stosownie do przepisów z   zakresu ochrom środowiska;  

2)   nakaz użytkowania terenu i   prowadzenia działalności zgodnie z   warunkami wynikającymi z   obowiązujących przepisów z   zakresu ochrony środowiska;  

3)   zachowanie istniejącego dojazdu do składowiska i   zakładu gospodarki odpadami od ulicy Krakowskiej,  
z możliwością przebudowy;  

4)   dopuszcza się dojazd do składowiska od ulicy Reksia;  

5)   dopuszcza się jako funkcję tymczasową realizacje na działkach 3094/4, 3094/5 i   3094/6 toru do jazdy   terenowej quadów i   motorów;  

6)   pozostałe ustalenia zgodnie z   zapisami zawartymi w   Rozdziale 2   w § 4-10.  

§   15.   Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 116_O,P-01, 116_O.P-02 ustala się:  

1)   przeznaczenie terenu - obszar zakładu gospodarki odpadami oraz teren usług obsługi technicznej miasta:  

a)   w terenie 116_O,P-01 zachowuje się schronisko dla zwierząt z   możliwością rozbudowy,  

b)   w terenie 116_O,P-01 zachowuje się stację przekaźnikową telefonii komórkowej z   możliwością rozbudowy,  

c)   nakaz użytkowania terenu i   prowadzenia działalności zgodnie z   warunkami wynikającymi z   obowiązujących przepisów z   zakresu ochrony środowiska,  

d)   zachowanie istniejącego dojazdu do składowiska i   zakładu gospodarki odpadami od ulicy Krakowskiej, z   możliwością przebudowy,  

e)   dopuszcza się lokalizację funkcji bazy transportu,  

f)   dopuszcza się lokalizacje grzebowiska dla zwierząt z   zachowaniem warunków i   stref wynikających  
z przepisów sanitarnych; 2} pozostałe ustalenia zgodnie z   zapisami zawartymi w   Rozdziale 2   w § 4-10.  

§   16.   Dla terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i   oznaczonych na rysunku planu symbolami od 116_ZI-01 do 116_ZI-03 ustala się:  

1)   przeznaczenie terenu - zieleń ochronna i   izolacyjna składowiska odpadów:  

a)   zakaz składowania odpadów,  

b)   dopuszcza się budowę urządzeń infrastruktury. sieci i   obiektów składowiska odpadów pod warunkiem zachowania pasa zieleni o   szerokości minimum 10 metrów wokół składowiska odpadów,  

c)   dla obiektów i   urządzeń infrastruktury nakaz użytkowania terenu i   prowadzenia działalności zgodnie z   warunkami wynikającymi z   obowiązujących przepisów z   zakresu ochrony środowiska,  

d)   nakaz zachowania istniejącego drzewostanu z   wyjątkiem prac związanych z. gospodarką leśną oraz budową sieci .obiektów i   urządzeń infrastruktury,  

e)   nakaz nasadzenia wysokiej zieleni o   składzie gatunkowym drzewostanu dostosowanym do rodzaju zanieczyszczeń,  

f)   zakaz zmian ukształtowania terenu z   wyjątkiem zmian związanych z   budową sieci, obiektów i   urządzeń infrastruktury;  

2)   pozostałe ustalenia zgodnie z   zapisami zawartymi w   Rozdziale 2   w § 4- 10.  

§   17.   Dla terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i   oznaczonych na rysunku planu symbolami od 116_ZE-01 do 116_ZE-05 ustala się:  

1)   przeznaczenie terenu - tereny zielem leśnej, tereny zieleni o   funkcjach korytarzy ekologicznych, luźne zadrzewienia i   wody otwarte potoków:  

a)   zakaz zabudowy z   wyjątkiem infrastruktury technicznej,  

b)   zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych,  

c)   nakaz zachowania istniejącego drzewostanu z   wyjątkiem prac związanych z   gospodarką leśną oraz budową sieci, urządzeń i   obiektów infrastruktury,  

d)   zakaz zmian ukształtowania terenu z   wyjątkiem zmian związanych z   budową sieci, urządzeń i   obiektów infrastruktury,  

e)   ewentualna regulacja potoków nie może naruszać naturalnego charakteru cieków;  

2)   pozostałe ustalenia zgodnie z   zapisami zawartymi w   Rozdziale 2   w § 4- 10.  

§   18.   Dla terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i   oznaczonych na rysunku planu symbolami od 116_Z-01 do 1l6_Z-04 ustala się:  

1)   przeznaczenie terenu- zieleń nieurządzona;  

2)   zasady zagospodarowania terenu:  

a)   nakaz ochrony istniejącej zieleni wysokiej,  

b)   zakaz zabudowy z   wyjątkiem sieci, obiektów i   urządzeń infrastruktury technicznej,  

c)   zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych,  

d)   dopuszcza się lokalizację ścieżek rowerowych i   ciągów pieszych;  

3)   pozostałe ustalenia zgodnie z   zapisami zawartymi w   Rozdziale 2   w § 4- 10.  

§   19.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 116_KDZ-01 - ustala się:  

1)   przeznaczenie terenu - ulica zbiorcza oraz urządzenia, obiekty i   sieci infrastruktury technicznej:  

a)   szerokość w   liniach rozgraniczających wg rysunku planu - min. 20 m,  

b)   parametry techniczne, elementy przekroju poprzecznego zgodnie z   obowiązującymi warunkami technicznymi do projektowania dróg publicznych,  

c)   chodniki lub pobocza w   zależności od lokalnych uwarunkowań, zgodnie z   obowiązującymi warunkami technicznymi do projektowania dróg publicznych,  

d)   utrzymanie istniejącej zieleni, nie powodującej zagrożeń dla ruchu drogowego,  

e)   dopuszcza się umieszczanie reklam i   nośników reklamowych pod warunkiem spełnienia następujących   wymogów:  

-   podporządkowania gabarytów reklam kompozycji architektonicznej istniejącej zabudowy,  

-   ujednolicenia gabarytów i   formy sąsiednich nośników reklamowych,  

-   powierzchnia reklamowa tablicy maksymalnie 3,0 m 2 ,  

-   zachowania odległości między reklamami minimum 20 m,.  

-   dopuszczenie lokalizacji zbiorczych nośników reklamowych, których powierzchnia nie może przekraczać 3,0 m 2,

f)   nakaz zastosowania pasów zieleni ochronnej na granicy z   terenem zabudowy mieszkaniowej;  

2)   pozostałe ustalenia zgodnie z   zapisami zawarty mi w   Rozdziale 2   w § 4-10.  

§   20.   Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od KDL-01 do KDL-06 ustala się:  

1)   przeznaczenie terenu - ulica lokalna oraz urządzenia, obiekty i   sieci infrastruktury technicznej:  

a)   szerokość w   liniach rozgraniczających wg rysunku planu - 12 m,  

b)   parametry techniczne, elementy przekroju poprzecznego zgodnie z   obowiązującymi warunkami technicznymi do projektowania dróg publicznych,  

c)   chodniki lub pobocza w   zależności od lokalnych uwarunkowań, zgodnie z   obowiązującymi warunkami technicznymi do projektowania dróg publicznych,  

d)   utrzymanie istniejącej zieleni, nie powodującej zagrożeń dla ruchu drogowego,  

e)   dopuszcza się umieszczanie reklam i   nośników reklamowych pod warunkiem spełnienia następujących wymogów:  

-   podporządkowania gabarytów reklam kompozycji architektonicznej istniejącej zabudowy,  

-   ujednolicenia gabarytów i   formy sąsiednich nośników reklamowych,  

-   powierzchnia reklamowa tablicy maksymalnie 3,0 m 2 ,  

-   zachowania odległości między reklamami minimum 20 m.  

-   dopuszczenie lokalizacji zbiorczych nośników reklamowych, których powierzchnia nie może przekraczać 3,0 m 2 ;  

f)   nakaz zastosowania pasów zieleni ochronnej na granicy z   terenem zabudowy mieszkaniowej;  

2)   pozostałe ustalenia zgodnie z   zapisami zawartymi w   Rozdziale 2   w § 4- 10.  

§   21.   Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 116_KDD-01 do 116_KDD-14 ustala się:  

1)   przeznaczenie terenu - ulice dojazdowe oraz urządzenia, obiekty i   sieci infrastruktury technicznej:  

a)   szerokość w   liniach rozgraniczających - 10 m,  

b)   parametry techniczne, elementy przekroju poprzecznego zgodnie z   obowiązującymi warunkami technicznymi do projektowania dróg publicznych,  

c)   chodniki lub pobocza w   zależności od lokalnych uwarunkowań, zgodnie z   obowiązującymi warunkami technicznymi do projektowania dróg publicznych,  

d)   utrzymanie istniejącej zieleni, nie powodującej zagrożeń dla ruchu drogowego;  

2)   pozostałe ustalenia zgodnie z   zapisami zawartymi w   Rozdziale 2   w § 4- 10.  

§   22.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 116_KDPJ-01 ustala się:  

1)   przeznaczenie terenu- ciąg pieszo-jezdny oraz urządzenia, obiekty i   sieci infrastruktury technicznej:  

a)   szerokość w   liniach rozgraniczających zmienna wg rysunku planu - min. 5   m,  

b)   utrzymanie istniejącej zieleni nie zagrażającej ruchowi kołowemu;  

2)   pozostałe ustalenia zgodnie z   zapisami zawartymi w   Rozdziale 2   w § 4-10.  

§   23.   Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 116_KP-01 do 116_KP-11 ustala się:  

1)   przeznaczenie terenu - ciągi piesze oraz urządzenia, obiekty i   sieci infrastruktury technicznej:  

a)   szerokość w   liniach rozgraniczających wg rysunku planu - min. 4   m,  

b)   utwardzona nawierzchnia o   szerokości 3   m,  

c)   utrzymanie istniejącej zieleni;  

2)   dopuszcza się dojazd ciągiem pieszym do istniejących budynków i   pól uprawnych;  

3)   pozostałe ustalenia zgodnie z   zapisami zawartymi w   Rozdziale 2   w § 4-10.  

§   24.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami 116_K-01 ustala się:  

1)   przeznaczenie podstawowe: rezerwa terenu na modernizację pętli autobusowej oraz urządzenia, obiekty i   sieci infrastruktury technicznej;  

2)   dopuszcza się wprowadzenie usług towarzyszących funkcji podstawowej;  

3)   pozostałe ustalenia zgodnie z   zapisami zawarty mi w   Rozdziale 2   w § 4-10.  

§   25.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem od 116_EE-01 do 116_EE-02 ustala się:  

1)   przeznaczenie terenu - stacja transformatorowa, kontenerowa;  

2)   pozostałe ustalenia zgodnie z   zapisami zawartymi w   Rozdziale 2   w § 4-10.  

Rozdział 3.
Przepisy końcowe  

§   26.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielsko-Biała.  

§   27.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   28.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Ryszard   Batycki

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXII/576/2012    
Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej    
z dnia 25 września 2012 r.  
 

infoRgrafika

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Ryszard   Batycki

 


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXII/576/2012    
Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej    
z dnia 25 września 2012 r.  
 

W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
W ZAKRESIE USŁUG DLA TERENÓW POŁOŻONYCH W   LIPNIKU  
W REJONIE SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH  
POMIĘDZY ULICĄ KRAKOWSKA A   TOREM KOLEJOWYM  

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Ryszard Batycki  


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXII/576/2012    
Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej    
z dnia 25 września 2012 r.  
 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w   zakresie usług dla terenów położonych w   Lipniku, w   rejonie składowiska odpadów komunalnych, pomiędzy ul. Krakowską   a   torem kolejowym  

Rada Miejska postanowiła:    

1.   Nie uwzględnić uwag, które złożyli po I   wyłożeniu do publicznego wglądu:    

1)   Danuta Kuś (uwaga 10, pismo złożone dnia 30.11.2010)    

2)   Helena Targosz (uwaga 19, pismo złożone dnia 19.11.2010)    

3)   Maria Kubica (uwaga 23, pismo złożone dnia 30.11.2010)    

4)   Władysław Tarnawa (uwaga 06, pismo złożone dnia 10.11.2010)    

5)   Krzysztof i   Aniela Borak (uwaga 13,. pismo złożone dnia 15.11.2010)    

2.   Nie uwzględnić uwag, w   zakresie nieuwzględnionym przez Prezydenta Miasta, które złożyli po I   wyłożeniu do   publicznego wglądu:    

1)   Zbigniew Zawada (uwaga 01, pismo złożone dnia 22.10.2010)    

2)   Elżbieta i   Marek Stachowscy, Barbara Radomska (uwaga 02, pismo złożone dnia 19.10.2010)    

3)   Renata i   Henryk Dura, Krystian Duraj (uwaga 03, pismo złożone dnia 8.11.2010)    

4)   Stanisław i   Krzysztof Kulba (uwaga 04, pismo złożone dnia 9.11.2010)    

5)   Janina Kulba (uwaga 05, pismo złożone dnia 9.11.2010)    

6)   Wiesława Gańczarczyk (uwaga 07, pismo złożone dnia 10.11.2010)    

7)   Rafał i   Halina Konior (uwaga 09, pismo złożone dnia 30.11.2010)    

8)   Franciszek Zawada (uwaga 17, pismo złożone dnia 22.11.2010)    

9)   Elżbieta Konieczny (uwaga 18, pismo złożone dnia 19.11.2010)    

10)   Jarosław Motyka i   Wiktoria Gawlas (uwaga 12, pismo złożone dnia 15.11.2010)    

11)   Irena Waluś (uwaga 14, pismo złożone dnia 16.11.2010)    

12)   Agnieszka Syc (uwaga 15, pismo złożone dnia 16.11.2010)    

13)   Tomasz i   Weronika Chrobak, Renata Cyganik (uwaga 16, pismo złożone dnia 8.11.2010)    

14)   Czesław i   Krystyna Wnuk (uwaga 20, pismo złożone dnia 25.11.2010)    

15)   Jadwiga Skrzydło (uwaga 22, pismo złożone dnia 29.11.2010).    

3.   Nie uwzględnić uwagi, którą złożył po II wyłożeniu do publicznego wglądu:    

1)   P. Krzysztof Konderla. Prezes Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Lipnik" (uwaga 02, pismo złożone w   dniu 26.08.2011)    


4.   Nie uwzględnić uwagi, w   zakresie nieuwzględnionym przez Prezydenta Miasta, którą złożyli po II wyłożeniu do publicznego wglądu:    

1)   Renata i   Henryk Duraj (uwaga 01, pismo złożone w   dniu 22.08.2011).    

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Ryszard   Batycki

 


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XXII/576/2012    
Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej    
z dnia 25 września 2012 r.  
 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w   zakresie usług dla terenów położonych w   Lipniku, w   rejonie składowiska odpadów komunalnych, pomiędzy ul. Krakowską a   torem kolejowym  

Rozstrzygniecie o   sposobie realizacji, zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy   oraz   zasadach ich finansowania, zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych  

1.   Zapisane w   planie inwestycje z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy stosownie do art. 216 ust. 2   pkt. 1   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych, finansowane będą z   budżetu gminy Bielsko-Biała z   zastrzeżeniem punktów 2,3 i   4.    

2.   Dopuszcza się finansowanie ze środków podmiotów prywatnych na podstawie ustawy z   dnia 19 grudnia 2008 roku o   partnerstwie publiczno-prywatnym.    

3.   Dopuszcza się finansowanie ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej, stosownie do art. 5   ust. 1   pkt. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych oraz art. 3   ust.3 pkt. 2   ustawy z   dnia 13 listopada 2003 roku o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego.    

4.   Dopuszcza się finansowanie lub dofinansowanie ze środków pochodzących z   budżetu państwa stosownie do art. 112 ust. 1   pkt. 3   i 4   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych.    


 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Ryszard   Batycki

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »