| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.496.2012 Wojewody Śląskiego

z dnia 8 listopada 2012r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 161/XXII/2012 Rady Gminy Niegowa z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Niegowa

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr 161/XXII/2012 Rady Gminy Niegowa z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Niegowa w całości, jako niezgodnej z art. 2 Konstytucji RP i art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, zwanej dalej ustawą.

Uzasadnienie

Rada Gminy Niegowa na sesji w dniu 28 września 2012r. działając m.in. na podstawie art. 5a ustawy o samorządzie gminnym podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Niegowa.

Zgodnie z treścią powoływanego w podstawie prawnej uchwały art. 5a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy, z kolei art. 5a ust. 2 stanowi, że zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy. Należy podkreślić, iż kompetencja zawarta w art. 5a ust. 2 ustawy upoważnia Radę do określenia procedury konsultacyjnej z mieszkańcami, a więc szczegółowego opisu sposobu przeprowadzania takich konsultacji.

W § 4 ust. 4 uchwały Rada postanowiła, iż o przeprowadzeniu konsultacji, ich sposobie oraz formie decyduje Wójt Gminy w drodze zarządzenia, z własnej inicjatywy, na wniosek mieszkańców Gminy lub na wniosek Radnych Gminy . Zdaniem organu nadzoru w przedmiotowej uchwale nie określono precyzyjnie ilu mieszkańców gminy lub ilu radnych powinno złożyć wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w Gminie Niegowa.

Wskazać należy także, iż uznanie powyższej uchwały za akt prawa miejscowego przesądza o konieczności formułowania zawartych w niej postanowień precyzyjnie. Akty prawa miejscowego będąc źródłami prawa powszechnie obowiązującego zawierają w swej treści dyrektywy wyznaczające adresatom pewien sposób zachowań. Z uwagi na to, że normy danego aktu prawnego rodzą określone skutki w sferze prawnej ich adresatów, powinny one być sformułowane w taki sposób, aby nie powodowały żadnych trudności interpretacyjnych. Uchwała podjęta na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym winna być zatem aktem kompletnym, skonstruowanym w taki sposób, aby nadawał się do wykonania.

W tym miejscu należy zauważyć, iż w § 5 uchwały brzmi: " konsultacje winny być przeprowadzone w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące, a jego bieg rozpoczyna się z dniem zarządzenia o konsultacji ". Z treści tego przepisu można wywieść zarówno, iż wolą Rady było ustalenie, że konsultacje powinny trwać maksymalnie dwa miesiące, a można również wyprowadzić wniosek, że należy je rozpocząć w ciągu dwóch miesięcy od dnia ich zarządzenia przez Wójta Gminy Niegowa.

Wprowadzenie przez Radę Gminy Niegowa tak nieskonkretyzowanych przepisów powoduje wątpliwości interpretacyjne uchwały i w konsekwencji tego trudności z jej wykonaniem. W ocenie organu nadzoru regulacje kwestionowanej uchwały są niewystarczające i brak w niej przepisów regulujących w sposób wyczerpujący tryb przeprowadzania konsultacji, gdyż poza kilkoma ogólnikowymi twierdzeniami nie zawiera ona treści pozwalającej na ich prawidłowe przeprowadzenie.

W konsekwencji organ nadzoru uznał, iż dokonując takiego uregulowania w § 4 ust. 4 oraz § 5 uchwały Rada Gminy naruszyła art. 2 Konstytucji RP. Zgodnie z art. 2 Konstytucji podstawową zasadą państwa prawnego jest bowiem to, że władze publiczne działać mogą jedynie na podstawie i w ramach prawa oraz czynić tylko to, co prawo im dozwala lub nakazuje, obywatele zaś mogą czynić to wszystko, czego im prawo nie zakazuje. Wśród szczegółowych reguł wyprowadzonych z art. 2 wymienia się m.in. podział władz, niezawisłość sądów i prawo każdego do sądu, do uczciwego oraz bezstronnego wymiaru sprawiedliwości, przestrzeganie zasad poprawnego prawotwórstwa , jawność i jasność prawa , niedziałanie prawa wstecz ( P. Winczorek "Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., wyd. Liber, Warszawa 2000, s. 15 ).

W § 7 ust. 1 uchwały Rada stwierdza, że konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących udział w konsultacjach (…). Jednakże należy zauważyć, iż ustawa o samorządzie gminnym zastrzega, że konsultacje przeprowadza się z mieszkańcami gminy. Wprowadzenie w uchwale regulacji, która w jakikolwiek sposób poszerza określony przez ustawodawcę krąg osób uprawnionych do udziału w konsultacjach, stanowi istotne naruszenie art. 5a ust. 2 ustawy, w związku z przekroczeniem zakresu normy kompetencyjnej wyrażonej w tym przepisie. Z przywołanego przepisu jednoznacznie bowiem wynika, że jedynym kryterium uprawniającym do uczestnictwa w konsultacjach jest fakt pozostawania mieszkańcem gminy. Uchwała w tym przedmiocie nie może dotyczyć żadnych innych podmiotów, jak tylko mieszkańców gminy.

Mając na uwadze powyższe stwierdzenie nieważności niniejszej uchwały w całości należy uznać za uzasadnione i konieczne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia rozstrzygnięcia

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1) Rada Gminy Niegowa

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) aa.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

- przygotuj się na coś innego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »