| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.204.2012 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 30 sierpnia 2012r.

zmieniająca uchwałę nr 1087/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13.05.2010 r. zmieniającą uchwałę nr 364/XVI/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 27.11.2003 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 6, art. 40 ust. 2   pkt 2, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity z   2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami), art. 4   ust. 1   w związku z   art. 13 ust. 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z   2011 r. Dz. U. Nr 197, poz. 1172 z   późniejszymi zmianami), § 27 ust. 2   Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Rudzie Śląskiej oraz § 45 ust. 3   Statutu Miasta Ruda Śląska  

na wniosek Prezydenta Miasta  

Rada Miasta Ruda Śląska  

uchwala:  

§   1.   W Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Rudzie Śląskiej stanowiącym załącznik do uchwały nr 1087/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z   dnia 13 maja 2010 r. zmieniającej uchwałę nr 364/XVI/2003 Rady Miejskiej w   Rudzie Śląskiej z   dnia 27.11.2003 r. w   sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Rudzie Śląskiej, z   późniejszymi zmianami, dokonać następujących zmian:  

1.   W części I   – „Postanowienia ogólne” § 2   otrzymuje brzmienie: „§ 2   Ośrodek działa na podstawie:  

1)   uchwały nr 55/XIII/90 Miejskiej Rady Narodowej w   Rudzie Śląskiej z   dnia 28 lutego 1990r. w   sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Rudzie Śląskiej,  

2)   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (tekst jednolity z   2009 r. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z   późniejszymi zmianami),  

3)   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity z   2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami),  

4)   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity z   2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z   późniejszymi zmianami),  

5)   ustawy z   dnia 27 sierpnia 1997 r. o   rehabilitacji zawodowej i   społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity z   2011 r. Dz. U. Nr 127, poz. 721 z   późniejszymi zmianami),  

6)   ustawy z   dnia 21 czerwca 2001 r. o   dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z   późniejszymi zmianami),  

7)   ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity z   2006 r. Dz. U. Nr 139, poz. 992 z   późniejszymi zmianami),  

8)   ustawy z   dnia 13 czerwca 2003 r. o   zatrudnieniu socjalnym (tekst jednolity z   2011 r. Dz. U. Nr 43, poz. 225 z   późniejszymi zmianami),  

9)   ustawy z   dnia 20 kwietnia 2004 r. o   promocji zatrudnienia i   instytucjach rynku pracy (tekst jednolity z   2008 r. Dz. U. Nr 69, poz. 415 z   późniejszymi zmianami),  

10)   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jednolity z   2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z   późniejszymi zmianami),  

11)   ustawy z   dnia 07 września 2007 r. o   pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity z   2009 r. Dz. U. Nr 1, poz. 7   z późniejszymi zmianami),  

12)   ustawy z   dnia 29 lipca 2005 r. przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity z   2012 r. Dz. U. poz. 124 z   późniejszymi zmianami),  

13)   ustawy z   dnia 29 lipca 2005 r. o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z   późniejszymi zmianami),  

14)   ustawy z   dnia 26 października 1982 r. o   wychowaniu w   trzeźwości i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z   2007 r. Dz. U. Nr 70, poz. 473 z   późniejszymi zmianami),  

15)   ustawy z   dnia 09 czerwca 2011 r. o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z   późniejszymi zmianami),  

16)   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami),  

17)   ustawy z   dnia 29 września 1994 r. o   rachunkowości (tekst jednolity z   2009 r. Dz. U. Nr 152, poz. 1223 z   późniejszymi zmianami),  

18)   ustawy z   dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z   2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z   późniejszymi zmianami),  

19)   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (tekst jednolity z   2010 r. Dz. U. Nr 234 poz. 1536 z   późniejszymi zmianami),  

20)   ustawy z   dnia 13 czerwca 2003 r. o   cudzoziemcach (tekst jednolity z   2011 r. Dz. U. Nr 264, poz. 1573 z   późniejszymi zmianami),  

21)   ustawy z   dnia 24 sierpnia 2004 r. o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity z   2008 r. Dz. U. Nr 164, poz. 1027 z   późniejszymi zmianami ),  

22)   ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z   2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 z   późniejszymi zmianami),  

23)   kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z   2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z   późniejszymi zmianami),  

24)   niniejszego Statutu,  

25)   Zarządzenia Nr SP.0050.2.398.2011 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z   dnia 14 listopada 2011 r. w   sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,  

26)   Zarządzenia Nr SP.0050.2.5.2012 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z   dnia 09 stycznia 2012 r. w   sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Rudzie Śląskiej do organizowania pracy z   rodziną.”;  

2.   W części II – „Cele i   zadania”:  

1)   § 7   ust. 3   nadaje się brzmienie: ,,3.   Poza Ośrodkiem zadania pomocy społecznej w   Mieście realizują:  

1)   ośrodki wsparcia,  

2)   domy pomocy społecznej,  

3)   Noclegownia,  

4)   kościelne osoby prawne i   organizacje pozarządowe wykonujące zadania z   zakresu pomocy społecznej zlecone przez Miasto,  

5)   Ośrodek Interwencji Kryzysowej.”;  

2)   po § 7   dodać § 7a w   następującym brzmieniu: „§ 7a  

1.   Ośrodek jako wyznaczony na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska, o   którym mowa w   § 1   pkt. 26) organizuje pracę z   rodziną na terenie miasta Ruda Śląska.  

2.   Ośrodek pełni funkcję organizatora pieczy zastępczej na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska, o   którym mowa w   § 1   pkt. 25).  

3.   Zadania organizatora pieczy zastępczej określają przepisy ustawy o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej.  

4.   Poza Ośrodkiem zadania z   zakresu wspierania rodziny i   pieczy zastępczej w   Mieście realizują:  

a)   placówki wsparcia dziennego,  

b)   całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze,  

c)   wielofunkcyjne całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze.”;  

3)   § 8   nadać brzmienie: „§ 8  

1.   Ośrodek realizuje zadania z   zakresu pomocy społecznej obejmujące w   szczególności:  

1)   przyznawanie i   wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,  

2)   prowadzenie i   rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,  

3)   prowadzenie pracy socjalnej,  

4)   analizę i   ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z   pomocy społecznej,  

5)   realizację zadań wynikających z   rozeznanych potrzeb społecznych,  

6)   rozwijanie nowych form pomocy społecznej i   samopomocy w   ramach zidentyfikowanych potrzeb.  

2.   Ośrodek realizuje zadania własne Miasta o   charakterze obowiązkowym polegające na:  

1)   opracowaniu i   realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych i   innych, których celem jest integracja osób i   rodzin z   grup szczególnego ryzyka,  

2)   sporządzaniu corocznie oceny zasobów Miasta w   zakresie pomocy społecznej,  

3)   udzielaniu schronienia, zapewnianiu posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,  

4)   przyznawaniu i   wypłacaniu zasiłków okresowych,  

5)   przyznawaniu i   wypłacaniu zasiłków celowych,  

6)   przyznawaniu i   wypłacaniu zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w   wyniku zdarzenia losowego,  

7)   przyznawaniu i   wypłacaniu zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i   możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o   powszechnym ubezpieczeniu w   Narodowym Funduszu Zdrowia,  

8)   przyznawaniu zasiłków celowych w   formie biletu kredytowanego,  

9)   opłacaniu składek na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe za osobę, która rezygnuje z   zatrudnienia w   związku z   koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,  

10)   prowadzeniu pracy socjalnej,  

11)   organizowaniu i   świadczeniu usług opiekuńczych, w   tym specjalistycznych w   miejscu zamieszkania z   wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z   zaburzeniami psychicznymi,  

12)   prowadzeniu i   zapewnieniu miejsc w   mieszkaniach chronionych,  

13)   dożywianiu dzieci,  

14)   sprawieniu pogrzebu, w   tym osobom bezdomnym,  

15)   kierowaniu do domu pomocy społecznej i   ponoszeniu odpłatności za pobyt mieszkańca Miasta w   tym domu,  

16)   pomocy osobom mającym trudności w   przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z   zakładu karnego,  

17)   sporządzaniu sprawozdawczości oraz przekazywaniu jej właściwemu wojewodzie, również w   formie dokumentu elektronicznego, z   zastosowaniem systemu teleinformatycznego,  

18)   przyznawaniu i   wypłacaniu zasiłków stałych,  

19)   opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w   przepisach o   świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  

3.   Ponadto Ośrodek realizuje zadania własne Miasta polegające na:  

1)   przyznawaniu i   wypłacaniu zasiłków specjalnych celowych,  

2)   przyznawaniu i   wypłacaniu pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w   formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w   naturze,  

3)   prowadzeniu i   zapewnieniu miejsc w   domach pomocy społecznej i   ośrodkach wsparcia o   zasięgu gminnym oraz kierowaniu do nich osób wymagających opieki,  

4)   podejmowaniu innych zadań z   zakresu pomocy społecznej wynikających z   rozeznanych potrzeb, w   tym tworzeniu i   realizacji programów osłonowych,  

5)   współpracy z   Powiatowym Urzędem Pracy w   zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o   wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o   usługach poradnictwa zawodowego i   o szkoleniach.  

4.   Ośrodek realizuje zadania zlecone Miastu, do których należy:  

1)   organizowanie i   świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w   miejscu zamieszkania dla osób z   zaburzeniami psychicznymi,  

2)   przyznawanie i   wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z   klęską żywiołową lub ekologiczną,  

3)   prowadzenie i   rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z   zaburzeniami psychicznymi,  

4)   realizacja zadań wynikających z   rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i   grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,  

5)   przyznawanie i   wypłacanie zasiłków celowych, a   także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o   których mowa w   art. 5a ustawy o   pomocy społecznej,  

6)   przyznawanie i   wypłacanie zasiłków celowych, a   także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

7)   wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.  

5.   Ośrodek realizuje zadania własne powiatu polegające na:  

1)   opracowaniu, realizacji i   koordynacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i   innych, których celem jest integracja osób i   rodzin z   grup szczególnego ryzyka,  

2)   prowadzeniu specjalistycznego poradnictwa,  

3)   przyznawaniu pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i   młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z   małoletnimi dziećmi i   kobiet w   ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,  

4)   udzielaniu pomocy w   integracji ze środowiskiem osób mających trudności w   przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i   młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z   małoletnimi dziećmi i   kobiet w   ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w   przystosowaniu się,  

5)   udzielaniu pomocy cudzoziemcom, który uzyskali w   Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w   integracji ze środowiskiem,  

6)   prowadzeniu i   rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej o   zasięgu ponadgminnym oraz umieszczaniu w   nich skierowanych osób,  

7)   prowadzeniu mieszkań chronionych dla osób z   terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w   tym domów dla matek z   małoletnimi dziećmi i   kobiet w   ciąży, z   wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i   innych ośrodków wsparcia dla osób z   zaburzeniami psychicznymi,  

8)   współpracy z   Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej,  

9)   udzielaniu informacji o   prawach i   uprawnieniach,  

10)   szkoleniu i   doskonaleniu zawodowym kadr pomocy społecznej z   terenu miasta Ruda Śląska,  

11)   doradztwie metodycznym dla kierowników i   pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z   terenu miasta Ruda Śląska,  

12)   podejmowaniu innych działań wynikających z   rozeznanych potrzeb, w   tym tworzenie i   realizacja programów osłonowych,  

13)   sporządzaniu sprawozdawczości oraz przekazywaniu jej właściwemu wojewodzie, również w   formie dokumentu elektronicznego, z   zastosowaniem systemu teleinformatycznego,  

14)   sporządzaniu corocznie oceny zasobów powiatu w   zakresie pomocy społecznej.  

6.   Do zadań z   zakresu administracji rządowej realizowanych przez Ośrodek należy:  

1)   pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w   Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w   zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie za te osoby składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w   przepisach o   powszechnym ubezpieczeniu w   Narodowym Funduszu Zdrowia,  

2)   prowadzenie i   rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z   zaburzeniami psychicznymi,  

3)   realizacja zadań wynikających z   rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i   grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,  

4)   udzielanie cudzoziemcom, o   których mowa w   art. 5a ustawy o   pomocy społecznej pomocy w   zakresie interwencji kryzysowej.  

7.   Wykonywanie przez Ośrodek innych zadań realizowanych przez powiat obejmujących:  

1)   dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i   ich opiekunów w   turnusach rehabilitacyjnych,  

2)   dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w   komunikowaniu się i   technicznych, realizowanych w   odpowiedzi na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych,  

3)   dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i   turystyki osób niepełnosprawnych,  

4)   dofinansowanie działania warsztatów terapii zajęciowej,  

5)   dofinansowanie zaopatrzenia w   sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i   środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,  

6)   przedstawianie wniosków do planów finansowo - rzeczowych PFRON w   zakresie zadań realizowanych przez miasto Ruda Śląska oraz sprawozdań rzeczowo - finansowych o   zadaniach zrealizowanych z   otrzymanych środków finansowych z   PFRON,  

7)   opracowywanie i   przedstawianie planów zadań i   informacji z   prowadzonej działalności w   zakresie realizacji ustawy o   rehabilitacji zawodowej i   społecznej oraz o   zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa – w   ramach środków finansowych otrzymywanych przez Miasto z   Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  

8)   opracowywanie i   realizacja, zgodnych z   powiatową strategią dotycząca rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w   zakresie rehabilitacji społecznej i   przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,  

9)   podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności,  

10)   dofinansowanie rehabilitacji dzieci i   młodzieży,  

11)   przystępowanie do programów, o   których mowa w   przepisie art. 47 ust. 1   pkt 4   lit. a   ustawy wymienionej w   § 2   pkt 5   niniejszego Statutu oraz realizacja zadań objętych tymi programami."  

4)   § 9   ust. 6   nadać brzmienie: „6. prowadzenie postępowań w   sprawach świadczeń i   wypłata świadczeń z   funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie postępowań w   sprawach należności dłużników alimentacyjnych,”;  

5)   po § 9   dodać § 9a w   następującym brzmieniu: „§ 9a  

1.   Ośrodek realizuje zadania z   zakresu wspierania rodziny i   systemu pieczy zastępczej obejmujące:  

1)   opracowanie i   realizację 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny,  

2)   tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,  

3)   tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w   tym placówek wsparcia dziennego, oraz praca z   rodziną przeżywającą trudności w   wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez:  

a)   zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i   pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,  

b)   organizowanie szkoleń i   tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,  

c)   prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w   nich miejsc dla dzieci,  

4)   finansowanie:  

a)   kosztów szkoleń dla rodzin wspierających,  

b)   podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,  

c)   kosztów związanych z   udzielaniem pomocy rodzinie przeżywającej trudności w   wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, ponoszonych przez rodziny wspierające,  

5)   współfinansowanie pobytu dziecka w   rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,  

6)   sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z   zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w   wersji elektronicznej, z   zastosowaniem systemu teleinformatycznego,  

7)   prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z   rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w   wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy,  

8)   przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o   powstaniu zaległości z   tytułu nieponoszenia opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej.  

2.   Do zadań własnych powiatu realizowanych przez Ośrodek należy:  

1)   opracowanie i   realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych,  

2)   zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w   rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w   placówkach opiekuńczo-wychowawczych,  

3)   organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i   regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia,  

4)   tworzenie warunków do powstawania i   działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i   rodzin pomocowych,  

5)   organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, rodzin pomocowych i   dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,  

6)   organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w   szczególności przez tworzenie warunków do powstawania:  

a)   grup wsparcia,  

b)   specjalistycznego poradnictwa;  

7)   zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań lekarskich,  

8)   prowadzenie rejestru danych, o   którym mowa w   art. 46 ustawy o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich do sądu,  

9)   kompletowanie dokumentacji związanej z   przygotowaniem dziecka do umieszczenia w   rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,  

10)   finansowanie:  

a)   świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z   terenu powiatu, umieszczonych w   rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego terenie lub na terenie innego powiatu,  

b)   pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne,  

c)   szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego,  

11)   sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z   zakresu wspierania rodziny i   systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w   wersji elektronicznej, z   zastosowaniem systemu teleinformatycznego,  

12)   przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o   powstaniu zaległości z   tytułu nieponoszenia opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej.  

3.   Ponadto Ośrodek realizuje zadania gminy i   powiatu zlecone z   zakresu administracji rządowej, do których należy realizacja zadań wynikających z   rządowych programów z   zakresu wspierania rodziny i   systemu pieczy zastępczej oraz finansowania pobytu w   pieczy zastępczej osób, o   których mowa w   art. 5   ust. 3   ustawy o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej.”;  

6)   § 10 nadać brzmienie: „§ 10 Dyrektor Ośrodka może wytaczać na rzecz dziecka przebywającego w   rodzinnej pieczy zastępczej, a   także na rzecz innych obywateli powództwa o   zasądzenie świadczeń alimentacyjnych.”;  

7)   § 12 nadać brzmienie: „§ 12 W   celu realizacji zadań statutowych Ośrodek współpracuje z   organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w   rozumieniu ustawy o   pożytku publicznym i   o wolontariacie oraz współdziała z   pracodawcami, osobami prawnymi i   fizycznymi, na zasadach określonych w   odrębnych przepisach oraz Programie Współpracy Miasta Ruda Śląska z   organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami.”;  

8)   § 13 otrzymuje brzmienie: „§ 13 Finansowanie zadań Ośrodka następuje:  

1.   ze środków samorządowych budżetu Miasta,  

2.   z dotacji celowych z   budżetu państwa,  

3.   ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej,  

4.   z innych prawem dopuszczalnych źródeł.”;  

9)   § 14 ust. 1   nadać brzmienie: „1. Ośrodek wykonuje obsługę ekonomiczno – administracyjną i   organizacyjną Rodzinnych Domów Dziecka działających na terenie miasta Ruda Śląska.”;  

3.   W części III – „Zasady działania i   organizacji”  

1)   w § 16 ust. 4. kropkę zastąpić przecinkiem i   dodać ust. 5   o następującej treści: „ 5. zapewnia system kontroli zarządczej.”;  

2)   § 19 nadać brzmienie: „§ 19  

1.   Dyrektor Ośrodka jednoosobowo podejmuje czynności prawne, z   zakresu zarządu powierzonej mu części mienia komunalnego, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta Miasta.  

1a.   Dyrektor może udzielać dalszych pełnomocnictw pracownikom Ośrodka w   zakresie niewykraczającym poza udzielone Dyrektorowi pełnomocnictwo Prezydenta Miasta.  

2.   Dla realizacji zadań statutowych Dyrektor Ośrodka jest uprawniony do podejmowania decyzji w   formie zarządzeń, regulaminów i   instrukcji.  

3.   Dyrektor Ośrodka składa coroczne sprawozdania:  

a)   Radzie Miasta z   działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przedstawia potrzeby w   zakresie zadań pomocy społecznej,  

b)   Prezydentowi Miasta z   działalności Ośrodka w   zakresie systemu pieczy zastępczej oraz przedstawia zestawienie potrzeb w   tym zakresie.  

4.   Dyrektor Ośrodka sprawuje koordynację i   nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i   systemu pieczy zastępczej. Zakres nadzoru Dyrektora Ośrodka określa Prezydent Miasta.  

5.   Dyrektor Ośrodka sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją zadań publicznych z   zakresu:  

a)   pomocy społecznej,  

b)   wspierania rodziny i   systemu pieczy zastępczej,  

c)   rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,  

-   zlecanych organizacjom i   podmiotom, o   których mowa w   § 12, w   tym kontroluje wydatkowanie udzielanych dotacji.”;  

4.   W części IV – „Zasady gospodarki finansowej”  

1)   § 23 nadać brzmienie: „§ 23 Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w   ustawie o   finansach publicznych, pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z   budżetu, a   pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu Miasta.”;  

2)   § 25 otrzymuje następujące brzmienie: „§ 25  

1.   Ośrodek prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami.  

2.   Dyrektor Ośrodka może powierzyć określone obowiązki w   zakresie gospodarki finansowej i   rachunkowości pracownikom Ośrodka.”.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   3.   Rada Miasta Ruda Śląska w   ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w   życie niniejszej uchwały ogłosi tekst jednolity uchwały nr 1087/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z   dnia 13 maja 2010r. zmieniającej uchwałę nr 364/XVI/2003 Rady Miejskiej w   Rudzie Śląskiej z   dnia 27.11.2003 r. w   sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Rudzie Śląskiej.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska  


Jarosław   Wieszołek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »