| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/281/2012 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 10, art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 27 ust. 2   i art. 28 ustawy z   dnia 25 czerwca 2010 roku o   sporcie (Dz. U. z   2010 r. Nr 127, poz. 857) oraz art. 221 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.)  

Rada Miejska Będzina  
uchwala   :  

§ 1.  

Ustalić warunki i   tryb postępowania w   zakresie wspierania finansowego, zwanego dalej „dotacją” klubów sportowych, działających w   celu upowszechnienia i   rozwoju sportu poprzez osiąganie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i   krajowym.  

§ 2.  

Dotację celową z   budżetu miasta Będzina może otrzymać klub sportowy posiadający siedzibę w   Będzinie, działający na terenie miasta Będzina, niedziałający w   celu osiągnięcia zysku.  

§ 3.  

Wysokość dotacji przeznaczona na finansowanie sportu ustalana jest na dany rok w   uchwale budżetowej.  

§ 4.  

1.   Dotację mogą otrzymać będzińskie kluby sportowe szkolące zawodników w   grach zespołowych piłka nożna lub siatkówka, biorące udział w   okresie pomiędzy ogłaszanymi konkursami w   rozgrywkach III, IV i   V okręgowej ligi PZPN oraz I   i II ligi PZPS.  

2.   Dotacje mogą otrzymać będzińskie kluby sportowe szkolące w   indywidualnych dyscyplinach olimpijskich zawodników, którzy reprezentowali Polskę na Igrzyskach Olimpijskich, zdobyli pierwsze, drugie lub trzecie miejsca w   Mistrzostwach Świata, Europy lub Polski oraz zawodach Pucharu Świata w   klasyfikacji indywidualnej lub drużynowej lub zostali rekordzistami Świata, Europy lub Polski w   okresie pomiędzy ogłaszanymi konkursami.  

§ 5.  

Warunkiem ubiegania się przez kluby sportowe o   udzielenie dotacji na realizację zadania, którego cel publiczny określono w   §1 jest zrzeszenie w   klubie sportowym zawodników uprawiających określoną dyscyplinę sportową i   posiadających licencję zawodnika wydaną przez uprawniony do tego polski związek sportowy, kartę zgłoszenia lub inny dokument uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.  

§ 6.  

1.   Udzielenie dotacji, odbywa się w   drodze otwartego konkursu ofert, który ogłasza Prezydent Miasta Będzina, z   co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem.  

2.   Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o:  

1)   rodzaju zadania;  

2)   wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania;  

3)   zasadach przyznawania dotacji;  

4)   terminach i   warunkach realizacji zadania;  

5)   terminie składania ofert;  

6)   terminie, trybie i   kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty.  

3.   Ogłoszenie, o   którym mowa w   ust. 1, zamieszcza się w   Biuletynie Informacji Publicznej, w   siedzibie Urzędu Miejskiego w   Będzinie oraz na stronie internetowej Miasta Będzina.  

§ 7.  

Konkursy mogą być ogłaszane w   miarę potrzeb oraz możliwości finansowych budżetu miasta Będzina w   ciągu roku budżetowego.  

§ 8.  

1.   Oferta klubu powinna zawierać w   szczególności:  

1)   szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji;  

2)   termin i   miejsce realizacji zadania;  

3)   kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania wraz ze wskazaniem udziału środków własnych;  

4)   informację o   wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w   zakresie, którego dotyczy zadanie;  

5)   informację o   posiadanych zasobach rzeczowych i   kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w   tym o   wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z   innych źródeł.  

6)   potwierdzoną dokumentami informację o   osiągnięciach sportowych.  

2.   Szczegółowy wzór oferty określi zarządzeniem Prezydent Miasta Będzina.  

§ 9.  

Oferty złożone w   konkursie rozpatruje Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Będzina.  

§ 10.  

1.   Przy rozpatrywaniu ofert, dotyczących realizacji zadania uwzględnia się w   szczególności:  

1)   możliwość realizacji zadania przez kluby;  

2)   poziom sportowy określony miejscem zajmowanym przez klub w   systemie rozgrywek ligowych w   odniesieniu do ilości drużyn zarejestrowanych w   w/w systemie w   danej dyscyplinie sportowej lub miejscami zajętymi przez zawodników w   sportach indywidualnych w   mistrzostwach Świata, Europy, Polski, zawodach Pucharu Świata oraz zdobyciem tytułów rekordzistów Świata, Europy lub Polski;  

3)   kalkulację finansową;  

4)   wiarygodność klubu – na podstawie przedłożonych referencji i   zaświadczeń;  

5)   dotychczasowe doświadczenie we współpracy z   miastem Będzin;  

6)   promocję miasta Będzina poprzez sport.  

2.   Przepis ust. 1   ma zastosowanie także, gdy w   wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert została zgłoszona jedna oferta.  

§ 11.  

1.   Komisja Konkursowa dokonuje oceny wszystkich ofert złożonych w   postępowaniu o   udzielenie dotacji, którą następnie przekazuje Prezydentowi Miasta Będzina wraz z   protokołami z   posiedzeń.  

2.   Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje zarządzeniem Prezydent Miasta Będzina  

§ 12.  

Wyniki konkursu zamieszczane są w   Biuletynie Informacji Publicznej i   wywieszane w   Urzędzie Miejskim w   Będzinie.  

§ 13.  

1.   Z klubem, któremu przyznano dotację sporządza się na czas realizacji zadania umowę w   formie pisemnej.  

2.   Wzór umowy określi zarządzeniem Prezydent Miasta Będzina.  

§ 14.  

Określa się następujący sposób kontroli i   oceny realizacji zadania przez kluby:  

1)   zlecający zadanie sprawuje bieżącą kontrolę merytoryczną wydatkowania i   rozliczania dotacji udzielonej z   budżetu miasta;  

2)   zlecający zadanie dokonuje kontroli i   oceny realizacji zadania, a   w szczególności:  

a)   stanu realizacji zadania;  

b)   efektywności i   rzetelności wykonania zadania;  

c)   prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;  

d)   prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej, określonej w   przepisach prawa i   postanowieniach umowy.  

§ 15.  

1.   Sprawozdanie z   wykonania zadania określonego w   umowie kluby sporządzają w   terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.  

2.   Wzór sprawozdania określi zarządzeniem Prezydent Miasta Będzina.  

§ 16.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.  

§ 17.  

Traci moc uchwała Nr XI/96/2011 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 30 maja 2011 roku w   sprawie określenia zasad i   trybu przyznawania i   pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w   międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.  

§ 18.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina  


Sławomir   Brodziński


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII/281/2012
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 29 października 2012 r.

W związku z   zapisami ustawy z   dnia 25 czerwca 2010 roku o   sporcie (Dz. U. z   2010 r. Nr 127 poz. 857 z   późniejszymi zmianami) istnieje konieczność podjęcia uchwały regulującej warunki oraz tryb postępowania w   zakresie udzielania dotacji z   budżetu Miasta Będzina podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, działających w   celu upowszechniania i   rozwoju sportu poprzez osiąganie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i   krajowym. Dotacje te, zgodnie z   zapisami ustawy o   sporcie, mogą być przeznaczone w   szczególności na realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w   tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z   obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, a   także sfinansowanie stypendiów sportowych i   wynagrodzenia kadry szkoleniowej. W   związku z   powyższym uchwała Nr XI/96/2011 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 30 maja 2011 roku, która dotychczas regulowała tryb i   zasady przyznawania stypendiów sportowych w   międzynarodowym i   krajowym współzawodnictwie sportowym traci swoją zasadność. Podjęcie uchwały w   obecnym brzmieniu pozwoli na zapewnienie większej samodzielności oraz decyzyjności klubom sportowym w   zakresie dysponowania otrzymanymi środkami publicznymi, które po jej uprawomocnieniu będą mogły być wydatkowane zgodnie z   obowiązującym prawem, ale na podstawie wewnętrznych uregulowań poszczególnych organizacji. Kluby sportowe, mając większą i   na bieżąco aktualizowaną wiedzę na temat poszczególnych zawodników, będą mogły elastycznie reagować, poprzez przyznawanie, pozbawianie, czy też ustalanie wysokości stypendiów sportowych. Powierzenie klubom prawa do podejmowania decyzji w   kwestii finansowania poszczególnych kosztów danego zadania z   pewnością ma szansę przełożyć się na ich sprawniejsze i   skuteczniejsze funkcjonowanie, a   w konsekwencji na zwiększenie ogólnych możliwości rozwoju sportu w   mieście.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Zemła

Dyrektor ds. rozwoju Equity Investments S.A. Ekspert w dziedzinie usług profesjonalnych i outsourcingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »