| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.547.2012 Wojewody Śląskiego

z dnia 27 listopada 2012r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXIV/290/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 24 października 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Świętochłowice, warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXIV/290/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 24 października 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Świętochłowice, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, zwanej dalej "uchwałą", w części określonej w:

1) § 4 zdanie 2 Regulaminu korzystania z przystanków komunikacyjnych stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały - jako sprzecznej z art. 63a ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń (teks. jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm),

2) § 6 Regulaminu korzystania z przystanków komunikacyjnych stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały- jako sprzecznej z art. 7 Konstytucji RP w. zw. z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 roku, Nr 5, poz. 13, z późn. zm.)

U z a s a d n i e n i e

Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Świętochłowicach, działając na podstawie m.in. przepisu art. 15 ust. 2 ustawy o transporcie zbiorowym, określiła przystanki komunikacyjne udostępnione dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Świętochłowice oraz warunki i zasady korzystania z tych obiektów. Przepis ten upoważnia radę miasta do określenia przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

W § 4 zdaniu 2 Regulaminu korzystania z przystanków komunikacyjnych, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały, Rada wprowadziła zakaz umieszczania, bez zgody Miasta Świętochłowice, reklam lub innych informacji, niż te, które dotyczą rozkładu jazdy. Tymczasem kwestię tę reguluje przepis art. 63a Kodeksu wykroczeń, który przewiduje odpowiedzialność za umieszczanie w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenia, plakatu, afisza, apelu, ulotki, napisu lub rysunku albo wystawienie ich na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem. Jak wielokrotnie podkreślano w doktrynie i oczecznictwie sądów administracyjnym, niedopuszczalnym jest wprowadzanie do aktu normatywnego materii uregulowanej w akcie wyższego rzędu.

Z kolei w § 6 Regulaminu (…) Rada zapisała, że "(…) w przypadku prowadzenia jakichkolwiek prac na przystankach komunikacyjnych zastrzega się możliwość zmiany lokalizacji tych obiektów oraz prawo do ich likwidacji lub czasowego zawieszenia w funkcjonowaniu." W ocenie organu nadzoru, ani przepis art. 15 ust. 2 ustawy o transporcie zbiorowym, stanowiący podstawę do podjęcia niniejszej uchwały, ani też żaden inny przepis prawa nie upoważnia Rady Miasta do wprowadzenia takiej regulacji.

Podkreślić należy, że organy administracji publicznej, a do takich bez wątpienia zaliczyć należy radę gminy, działają na podstawie i w granicach prawa. Zgodnie z art. 7 Konstytucji RP organy władzy publicznej, a do takich zalicza się też radę miasta, działają na podstawie i w granicach prawa. Zgodnie z tą zasadą, organom władzy publicznej wolno tylko tyle, na ile pozwalają przepisy prawa (Konstytucja, ustawy).

POUCZENIE:

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Stwierdzenie nieważności uchwały wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego


Iwona Andruszkiewicz

Otrzymują:

1) Rada Miasta w Świętochłowicach

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) a/a

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »