| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.XXII.67.2012 Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie wykonania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie stawek podatkowych w podatku od środków transportowych na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613, z późn. zm.) oraz w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r., w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. z dnia 14 sierpnia 2012 r., poz. 587) i obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r. (M. P. z dnia 12 października, poz. 743) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z uchwałą nr XLVI/44/2010 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala :

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych w 2013 roku zgodnie
z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, podaniu do publicznej wiadomości na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krzyżanowice, oraz rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krzyżanowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 0007.XI.58.2011 Rady Gminy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wykonania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie stawek podatkowych w podatku od środków transportowych na 2012 rok.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Lasak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.XXII.67.2012
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 28 listopada 2012 r.

WYSOKOŚĆ ROCZNYCH STAWEK
PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH w 2013 roku.

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

1)               powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

powyżej 3,5 do 5,5
włącznie

powyżej 5,5 do 9
włącznie

powyżej 9
i mniej niż 12

Stawka podatku (w złotych)

wyprodukowanego
w roku 2001 i nowszego

564 zł

828 zł

1 188 zł

wyprodukowanego
w roku 2000 i starszego

612 zł

900zł

1 236 zł

2)               równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

dwie

12

1 740 zł

1 848 zł

trzy

12

1 740 zł

1 848 zł

cztery

12

29

1 968 zł

2 064 zł

i więcej

29

2 268 zł

2 656 zł

2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1) od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) wyprodukowanego w roku 2001 i nowszego - 1 440 zł

b) wyprodukowanego w roku 2000 i starszego - 1 512 zł


2) równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

dwie

12

1 752 zł

2 096 zł

trzy

12

40

1 956 zł

1 956 zł

i więcej

40

2 756 zł

2 756 zł

3. Od przyczepy lub naczepy , która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 672 zł.              

                                                                     

4. Od przyczepy lub naczepy , która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

jedna

12

900 zł

900 zł

dwie

12

33

1 116 zł

1 116 zł

33

38

1 408 zł

1 408 zł

38

1 846 zł

1 846 zł

trzy

12

38

1 536 zł

1 536 zł

i więcej

38

1 548 zł

1 668 zł

5. Od autobusu , w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

1) mniej niż 30 miejsc – 1 344 zł

2) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1668 zł

             

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PPW Group

PPW Group łączy wiedzę o rynku nieruchomości i marketingu inwestycji deweloperskich.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »