| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/136/2012 Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 16 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, art. 51, art. 58 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z   2001r. Nr 142 , poz. 1591 z   późn. zm./ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm./ Rada Miejska, na na wniosek Burmistrza, uchwala :  

§   1.  

 

1.Określić prognozowane dochody gminy w   wysokości  

29 786 179,73  

poprzez :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Zwiększenie dochodów  

 

 

241 681,00  

 

Dział  

Nazwa  

 

Rozdział  

Nazwa  

 

paragraf  

Kwota w    

 

 

 

 

 

 

 

700  

GOSPODARKA MIESZKANIOWA  

 

70005  

Gospodarka gruntami i   nieruchomościami  

 

6207  

Dotacje cel. .. w   ramach programów finans z   udz śr europ …  

24 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

750  

ADMINISTRACJA PUBLICZNA  

 

75023  

Urzędy gmin (miast i   miast na prawach powiatu)  

 

6207  

Dotacje cel. .. w   ramach programów finans z   udz śr europ …  

170 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

801  

OŚWIATA I   WYCHOWANIE  

 

80104  

Przedszkola  

 

0970  

Wpływy z   różnych dochodów  

4 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

852  

POMOC SPOŁECZNA  

 

85212  

Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezp. ...  

 

2910  

Wpływy ze zwrotów… płatności … pobranych nienależnie…  

7 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

85213  

Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające ...  

 

2910  

Wpływy ze zwrotów… płatności … pobranych nienależnie…  

1 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

85214  

Zasiłki i   pomoc w   naturze oraz składki na ubezp. społeczne  

 

2910  

Wpływy ze zwrotów… płatności … pobranych nienależnie…  

1 000,00  

 

 

 

85216  

Zasiłki stałe  

 

2910  

Wpływy ze zwrotów… płatności … pobranych nienależnie…  

1 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

85219  

Ośrodki pomocy społecznej  

 

2010  

Dotacje cel. .. na zad. bieżące z   zakresu admin.rządowej oraz ...  

4 440,00  

 

 

 

 

 

 

 

85295  

Pozostała działalność  

 

2910  

Wpływy ze zwrotów… płatności … pobranych nienależnie…  

1 000,00  

 

 

 

900  

GOSPODARKA KOMUNALNA I   OCHRONA ŚRODOWISKA  

 

90002  

Gospodarka odpadami  

 

2440  

Dotacje otrzymane z   funduszy celowych na realizację zadań ....  

28 241,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Zmniejszenie dochodów  

 

 

812 744,00  

 

Dział  

Nazwa  

 

Rozdział  

Nazwa  

 

paragraf  

Kwota w    

 

 

 

 

 

 

 

756  

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I   ...  

 

75621  

Udziały gmin w   podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  

 

0010  

Podatek dochodowy od osób fizycznych  

240 423,00  

 

 

 

 

 

 

 

758  

RÓŻNE ROZLICZENIA  

 

75801  

Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.  

 

2920  

Subwencje ogólne z   budżetu państwa  

572 321,00  

§   2.  

 

Określić wydatki budżetu gminy w   wysokości  

35 983 341,03  

poprzez :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Zwiększenie wydatków  

 

 

615 922,30  

 

Dział  

Nazwa  

 

Rozdział  

Nazwa  

 

paragraf  

Kwota w    

 

 

 

 

 

 

 

700  

GOSPODARKA MIESZKANIOWA  

 

70005  

Gospodarka gruntami i   nieruchomościami  

 

6050  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

78 605,00  

6050  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

11 700,00  

6057  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

24 000,00  

6050  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

45 000,00  

6050  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

10 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

750  

ADMINISTRACJA PUBLICZNA  

 

75023  

Urzędy gmin (miast i   miast na prawach powiatu)  

 

6050  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

30 000,00  

6057  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

170 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

754  

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I   OCHRONA P.POŻAROWA  

 

75421  

Zarządzanie kryzysowe  

 

4240  

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i   książek  

200,00  

 

 

 

 

 

 

 

801  

OŚWIATA I   WYCHOWANIE  

 

80146  

Dokształcanie i   doskonalenie nauczycieli  

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

900,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80195  

Pozostała działalność  

 

3110  

Świadczenia społeczne  

1 820,00  

 

 

 

 

 

 

 

851  

OCHRONA ZDROWIA  

 

85154  

Przeciwdziałanie alkoholizmowi  

 

4700  

Szkolenia pracowników ....  

5 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

852  

POMOC SPOŁECZNA  

 

85212  

Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezp. ...  

 

2910  

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z   przeznaczeniem lub .....  

7 000,00  

4430  

Różne opłaty i   składki  

600,00  

 

 

 

 

 

 

 

85213  

Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające ...  

 

2910  

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z   przeznaczeniem lub .....  

1 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

85214  

Zasiłki i   pomoc w   naturze oraz składki na ubezp. społeczne  

 

2910  

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z   przeznaczeniem lub .....  

1 000,00  

 

 

 

85216  

Zasiłki stałe  

 

2910  

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z   przeznaczeniem lub .....  

1 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

85219  

Ośrodki pomocy społecznej  

 

3110  

Świadczenia społeczne  

4 374,00  

4300  

Zakup usług pozostałych  

66,00  

 

 

 

 

 

 

 

85295  

Pozostała działalność  

 

2910  

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z   przeznaczeniem lub .....  

1 000,00  

3110  

Świadczenia społeczne  

1 600,00  

4170  

Wynagrodzenia bezosobowe  

19 600,00  

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

17 045,25  

4260  

Zakup energii  

1 400,00  

4300  

Zakup usług pozostałych  

11 810,00  

4430  

Różne opłaty i   składki  

202,05  

 

 

 

 

 

 

 

900  

GOSPODARKA KOMUNALNA I   OCHRONA ŚRODOWISKA  

 

90003  

Oczyszczanie miast i   wsi  

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

40 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

90017  

Zakłady gospodarki komunalnej  

 

4390  

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i   opinii  

21 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

90019  

Wpływy i   wydatki związane z   gromadz śr. z   opłat i   kar za korzystanie ze środowiska  

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

100 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

926  

KULTURA FIZYCZNA I   SPORT  

 

92601  

Obiekty sportowe  

 

6060  

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  

10 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Zmniejszenie wydatków  

 

 

156 700,00  

 

Dział  

Nazwa  

 

Rozdział  

Nazwa  

 

paragraf  

Kwota w    

 

 

 

 

 

 

 

750  

ADMINISTRACJA PUBLICZNA  

 

75023  

Urzędy gmin (miast i   miast na prawach powiatu)  

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

 

 

 

 

 

 

 

 

754  

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I   OCHRONA P.POŻAROWA  

 

75421  

Zarządzanie kryzysowe  

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

200,00  

 

 

 

 

 

 

 

801  

OŚWIATA I   WYCHOWANIE  

 

80146  

Dokształcanie i   doskonalenie nauczycieli  

 

4700  

Szkolenia pracowników ....  

900,00  

 

 

 

 

 

 

 

851  

OCHRONA ZDROWIA  

 

85154  

Przeciwdziałanie alkoholizmowi  

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

5 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

852  

POMOC SPOŁECZNA  

 

85212  

Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezp. ...  

 

4610  

Koszty postępowania sądowego i   prokuratorskiego  

600,00  

 

 

 

 

 

 

 

900  

GOSPODARKA KOMUNALNA I   OCHRONA ŚRODOWISKA  

 

90002  

Gospodarka odpadami  

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

140 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

926  

KULTURA FIZYCZNA I   SPORT  

 

92605  

Zadania z   zakresu kultury fizycznej i   sportu  

 

2830  

Dot. celowa .... na finansow. .. zadań zlec. pozostałym jedn. nie zaliczanym ...  

10 000,00  

§   3.  

 

Wskazać jako źródło pokrycia deficytu w   wysokości (vide Tabela Nr 4) :  

6 197 161,30  

 

 

 

 

 

 

 

- nadwyżkę budżetową z   lat ubiegłych w   wysokości  

4 313 915,44  

- pożyczkę z   WFOŚiGW w   Katowicach w   wysokości  

1 482 404,86  

- pożyczkę z   WFOŚiGW w   Katowicach w   wysokości  

372 600,00  

- pożyczkę z   WFOŚiGW w   Katowicach w   wysokości  

28 241,00  

§   4.   Wskazać prognozowane dochody na 2012 r. w   Tabeli Nr 1, 1a, 1b.  

§   5.   Wskazać plan wydatków na 2012 r. w   Tabeli Nr 2, 2a, 2b, 2c.  

§   6.   Wskazać wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   Funduszy Strukturalnych i   Funduszu Spójności w   Tabeli Nr 3.  

§   7.   Wskazać plan przychodów i   rozchodów budżetu gminy na rok 2012 r. w   Tabeli Nr 4.  

§   8.   Wskazać źródła finansowania i   wydatki na realizację ochrony środowiska i   gospodarki wodnej w   2012 r. w   Tabeli Nr 6.  

§   9.   Wskazać zadania inwestycyjne i   remontowo-budowlane na 2012 r. w   Tabeli Nr 7.  

§   10.   Wskazać dotacje udzielone z   budżetu gminy w   Załączniku Nr 1.  

§   11.   Ustalić plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w   Załączniku Nr 2.  

§   12.   Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Sośnicowic.  

§   13.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Biuletynie Informacji Publicznej.  

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w   Sośnicowicach  


Regina   Bargiel

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/136/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 16 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

007 T 1   Prognozowane dochody budżetu 2012 wg paragrafów  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/136/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 16 kwietnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

007 T 1a Prognozowane dochody budżetu 2012 wg działów i   źródeł  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/136/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 16 kwietnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

007 T 1b Dotacje i   dochody na zadania zlecone powierzone i   własne 2012  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/136/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 16 kwietnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

007 T 2   Plan wydatków budżetu 2012  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/136/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 16 kwietnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

007 T 2a Plan wydatków budżetu 2012.pdf  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/136/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 16 kwietnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

007 T 2b Plan wydatków budżetu 2012  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/136/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 16 kwietnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

007 T 2c Wydatki zadań zleconych powierzonych i   własnych 2012  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/136/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 16 kwietnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

007 T 3   Programy i   projekty realiz ze środków Funduszy UE  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/136/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 16 kwietnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

007 T 4   Plan przychodów i   rozchodów budżetu 2012  

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/136/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 16 kwietnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

007 T 6   Źródła finansowania i   wydatki na realiz ochrony środowiska i   gospodarki wodnej  

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/136/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 16 kwietnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

007 T 7   Plan zadań 16 04 2012  

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XV/136/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 16 kwietnia 2012 r.
Zalacznik12.pdf

007 Z   1 Dotacje udzielone z   budżetu 2012  

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XV/136/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 16 kwietnia 2012 r.
Zalacznik13.pdf

007 Z   2 Plan dochodów i   wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych w   2012  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »