| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/243/12 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie statutu Domu Spokojnej Starości w Cieszynie

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 2   pkt 2, art. 41 z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz 11 ust. 2   oraz art. 26 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm) w   związku z   art. 57 ust.1 pkt 1   ustawy z   dnia 12 marca 2004r. o   pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z   2009r. Nr 175, poz. 1362 z   późń. zm.)   – Rada Miejska Cieszyna uchwala:  

§   1.  

Nadać statut jednostce budżetowej Dom Spokojnej Starości w   Cieszynie w   brzmieniu określonym w   załączniku do uchwały.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Bolesław   Zemła

 


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/243/12    
Rady Miejskiej Cieszyna    
z dnia 25 października 2012 r.  
 

STATUT  
DOMU SPOKOJNEJ STAROŚCI  
W CIESZYNIE  

§   1.  

Dom Spokojnej Starości w   Cieszynie, zwany dalej „Domem”, działa na podstawie:  

1.   Ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z   2009r. Nr 175, poz. 1362 z   późn. zm.)  

2.   Ustawy z   dnia 19 sierpnia 1994 r. o   ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity: Dz.U. z   2011r. Nr 231, poz. 1375 z   póz. zm..)  

3.   Ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.)  

§   2.  

1.   Dom jest miejską jednostką organizacyjną, działającą w   formie jednostki budżetowej.  

2.   Siedziba Domu mieści się w   Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13.  

§   3.  

1.   Domem kieruje Dyrektor, odpowiedzialny za jego prawidłowe funkcjonowanie.  

2.   Dyrektor wykonuje zadania statutowe w   ramach planu rzeczowo-finansowego przy pomocy głównego księgowego i   podległych mu pracowników oraz ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt działalności Domu.  

3.   Dyrektora zatrudnia i   zwalnia Burmistrz Miasta Cieszyna, który jest jego zwierzchnikiem służbowym.  

4.   Dyrektor Domu dokonuje czynności prawnych na podstawie i   w granicach pisemnego upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z   prowadzeniem bieżącej działalności Domu, udzielonego przez Burmistrza Miasta Cieszyna.  

5.   Dla dokonania czynności przekraczających zakres udzielonego pełnomocnictwa konieczna jest zgoda Burmistrza Miasta Cieszyna.  

§   4.  

1.   Dom jest miejscem stacjonarnego pobytu zapewniającym całodobową opiekę. Świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i   wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w   zakresie i   formach wynikających z   indywidualnych potrzeb osób w   nim przebywających. Dom przeznaczony jest dla osób w   podeszłym wieku.  

2.   Dom może świadczyć usługi opiekuńcze i   specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób nie będących mieszkańcami Domu.  


§   5.  

W wykonywaniu zadań statutowych Dom współpracuje w   szczególności z   Radą Mieszkańców Domu, jednostkami pomocy społecznej i   służby zdrowia, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem lokalnym.  

§   6.  

1.   Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie decyzji kierującej wydanej przez organ gminy właściwy dla tej osoby w   dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.  

2.   Zasady kwalifikowania i   kierowania oraz odpłatności za pobyt w   Domu reguluje ustawa o   pomocy społecznej.  

3.   Wydatki związane z   zapewnieniem opieki mieszkańcom oraz zaspokajaniem ich potrzeb bytowych i   społecznych pokrywa w   całości Dom.  

§   7.  

1.   Dom pokrywa swoje wydatki z   budżetu Gminy, dochody odprowadza na rachunek budżetu Gminy.  

2.   Gospodarka finansowa Domu prowadzona jest według zasad określonych w   przepisach ustawy o   finansach publicznych i   ustawy o   rachunkowości.  

§   8.  

Mienie Domu stanowią środki trwałe i   pozostałe środki trwałe, których stan i   wartość określają księgi inwentarzowe oraz roczne sprawozdania bilansowe.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »