| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/243/12 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie statutu Domu Spokojnej Starości w Cieszynie

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 2   pkt 2, art. 41 z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz 11 ust. 2   oraz art. 26 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm) w   związku z   art. 57 ust.1 pkt 1   ustawy z   dnia 12 marca 2004r. o   pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z   2009r. Nr 175, poz. 1362 z   późń. zm.)   – Rada Miejska Cieszyna uchwala:  

§   1.  

Nadać statut jednostce budżetowej Dom Spokojnej Starości w   Cieszynie w   brzmieniu określonym w   załączniku do uchwały.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Bolesław   Zemła

 


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/243/12    
Rady Miejskiej Cieszyna    
z dnia 25 października 2012 r.  
 

STATUT  
DOMU SPOKOJNEJ STAROŚCI  
W CIESZYNIE  

§   1.  

Dom Spokojnej Starości w   Cieszynie, zwany dalej „Domem”, działa na podstawie:  

1.   Ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z   2009r. Nr 175, poz. 1362 z   późn. zm.)  

2.   Ustawy z   dnia 19 sierpnia 1994 r. o   ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity: Dz.U. z   2011r. Nr 231, poz. 1375 z   póz. zm..)  

3.   Ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.)  

§   2.  

1.   Dom jest miejską jednostką organizacyjną, działającą w   formie jednostki budżetowej.  

2.   Siedziba Domu mieści się w   Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13.  

§   3.  

1.   Domem kieruje Dyrektor, odpowiedzialny za jego prawidłowe funkcjonowanie.  

2.   Dyrektor wykonuje zadania statutowe w   ramach planu rzeczowo-finansowego przy pomocy głównego księgowego i   podległych mu pracowników oraz ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt działalności Domu.  

3.   Dyrektora zatrudnia i   zwalnia Burmistrz Miasta Cieszyna, który jest jego zwierzchnikiem służbowym.  

4.   Dyrektor Domu dokonuje czynności prawnych na podstawie i   w granicach pisemnego upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z   prowadzeniem bieżącej działalności Domu, udzielonego przez Burmistrza Miasta Cieszyna.  

5.   Dla dokonania czynności przekraczających zakres udzielonego pełnomocnictwa konieczna jest zgoda Burmistrza Miasta Cieszyna.  

§   4.  

1.   Dom jest miejscem stacjonarnego pobytu zapewniającym całodobową opiekę. Świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i   wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w   zakresie i   formach wynikających z   indywidualnych potrzeb osób w   nim przebywających. Dom przeznaczony jest dla osób w   podeszłym wieku.  

2.   Dom może świadczyć usługi opiekuńcze i   specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób nie będących mieszkańcami Domu.  


§   5.  

W wykonywaniu zadań statutowych Dom współpracuje w   szczególności z   Radą Mieszkańców Domu, jednostkami pomocy społecznej i   służby zdrowia, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem lokalnym.  

§   6.  

1.   Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie decyzji kierującej wydanej przez organ gminy właściwy dla tej osoby w   dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.  

2.   Zasady kwalifikowania i   kierowania oraz odpłatności za pobyt w   Domu reguluje ustawa o   pomocy społecznej.  

3.   Wydatki związane z   zapewnieniem opieki mieszkańcom oraz zaspokajaniem ich potrzeb bytowych i   społecznych pokrywa w   całości Dom.  

§   7.  

1.   Dom pokrywa swoje wydatki z   budżetu Gminy, dochody odprowadza na rachunek budżetu Gminy.  

2.   Gospodarka finansowa Domu prowadzona jest według zasad określonych w   przepisach ustawy o   finansach publicznych i   ustawy o   rachunkowości.  

§   8.  

Mienie Domu stanowią środki trwałe i   pozostałe środki trwałe, których stan i   wartość określają księgi inwentarzowe oraz roczne sprawozdania bilansowe.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Pszczółkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »