| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/163/2012 Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 24 października 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r. poz. 391), art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990   r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)   oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.)  

Rada Miejska w   Pszowie  
uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Ustala się, iż w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  

1)   z nieruchomości odbiera się odpady komunalne gromadzone w   pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów, o   pojemnościach określonych w   uchwale w   sprawie regulaminu utrzymania czystości i   porządku w   gminie Pszów,  

2)   nieruchomość zostanie wyposażona w   opakowania jednorazowego użytku niezbędne do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,  

3)   odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych (nieselektywnie zbieranych) będzie prowadzone bezpośrednio od właścicieli nieruchomości,  

4)   odbieranie następujących rodzajów odpadów komunalnych zbieranych selektywnie będzie prowadzone bezpośrednio od właścicieli nieruchomości:  

-   szkło,  

-   plastik,  

-   metal,  

-   makulatura,  

-   opakowania wielomateriałowe  

-   biodegradowalne odpady kuchenne  

-   odpady wielkogabarytowe  

5)   odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych (nieselektywnie zbieranych) od właścicieli nieruchomości będzie prowadzone zgodnie z   częstotliwością określoną w   regulaminie:  

-   raz w   miesiącu w   zabudowie jednorodzinnej,  

-   raz w   tygodniu w   budynkach wielolokalowych o   ilości lokali nie przekraczającej 15,  

-   3 razy w   tygodniu w   budynkach wielolokalowych o   ilości lokali przekraczającej 15,  

6)   odbieranie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone z   następującą częstotliwością:  

a)   w zabudowie jednorodzinnej:  

-   szkło, plastik, metal, makulatura, opakowania wielomateriałowe - raz w   miesiącu,  

-   biodegradowalne odpady kuchenne - co 2   tygodnie w   okresie kwiecień-wrzesień oraz raz w   miesiącu w   okresie październik-marzec,  

-   odpady wielkogabarytowe - raz do roku w   okresie od czerwca do września na zgłoszenie telefoniczne, według ustalonego harmonogramu,  

b)   w budynkach wielolokalowych o   ilości lokali nie przekraczającej 15:  

-   szkło, plastik, metal, makulatura, opakowania wielomateriałowe, biodegradowalne odpady kuchenne - raz w   tygodniu,  

-   odpady wielkogabarytowe - raz do roku w   okresie od czerwca do września na zgłoszenie telefoniczne,  

c)   w budynkach wielolokalowych o   ilości lokali przekraczającej 15:  

-   szkło, plastik, metal, makulatura, opakowania wielomateriałowe, biodegradowalne odpady kuchenne - 3   razy w   tygodniu,  

-   odpady wielkogabarytowe - raz w   miesiącu.  

§ 2.  

Określa się następujący sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych:  

1)   odbieranie innych odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, niewymienionych w   § 1   pkt   4, odbywać się będzie w   punkcie selektywnego zbierania odpadów zlokalizowanym na terenie Zakładu Gospodaki Komunalnej i   Mieszkaniowej w   Pszowie.  

2)   punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi od poniedziałku do piątku w   godzinach od 8:00 do 14:00.  

3)   punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie przyjmować nieograniczoną ilość selektywnie zebranych odpadów, o   których mowa w   pkt   1oraz w   § 1   pkt   4.  

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.  

§ 4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Pszowie  


Paweł   Kowol

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »