| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/254/2012 Rady Powiatu Raciborskiego

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215,art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust.1, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co nastepuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu Powiatu Raciborskiego w wysokości 110.079.619 zł ., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1)dochody bieżące w wysokości 98.635.974 zł.,

2)dochody majątkowe w wysokości 11.443.645 zł.

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu Powiatu Raciborskiego w wysokości 112.479.052 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1)wydatki bieżące w wysokości 97.798.817 zł.,

2)wydatki majątkowe w wysokości 14.680.235 zł.

§ 3. Dochody i wydatki budżetu Powiatu Raciborskiego obejmują:

1)dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2)dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Powiatu Raciborskiego w kwocie 2.399.433 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 5. Ustala się przychody w wysokości 5.683.581 zł., i rozchody w wysokości 3.284.148 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Raciborskiego w kwocie 8.000.000 zł.

§ 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Raciborski w wysokości 192.420 zł.

§ 8. 1. Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych, w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.


2. Uzyskane przez powiatowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i niezwłocznie podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu powiatu.

§ 9. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Raciborskiego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 8.000.000 zł.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Raciborskiego do:

1)dokonywania zmian w planie wydatków dokonywanych w formie przeniesień wydatków, takich jak: zmiany w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia w ramach działu, zmiany w planie wydatków majątkowych w ramach działu oraz zmiany w ramach działu polegające na przenoszeniu wydatków między planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych,

2)przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w ramach rozdziału w planie wydatków bieżących i majątkowych w obrębie danej grupy wydatków,

3)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową Powiatu,

4)zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich nieujętych w obowiązującej w Powiecie Raciborskim uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, których skutkiem będzie dokonanie wydatków bieżących, jednorazowo na każdy rodzaj tych wydatków do kwoty 30.000.000,00 zł na czas oznaczony, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn.zm.) oraz zaciągania zobowiązań na czas nieoznaczony w przypadku umów, o których mowa w art. 143 ust.1 i 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z 2010 Nr 113 poz.759 z późn.zm.),

5)przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań na czas określony do 4 lat z tytułu umów wieloletnich nieujętych w obowiązującej w Powiecie Raciborskim uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, których skutkiem będzie dokonanie wydatków bieżących bez względu na ich rodzaj oraz do zaciągania zobowiązań na czas nieoznaczony w przypadku umów, o których mowa w art.143 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.z 2010 Nr 113 poz.759 z późn.zm.), o ile zaciągnięcie tych zobowiązań jest niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków na rok 2013 wynikających z art.402 i 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (t.j. z 2008r. Dz.U. Nr 25, poz.150 z późn.zm.) zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się kwoty dotacji dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych, na realizację zadań powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 13. W budżecie Powiatu Raciborskiego tworzy się rezerwy:

1)ogólną w wysokości 112.400 zł.,

2)celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 220.500 zł.

§ 14. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Zarząd Powiatu Raciborskiego w roku budżetowym 2013, do kwoty 2.000.000 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Adam Wajda


Załącznik do Uchwały Nr XXV/254/2012
Rady Powiatu Raciborskiego
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »