| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/123/2012 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 31 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie na 2012r

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „d” i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591z późn. zm.) oraz art. 257 i art. 264 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240) po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gminy.

Rada Gminy Bojszowy
uchwala

§ 1. W uchwale Rady Gminy Bojszowy nr XIII/65/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012r. dokonać następujących zmian:

1. Dokonać zwiększenia w planie finansowym dochodów budżetu Gminy Bojszowy zgodnie
z zał. nr 1

2. Dokonać zmiany w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Bojszowy zgodnie z
zał. nr 2

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego, roku budżetowego 2012.

Zmiana budżetu podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Kumor


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/123/2012
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 31 grudnia 2012 r.

Dochody w zł.

Dz.

Rozdz.

Wyszczególnienie

Kwota

Zwiększenia

756

Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem

131 510,00

Dochody ogółem:

w tym:

- dochody bieżące

z tego:

dochody inne

131 510,00

758

Różne rozliczenia

23 879,00

Dochody ogółem:

w tym:

- dochody bieżące

z tego:

- dochody inne

23 879,00

Razem zwiększenie dochodów

155 389,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/123/2012
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 31 grudnia 2012 r.

Wydatki w zł.

Dz.

Rozdz.

Wyszczególnienie

Kwota

Zwiększenia

Zmniejszenia

010

Rolnictwo i łowiectwo

12 000,00

01009

Spółki wodne

8 000,00

Wydatki ogółem:

z tego:

wydatki bieżące,

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

8 000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

4 000,00

Wydatki ogółem:

z tego:

wydatki majątkowe,

w tym:

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

4 000,00

600

Transport i łączność

62 309,00

60004

Lokalny transport zbiorowy

62 309,00

Wydatki ogółem:

w tym:

wydatki bieżące,

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

62 309,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

5 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

5 000,00

Wydatki ogółem:

w tym:

wydatki bieżące,

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

5 000,00

801

Oświata i wychowanie

146 489,00

80101

Szkoły podstawowe

92 650,00

Wydatki ogółem:

z tego:

wydatki bieżące:

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

w tym:

wynagrodzenia

55 600,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

37 050,00

80104

Przedszkola

26 829,00

Wydatki ogółem:

z tego:

wydatki bieżące:

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

z tego:

wynagrodzenia

22 000,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

4 829,00

80110

Gimnazja

27 010,00

Wydatki ogółem:

w tym:

wydatki bieżące,

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

w tym:

wynagrodzenia

27 010,00

851

Ochrona zdrowia

5 700,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

5 700,00

Wydatki ogółem:

w tym:

wydatki bieżące,

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

5 700,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

7 200,00

85401

Świetlice szkolne

7 200,00

Wydatki ogółem:

w tym:

wydatki bieżące:

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

z tego:

wynagrodzenia

7 200,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

49 309,00

90095

Pozostała działalność

49 309,00

Wydatki ogółem:

z tego:

wydatki bieżące,

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

49 309,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6 112,00

92195

Pozostała działalność

6 112,00

Wydatki ogółem:

w tym:

wydatki bieżące:

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

6 112,00

926

Kultura fizyczna

6 112,00

92695

Pozostała działalność

6 112,00

Wydatki ogółem:

w tym:

wydatki bieżące:

z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych

6 112,00

Razem zwiększenie/zmniejszenie wydatków

227 810,00

72 421,00

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »