| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/123/2012 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 31 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie na 2012r

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „d” i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591z późn. zm.) oraz art. 257 i art. 264 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240) po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gminy.

Rada Gminy Bojszowy
uchwala

§ 1. W uchwale Rady Gminy Bojszowy nr XIII/65/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012r. dokonać następujących zmian:

1. Dokonać zwiększenia w planie finansowym dochodów budżetu Gminy Bojszowy zgodnie
z zał. nr 1

2. Dokonać zmiany w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Bojszowy zgodnie z
zał. nr 2

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego, roku budżetowego 2012.

Zmiana budżetu podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Kumor


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/123/2012
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 31 grudnia 2012 r.

Dochody w zł.

Dz.

Rozdz.

Wyszczególnienie

Kwota

Zwiększenia

756

Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem

131 510,00

Dochody ogółem:

w tym:

- dochody bieżące

z tego:

dochody inne

131 510,00

758

Różne rozliczenia

23 879,00

Dochody ogółem:

w tym:

- dochody bieżące

z tego:

- dochody inne

23 879,00

Razem zwiększenie dochodów

155 389,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/123/2012
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 31 grudnia 2012 r.

Wydatki w zł.

Dz.

Rozdz.

Wyszczególnienie

Kwota

Zwiększenia

Zmniejszenia

010

Rolnictwo i łowiectwo

12 000,00

01009

Spółki wodne

8 000,00

Wydatki ogółem:

z tego:

wydatki bieżące,

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

8 000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

4 000,00

Wydatki ogółem:

z tego:

wydatki majątkowe,

w tym:

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

4 000,00

600

Transport i łączność

62 309,00

60004

Lokalny transport zbiorowy

62 309,00

Wydatki ogółem:

w tym:

wydatki bieżące,

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

62 309,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

5 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

5 000,00

Wydatki ogółem:

w tym:

wydatki bieżące,

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

5 000,00

801

Oświata i wychowanie

146 489,00

80101

Szkoły podstawowe

92 650,00

Wydatki ogółem:

z tego:

wydatki bieżące:

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

w tym:

wynagrodzenia

55 600,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

37 050,00

80104

Przedszkola

26 829,00

Wydatki ogółem:

z tego:

wydatki bieżące:

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

z tego:

wynagrodzenia

22 000,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

4 829,00

80110

Gimnazja

27 010,00

Wydatki ogółem:

w tym:

wydatki bieżące,

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

w tym:

wynagrodzenia

27 010,00

851

Ochrona zdrowia

5 700,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

5 700,00

Wydatki ogółem:

w tym:

wydatki bieżące,

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

5 700,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

7 200,00

85401

Świetlice szkolne

7 200,00

Wydatki ogółem:

w tym:

wydatki bieżące:

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

z tego:

wynagrodzenia

7 200,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

49 309,00

90095

Pozostała działalność

49 309,00

Wydatki ogółem:

z tego:

wydatki bieżące,

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

49 309,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6 112,00

92195

Pozostała działalność

6 112,00

Wydatki ogółem:

w tym:

wydatki bieżące:

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

6 112,00

926

Kultura fizyczna

6 112,00

92695

Pozostała działalność

6 112,00

Wydatki ogółem:

w tym:

wydatki bieżące:

z tego:

świadczenia na rzecz osób fizycznych

6 112,00

Razem zwiększenie/zmniejszenie wydatków

227 810,00

72 421,00

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Beata Przybyła

Prowadzę biuro rachunkowe od 18 lat.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »