| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/300/12 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 21 listopada 2012r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Orzesze

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.), art.4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.391 z późn.zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach oraz po konsultacjach społecznych

Rada Miejska Orzesze uchwala, co następuje

§ 1. Przyjąć Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Orzesze stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIII/327/06 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 29.06.2006r. (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2006 Nr 104 poz.2937).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Jan Mach


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/300/12
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 21 listopada 2012 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Orzesze

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Orzesze.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć punkt utworzony w celu przyjmowania niektórych rodzajów odpadów komunalnych podlegających selektywnej zbiórce. Poza stacjonarnym punktem wyróżnia się także punkty mobilne - punktem mobilnym jest samochód, odbierający wyselekcjonowane odpady,

2) jednostce wywozowej - należy rozumieć podmiot w rozumieniu odpowiednich przepisów, posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Orzesze lub podmiot posiadający zezwolenie Burmistrza Miasta Orzesze na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

3) harmonogramie - należy przez to rozumieć plan odbioru odpadów komunalnych dostarczony właścicielom nieruchomości przez jednostkę wywozową,

4) nieruchomości niezamieszkałej - należy przez to rozumieć nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, dotyczy to obiektów publicznych: szkoły, przedszkola, urzędy, biblioteki, itp., a także obiektów produkcji, usług, i handlu: warsztaty, biura, sklepy, hotele,ogródki działkowe.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. 1. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne przed ich zgromadzeniem w pojemnikach na odpady na terenie nieruchomości, należy poddać segregacji mającej na celu oddzielenie następujących frakcji odpadów:

1) szkło,

2) papier, tektura, makulatura,

3) tworzywa sztuczne,

4) metale,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone oraz odpady opakowaniowe, które ulegają biodegradacji,

7) odpady wielkogabarytowe,

8) odpady budowlane i rozbiórkowe,

9) przeterminowane leki i chemikalia,

10) zużyte baterie i akumulatory,

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

12) zużyte opony.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych i umieszczania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych do pojemników lub worków według ich przeznaczenia zgodnie z postanowieniami regulaminu.

3. Odpady komunalne ulegające biodegradacji jak również odpady zielone (usunięte chwasty, wygrabione liście, skoszona trawa, wycięte gałęzie drzew, przycięte krzewy) można poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu, a w przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości, należy dostarczać do punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, bądź gromadzić w podstawionym przez jednostkę wywozową pojemniku lub worku.

4. Odpady wielkogabarytowe, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach należy gromadzić odrębnie w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i przygotować do usunięcia w terminach określonych w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych jednostki wywozowej, bądź dostarczać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

5. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych, wyłącznie w specjalnie wydzielonym przez prowadzącego remont miejscu lub pojemniku i przekazywać jednostce wywozowej lub dostarczać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości bezpośrednio przy jej granicy a także w razie konieczności posypywania ich piaskiem lub innym środkiem likwidującym śliskość dopuszczonym obowiązującymi normami.

2. Uprzątnięcie błota, lodu, śniegu oraz innych zanieczyszczeń nie może powodować szkód w mieniu osób trzecich.

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do bieżącego likwidowania nawisów, nawiewów śnieżnych oraz sopli powstających na dachach budynków, stwarzających zagrożenie dla przechodniów i mienia szczególnie w sąsiedztwie ciągów pieszych, wejść do budynków i budowli.

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego.

2. Zabrania się odprowadzania powstających ścieków do ziemi, zbiorników i cieków wodnych.

3. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych.

4. Dopuszcza się dokonywania drobnej naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami pod warunkiem nie stwarzania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalne pojemności urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych:

1) kosze uliczne od 10 l - 50 l,

2) pojemniki (kubły) na odpady o pojemności: 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l,

3) worki foliowe na odpady zbierane selektywnie,

4) kontenery o pojemności od 2,5 m3do 10 m3,

5) inne pojemniki i kontenery.

§ 7. 1. Pojemniki i worki z tworzywa sztucznego przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa § 6, odpowiadają rodzajowi gromadzonych odpadów, według następującej kolorystyki:

1) zielony - z przeznaczeniem na szkło,

2) niebieski - z przeznaczeniem na papier,

3) żółty - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe oraz metal,

4) brązowy - z przeznaczeniem na odpady zielone.

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników do liczby osób korzystających z tych pojemników, ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz częstotliwości ich odbierania uwzględniając następujące normy:

1) rodzina licząca do pięciu osób zobowiązana jest do wyposażenia swojej nieruchomości w co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimum 110 l,

2) rodzina licząca powyżej pięciu osób zobowiązana jest do wyposażenia nieruchomości w dodatkowe pojemniki o pojemności minimum 110 l tak, aby na każde kolejne pięć osób ilość pojemników minimum 110 l wzrastała o dodatkową sztukę.

3. Zarządca nieruchomości wielorodzinnej zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników do liczby mieszkańców i cyklu wywozu tak, aby pojemniki te nie przepełniały się oraz spełnione były wymagania określone w niniejszym regulaminie.

4. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić jedynie w zamkniętych, szczelnych pojemnikach lub kontenerach, wyłącznie do tego celu przeznaczonych.

5. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania urządzeń, o których mowa ust.5 w odpowiednim stanie sanitarnym poprzez ich dezynfekcję i dezynsekcję co najmniej dwa razy w roku.

6. Nieruchomość, na której prowadzona jest działalność spożywcza, gastronomiczna, handlowa, usługowa należy wyposażyć w co najmniej jeden pojemnik na odpady.

7. Kosze uliczne winny być usytuowane w rejonach intensywnego ruchu pieszych, w szczególności w rejonach przystanków, placów, instytucji użyteczności publicznej.

8. Wielkość koszy ulicznych określona w § 6 ust.1 pkt 1 uzależniona jest od nagromadzenia odpadów.

§ 8. Właściciel nieruchomości zapewnia dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe do ilości osób korzystających z tych urządzeń, podobnie przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości osób korzystających z tego urządzenia w sposób zapewniający uzyskanie prawidłowego stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 9. 1. Odpady komunalne będą usuwane z terenu nieruchomości zgodnie z harmonogramem wywozów odpadów w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Pozbywanie się zmieszanych odpadów komunalnych powinno odbywać się nie rzadziej niż:

1) z zabudowy jednorodzinnej - 1 raz na dwa tygodnie,

2) z zabudowy wielorodzinnej - 1 raz w tygodniu,

3) z obiektów użyteczności publicznej - co najmniej 1 raz w miesiącu,

4) z ogródków działkowych - 1 raz w miesiącu w okresie od 1 marca do 31 października i 1 raz na 2 miesiące w pozostałym okresie,

5) z koszy ulicznych - w ścisłym centrum miasta co najmniej 1 raz w tygodniu,

6) z cmentarzy - co najmniej 1 raz w miesiącu.

3. Pozbywanie się segregowanych odpadów komunalnych powinno odbywać się nie rzadziej niż:

1) z zabudowy jednorodzinnej - 1 raz w miesiącu, przy czym dopuszcza się możliwość pozbywania się odpadów z mniejszą częstotliwością w zależności od zapełnienia worka,

2) z zabudowy wielorodzinnej - 1 raz na 2 tygodnie,

3) z obiektów użyteczności publicznej - 1 raz w miesiącu,

4) z ogródków działkowych i z cmentarzy -1 raz na dwa miesiące.

§ 10. 1. W zabudowie jednorodzinnej, odpady zbierane selektywnie należy wystawiać przed posesją w miejscu umożliwiającym ich sprawny odbiór, w którym nie będą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa osób trzecich.

2. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, na czas zbierania tych odpadów, wystawia się w miejsce umożliwiające swobodny dostęp pracownikom jednostki wywozowej.

3. Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory odbierane będą przez jednostkę wywozową co najmniej 2 razy w roku.

4. Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z zabudowy wielorodzinnej, należy gromadzić oddzielnie w punkcie gromadzenia odpadów komunalnych.

5. Zużyte baterie i zużyte akumulatory należy przekazywać do punktów zbiórki baterii zorganizowanych w palcówkach handlowych i w szkołach lub dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

6. Przeterminowane leki należy przekazywać do punktu zbiórki w aptekach lub dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów.

7. Odpady budowlane i rozbiórkowe muszą być zgromadzone w udostępnionych przez jednostkę wywozową workach lub kontenerach, w miejscu umożliwiającym ich odbiór, a w zabudowie wielorodzinnej w miejscu wskazanym przez zarządcę.

8. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w gospodarstwach domowych za wyjątkiem odpadów powstałych podczas robót wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę odbierane będą przez jednostkę wywozową co najmniej 1 raz w roku.

9. Informacje o terminach zbiórek oraz lokalizacji i godzinach pracy punktu selektywnego zbierania odpadów podawane będą na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Orzeszu, jak również w innych formach dostępnych dla mieszkańców.

10. Opróżniania zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się ma podstawie zgłoszenia właściciela nieruchomości, złożonego do jednostki wywozowej.

11. Częstotliwość opróżniania zbiorników oczyszczalni przydomowych z osadów ściekowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do minimalizowania i ograniczania powstawania odpadów komunalnych poprzez stosowanie takich form oraz materiałów i surowców, które pozwolą utrzymać ilość wytwarzanych odpadów na możliwie najniższym poziomie.

2. W celu ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji powstające w gospodarstwach domowych te odpady powinny być w pierwszej kolejności zagospodarowane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 12. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości.

3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzenia psa na smyczy, a psy ras dużych i olbrzymich bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny - na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe,

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

4. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, ponosząc pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

5. Zabrania się:

1) wypuszczania zwierząt domowych bez dozoru poza teren nieruchomości, a w budownictwie wielorodzinnym poza obręb własnego mieszkania,

2) wprowadzania zwierząt domowych na tereny przeznaczone na piaskownice i place zabaw dla dzieci,

3) wprowadzania zwierząt domowych do sklepów, lokali gastronomicznych, obiektów użyteczności publicznych, zakładów opieki zdrowotnej, w których administracje wprowadziły ten zakaz, z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych.

6. Padlinę zwierząt należy usuwać niezwłocznie, dostarczając ją do najbliżej położonego grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części lub najbliżej położonej spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach

§ 13. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być trzymane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w pomieszczeniach zamkniętych i terenach ogrodzonych tak, by nie mogły przedostać się na drogi, tereny publiczne i przeznaczone do wspólnego użytku.

2. Utrzymanie zwierząt nie może powodować uciążliwości, takich jak hałas, odory dla współużytkowników nieruchomości oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich.

3. Wytwarzane w trakcie utrzymania zwierząt gospodarskich odpady i nieczystości należy gromadzić w miejscu nie stwarzającym uciążliwości w korzystaniu posesji sąsiednich.

4. Zabrania się trzymania zwierząt gospodarskich w budynkach wielorodzinnych.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do stałego tępienia szczurów w obrębie swojej nieruchomości.

2. Powszechną akcję deratyzacji na terenie Gminy przeprowadza się na każde polecenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz w razie wystąpienia takiej konieczności.

3. Przeprowadzenie powszechnej akcji deratyzacji w razie wystąpienia takiej konieczności ustala się raz w roku w miesiącu październiku.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Owczarek

ekspert w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »