| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/308/2012 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 6 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ust. 1   i art.   42 ustawy z   dnia 8   marca 1990   r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.   U. z   2001   r. Nr 142, poz.   1591 z   późn. zm.) oraz art. 6k ust.   1 pkt   1 ustawy z   dnia 13   września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz.   U. z   2012   r. poz. 391), po   przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z   Uchwałą Nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 28   czerwca 2010   r. w   sprawie konsultowania z   radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art.   3 ust.   3 ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działaności statutowej tych organizacji  

Rada Miejska Będzina  
uchwala:  

§ 1.  

W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w   art. 6j ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 13 września 1996   r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach, tj. w   oparciu o   liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.  

§ 2.  

1.   Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o   której mowa w   § 1, w   wysokości 15,00 zł miesięcznie.  

2.   Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są   zbierane i   odbierane w   sposób selektywny, w   wysokości 11,00 zł miesięcznie.  

§ 3.  

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkałych na danej nieruchomości oraz stawki opłaty określonej w   § 2   ust. 1   lub 2.  

§ 4.  

Właściciele nieruchomości zamieszkałych określają wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   deklaracjach o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanych w   terminie do dnia 28 lutego 2013   r.  

§ 5.  

Ustalone niniejszą uchwałą stawki opłat obowiązują od dnia 1   lipca 2013   r.  

§ 6.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.  

§ 7.  

Uchwała w   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina  


Sławomir   Brodziński


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXX/308/2012
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 6 grudnia 2012 r.

Zgodnie z   art. 6k ust.   1 pkt   1 ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012   r. poz. 391), rada gminy, w   drodze uchwały ma obowiązek dokonać wyboru jednej z   określonych w   art. 6j metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenach nieruchomości zamieszkałych oraz ustalić stawkę takiej opłaty. Określone w   treści art. 6j ust. 1   metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią iloczyn: liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo ilości zużytej wody z   danej nieruchomości, albo powierzchni lokalu mieszkalnego - oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1   ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach. W   projekcie uchwały jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki przedmiotowej opłaty. Wybór naliczania opłaty metodą wg   liczby mieszkańców pozwala w   obiektywny sposób ustalić ilość wytwarzanych odpadów, zapewnia proporcjonalne wyliczenie opłaty oraz umożliwia weryfikację ludności w   ramach prowadzonych przez gminę innych ewidencji. Projekt uchwały poddano konsultacjom społecznym zgodnie z   Uchwałą Nr   LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 28 czerwca 2010   r. w   sprawie konsultowania z   radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art.   3 ust.   3 ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. W   zarządzonym terminie konsultacji żaden z   uprawnionych podmiotów nie wniósł uwag i   opinii.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »