| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/220/2012 Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. „d”, pkt 10, art. 51, 58 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) art. 211, 212, 214, 215, 217, 218, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn zm.) oraz art. 26 ust. 1, 4   ustawy z   dnia 26 kwietnia 2007 r. o   zarządzaniu kryzysowym ( Dz.U. z   2007 r., Nr 89, poz. 590).  

Rada Gminy Mierzęcice  
uchwala co, następuje:  

§   1.   Ustala się dochody budżetu gminy w   łącznej wysokości 37.062.096,28 zł , w   tym:  

-   dochody bieżące w   wysokości 17.547.576,32 zł  

-   dochody majątkowe w   wysokości 19.514.519,96 zł  

zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1.  

§   2.   1.   Ustala się wydatki budżetu gminy w   łącznej wysokości 41.072.113,15 zł, w   tym:  

-   wydatki bieżące w   wysokości 17.305.915,62 zł  

-   wydatki majątkowe w   wysokości 23.766.197,53 zł  

zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2.  

2.   Wydatki przeznaczone są w   szczególności na:  

-   zadania własne gminy w   kwocie 16.021.368,00 zł  

-   zadania z   zakresu administracji rządowej i   inne zadania zlecone ustawami w   kwocie 1.185.586,00 zł  

-   zadania przejęte do realizacji w   drodze porozumienia w   kwocie 73.883,00 zł,  

-   programy finansowane z   udziałem środków Unii Europejskiej w   kwocie 23.791.276,15 zł  

§   3.   1.   Ustala się deficyt budżetu w   wysokości 4.010.016,87 zł którego źródłami pokrycia są przychody budżetu gminy:  

- kredyty, w   wysokości 0,00 zł  

- pożyczki, w   wysokości 3.916.594,16 zł,  

- obligacje komunalne, w   wysokości 93.422,71 zł  

2.   Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w   wysokości 7.416.594,16 zł i   łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w   kwocie 3.406.577,29 zł na 2013 rok, jak w   Tabeli Nr 3   załączonej do uchwały.  

§   4.   Ustala się limity zobowiązań z   tytułu zaciąganych pożyczek i   kredytów na:  

1)   pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.200.000,00 zł,  

2)   finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w   wysokości 4.010.016,87 zł,  

3)   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu zaciągniętych kredytów i   pożyczek w   kwocie  

3.406.577,29 zł.  

§   5.   Ustala się dochody z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w   kwocie  

150.000,00 zł i   wydatki na realizację zadań określonych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych w   kwocie 140.000,00 zł i   narkomanii w   kwocie 10.000,00 zł.  

§   6.   Wydatki budżetu na 2013 rok obejmują przedsięwzięcia realizowane w   ramach funduszu sołeckiego w   podziale na Sołectwa zgodnie z   Tabelą Nr 4   załączoną do uchwały.  

§   7.   Ustala się dochody i   wydatki związane z:  

- realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z   Tabelą Nr 5.  

- realizacją zadań realizowanych w   drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z   Tabelą Nr 6.  

§   8.   Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z   budżetu gminy stanowi załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   9.   Plan przychodów i   kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i   Komunalnej stanowi załącznik  

Nr 2   do uchwały budżetowej.  

§   10.   Ustala się plan dochodów i   wydatków związanych z   realizacją zadań wynikających z   ustawy Prawo Ochrony Środowiska zgodnie z   załącznikiem Nr 3   do uchwały.  

§   11.   Tworzy się rezerwy:  

- ogólną w   wysokości 81.800,00 zł,  

- celową z   przeznaczeniem na realizację zadań z   zakresu zarządzania kryzysowego w   wysokości 40.600,00 zł.  

§   12.   Upoważnia się Wójta Gminy do:  

-   zaciągania kredytów i   pożyczek na:  

1. pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,  

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy,  

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu zaciągniętych kredytów i   pożyczek  

-   dokonywania wszelkich zmian w   planie wydatków bieżących z   wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej  

-   przekazywania swoich uprawnień do dokonywania zmian w   obrębie działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym,  

-   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.  

§   13.   Ustala się, że zwrot wydatków dokonywanych w   tym samym roku budżetowym zmniejsza wydatki roku budżetowego. Zwrot wydatków dokonywanych w   danym roku budżetowym, a   dotyczący roku poprzedniego będzie stanowić dochód gminy.  

§   14.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.  

§   15.   1.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2013 roku.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Twardoch

 


Tabela nr 1  
Zalacznik1.pdf

DOCHODY ZAŁ1  


Tabela nr 2  
Zalacznik2.pdf

Tabela Nr 2  


Tabela nr 3  
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 3  


Tabela nr 4  
Zalacznik4.pdf

Tabela nr 4   f. sołecki  


Tabela nr 5  
Zalacznik5.pdf

Tabela Nr 5  


Tabela nr 6  
Zalacznik6.pdf

Tabela Nr 6   OPP  


Załącznik nr 1  
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 1  


Załącznik nr 2  
Zalacznik8.pdf

załącznik nr GZGWiK  


Załącznik nr 3  
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 3  

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »