| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/220/2012 Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. „d”, pkt 10, art. 51, 58 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) art. 211, 212, 214, 215, 217, 218, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn zm.) oraz art. 26 ust. 1, 4   ustawy z   dnia 26 kwietnia 2007 r. o   zarządzaniu kryzysowym ( Dz.U. z   2007 r., Nr 89, poz. 590).  

Rada Gminy Mierzęcice  
uchwala co, następuje:  

§   1.   Ustala się dochody budżetu gminy w   łącznej wysokości 37.062.096,28 zł , w   tym:  

-   dochody bieżące w   wysokości 17.547.576,32 zł  

-   dochody majątkowe w   wysokości 19.514.519,96 zł  

zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1.  

§   2.   1.   Ustala się wydatki budżetu gminy w   łącznej wysokości 41.072.113,15 zł, w   tym:  

-   wydatki bieżące w   wysokości 17.305.915,62 zł  

-   wydatki majątkowe w   wysokości 23.766.197,53 zł  

zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2.  

2.   Wydatki przeznaczone są w   szczególności na:  

-   zadania własne gminy w   kwocie 16.021.368,00 zł  

-   zadania z   zakresu administracji rządowej i   inne zadania zlecone ustawami w   kwocie 1.185.586,00 zł  

-   zadania przejęte do realizacji w   drodze porozumienia w   kwocie 73.883,00 zł,  

-   programy finansowane z   udziałem środków Unii Europejskiej w   kwocie 23.791.276,15 zł  

§   3.   1.   Ustala się deficyt budżetu w   wysokości 4.010.016,87 zł którego źródłami pokrycia są przychody budżetu gminy:  

- kredyty, w   wysokości 0,00 zł  

- pożyczki, w   wysokości 3.916.594,16 zł,  

- obligacje komunalne, w   wysokości 93.422,71 zł  

2.   Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w   wysokości 7.416.594,16 zł i   łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w   kwocie 3.406.577,29 zł na 2013 rok, jak w   Tabeli Nr 3   załączonej do uchwały.  

§   4.   Ustala się limity zobowiązań z   tytułu zaciąganych pożyczek i   kredytów na:  

1)   pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.200.000,00 zł,  

2)   finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w   wysokości 4.010.016,87 zł,  

3)   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu zaciągniętych kredytów i   pożyczek w   kwocie  

3.406.577,29 zł.  

§   5.   Ustala się dochody z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w   kwocie  

150.000,00 zł i   wydatki na realizację zadań określonych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych w   kwocie 140.000,00 zł i   narkomanii w   kwocie 10.000,00 zł.  

§   6.   Wydatki budżetu na 2013 rok obejmują przedsięwzięcia realizowane w   ramach funduszu sołeckiego w   podziale na Sołectwa zgodnie z   Tabelą Nr 4   załączoną do uchwały.  

§   7.   Ustala się dochody i   wydatki związane z:  

- realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z   Tabelą Nr 5.  

- realizacją zadań realizowanych w   drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z   Tabelą Nr 6.  

§   8.   Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z   budżetu gminy stanowi załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   9.   Plan przychodów i   kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i   Komunalnej stanowi załącznik  

Nr 2   do uchwały budżetowej.  

§   10.   Ustala się plan dochodów i   wydatków związanych z   realizacją zadań wynikających z   ustawy Prawo Ochrony Środowiska zgodnie z   załącznikiem Nr 3   do uchwały.  

§   11.   Tworzy się rezerwy:  

- ogólną w   wysokości 81.800,00 zł,  

- celową z   przeznaczeniem na realizację zadań z   zakresu zarządzania kryzysowego w   wysokości 40.600,00 zł.  

§   12.   Upoważnia się Wójta Gminy do:  

-   zaciągania kredytów i   pożyczek na:  

1. pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,  

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy,  

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu zaciągniętych kredytów i   pożyczek  

-   dokonywania wszelkich zmian w   planie wydatków bieżących z   wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej  

-   przekazywania swoich uprawnień do dokonywania zmian w   obrębie działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym,  

-   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.  

§   13.   Ustala się, że zwrot wydatków dokonywanych w   tym samym roku budżetowym zmniejsza wydatki roku budżetowego. Zwrot wydatków dokonywanych w   danym roku budżetowym, a   dotyczący roku poprzedniego będzie stanowić dochód gminy.  

§   14.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.  

§   15.   1.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2013 roku.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Twardoch

 


Tabela nr 1  
Zalacznik1.pdf

DOCHODY ZAŁ1  


Tabela nr 2  
Zalacznik2.pdf

Tabela Nr 2  


Tabela nr 3  
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 3  


Tabela nr 4  
Zalacznik4.pdf

Tabela nr 4   f. sołecki  


Tabela nr 5  
Zalacznik5.pdf

Tabela Nr 5  


Tabela nr 6  
Zalacznik6.pdf

Tabela Nr 6   OPP  


Załącznik nr 1  
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 1  


Załącznik nr 2  
Zalacznik8.pdf

załącznik nr GZGWiK  


Załącznik nr 3  
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 3  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Waldemar Żuchowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »