| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/256/2012 Rady Miasta Radzionków

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Radzionków na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211 ust.1-5, art. 212 ust.1-2, art. 214 pkt.1-3, art. 215 ust.1-2, art. 217 ust.1-2, art. 222 ust. 1-3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 55.811.385,87 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 40.582.715,46 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 15.228.670,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 52.521.393,71 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 36.833.325,58 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 15.688.068,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 3.289.992,16 zł, która zostanie przeznaczona na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 2.789.992,16 zł,

2) wykup obligacji komunalnych – 500.000,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 3.289.992,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 135.400,00 zł oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 84.600,00 zł.

§ 5.

W wydatkach budżetu zabezpiecza się środki z tytułu potencjalnych w roku 2013 spłat kwot wynikających z udzielonego przez gminę poręczenia wraz z należnymi odsetkami w kwocie 13.668,00 zł.

§ 6.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.

§ 7.

1. Ustala się dochody w kwocie 395.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 302.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 92.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu miasta na kwotę 2.642.907,16 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 8.

§ 9.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się plan rachunków jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł.

§ 11.

Ustala się, że zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym pomniejszają wydatki budżetowe, a dotyczące lat poprzednich stanowią dochody gminy.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Radzionków do zaciągania kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Radzionków do dokonywania zmian w planie wydatków,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 14.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Radzionków do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy:

1) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 15.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Radzionków do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Dariusz Wysypoł


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/256/2012
Rady Miasta Radzionków
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

dochody gminy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/256/2012
Rady Miasta Radzionków
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

wydatki gminy

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/256/2012
Rady Miasta Radzionków
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

przychody i rozchody gminy

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/256/2012
Rady Miasta Radzionków
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

dochody na zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/256/2012
Rady Miasta Radzionków
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

wydatki na zadania zlecone

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/256/2012
Rady Miasta Radzionków
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

dochody na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/256/2012
Rady Miasta Radzionków
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/256/2012
Rady Miasta Radzionków
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

dotacje udzielone z budżetu gminy

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVII/256/2012
Rady Miasta Radzionków
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

przychody i koszty zakładu budżetowego

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVII/256/2012
Rady Miasta Radzionków
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

rachunki dochodów jednostek oświatowych

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »