| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/256/2012 Rady Miasta Radzionków

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Radzionków na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211 ust.1-5, art. 212 ust.1-2, art. 214 pkt.1-3, art. 215 ust.1-2, art. 217 ust.1-2, art. 222 ust. 1-3, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 55.811.385,87 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 40.582.715,46 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 15.228.670,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 52.521.393,71 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 36.833.325,58 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 15.688.068,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 3.289.992,16 zł, która zostanie przeznaczona na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 2.789.992,16 zł,

2) wykup obligacji komunalnych – 500.000,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 3.289.992,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 135.400,00 zł oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 84.600,00 zł.

§ 5.

W wydatkach budżetu zabezpiecza się środki z tytułu potencjalnych w roku 2013 spłat kwot wynikających z udzielonego przez gminę poręczenia wraz z należnymi odsetkami w kwocie 13.668,00 zł.

§ 6.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.

§ 7.

1. Ustala się dochody w kwocie 395.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 302.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 92.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu miasta na kwotę 2.642.907,16 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 8.

§ 9.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się plan rachunków jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł.

§ 11.

Ustala się, że zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym pomniejszają wydatki budżetowe, a dotyczące lat poprzednich stanowią dochody gminy.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Radzionków do zaciągania kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Radzionków do dokonywania zmian w planie wydatków,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 14.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Radzionków do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy:

1) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 15.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Radzionków do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Dariusz Wysypoł


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/256/2012
Rady Miasta Radzionków
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

dochody gminy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/256/2012
Rady Miasta Radzionków
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

wydatki gminy

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/256/2012
Rady Miasta Radzionków
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

przychody i rozchody gminy

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/256/2012
Rady Miasta Radzionków
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

dochody na zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/256/2012
Rady Miasta Radzionków
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

wydatki na zadania zlecone

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/256/2012
Rady Miasta Radzionków
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

dochody na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/256/2012
Rady Miasta Radzionków
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/256/2012
Rady Miasta Radzionków
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

dotacje udzielone z budżetu gminy

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVII/256/2012
Rady Miasta Radzionków
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

przychody i koszty zakładu budżetowego

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVII/256/2012
Rady Miasta Radzionków
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

rachunki dochodów jednostek oświatowych

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Wróbel

doradca, interim manager PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »