| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/297/2012 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 26 listopada 2012r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Będzina

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990   r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001   r. Nr 142 poz.   1591 z   późn. zm.) oraz art. 7   ust. 3a ustawy z   dnia 13   września 1996   r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz.U. z   2012   r. poz. 391) w   związku z   Rozporządzeniem Ministra Środowiska z   dnia 14 marca 2012   r. w   sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. z   2012   r. poz.   299), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z   uchwałą Nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 28   czerwca 2010   r. w   sprawie sposobu konsultowania z   radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  

Rada Miejska Będzina  
uchwala:  

§ 1.  

Określić wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Będzina.  

§ 2.  

Przedsiębiorcy, o   których mowa w   § 1, powinni spełniać następujące wymagania w   zakresie:  

1.   wyposażenia technicznego:  

1)   pojazdy asenizacyjne stosowane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych powinny spełniać wymagania techniczne zawarte w   Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z   dnia 12 listopada 2002   r. w   sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z   2002   r. Nr 193 poz. 1617).  

2)   pojazdy asenizacyjne powinny być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz pojazdu transportowanych nieczystości ciekłych.  

3)   liczba i   stan techniczny posiadanych przez przedsiębiorcę pojazdów asenizacyjnych muszą zapewnić ciągłość i   nieprzerywalność usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych.  

2.   bazy transportowej:  

1)   teren do parkowania lub garażowania pojazdów powinien być utwardzony, ogrodzony, niedostępny dla osób postronnych.  

2)   przedsiębiorca zobowiązany jest posiadać lub mieć dostęp do zaplecza technicznego umożliwiającego wykonanie mycia, dezynfekcji, napraw, konserwacji i   remontów pojazdów asenizacyjnych. Z   powstałymi w   wyniku tych prac odpadami należy postępować zgodnie z   wymogami wynikającymi z   przepisów odrębnych.  

3.   zabiegów sanitarnych i   porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:  

1)   prowadzić działalność z   zachowaniem odpowiedniego standardu sanitarno-higienicznego wykonywania usług. Zanieczyszczenia powstające w   wyniku opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć.  

2)   opróżnianie zbiornika bezodpływowego powinno następować w   sposób nie powodujący: zanieczyszczenia terenu, uszkodzenia infrastruktury technicznej, nadmiernego hałasu oraz jakiegokolwiek zagrożenia dla życia i   zdrowia ludzi oraz zwierząt.  

3)   przewóz nieczystości ciekłych powinien odbywać się w   sposób zapobiegający wypływaniu nieczystości ciekłych ze zbiornika, w   wyniku jego przepełnienia lub niewłaściwego opróżniania, i   nie powodujący zanieczyszczenia powierzchni ziemi i   wód.  

4)   czyszczenie i   mycie pojazdów asenizacyjnych należy wykonywać zgodnie z   wymaganiami określonymi w   §   10 Rozporządzenia z   dnia 12 listopada 2002   r. w   sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych.  

4.   miejsc przekazywania nieczystości ciekłych:  

1)   przekazywać odebrane nieczystości ciekłe do stacji zlewnych zlokalizowanych na terenie miasta Będzina lub innej stacji zlewnej położonej najbliżej w   stosunku do obsługiwanego terenu.  

2)   wprowadzenie nieczystości ciekłych do stacji zlewnych odbywać się będzie na warunkach wynikających z   Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z   dnia 17 października 2002   r. w   sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U. z   2002   r. Nr 188, poz.   1576).  

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.  

§ 4.  

Z dniem wejścia w   życia niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XLVII/873/2009 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 28 grudnia 2009   r. w   sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a   także grzebowisk i   spalarni zwłok zwierzęcych i   ich części na terenie miasta Będzina.  

§ 5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina  


Sławomir   Brodziński


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/297/2012
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 26 listopada 2012 r.

W związku z   nowelizacją ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz.U. z   2012   r. poz.   391) na podstawie art. 7   ust. 3a ustawy z   dnia 13 września 1996   r. rada gminy, zobowiązana jest podjąć uchwałę określającą wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Będzina, uwzględniając opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań. W   związku z   wydaniem rozporządzenia Ministra Środowiska z   dnia 14   marca 2012   r. w   sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych, podjęcie przez Radę Miejską Będzina uchwały jest uzasadnione. Projekt uchwały poddano konsultacjom społecznym zgodnie z   uchwałą Nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z   dnia 28   czerwca 2010   r. w   sprawie konsultowania z   radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. W   zarządzonym terminie konsultacji żaden z   uprawnionych podmiotów nie wniósł uwag i   opinii.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FPA Group

Outsourcing księgowości, kadr i płac oraz usługi prawne i konsultingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »