| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr BRM.0007.090.2012 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391), po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim

Rada Miejska w Radlinie uchwala:
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin

zwany dalej Regulaminem, w następującej treści:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) odpadach komunalnych wielkogabarytowych – rozumie się przez to odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczane w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;

2) odpadach budowlanych i rozbiórkowych – rozumie się przez to odpady inne niż niebezpieczne pochodzące z remontów i budów, prowadzonych samodzielnie przez właściciela nieruchomości, pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych;

3) punkcie selektywnego zbierania odpadów – rozumie się przez to wyznaczone przez Burmistrza Radlina miejsce odbioru i gromadzenia odpadów komunalnych zbieranych selektywnie;

4) punkcie gromadzenia odpadów komunalnych – rozumie się przez to wyznaczone przez właściciela nieruchomości miejsce gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zbieranych w sposób selektywny w zabudowie wielorodzinnej;

5) zabudowie wielorodzinnej – rozumie się przez to budynki mieszkalne spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, zasoby komunalne oraz zasoby skarbu państwa administrowane przez Starostę Wodzisławskiego oraz kamienice prywatne;

6) zabudowie jednorodzinnej – rozumie się przez to budynki mieszkalne nie wymienione w
§ 2 ust. 5.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania, a odbierający odpady do selektywnego odbierania odpadów obejmujących następujące frakcje, z uwzględnieniem klasyfikacji odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1206):

1) papier i tektura – (kod odpadu: 20 01 01, 15 01 01),

2) metal – (kod odpadu: 20 01 40, 15 01 04),

3) tworzywa sztuczne – (kod odpadu: 20 10 39, 15 01 02),

4) szkło bezbarwne i kolorowe – (kod odpadu: 20 01 02, 15 01 07),

5) opakowania wielomateriałowe – (kod odpadu: 15 01 05),

6) odpady biodegradowalne (w tym odpady zielone) – (kod odpadu: 20 01 08, 20 03 02, 20 01 99, 20 02 01),

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe – (kod odpadu: 20 03 07),

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – (kod odpadu: 20 01 35*, 20 01 36),

9) odpady budowlane i rozbiórkowe – (kod odpadu: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, ex 20 03 99),

10) przeterminowane leki – (kod odpadu: 20 01 31*, 20 01 32),

11) chemikalia – (kod odpadu: 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 25,
20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 80),

12) zużyte baterie i akumulatory – (kod odpadu: 20 01 33*, 20 01 34),

13) zużyte opony – (kod odpadu: 16 01 03).

§ 4. 1. Uprzątnięcie błota, śniegu i lodu z części nieruchomości służących do użytku publicznego powinno odbywać się niezwłocznie po ich wystąpieniu, natomiast innych zanieczyszczeń systematycznie w miarę występujących potrzeb.

2. Uprzątnięte błoto, śnieg i lód należy pryzmować na chodniku przy krawędzi jezdni w sposób nie utrudniający ruchu pieszych i pojazdów.

§ 5. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami można przeprowadzać pod warunkiem, że ścieki odprowadzane są do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych po przejściu przez osadnik. Zabrania się odprowadzania ścieków bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.

§ 6. Naprawy pojazdów poza warsztatami samochodowymi mogą być przeprowadzane w obrębie nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i drogach publicznych oraz warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 7. 1. Pojemniki przeznaczone do zbierania komunalnych odpadów zmieszanych powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb właściciela.

2. W przypadku nieruchomości zamieszkałych pojemniki przeznaczone do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych powinny mieć minimalną pojemność odpowiadającą co najmniej 80 litrom na każdego mieszkańca nieruchomości, przy częstotliwości odbierania odpadów jeden raz w miesiącu.

§ 8. 1. Na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych stosuje się następujące rodzaje pojemników do zbierania odpadów komunalnych:

1) kosze uliczne o minimalnej pojemności 50 litrów,

2) jednorazowe worki o pojemności co najmniej 80 litrów,

3) pojemniki na odpady o pojemności co najmniej 80 litrów.

2. Okresowa większa ilość odpadów komunalnych zmieszanych powstająca na nieruchomościach zamieszkałych może być gromadzona i oddawana w przezroczystych workach z tworzywa sztucznego.

3. Pojemniki do zbierania odpadów powinny być znormalizowane i szczelne. Odpady gromadzone w pojemnikach i workach powinny być zabezpieczone przed rozsypaniem.

4. Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy stosować pojemniki (w zabudowie wielorodzinnej) i jednorazowe worki (w zabudowie jednorodzinnej) odpowiadające rodzajowi gromadzonego odpadu wg następującej kolorystyki:

1) niebieski – papier i tektura,

2) zielony – szkło bezbarwne i kolorowe,

3) żółty – tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe,

4) brązowy – odpady biodegradowalne.

5. Dopuszcza się stosowanie bezbarwnych, przezroczystych worków dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej.

6. Rozmieszczenie pojemników na nieruchomości należy dostosować do wymagań przepisów prawa budowlanego, w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pózn. zm.).

7. W zabudowie wielorodzinnej pojemniki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych powinny być ustawione na terenie punktu gromadzenia odpadów komunalnych, w którym znajdują się pojemniki na zmieszane odpady komunalne. Zestaw pojemników do selektywnego zbierania powinien składać się z minimum czterech pojemników w kolorystyce jak podano w ust. 4, przynajmniej po jednym na każdą ze zbieranych selektywnie frakcji odpadów. Pojemniki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych powinny być oznaczone napisami i piktogramami wskazującymi na gromadzoną w nich frakcję odpadów komunalnych.

8. Odległość pomiędzy koszami ulicznymi na odpady rozstawionymi na terenach przeznaczonych do użytku publicznego powinna być dostosowana do panującego na danym terenie ruchu pieszych. Na przystankach komunikacji miejskiej należy ustawić co najmniej 1 kosz w sąsiedztwie wiaty lub oznaczenia przystanku.

9. Pojemniki, worki i kosze uliczne do zbierania odpadów komunalnych należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 9. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zgodnie z częstotliwością gwarantującą zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest udostępnić pojemnik i worki z tworzywa sztucznego przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów, w szczególności przez ich wystawienie w miejsce umożliwiające swobodny do nich dostęp przez pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

§ 10. 1. Częstotliwość pozbywania się z nieruchomości zamieszkałych zmieszanych odpadów komunalnych powinna wynosić co najmniej:

1) w przypadku zabudowy jednorodzinnej – jeden raz w miesiącu,

2) w przypadku zabudowy wielorodzinnej – trzy razy w tygodniu.

2. Częstotliwość pozbywania się z nieruchomości zamieszkałych segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 pkt 1-5, powinna wynosić co najmniej:

1) w przypadku zabudowy jednorodzinnej – jeden raz w miesiącu,

2) w przypadku zabudowy wielorodzinnej – jeden raz w tygodniu.

3. Częstotliwość pozbywania się z nieruchomości zamieszkałych odpadów biodegradowalnych (w tym odpadów zielonych), powinna wynosić co najmniej:

1) w przypadku zabudowy jednorodzinnej – jeden raz w miesiącu,

2) w przypadku zabudowy wielorodzinnej – trzy razy w tygodniu.

4. Odpadów komunalnych z koszy ulicznych należy pozbywać się z częstotliwością co najmniej jeden raz na tydzień.

5. Zabrania się wyrzucania do koszy ulicznych odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych oraz z działalności gospodarczej.

6. Odpadów komunalnych powstających na pozostałych nieruchomościach należy pozbywać się z częstotliwością dostosowaną do ilości odpadów powstających na danej nieruchomości.

7. Odpadów wielkogabarytowych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych należy pozbywać się poprzez ich wystawienie przed posesję lub w punktach gromadzenia odpadów komunalnych w terminach podanych w powszechnie udostępnionym harmonogramie.

8. Odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon oraz chemikaliów, powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych, należy pozbywać się poprzez ich dostarczenie do miejsc ich zbiórki. Miejsca i terminy prowadzenia zbiórki poszczególnych frakcji odpadów komunalnych podane zostaną w powszechnie udostępnionym harmonogramie.

9. W harmonogramie uwzględniona zostanie częstotliwość odbioru odpadów wymienionych w § 10 ust. 7 i 8 co najmniej jeden raz na półrocze.

10. Przeterminowanych leków należy pozbywać się poprzez ich wrzucenie do oznakowanych pojemników znajdujących się w aptekach na terenie miasta.

11. Zużyte baterie i akumulatory należy umieszczać w oznakowanych pojemnikach znajdujących się w wyznaczonych obiektach na terenie miasta.

§ 11. Wszystkich odpadów wymienionych w § 3 mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych mogą pozbywać się dostarczając je do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 12. Nieczystości ciekłe należy usuwać ze zbiorników bezodpływowych z częstotliwością gwarantującą, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód gruntowych, przy czym ustala się minimalną częstotliwość wywozu nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 13. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie i na własne potrzeby. Dopuszcza się kompostowanie odpadów roślinnych w przydomowych kompostownikach w sposób nie powodujący uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 14. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki i dozoru.

3. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez swoje zwierzęta; obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

4. Utrzymujący psy są zobowiązani do prowadzenia psa na uwięzi, a ponadto psu rasy uznawanej za agresywną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687) lub zagrażającemu otoczeniu, do nałożenia kagańca; w miejscach mało uczęszczanych dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy, pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 15. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w pomieszczeniach zamkniętych i terenach ogrodzonych tak, by nie mogły przedostawać się na drogi, tereny publiczne i przeznaczone do wspólnego użytku oraz nieruchomości sąsiednie.

2. Wytwarzane w trakcie utrzymania zwierząt gospodarskich odpady i nieczystości należy gromadzić w miejscu nie stwarzającym uciążliwości w korzystaniu z posesji sąsiednich.

3. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenie zabudowy wielorodzinnej.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 16. Obowiązkowej deratyzacji podlega obszar całego miasta a w szczególności: budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej, obiekty handlowe, usługowe i przemysłowe, zabudowania gospodarcze, miejsca gromadzenia odpadów komunalnych, korytarze piwniczne, węzły cieplne, studzienki przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych. Deratyzację na terenie nieruchomości przeprowadza jej właściciel w następujących terminach:

1) wiosennym, od 1 kwietnia do 30 kwietnia,

2) jesiennym, od 1 października do 30 października,

3) dodatkowo w każdym przypadku pojawienia się gryzoni.

Rozdział 9.
Przepisy przejściowe

§ 17. 1. Częstotliwość odbierania z nieruchomości odpadów komunalnych powinna być dostosowana do ilości wytwarzanych odpadów, powinna jednak występować nie rzadziej niż:

1) raz w miesiącu z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, z zastrzeżeniem pkt 3,

2) raz w tygodniu z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej i pozostałych nieruchomości,

3) dla gospodarstw prowadzących selektywne zbieranie odpadów ustala się następujące minimalne częstotliwości wywozu odpadów komunalnych:

a) raz na dwa miesiące, pod warunkiem wywozu minimum jednego worka odpadów segregowanych wymienionych w § 3 pkt 1-5, z częstotliwością nie mniejszą niż raz na 1 miesiąc,

b) raz na trzy miesiące, pod warunkiem wywozu odpadów segregowanych wymienionych w § 3 pkt 1-5, z częstotliwością nie mniejszą niż raz na 1 miesiąc przy jednoczesnym kompostowaniu odpadów biodegradowalnych,

c) raz na cztery miesiące, w przypadku wyposażenia nieruchomości w pojemnik 1100 l, pod warunkiem wywozu odpadów segregowanych wymienionych w § 3 pkt 1-5, z częstotliwością nie mniejszą niż raz na 1 miesiąc przy jednoczesnym kompostowaniu odpadów biodegradowalnych lub ich wywozie przez jednostkę wywozową.

§ 17. 2. Odpadów komunalnych takich jak: odpady biodegradowalne, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe, chemikalia, zużyte opony, właściciel nieruchomości pozbywa się w terminach określonych w indywidualnej umowie zawartej z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku.

Rozdział 10.
Przepisy końcowe

§ 18. Traci moc Uchwała BRM-0150/XLV/323/2006 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 23 lutego 2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z wyjątkiem § 7 ust. 2, § 10 ust. 1-9 oraz § 11, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2013r.

§ 21. Z dniem 30 czerwca 2013r. tracą moc zapisy Rozdziału 9 niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radlinie


mgr inż. Jacek Sobik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Piotrowski

Prawnik, aplikant radcowski.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »