| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/219/2012 Rady Gminy Czernichów

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czernichów, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Czernichów uprawnienia o stanowieniu ich wysokości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z p. zm.), art. 13 ust. 1, art. 43 ust. 2 pkt 3 i ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z p. zm) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 236)

Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się zasady i tryb korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czernichów.

§ 2.

1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) gminie - rozumie się przez to Gminę Czernichów;

2) obiektach i urządzeniach placówek oświatowych prowadzonych przez gminę - rozumie się przez to obiekty i urządzenia użyteczności publicznej przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkół, a w szczególności: boiska, sale gimnastyczne, pracownie komputerowe , pomieszczenia do nauki i inne pomieszczenia użytkowe wraz z urządzeniami i wyposażeniem znajdujące się w obiektach szkół i placówek oświatowych, wykorzystywane do organizowania imprez, szkoleń, kursów lub na inną pozastatutową działalność, zwane w dalszej części uchwały obiektami i urządzeniami, przekazane w trwały zarząd jednostce organizacyjnej podległej Gminie Czernichów;

3) pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń - rozumie się przez to korzystanie z obiektów i urządzeń wykraczające poza określone w statutach szkół i placówek oświatowych;

4) organizatorze - rozumie się przez to osobę prawną lub fizyczną, która na mocy podpisanej umowy najmu (dzierżawy) bądź użyczenia korzysta w określonym celu z obiektów i urządzeń

5) imprezie - rozumie się przez to planowane zajęcie obiektu i urządzenia przez organizatora na podstawie umowy, którego celem jest odbycie spotkania, przedstawienia, koncertu, zawodów (treningu), pokazu, zabawy (dyskoteki) lub widowiska, w tym z udziałem publiczności odpłatnym lub darmowym.

§ 3.

Wynajem lub dzierżawa obiektów i urządzeń na działalność pozastatutową jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku, gdy korzystanie z przedmiotu najmu lub dzierżawy nie koliduje z realizacją zadań placówki oświatowej.

§ 4.

1. Ustala się następujące zasady pozastatutowego korzystania z obiektów i urządzeń:

1) obiekty i urządzenia udostępniane są:

a) mieszkańcom gminy i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, realizującym zadania własne gminy mające charakter użyteczności publicznej;

b) innym osobom prawnym lub fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą;

c) udostępnianie jednostkom budżetowym gminy na ich cele statutowe.

§ 5.

Korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się na podstawie właściwego dla danego obiektu lub urządzenia regulaminu (instrukcji) wewnątrzszkolnej opracowanej i wprowadzonej zarządzeniem dyrektora placówki oświatowej oraz zgodnie z ustalonym harmonogramem.

§ 6.

1. Upoważnia się dyrektorów szkół i placówek oświatowych do udostępniania w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego obiektów i urządzeń placówek oświatowych bez pobierania opłat lub udostępniania ich po cenie kosztów:

1) w okresach wakacyjnych lub feryjnych na prowadzenie obozów sportowych, kolonii, kursów, konferencji i imprez kulturalnych jeśli uczestnikami są dzieci i młodzież lub mieszkańcy z terenu gminy;

2) na organizację imprez edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych organizowanych w trakcie trwania roku szkolnego, służącym uczniom;

3) na prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych;

4) na organizację imprez (spotkań integracyjnych) organizowanych przez Rady Rodziców szkoły, placówki oświatowej;

2. Upoważnia się dyrektorów szkół i placówek oświatowych do udostępniania obiektów i urządzeń placówek oświatowych dla organizacji nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku (klubom sportowym zrzeszającym osoby dorosłe) na treningi, po cenie kosztów.

3. Z opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń szkół i placówek oświatowych zwalnia się:

1) uczniowskie kluby sportowe, które realizują zadania własne gminy w ramach umów zawartych z gminą na podstawie odrębnej uchwały;

2) organizacje nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku zrzeszające dzieci i młodzież szkolną, które wspomagają ich proces edukacyjny lub realizujące programy profilaktyczne;

3) organizatorów imprez (spotkań i zebrań) zleconych przez organy gminy lub odbywających się pod patronatem Wójta Gminy Czernichów;

4) jednostki organizacyjne utworzone przez gminę w zakresie realizacji zadań związanych z edukacją, kulturą, kulturą fizyczną i opieką nad dziećmi w wieku do lat 3;

5) organizacje nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku na organizację zawodów sportowych, rozgrywek i turniejów z udziałem uczniów i mieszkańców z terenu gminy.

§ 7.

1. Określa się sposób ustalania opłat za pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń:

1) wysokość opłat w drodze zarządzenia ustala Wójt Gminy Czernichów, w uzgodnieniu z dyrektorami poszczególnych placówek oświatowych;

2) wysokość opłat ustalana jest na podstawie kalkulacji kosztów, która uwzględnia bieżące koszty utrzymania danego obiektu lub urządzenia.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów i dyrektorom placówek oświatowych.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Badan

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PPW Group

PPW Group łączy wiedzę o rynku nieruchomości i marketingu inwestycji deweloperskich.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »