| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 179/XXIV/2012 Rady Gminy Niegowa

z dnia 4 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niegowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 t.j. ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 t.j.), oraz art.2 ust. 1 i art. 4 ust. 1, 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 t.j. ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie, po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 t.j. ze zm.) Rada Gminy Niegowa uchwala:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niegowa stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 292/XLIII/2006 Rady Gminy Niegowa z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niegowa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa


Zofia Kasznia


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 179/XXIV/2012
Rady Gminy Niegowa
z dnia 4 grudnia 2012 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY NIEGOWA

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niegowa.

§ 2. 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) przedsiębiorcy uprawnionym – rozumie się przez to podmiot posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Niegowa lub podmiot posiadający zezwolenie Wójta Gminy Niegowa na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

2) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – rozumie się przez to wyznaczone przez Wójta Gminy Niegowa specjalnie w tym celu przygotowane i wyposażone miejsce odbioru i gromadzenia odpadów komunalnych zbieranych selektywnie funkcjonujący od 1 lipca 2013 roku,

3) nieruchomości zamieszkałej – rozumie się przez to każdą nieruchomość nadającą się do zamieszkania przez ludzi na której osoby fizyczne przebywają stale lub czasowo, spożywają posiłki, przechowują majątek,

4) nieruchomości niezamieszkałej - należy przez to rozumieć nieruchomość, na której osoby nie zamieszkują ale powstają w ich obrębie odpady komunalne. Do nieruchomości niezamieszkałej należą w szczególności: szkoły, przedszkola, biblioteki, urzędy administracji samorządowej, domy opieki społecznej, ośrodki kultury i sportu, cmentarze, ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków, boiska sportowe, ścieżki i szlaki rowerowe, place, zieleńce i publiczne obszary zielone, ulice i drogi wraz z chodnikami, przychodnie lekarskie i weterynaryjne, restauracje, stołówki , bary, puby, hotele i hostele, gospodarstwa agroturystyczne, schroniska, pensjonaty, salony fryzjerskie i kosmetyczne, nieobejmujące siedliska części gospodarstw rolnych, lasy, biura, sklepy, zakłady produkcyjne, usługowe, składowe, magazynowe i logistyczne.

Rozdział 2.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach w Gminie

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości oprócz obowiązków określonych w ustawie zobowiązani są do:

1) wyposażenia nieruchomości w dostateczną ilość pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych. Pojemniki oraz worki do selektywnej zbiórki, zapewnia we własnym zakresie właściciel nieruchomości lub mogą być udostępnione przez uprawnionego przedsiębiorcę,

2) dbania o czystość i porządek na terenie przylegającym do pojemników, nie dopuszczając do zalegania odpadów na ziemi.

§ 4. 1. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów realizuje się poprzez prowadzenie selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

1) papieru,

2) metali,

3) tworzyw sztucznych,

4) szkła,

5) opakowań wielomateriałowych,

6) ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji,

7) odpadów zielonych,

8) wielkogabarytowych,

9) budowlanych i rozbiórkowych,

10) przeterminowanych leków,

11) przeterminowanych chemikaliów,

12) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

13) zużytych baterii i akumulatorów,

14) zużytych opon.

§ 5. 1. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do:

1) niezwłocznego uprzątnięcia śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego oraz z chodników przylegających do nieruchomości,

2) podjęcia działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika,

3) usunięcia piasku użytego w celu ograniczenia śliskości niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

2. Właściciel nieruchomości winien gromadzić je w miejscu niepowodującym zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, umożliwiając ich zebranie przez służby utrzymujące drogę w stanie czystości.

§ 6. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami i naprawa pojazdów poza warsztatami naprawczymi, mogą być dokonywane na terenie nieruchomości pod następującymi warunkami:

1) mycie odbywać się będzie na utwardzonej powierzchni, a powstające ścieki odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w zbiorniku bezodpływowym; powstające ścieki nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji deszczowej, ziemi lub cieków i zbiorników wodnych,

2) dopuszcza się doraźne naprawy i regulacje związane z bieżącą eksploatacją pojazdu w obrębie nieruchomości, jeśli czynności te nie powodują zanieczyszczenia wód oraz gleby, oraz uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości, a poza terenem własnej nieruchomości - w przypadku uzasadnionych napraw spowodowanych awarią pojazdu uniemożliwiającą kontynuowanie jazdy.

Rozdział 3.

Rodzaje i minimalna wielkość pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także wymagania dotyczące warunków ich rozmieszczenia i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 7. 1. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Niegowa to:

1) kosze uliczne o pojemności nie mniejszej niż 10 l,

2) pojemniki zamykane na odpady zmieszane o pojemności nie mniejszej niż 120 l,

3) worki do selektywnej zbiórki o pojemności nie mniejszej niż 120 l,

4) kontenery o pojemności nie mniejszej niż 2,5m3,

5) kontenery przeznaczone na odpady budowlane,

6) inne pojemniki i kontenery.

2. Pojemniki, kontenery i worki wymienione w ust. 1 powinny spełniać wymagania Polskich Norm lub posiadać wystawioną przez producenta deklarację zgodności zgodnie z ustawąz dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 t.j.ze zm.).

3. W zabudowie jednorodzinnej pojemniki na odpady komunalne powinny być ustawione w miejscu zapewniającym łatwy do nich dostęp, nie stwarzający niedogodności dla sąsiadów i użytkowników dróg.

4. W zabudowie wielorodzinnej pojemniki na odpady komunalne powinny być ustawione na terenach administrowanych przez właścicieli nieruchomości.

W przypadku braku możliwości ustawienia pojemników na terenie nieruchomości, dopuszcza się ich ustawienie na terenie należącym do innego właściciela, na warunkach i w porozumieniu z tym właścicielem.

§ 8. 1. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych winny być znormalizowane, szczelne, posiadać zamykane klapą otwory wsypowe.

2. Pojemniki i worki do selektywnej zbiórki winny być odpowiednio oznakowane i utrzymane w następującej kolorystyce:

1) niebieski - z przeznaczeniem na papier,

2) żółty - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne,

3) zielony - z przeznaczeniem na szkło kolorowe lub mieszane,

4) brązowy – z przeznaczeniem na odpady zielone,

5) szary – z przeznaczeniem na opakowania wielomateriałowe i metal.

3. W zabudowie jednorodzinnej dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dopuszcza się stosowanie bezbarwnych, przezroczystych worków z tworzywa sztucznego.

4. W zabudowie wielorodzinnej pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powinny być ustawiane na terenie, na którym znajdują się pojemniki na zmieszane odpady komunalne.

§ 9. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) nie więcej niż dwie osoby – minimalna pojemność 120 l,

2) nie mniej niż 3 osoby i nie więcej niż 5 osób – minimalna pojemność łączna 240 l,

3) nie mniej niż 6 osób i nie więcej niż 9 osób – minimalna pojemność łączna 360 l,

4) nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 13 osób – minimalna pojemność łączna 480 l,

5) w przypadku większej ilości osób niż 13 - właściciel nieruchomości zobowiązany jest zapewnić na nieruchomości pojemniki o łącznej pojemności 720 l.

2. W zabudowie wielorodzinnej należy zapewnić na nieruchomości pojemniki o pojemności dostosowanej do liczby mieszkańców, tak aby zapewnić nieprzepełnianie pojemników.

3. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb uwzględniając normatywy dostosowane do harmonogramu odbioru:

1) dla budynków użyteczności publicznej oraz biur – 10 l na każdego pracownika oraz 0,5 l na każdego interesanta, klienta lub odwiedzającego, przy czym nie mniej niż 120 l na punkt,

2) dla szkół – 2 l na każdego ucznia i pracownika, przy czym nie mniej niż 240 l na placówkę,

3) dla żłobków i przedszkoli – 5 l na każde dziecko i pracownika, przy czym nie mniej niż 240 l na placówkę,

4) dla lokali handlowych – 30 l na każde 10 m2pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal,

5) dla punktów handlowych poza lokalem – 30 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdy punkt,

6) dla lokali gastronomicznych – 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l,

7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l,

8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników,

9) dla hoteli, pensjonatów itp. – 40 l na jedno łóżko, przy czym nie mniej niż 1100 l na obiekt,

10) dla nieruchomości letniskowych – przyjmuje się normatyw taki jak dla zabudowy jednorodzinnej,

11) w wypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady o minimalnej pojemności 30 l,

12) dla cmentarzy - co najmniej jeden kontener do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych, stale dostępny dla jego użytkowników. Pojemność kontenera uzależniona jest od rzeczywistego nagromadzenia odpadów, jednak nie mniejsza niż 1100 l.

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników na odpady komunalne w należytym stanie sanitarnym i technicznym zapewniającym możliwość korzystania z nich bez przeszkód i bez powodowania zagrożeń dla zdrowia użytkowników.

2. Pojemniki winny być ustawione w granicach nieruchomości z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, na równej nawierzchni, w miarę istniejących możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.

3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników do liczby osób korzystających z tych pojemników, ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz częstotliwości ich odbierania.

4. W przypadku prowadzenia działalności handlowej branży spożywczej oraz gastronomicznej, podmiot prowadzący taką działalność zobowiązany jest do ustawienia poza lokalem dodatkowych koszy na odpady.

5. Kosze uliczne winny być rozmieszczone w pasach dróg publicznych o nasilonym ruchu pieszych, przystankach komunikacyjnych, ścieżkach pieszo - rowerowych oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego.

6. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, są obowiązani dostosować pojemność urządzeń do zbierania odpadów oraz częstotliwość ich odbioru tak, aby nie dopuścić do przepełniania się urządzeń i zanieczyszczania terenu.

Rozdział 4.

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 11. 1. Właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest do:

1) przekazywania odpadów komunalnych zmieszanych oraz zebranych selektywnie uprawnionemu przedsiębiorcy zgodnie z częstotliwością ustaloną w harmonogramie, lub

2) samodzielnego dostarczania zgromadzonych na nieruchomości odpadów komunalnych do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub do punktów skupu prowadzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami lub

3) zagospodarowania odpadów zielonych (trawa, liście, gałązki rozdrobnione) i odpadów kuchennych ulegających biodegradacji (frakcja odpadów z owoców i warzyw) w indywidualnych kompostownikach przydomowych, znajdujących się na posesji lub dostarczenia ich do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. Właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest udostępnić w celu opróżnienia pojemniki oraz worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, poprzez ich wystawienie w miejsce umożliwiające swobodny do nich dostęp pracowników przedsiębiorcy uprawnionego.

§ 12. 1. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest do:

1) zawarcia umowy na przekazywanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zebranych selektywnie z przedsiębiorcami uprawnionymi lub

2) samodzielnego dostarczania zgromadzonych na nieruchomości odpadów komunalnych do punktów skupu prowadzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami lub

3) zagospodarowania odpadów zielonych (trawa, liście, gałązki rozdrobnione) i odpadów kuchennych ulegających biodegradacji (frakcja odpadów z owoców i warzyw) w indywidualnych kompostownikach przydomowych lub przekazania ich odpłatnie uprawnionemu przedsiębiorcy.

2. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej obowiązany jest udostępnićw celu opróżnieniapojemniki oraz worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, poprzez ich wystawienie, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dostęp pracowników przedsiębiorcy uprawnionego.

§ 13. 1. Częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych powinna być dostosowana do ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów nie dopuszczając do ich rozkładu biologicznego oraz przepełnienia urządzeń do zbierania, jednak nie rzadziej niż:

1) dla nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej – minimum co 3 tygodnie,

2) dla nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej – minimum raz w miesiącu,

3) dla nieruchomości niezamieszkałych – minimum raz w miesiącu.

§ 14. 1. Częstotliwość odbierania selektywnie zbieranych odpadów tworzyw sztucznych i szkła zbieranych u źródła nie rzadziej niż:

1) dla nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej – raz na 3 miesiące ale z częstotliwością nie dopuszczającą do ich przepełnienia,

2) dla nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej – raz na 3 miesiące,

3) dla nieruchomości niezamieszkałych – raz na 3 miesiące,

2. W przypadku, gdy pozbycie się odpadów tworzyw sztucznych i szkła jest konieczne poza harmonogramem określonym przez uprawnionego przedsiębiorcę, właściciel nieruchomości zamieszkałej może je samodzielnie dostarczyć nieodpłatnie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 15. 1. W okresie od 1 kwietnia do 30 listopada częstotliwość odbierania selektywnie zbieranych odpadów zielonych zbieranych u źródła nie rzadziej niż:

1) dla nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej – raz na 3 miesiące,

2) dla nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej – raz na 3 miesiące,

3) dla nieruchomości niezamieszkałej – raz na 3 miesiące.

2. W przypadku, gdy pozbycie się odpadów zielonych, jest konieczne poza harmonogramem określonym przez uprawnionego przedsiębiorcę, właściciel nieruchomości zamieszkałej może je samodzielnie dostarczyć, nieodpłatnie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 16. 1. Częstotliwość odbierania selektywnie zbieranych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon, z nieruchomości zamieszkałych ustala się nie rzadziej niż 1 raz w roku.

2. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony należy wystawiać w dniu zbiórki, w miejsca ustalone zgodnie z przyjętym harmonogramem.

3. W przypadku, gdy pozbycie się odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon, jest konieczne poza harmonogramem określonym przez uprawnionego przedsiębiorcę, właściciel nieruchomości zamieszkałej może je samodzielnie dostarczyć nieodpłatnie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może również być oddawany do punktów sprzedaży posiadających numer rejestrowy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na zasadzie wymiany nowy sprzęt na stary, zużyty.

5. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zamawiają odpłatnie i indywidualnie usługę odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon z częstotliwością dostosowaną do potrzeb danej nieruchomości.

§ 17. Przeterminowane chemikalia powstające na nieruchomościach zamieszkałych, należy samodzielnie dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych z częstotliwością dostosowaną do potrzeb danej nieruchomości.

§ 18. Odpady biodegradowalne powstające na nieruchomościach zamieszkałych, z wyjątkiem odpadów zielonych, należy samodzielnie dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych z częstotliwością dostosowaną do potrzeb danej nieruchomości. Dopuszcza się również kompostowanie odpadów biodegradowalnych powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby.

§ 19. Zużyte baterie i zużyte akumulatory powstające na nieruchomościach zamieszkałych, należy przekazać do punktów zbiórki baterii zorganizowanych w szkołach, przedszkolach, budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Niegowa lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych z częstotliwością dostosowaną do potrzeb danej nieruchomości.

§ 20. Przeterminowane leki z nieruchomości zamieszkałych należy samodzielnie dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych z częstotliwością dostosowaną do potrzeb danej nieruchomości.

§ 21. Metal z nieruchomości zamieszkałych należy samodzielnie dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub do punktów skupu posiadających odpowiednie zezwolenia z częstotliwością dostosowaną do potrzeb danej nieruchomości.

§ 22. Opakowania wielomateriałowe z nieruchomości zamieszkałych należy samodzielnie dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych z częstotliwością dostosowaną do potrzeb danej nieruchomości.

§ 23. Papier z nieruchomości zamieszkałych należy samodzielnie dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych z częstotliwością dostosowaną do potrzeb danej nieruchomości lub przekazywać do szkół podczas prowadzonych okresowo zbiórek.

§ 24. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstające na nieruchomościach zamieszkałych w ilości do 120 l /mieszkańca/ rok należy samodzielnie dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów bezpłatnie. Koszty transportu do punktu selektywnego zbierania odpadów ponosi właściciel tych odpadów. Możliwe jest również odpłatne zamówienie usługi odebrania odpadów budowlanych przez przedsiębiorcę posiadającego odpowiednie zezwolenia lub odpłatnego oddania odpadów powyżej limitu do punktu selektywnego zbierania odpadów.

§ 25. Opróżnianie koszy umieszczonych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego należy pozbywać się poprzez zlecenie ich odbioru uprawnionemu przedsiębiorcy z częstotliwością uniemożliwiającą ich przepełnienie, jednak nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie i zapewniającą zachowanie czystości i porządku na tych terenach.

§ 26. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, bądź wylewania na powierzchnie terenu; pojemność zbiorników powinna wystarczyć na opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu.

§ 27. 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapewnić pracownikom firmy opróżniającej zbiornik bezodpływowy dostęp do zbiornika w sposób umożliwiający jego opróżnienie bez narażenia na szkodę osób lub mienia.

2. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych winna być dostosowana do potrzeb wynikających z ilości pobranej wody i pojemności zbiornika.

Właściciel nie może dopuszczać do przepełniania zbiorników i wylewania się ścieków na powierzchnię terenu, które spowodowałyby zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych.

3. Wywóz nieczystości płynnych będzie odbywał się przy użyciu taboru przystosowanego do wykonywania tej usługi.

4. W przypadku wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków usuwanie osadów ściekowych winno odbywać się zgodnie z instrukcją eksploatacyjną oczyszczalni, winno być ono dokonywane przez uprawniony podmiot i udokumentowane.

5. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania przez 3 lata dowodów potwierdzających wykonanie powyższych usług.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z Gminnego Planu Gospodarki Odpadami

§ 28. 1. Zwiększenie odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska.

2. W celu ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji dopuszcza się kompostowanie odpadów biodegradowalnych powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby.

Rozdział 6.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 29. Utrzymujący psy są zobowiązani do:

1) prowadzenia psa na uwięzi, a psu rasy uznawanej za agresywną lub zagrażającemu otoczeniu do nałożenia kagańca,

2) prowadzenia psa bez smyczy tylko w miejscach mało uczęszczanych, pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem,

3) nie wprowadzania psów na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci,

4) nie wprowadzania psów do placówek handlowych, gastronomicznych i innych obiektów publicznego użytku, jeżeli wynika to z oznakowania,

5) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, postanowienie nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

Rozdział 7.

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym, także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 30. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej jest możliwe pod warunkiem, że:

1) nie będą zanieczyszczać terenu przyległego, jak też stwarzać uciążliwości dla okolicznych mieszkańców,

2) wszelkie ptactwo domowe – drób, zwierzęta gospodarskie utrzymywane na nieruchomości musi zostać zabezpieczone przed opuszczeniem tej nieruchomości.

2. Na nieruchomościach można utrzymywać pszczoły pod warunkiem , że ule będą ustawione co najmniej 10 m od granicy nieruchomości sąsiedniej w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiedniej.

3. Hodowla gołębi dopuszczalna jest w estetycznych, nie stanowiących zagrożenia gołębnikach, za zgodą właścicieli terenu, a hodowla nie będzie stanowiła zagrożenia lub uciążliwości dla okolicznych mieszkańców i budynków.

4. Prowadzący hodowlę zobowiązany jest do gromadzenia i usuwania powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, oraz do przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

Rozdział 8.
Obszary obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 31. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:

1) zabudowane budynkami wielorodzinnymi,

2) zabudowane budynkami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowywania produktów rolno-spożywczych,

3) zabudowane budynkami użyteczności publicznej.

2. Deratyzację na obszarach wymienionych w ust. 1 należy przeprowadzić co najmniej 2 razy w roku w porze wiosennej i jesiennej.

3. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wyznacza się w oparciu o opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie dodatkowe terminy obowiązkowej deratyzacji, które zostaną podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń.

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa


Zofia Kasznia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Arkadiusz Zuzmak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa cywilnego, handlowego i administracyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »