| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/283/2012 Rady Gminy Psary

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Psary"

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 6   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 4   ust. 1, 2   i 3   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj. Dz.U. z   2012r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz po przeprowadzeniu konsultacji, określonych Uchwałą Nr XLVIII/381/2010 Rady Gminy Psary z   dnia 28 października 2010r. w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.U.Woj.Śl. z   2011r. Nr 1, poz. 26) Rada Gminy Psary uchwala:  

§   1.   "Regulamin utrzymania czystości i   porządku w   gminie Psary", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc Uchwała Nr XLIII/330/2006 Rady Gminy Psary z   dnia 27.04.2006r. w   sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Psary.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/283/2012
Rady Gminy Psary
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik.pdf

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/283/2012 Rady Gminy Psary z   dnia 28 grudnia 2012r.  


Uzasadnienie

W związku ze zmianą ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj. Dz.U. z   2012r., poz. 391 z   późn. zm.), gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W   celu wywiązania się z   powyższego obowiązku konieczne jest podjęcie uchwały w   sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Psary. Wprowadzone zmiany związane są z   przejęciem przez Gminę od właścicieli nieruchomości obowiązków w   zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Nowelizacja ustawy wprowadza zapisy dotyczące m.in. rodzaju odbieranych odpadów, częstotliwości odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów komunalnych zebranych selektywnie, a   także zobowiązuje Wójta Gminy do zorganizowania przetargu na wyłonienie przedsiębiorcy świadczącego usługę odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Psary, transportu oraz zagospodarowania zebranych odpadów. W   odniesieniu do powyższego Wójt Gminy jest zobligowany do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych, transport oraz zagospodarowanie odpadów zebranych z   terenu Gminy Psary , z   przedsiębiorcą wyłonionym w   drodze ww. przetargu. W   odniesieniu do powyższego podjęcie uchwały w   sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Psary” jest zasadne.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Psary  


Jacenty   Kubica

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Zentel

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »