| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/283/2012 Rady Gminy Psary

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Psary"

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 6   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 4   ust. 1, 2   i 3   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj. Dz.U. z   2012r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz po przeprowadzeniu konsultacji, określonych Uchwałą Nr XLVIII/381/2010 Rady Gminy Psary z   dnia 28 października 2010r. w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.U.Woj.Śl. z   2011r. Nr 1, poz. 26) Rada Gminy Psary uchwala:  

§   1.   "Regulamin utrzymania czystości i   porządku w   gminie Psary", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc Uchwała Nr XLIII/330/2006 Rady Gminy Psary z   dnia 27.04.2006r. w   sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Psary.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/283/2012
Rady Gminy Psary
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik.pdf

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/283/2012 Rady Gminy Psary z   dnia 28 grudnia 2012r.  


Uzasadnienie

W związku ze zmianą ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj. Dz.U. z   2012r., poz. 391 z   późn. zm.), gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W   celu wywiązania się z   powyższego obowiązku konieczne jest podjęcie uchwały w   sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Psary. Wprowadzone zmiany związane są z   przejęciem przez Gminę od właścicieli nieruchomości obowiązków w   zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Nowelizacja ustawy wprowadza zapisy dotyczące m.in. rodzaju odbieranych odpadów, częstotliwości odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów komunalnych zebranych selektywnie, a   także zobowiązuje Wójta Gminy do zorganizowania przetargu na wyłonienie przedsiębiorcy świadczącego usługę odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Psary, transportu oraz zagospodarowania zebranych odpadów. W   odniesieniu do powyższego Wójt Gminy jest zobligowany do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych, transport oraz zagospodarowanie odpadów zebranych z   terenu Gminy Psary , z   przedsiębiorcą wyłonionym w   drodze ww. przetargu. W   odniesieniu do powyższego podjęcie uchwały w   sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Psary” jest zasadne.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Psary  


Jacenty   Kubica

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kulig-Moskwa

Katarzyna Kulig-Moskwa – Kierownik zespołu dydaktycznego zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, członek rady nadzorczej kompleksu sportowego, lider wrocławskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia HRBP. Doktor nauk ekonomicznych o specjalizacji zarządzanie. Od ponad 10 trener biznesu, wykładowca i promotor na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Jako trener biznesu zajmuje się szkoleniami i doradztwem dla kadry kierowniczej. W swojej pracy stosuje praktyczne podejście oraz wykorzystuje aktywne i kreatywne formy pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »