| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr OS.2.2013 Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 21 stycznia 2013r.

w sprawie kształcenia w Zespole Kształcenia Zawodowego-Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Gliwice, uczniów klas wielozawodowych, dla których powiat pszczyński jest organem prowadzącym

zawarte pomiędzy:

1. Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

- Paweł Sadza - Starosta Pszczyński

- Witold Wiktorczyk - Członek Zarządu
a

2. Miastem Gliwice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta w imieniu którego działa:

- Zastępca Prezydenta Miasta - Krystian Tomala

Na podstawie art.5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXVIII/272/09 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie powierzenia Miastu Gliwice prowadzenia zadań Powiatu Pszczyńskiego z zakresu edukacji publicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (t.j. Dz. U. poz. 204 z dnia 22 lutego 2012r.)

Strony porozumienia ustalają co następuje:

§ 1.

1. Miasto Gliwice zobowiązuje się do kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Pszczyński na kursach w Zespole Kształcenia Zawodowego Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach.

2. Szkoły zawodowe działające w imieniu Powiatu Pszczyńskiego niezwłocznie po podpisaniu porozumienia prześlą do Zespołu Kształcenia Zawodowego Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach imienny wykaz uczniów poszczególnych szkół zawodowych przewidzianych do kształcenia, nie później jednak niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu w danym roku szkolnym.

§ 2.

1. Powiat Pszczyński zobowiązuje się do finansowania kosztów kształcenia według iloczynu liczby uczniów na kursie i kosztu kształcenia jednego ucznia w Zespole Kształcenia Zawodowego Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach wynoszącego na: kursie I stopnia - 350,00 złotych, kursie II stopnia - 350,00 złotych, kursie III stopnia - 350,00 złotych.

2. Powiat Pszczyński przekaże dotację celową, o której mowa w ust.1, z uwzględnieniem faktycznej liczby uczniów uczestniczących w kursie na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Gliwicach:22 1050 1230 1000 0022 7691 4252ING Bank Śląski w Gliwicach w terminie 14 dni od otrzymania wykazu uczniów, którzy podjęli kształcenie na kursie. Wykaz ten stanowić będzie rozliczenie dotacji (załącznik do porozumienia).

3. Powiatowi Pszczyńskiemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości realizacji i rozliczenia o którym mowa § 1 ust. 1.              

4. Za przerwanie kursu przez ucznia z winy Miasta Gliwice, Miasto Gliwice nie obciąży Powiatu Pszczyńskiego kosztem kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym o którym mowa w § 2 ust. 1.

5. Za przerwanie kursu przez ucznia w wypadku jego dobrowolnej rezygnacji Miasto Gliwice obciąży Powiat Pszczyński kosztem kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym o którym mowa § 2 ust. 1.

§ 3.

Dotacja celowa ustalona na podstawie nieprawdziwych danych, lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu Powiatu Pszczyńskiego wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 4.

Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.

§ 5.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r.

§ 6.

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

§ 7.

Powiat Pszczyński zobowiązany jest do ogłoszenia zawartego porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

                           

Starosta Pszczyński


Paweł Sadza


Członek Zarządu


Witold Wiktorczyk

Zastępca Prezydenta Miasta


Krystian Tomala


Załącznik do Porozumienia Nr OS.1.2012
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 21 stycznia 2013 r.
Zalacznikdo%20Porozumienia.pdf

Załącznik do Porozumienia Nr OS.2.2013

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »