| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 162/XXV/13 Rady Gminy Świerklany

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2013 - 2017

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 , art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.21 ust.1 pkt 1i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz.266 z późniejszymi zmianami),

Rada Gminy Świerklany
uchwala:

§ 1. Przyjąć „ Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Świerklany na lata 2013-2017” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVIII/119/08 Rady Gminy Świerklany z dnia 02 kwietnia 2008r. w sprawie Wieloletniego Planu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2008-2012.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany


Włodzimierz Barwinek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 162/XXV/13
Rady Gminy Świerklany
z dnia 31 stycznia 2013 r.

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej jest zadaniem własnym gminy, nałożonym na nią przez ustawę z 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.(tekst jednolity: Dz.U. Z 2005r. Nr 31, poz. 266 wraz z późniejszymi zmianami). Program obejmuje zagadnienia określone art. 21, ust 2 cytowanej wyżej ustawy.

Niniejsze elementy polityki, kształtujące działania w zakresie gospodarki mieszkaniowej, ujęte zostały w niniejszym programie obejmującym 5-cio letni okres gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świerklany w latach 2013 -2017.

I. PROGNOZA WIELKOŚCI ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY .              

Gmina w roku 2012 posiadała zasób mieszkaniowy w ilości 19 lokali mieszkalnych.

Z zasobu mieszkaniowego istniejącego wydzielono 3 mieszkania socjalne w budynku przy ul. Górniczej 12 w Jankowicach.

W roku 2013 planuje się utworzenie z jednego dwupokojowego lokalu dwa lokale socjalne jak również przekwalifikowanie dwóch lokali na lokale socjalne w budynku przy ul. Górniczej w Jankowicach.

Obiekt przy ul. Kościelnej 39 w Jankowicach w roku 2000 został odszkodowany w wyniku ugody zawartej przez UG z KWK Jankowice. Obecnie obiekt jest w stanie technicznym nie nadającym się do dalszego zamieszkania. Trzy mieszkania ww. obiekcie zostały wyłączone z zasobów mieszkaniowych gminy.

W latach 2013 -2017 nie przewiduje się budowy nowych zasobów mieszkaniowych.

ROK

Wielkość zasobów

Ilość mieszkań ogółem

Ilość mieszkań
czynszowych

Ilość mieszkań
socjalnych

2013

17

10

7


2014


15


8


7


2015


12


5


7


2016


12


5


7


2017


12


5


7

Stan techniczny budynków.

Lokale mieszkalne: ul. Boryńska 4 i 14 w Świerklanach oraz ul. Prosta 2 w Jankowicach są w stanie technicznym dobrym. W istniejących zasobach mieszkaniowych są to lokale pełno standardowe wyposażone we wszystkie media.

Budynek mieszkalny przy ul Górniczej w Jankowicach, stan techniczny średni wymagający remontów modernizacyjnych. Lokale mieszkalne o obniżonym standardzie z niepełnym wyposażeniem posiadające łazienkę, wc w korytarzu, ogrzewane piecami węglowymi.

W budynku w ramach zabezpieczenia potrzeb lokalowych dla najuboższych mieszkańców Gminy tworzone są lokale socjalne.Planuje się 7 lokali socjalnych.

II. ANALIZA POTRZEB ORAZ PLAN REMONTÓW I MODERNIZACJI WYNIKAJACYCH ZE STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU I LOKALI Z PODZIAŁEM NA KOLEJNE LATA 2013 – 2017.


Lokale przy ulicy


Konserwacja


Malowanie-kl. schodowa, piwnice


Wymiana okien


Malowanie elewacji


Wymiana inst. wod.


Remont bud. gosp.

Boryńska 4

5000,00zł
2013-2017r.

----------

----------

----------

----------

----------

Boryńska 14

2000,00zł
2013r.

----------

----------

----------

----------

----------

Prosta 2

4000,00zł
2013–2014r.

----------

----------

----------

----------

----------

Górnicza 12

5000,00zł
2013-2017r.

2100,00zł
2014r.

10000,00 zł
2013-2014r.

20000,00zł
2016r.

8000,00zł
2013r.

4000,00zł
2017r.

Kościelna 39

5000,00zł
2013r.


----------


----------


----------


----------


----------

III. PLANOWANA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH W LATACH 2013 - 2017.

Planuje się sprzedaż lokali mieszkalnych:

Lp.

Lokal mieszkalny – opis

Rok sprzedaży

1.

ul. Boryńska 14 w Świerklanach- rok budowy 1963,
2 mieszkania, powierzchnia
użytkowa 116,0 m2, budynek wolno-stojący.


2013

2.

ul. Prosta 2 w Jankowicach – rok budowy 1936,
3 mieszkania: parter - 77,92 m2, I piętro -
117,88 m2, poddasze - 71,80 m2.

2014

IV. ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ ORAZ WARUNKI OBNIŻANIA CZYNSZU.                            

§ 1. Wójt Gminy Świerklany ustala stawkę czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, nie częściej niż jeden raz w roku.

§ 2. 1. Wójt Gminy ustala stawkę podstawową za lokal o zbliżonym standardzie w obiektach przy ul Boryńskiej w Świerklanach, ul. Prostej w Jankowicach.

2. Stawka obniżona ustalona zostanie w lokalach o niższym standardzie w obiekcie przy ul. Górniczej w Jankowicach.

3. Stawka czynszu za lokale socjalne wynosić będzie połowę stawki podstawowej czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie Gminy Świerklany i stosowana może być do lokali w budynku przy ul. Górniczej w Jankowicach.

4. W lokalach mieszkalnych o powierzchni użytkowej powyżej 80 m2będzie stosowana stawka podwyższona o 50% za powierzchnię ponadnormatywną w przypadku, gdy lokal zajmują mniej niż 3 osoby.

§ 3. Czynsz najmu lokalu mieszkalnego może zostać podwyższony w drodze wypowiedzenia dotychczasowej wysokości czynszu najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 4. Wójt określając stawkę czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich ustawowych czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokalu.

§ 5. Opłaty za lokale mieszkalne, w zasobach mieszkaniowego zasobu Gminy Świerklany o tych samych walorach, powinny być porównywalne.

§ 6. Do podwyższenia stawki czynszu może być zastosowany wskaźnik inflacji raz w roku.

V. SPOSÓB I ZASADY ZARZĄDZANIA LOKALAMI I BUDYNKAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINYORAZ PRZEWIDYWANE ZMIANY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY W LATACH 2013-2017.

§ 7. Ustala się następujący sposób zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy:

1.               Gmina zarządza mieszkaniowym zasobem w sposób pośredni za pomocą jednostki budżetowej – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

2.               Nie przewiduje się zmian organizacyjno - prawnych w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy.

§ 8. Zasady zarządzania:

1. Utrzymanie budynków w stanie nie pogorszonym,

2. Przestrzegania przepisów prawa budowlanego w zakresie przeglądów technicznych

3. Organizowanie wykonawstwa robót remontowych i naprawczych zgodnie z obowiązującymi procedurami w zakresie zamówień publicznych.

VI. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W LATACH 2013-2017.

Przyjmuje się zasadę, że źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2013 – 2017 będą dochody własne gminy.

VII. ZESTAWIENIE WYSOKOŚCI WYDATKÓW W LATACH 2013-2017.


Rok


2013


2014


2015


2016


2017


Łącznie

Wpływy z gospodarki mieszkaniowejw zł

40 100

41 102

42 130

43 183

44 263

210 778

Koszt planowanych remontów w

18 000

11 100

3000

23000

7 000

62 100

Koszty eksploatacjiw zł

44 000

45100

46 228

47384

48568

231 280

Nadwyżka (-niedobór) w

- 21 900

- 15 098

- 7 098

- 27 201

- 11 305

- 82 602

1. Kwoty na rok 2013 w powyższej tabeli przyjęto w oparciu o nie zatwierdzony budżet.

2. Wartość wpływów oszacowano przyjmując założenie, że czynsz najmu wzrośnie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który przyjęto:

rok 2014 - 2,5%, rok 2015 - 2,5%, rok 2016 – 2,5%, rok 2017 – 2,5%.

3. Gmina nie posiada mieszkań we wspólnotach.

4. Koszty planowanych remontów nie obejmują ewentualnych adaptacji budynków

5. Koszty eksploatacji – przyjęto wzrost, jak w pkt.2.

6. Nie przewiduje się kosztów modernizacyjnych lokali, wydatków inwestycyjnych w latach 2013-2017.

VIII. ZASADY POPRAWY WYKORZYSTANIA I RACJONALIZACJI GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY.

§ 9. Ustalone realne potrzeby mieszkaniowe i plan remontów przedstawione do niniejszej uchwały wskazują, że nie jest konieczne wyłączenie lokali z eksploatacji w celu wykonania remontu. Mając powyższe na względzie nie przewiduje się zamian lokali przeprowadzanych w związku z remontami budynków i lokali.

§ 10. Zintensyfikować sprzedaż lokali mieszkalnych, szczególnie tych wymagających dużych nakładów na doprowadzenie ich do właściwego stanu technicznego na maksymalnie korzystnych warunkach.

§ 11. Należy podjąć wszelkie przewidziane prawem środki w celu umożliwienia najemcom zawarcia bezpośrednich umów na dostawę do lokalu mediów i usług, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt.8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz.733).

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria RK Legal

Od 10 lat wspieramy biznes naszych klientów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »