| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 162/XXV/13 Rady Gminy Świerklany

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2013 - 2017

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 , art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.21 ust.1 pkt 1i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz.266 z późniejszymi zmianami),

Rada Gminy Świerklany
uchwala:

§ 1. Przyjąć „ Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Świerklany na lata 2013-2017” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVIII/119/08 Rady Gminy Świerklany z dnia 02 kwietnia 2008r. w sprawie Wieloletniego Planu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2008-2012.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany


Włodzimierz Barwinek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 162/XXV/13
Rady Gminy Świerklany
z dnia 31 stycznia 2013 r.

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej jest zadaniem własnym gminy, nałożonym na nią przez ustawę z 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.(tekst jednolity: Dz.U. Z 2005r. Nr 31, poz. 266 wraz z późniejszymi zmianami). Program obejmuje zagadnienia określone art. 21, ust 2 cytowanej wyżej ustawy.

Niniejsze elementy polityki, kształtujące działania w zakresie gospodarki mieszkaniowej, ujęte zostały w niniejszym programie obejmującym 5-cio letni okres gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świerklany w latach 2013 -2017.

I. PROGNOZA WIELKOŚCI ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY .              

Gmina w roku 2012 posiadała zasób mieszkaniowy w ilości 19 lokali mieszkalnych.

Z zasobu mieszkaniowego istniejącego wydzielono 3 mieszkania socjalne w budynku przy ul. Górniczej 12 w Jankowicach.

W roku 2013 planuje się utworzenie z jednego dwupokojowego lokalu dwa lokale socjalne jak również przekwalifikowanie dwóch lokali na lokale socjalne w budynku przy ul. Górniczej w Jankowicach.

Obiekt przy ul. Kościelnej 39 w Jankowicach w roku 2000 został odszkodowany w wyniku ugody zawartej przez UG z KWK Jankowice. Obecnie obiekt jest w stanie technicznym nie nadającym się do dalszego zamieszkania. Trzy mieszkania ww. obiekcie zostały wyłączone z zasobów mieszkaniowych gminy.

W latach 2013 -2017 nie przewiduje się budowy nowych zasobów mieszkaniowych.

ROK

Wielkość zasobów

Ilość mieszkań ogółem

Ilość mieszkań
czynszowych

Ilość mieszkań
socjalnych

2013

17

10

7


2014


15


8


7


2015


12


5


7


2016


12


5


7


2017


12


5


7

Stan techniczny budynków.

Lokale mieszkalne: ul. Boryńska 4 i 14 w Świerklanach oraz ul. Prosta 2 w Jankowicach są w stanie technicznym dobrym. W istniejących zasobach mieszkaniowych są to lokale pełno standardowe wyposażone we wszystkie media.

Budynek mieszkalny przy ul Górniczej w Jankowicach, stan techniczny średni wymagający remontów modernizacyjnych. Lokale mieszkalne o obniżonym standardzie z niepełnym wyposażeniem posiadające łazienkę, wc w korytarzu, ogrzewane piecami węglowymi.

W budynku w ramach zabezpieczenia potrzeb lokalowych dla najuboższych mieszkańców Gminy tworzone są lokale socjalne.Planuje się 7 lokali socjalnych.

II. ANALIZA POTRZEB ORAZ PLAN REMONTÓW I MODERNIZACJI WYNIKAJACYCH ZE STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU I LOKALI Z PODZIAŁEM NA KOLEJNE LATA 2013 – 2017.


Lokale przy ulicy


Konserwacja


Malowanie-kl. schodowa, piwnice


Wymiana okien


Malowanie elewacji


Wymiana inst. wod.


Remont bud. gosp.

Boryńska 4

5000,00zł
2013-2017r.

----------

----------

----------

----------

----------

Boryńska 14

2000,00zł
2013r.

----------

----------

----------

----------

----------

Prosta 2

4000,00zł
2013–2014r.

----------

----------

----------

----------

----------

Górnicza 12

5000,00zł
2013-2017r.

2100,00zł
2014r.

10000,00 zł
2013-2014r.

20000,00zł
2016r.

8000,00zł
2013r.

4000,00zł
2017r.

Kościelna 39

5000,00zł
2013r.


----------


----------


----------


----------


----------

III. PLANOWANA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH W LATACH 2013 - 2017.

Planuje się sprzedaż lokali mieszkalnych:

Lp.

Lokal mieszkalny – opis

Rok sprzedaży

1.

ul. Boryńska 14 w Świerklanach- rok budowy 1963,
2 mieszkania, powierzchnia
użytkowa 116,0 m2, budynek wolno-stojący.


2013

2.

ul. Prosta 2 w Jankowicach – rok budowy 1936,
3 mieszkania: parter - 77,92 m2, I piętro -
117,88 m2, poddasze - 71,80 m2.

2014

IV. ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ ORAZ WARUNKI OBNIŻANIA CZYNSZU.                            

§ 1. Wójt Gminy Świerklany ustala stawkę czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, nie częściej niż jeden raz w roku.

§ 2. 1. Wójt Gminy ustala stawkę podstawową za lokal o zbliżonym standardzie w obiektach przy ul Boryńskiej w Świerklanach, ul. Prostej w Jankowicach.

2. Stawka obniżona ustalona zostanie w lokalach o niższym standardzie w obiekcie przy ul. Górniczej w Jankowicach.

3. Stawka czynszu za lokale socjalne wynosić będzie połowę stawki podstawowej czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie Gminy Świerklany i stosowana może być do lokali w budynku przy ul. Górniczej w Jankowicach.

4. W lokalach mieszkalnych o powierzchni użytkowej powyżej 80 m2będzie stosowana stawka podwyższona o 50% za powierzchnię ponadnormatywną w przypadku, gdy lokal zajmują mniej niż 3 osoby.

§ 3. Czynsz najmu lokalu mieszkalnego może zostać podwyższony w drodze wypowiedzenia dotychczasowej wysokości czynszu najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 4. Wójt określając stawkę czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich ustawowych czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokalu.

§ 5. Opłaty za lokale mieszkalne, w zasobach mieszkaniowego zasobu Gminy Świerklany o tych samych walorach, powinny być porównywalne.

§ 6. Do podwyższenia stawki czynszu może być zastosowany wskaźnik inflacji raz w roku.

V. SPOSÓB I ZASADY ZARZĄDZANIA LOKALAMI I BUDYNKAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINYORAZ PRZEWIDYWANE ZMIANY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY W LATACH 2013-2017.

§ 7. Ustala się następujący sposób zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy:

1.               Gmina zarządza mieszkaniowym zasobem w sposób pośredni za pomocą jednostki budżetowej – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

2.               Nie przewiduje się zmian organizacyjno - prawnych w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy.

§ 8. Zasady zarządzania:

1. Utrzymanie budynków w stanie nie pogorszonym,

2. Przestrzegania przepisów prawa budowlanego w zakresie przeglądów technicznych

3. Organizowanie wykonawstwa robót remontowych i naprawczych zgodnie z obowiązującymi procedurami w zakresie zamówień publicznych.

VI. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W LATACH 2013-2017.

Przyjmuje się zasadę, że źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2013 – 2017 będą dochody własne gminy.

VII. ZESTAWIENIE WYSOKOŚCI WYDATKÓW W LATACH 2013-2017.


Rok


2013


2014


2015


2016


2017


Łącznie

Wpływy z gospodarki mieszkaniowejw zł

40 100

41 102

42 130

43 183

44 263

210 778

Koszt planowanych remontów w

18 000

11 100

3000

23000

7 000

62 100

Koszty eksploatacjiw zł

44 000

45100

46 228

47384

48568

231 280

Nadwyżka (-niedobór) w

- 21 900

- 15 098

- 7 098

- 27 201

- 11 305

- 82 602

1. Kwoty na rok 2013 w powyższej tabeli przyjęto w oparciu o nie zatwierdzony budżet.

2. Wartość wpływów oszacowano przyjmując założenie, że czynsz najmu wzrośnie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który przyjęto:

rok 2014 - 2,5%, rok 2015 - 2,5%, rok 2016 – 2,5%, rok 2017 – 2,5%.

3. Gmina nie posiada mieszkań we wspólnotach.

4. Koszty planowanych remontów nie obejmują ewentualnych adaptacji budynków

5. Koszty eksploatacji – przyjęto wzrost, jak w pkt.2.

6. Nie przewiduje się kosztów modernizacyjnych lokali, wydatków inwestycyjnych w latach 2013-2017.

VIII. ZASADY POPRAWY WYKORZYSTANIA I RACJONALIZACJI GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY.

§ 9. Ustalone realne potrzeby mieszkaniowe i plan remontów przedstawione do niniejszej uchwały wskazują, że nie jest konieczne wyłączenie lokali z eksploatacji w celu wykonania remontu. Mając powyższe na względzie nie przewiduje się zamian lokali przeprowadzanych w związku z remontami budynków i lokali.

§ 10. Zintensyfikować sprzedaż lokali mieszkalnych, szczególnie tych wymagających dużych nakładów na doprowadzenie ich do właściwego stanu technicznego na maksymalnie korzystnych warunkach.

§ 11. Należy podjąć wszelkie przewidziane prawem środki w celu umożliwienia najemcom zawarcia bezpośrednich umów na dostawę do lokalu mediów i usług, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt.8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz.733).

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »