| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/168/12 Rady Gminy Koszarawa

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 6r ust. 3   Ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2005 r. Nr 236, poz. 2008 z   późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1   Ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Koszarawa uchwala, co następuje:  

§   1.   1. Ustala się, iż w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  

1)   odbieranie następujących rodzajów odpadów komunalnych będzie prowadzone bezpośrednio od właścicieli nieruchomości:  

a)   zmieszanych (nieselektywnie zbieranych),  

b)   selektywnie zbieranych:  

-   szkła,  

-   plastiku, metalu, papieru,  

-   żużlu,  

-   odpadów wielkogabarytowych 2   razy w   roku  

2)   odbieranie innych odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, niewymienionych w   pkt 1, odbywać się będzie w   punkcie selektywnego zbierania odpadów:  

a)   wielkogabarytowych  

b)   odpadów organicznych  

c)   remontowo – budowlanych w   ilości do 1   m3  

d)   opon w   ilości do 4   szt./rok  

e)   odpadów zielonych  

f)   przeterminowanych lekarstw  

g)   chemikaliów, w   tym farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych itd.,  

h)   zużytych baterii i   akumulatorów,  

i)   zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego w   tym wszelkiego rodzaju lamp żarowych, halogenowych, świetlówek, innego sprzętu będącego na wyposażeniu gospodarstw domowych  

j)   tekstyliów, w   tym ubrań  

k)   opakowań po środkach ochrony roślin i   nawozach powstających w   rodzinnych gospodarstwach rolnych  

3)   odbieranie nieselektywnych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone zgodnie z   częstotliwością określoną w   Regulaminie utrzymania czystości i   porządku w   gminie;  

4)   odbieranie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone zgodnie z   częstotliwością określoną w   Regulaminie utrzymania czystości i   porządku w   gminie;  

5)   Informacje dotyczące lokalizacji oraz godzin funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy http://www.gminakoszarawa.com/ oraz na tablicach ogłoszeń urzędu gminy, przyjmując nieograniczoną ilość selektywnie zebranych odpadów, o   których mowa w   pkt.2.  

6)   Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i   na własny koszt.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszarawa.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr inż.   Czesław   Majdak

 

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria GRAVIS LEGAL GROUP Widera, Sułkowski Sp.j.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »