| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/168/12 Rady Gminy Koszarawa

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 6r ust. 3   Ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2005 r. Nr 236, poz. 2008 z   późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1   Ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Koszarawa uchwala, co następuje:  

§   1.   1. Ustala się, iż w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  

1)   odbieranie następujących rodzajów odpadów komunalnych będzie prowadzone bezpośrednio od właścicieli nieruchomości:  

a)   zmieszanych (nieselektywnie zbieranych),  

b)   selektywnie zbieranych:  

-   szkła,  

-   plastiku, metalu, papieru,  

-   żużlu,  

-   odpadów wielkogabarytowych 2   razy w   roku  

2)   odbieranie innych odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, niewymienionych w   pkt 1, odbywać się będzie w   punkcie selektywnego zbierania odpadów:  

a)   wielkogabarytowych  

b)   odpadów organicznych  

c)   remontowo – budowlanych w   ilości do 1   m3  

d)   opon w   ilości do 4   szt./rok  

e)   odpadów zielonych  

f)   przeterminowanych lekarstw  

g)   chemikaliów, w   tym farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych itd.,  

h)   zużytych baterii i   akumulatorów,  

i)   zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego w   tym wszelkiego rodzaju lamp żarowych, halogenowych, świetlówek, innego sprzętu będącego na wyposażeniu gospodarstw domowych  

j)   tekstyliów, w   tym ubrań  

k)   opakowań po środkach ochrony roślin i   nawozach powstających w   rodzinnych gospodarstwach rolnych  

3)   odbieranie nieselektywnych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone zgodnie z   częstotliwością określoną w   Regulaminie utrzymania czystości i   porządku w   gminie;  

4)   odbieranie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone zgodnie z   częstotliwością określoną w   Regulaminie utrzymania czystości i   porządku w   gminie;  

5)   Informacje dotyczące lokalizacji oraz godzin funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy http://www.gminakoszarawa.com/ oraz na tablicach ogłoszeń urzędu gminy, przyjmując nieograniczoną ilość selektywnie zebranych odpadów, o   których mowa w   pkt.2.  

6)   Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i   na własny koszt.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszarawa.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr inż.   Czesław   Majdak

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »