| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/253/13 Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 19 lutego 2013r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wręczyca Wielka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Rada Gminy  Wręczyca Wielka
uchwala:

§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wręczyca Wielka”, zwany dalej „Regulaminem”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/253/13
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 19 lutego 2013 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wręczyca Wielka

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. W celu utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach położonych na obszarze Gminy Wręczyca Wielka, jak również dla zapewnienia ochrony jej terenów i środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem odpadami komunalnymi wprowadza się do stosowania niniejszy Regulamin. Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości znajdujących się w gminie Wręczyca Wielka.

§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1. Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391);

2. Ustawie o odpadach – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.);

3. Nieruchomości – rozumie się przez to nieruchomości, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

4. Właścicielu nieruchomości – rozumie się przez to właściciela nieruchomości, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy, przy czym:

1) na terenie budowy wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości należy do wykonawcy robót budowlanych;

2) na terenie przystanków komunikacyjnych obowiązki uprzątnięcia i pozbycia się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, należą do przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej;

3) na drogach publicznych obowiązki utrzymania czystości i porządku, a także zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej, uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów na takim chodniku, należą do zarządu drogi;

4) na terenach pozostałych obowiązki utrzymania czystości i porządku należą do gminy, do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku oraz zbieranie i pozbycie się odpadków zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych umieszczonych na tym chodniku i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

5. Odpadach komunalnych wielkogabarytowych – rozumie się przez to jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w ustawie, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów;

6. Odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o odpadach;

7. Odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 7 ustawy o odpadach;

8. Odpadach zielonych – rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 8b ustawy o odpadach;

9. Odpadach opakowaniowych – rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.);

10. Odpadach budowlanych i rozbiórkowych – rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów i innych robót budowlanych, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej, przewidziane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.);

11. Gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - należy to rozumieć w znaczeniu art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy;

12. Nieczystościach ciekłych - należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy;

13. Zbiornikach bezodpływowych – należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy;

14. Zbieraniu odpadów – należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 pkt 23 ustawy o odpadach;

15. Zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta, o których mowa w art. 4 ust. 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.);

16. Zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to zwierzęta, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921 z późn. zm.).

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz na terenach służących do użytku publicznego

§ 3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek:

1. Uprzątania i zbierania odpadów z powierzchni nieruchomości i wnętrza budynków;

2. Dbania o przekazane w dzierżawę  pojemniki  do  zbierania  odpadów  komunalnych;

3. Zbierania  zgodnie  ze  złożoną  deklaracją surowców i materiałów wydzielonych z odpadów komunalnych: papieru i tektury, metalu, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych oraz odpadów zielonych i ulegających biodegradacji;

4. Selektywnego zbierania przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych (z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych w tym zawierających azbest z remontów prowadzonych samodzielnie) oraz zużytych opon;

5. Przekazywania przedsiębiorstwu wybranemu w drodze przetargu (w zamian za opłatę uiszczoną Gminie) selektywnie zebranych w workach dostarczonych przez to przedsiębiorstwo: papieru, tworzywa sztucznego (w tym opakowań wielomateriałowych), szkła,  oraz pozostałych po segregacji zmieszanych odpadów komunalnych, gromadzonych w pojemnikach;

6. Zagwarantowania bezkolizyjnego dojazdu do miejsca odbierania odpadów;

7. Samodzielnego dostarczania do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych: przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i zużytych akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych i rozbiórkowych (z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych w tym zawierających azbest z remontów prowadzonych samodzielnie), zużytych opon,  nadmiaru popiołu, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz innych surowców i materiałów wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych;

8. W przypadku mebli i odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dopuszczalne jest gromadzenie odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i przygotowanie do ich usunięcia w terminach określonych w harmonogramie sezonowego odbioru odpadów wielkogabarytowych;

9. Przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej;

10. Przyłączenia nieruchomości do nowej sieci kanalizacyjnej w terminie do 6 miesięcy od dnia przekazania jej do eksploatacji;

11. Oddzielnego gromadzenia nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych oraz gnojówki i gnojowicy, w przypadku prowadzenia działalności rolniczo - hodowlanej, którą należy wykorzystywać zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu;

12. Uprzątanie poprzez ich usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości, realizując w ten sposób zapisy § 2 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych;

13. Likwidowanie śliskości na drogach publicznych, ulicach,  chodnikach, placach w okresie mrozów i opadów śnieżnych, zgodnie z wymogami art. 4 pkt 20 oraz art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, przy użyciu piasku zmieszanego ze środkami chemicznymi nie działającymi szkodliwie na tereny zieleni oraz drzewa, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych, ulicach i placach;

14. Usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów, ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków itp., umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa miejscowego jakim są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;

15. Oznaczenie nieruchomości, zgodnie z treścią art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, przez umieszczenie w widocznym z ulicy miejscu numeru porządkowego nieruchomości oraz zadbanie o ich estetyczny i czytelny wygląd;

16. Umieszczenie w budynkach wielolokalowych, w pobliżu wejścia, tablic zawierających: dane adresowe właściciela lub zarządcy, dane adresowe osoby bądź podmiotu wykonującego czynności w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, regulamin porządkowy, spis adresów i numerów telefonów alarmowych;

17. Stosowania oraz gromadzenia obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach spełniających wymogi przepisów ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2000 r. Nr 81, poz. 991 z późn. zm.), czyli na podłożu utwardzonym i uszczelnionym w zbiornikach na odchody o pojemności umożliwiającej przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres;

18. Stosowania obornika i płynnych odchodów zwierzęcych zgodnie z przepisami wymienionymi powyżej;

19. Utrzymywania nieruchomości niezabudowanych, nie będących rolnymi, ani obszarami chronionymi w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ani obszarami leśnymi, ani gruntami pod wodami, ani obszarami, na których wydobywane są kopaliny, w stanie wolnym od zachwaszczenia z wykoszoną trawą;

20. Utrzymywania lasów w stanie zgodnym z planami urządzenia;

21. Pielęgnacji i utrzymywania estetycznego wyglądu terenów zielonych;

22. Utrzymania terenów zadrzewionych i zakrzaczonych położonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych (chodników, dróg) w stanie nie utrudniającym bezpieczne korzystanie z pasa drogowego;

23. Usuwania suchych drzew i krzewów - po uprzednim uzyskaniu zgody Wójta Gminy Wręczyca Wielka;

24. Utrzymywania rowów melioracyjnych i odwadniających przy drogach i torach w stanie drożności i wykoszenia;

25. Utrzymywania skarp nasypów i wykopów, wzdłuż ciągów komunikacyjnych w stanie wykoszonym;

26. Utrzymywania w stanie wolnym od zaśmiecenia wód powierzchniowych i ich najbliższego otoczenia;

27. Postępowania z odpadami innymi niż komunalne, powstającymi na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.);

28. Uprzątania, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, z terenu nieruchomości wraków pojazdów mechanicznych;

29. Utrzymanie czystości na drogach  zgodnie z zapisami ustawy o drogach  publicznych.

§ 4. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny służące do użytku publicznego, są zobowiązani do ustawienia na tych terenach pojemników na odpady.

§ 5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, poprzez odgarnięcie i spryzmowanie zgarniętego śniegu i lodu w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów oraz podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość nieruchomości. Środki użyte do tych celów należy usunąć z nieruchomości niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania.

§ 6. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się:

1) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez właściciela pod warunkiem, że powstające ścieki nie  będą  powodowały  zanieczyszczenia  zbiorników  wodnych i ziemi,

2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych.

2. Zezwala się na dokonywanie doraźnych napraw samochodów wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez właściciela nieruchomości, pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie będą powodowały zanieczyszczenia wody lub gleby, a sposób postępowania z odpadami powstającymi w wyniku naprawy będzie zgodny z odpowiednimi przepisami szczególnymi.

§ 7. Na terenie gminy Wręczyca Wielka biorąc pod uwagę zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:

1. Parkowania pojazdów mechanicznych na drogach publicznych i placach, poza miejscami dozwolonymi z tym, że parkowanie samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5 t, ciągników siodłowych, ciągników balastowych, autobusów, traktorów, przyczep i naczep możliwy jest wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych;

2. Spalania odpadów  komunalnych;

3. Wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości, do koszy ulicznych oraz pojemników innych właścicieli;

4. Stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska dla usunięcia śniegu i lodu;

5. Niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, urządzeń wyposażenia placów zabaw, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej, np. hydrantów, transformatorów, rozdzielni, linii energetycznych, telekomunikacyjnych, wiat, przystanków, roślinności, deptania trawników oraz zieleńców itp.;

6. Umieszczania na pniach drzew oraz w ich koronie afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp.;

7. Malowania graffiti bez  zgody  właściciela  obiektu;

8. Wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu;

9. Zakopywania padłych zwierząt  domowych;

10. Indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych w miejsca do tego nieprzeznaczone;

11. Wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;

12. Indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;

13. Wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni nieruchomości;

14. Zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydrożne) celem składowania odpadów lub materiałów budowlanych; na zajęcie pasa drogowego wymagana jest zgoda zarządcy drogi i pobierana jest za to opłata zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60);

15. Dokonywania zmian naturalnego ukształtowania terenu w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.);

16. Składowania odpadów w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.);

17. Prowadzenie akcji promocyjnej polegającej na rozdawaniu materiałów reklamowych lub wydawnictw wymaga zgody właściciela nieruchomości, zarządcy drogi lub terenu;

18. Na terenach, na których organizowane są imprezy masowe, zgromadzenia o charakterze publicznym, targowiska, wprowadza się obowiązek zapewnienia wystarczającej ilości urządzeń do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, utrzymywania czystości wokół nich oraz niezwłocznego usuwania urządzeń po zakończeniu oczyszczania terenu. Obowiązek ten obciąża organizatora zgromadzenia, zarządcę targowiska.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 8.

1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie, selektywne zbieranie surowców i materiałów wydzielonych z odpadów komunalnych: papier, tworzywa sztuczne (w tym opakowania wielomateriałowe) oraz szkło gromadzi się w workach z folii PEHD, pozostałe zmieszane odpady komunalne gromadzi się w pojemnikach będących na wyposażeniu nieruchomości. Zebrane surowce i odpady przekazuje się, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przedsiębiorstwu wybranemu przez Gminę w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zamówień publicznych.

2. Przy wyborze pojemności i ilości pojemników na pozostałe odpady komunalne uwzględnia się częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem wymienionych poniżej zasad.

3. Pojemniki przeznaczone do zbierania pozostałych po segregacji, zmieszanych odpadów komunalnych powinny posiadać deklaracje zgodności wystawioną przez producenta lub spełniać wymagania Polskich Norm.

4. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w pojemnikach - o minimalnej pojemności, uwzględniając następujące zasady:

1) dla nieruchomości zamieszkałych przez 1 – 3 osoby – jeden pojemnik o pojemności 0,24 m3,

2) dla nieruchomości zamieszkałych przez 4 i więcej osób – dwa pojemniki o pojemności 0,24 m3,

3) dla budynków zamieszkalnych wielorodzinnych – pojemniki o pojemności 0,24 m3na rodzinę lub urządzenie o pojemności nie mniejszej niż, będącej wielokrotnością liczby rodzin i pojemności 0,24m3,

4) dla nieruchomości lokali handlowych pojemnik minimum 0,12 m3, w przypadku większej ilości odpadów liczba pojemników zgodnie z deklaracją,

5) dla nieruchomości, na której prowadzona jest inna działalność gospodarcza jeden pojemnik o pojemności minimum 0,12 m3na 1 – 4 pracowników, w przypadku większej ilości odpadów liczba pojemników zgodnie z deklaracją,

6) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – nie mniej niż jeden pojemnik
o pojemności 0,12 m3,

7) dla cmentarzy – nie mniej niż pojemnik 1,1 m3, a w okresie świąt: Wszystkich Świętych, Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych, nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 7,0 m3lub zgodnie z deklaracją.

5. Selektywnie zbierane surowce i materiały wydzielone z odpadów komunalnych: papier, tworzywa sztuczne (w tym opakowania wielomateriałowe) oraz szkło należy gromadzić i przekazywać w workach dostarczonych przez przedsiębiorstwo, o którym mowa w ust. 1 w następujących ilościach:

1) dla nieruchomości zamieszkałych po jednym worku 120 dm3z folii PEHD na papier, tworzywa sztuczne (w tym opakowania wielomateriałowe) i szkło,

2) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych, dla każdej rodziny po jednym worku 120 dm3z folii PEHD na papier, tworzywa sztuczne (w tym opakowania wielomateriałowe) i szkło,

3) w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne po jednym worku 120 dm3z folii PEHD na papier, tworzywa sztuczne (w tym opakowania wielomateriałowe) i szkło, w przypadku większej ilości odpadów zebranych selektywnie właściciel nieruchomości obowiązany jest zaopatrzyć nieruchomość w odpowiednie pojemniki.

6. Worki 120 dm3z folii PEHD na gromadzenie i przekazywanie w sposób selektywny: makulatury, tworzywa sztucznego (w tym opakowań wielomateriałowych) oraz szkła dostarczane będą bezpłatnie w ilości określonej w ust. 5 przez przedsiębiorstwo, o którym mowa w ust. 1. W kolejnych miesiącach, przedsiębiorca dostarczał będzie do poszczególnych nieruchomości nowe worki w ilości worków odebranych od tych nieruchomości.

§ 9.

1. Pojemniki winny być ustawione w granicach nieruchomości z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690), na równej nawierzchni, w miarę możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.

2. Miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w czystości i porządku.

§ 10.

1. Prowadzący działalność gospodarczą handlowo-usługową są zobowiązani ustawić w miejscach publicznie dostępnych, w szczególności przed sklepami, punktami usługowo-handlowymi, gastronomicznymi, kosze na odpady komunalne, przeznaczone dla klientów w ilości zapewniającej czystość i porządek w sąsiedztwie prowadzonej działalności handlowo-usługowej.

2. Właściciele nieruchomości lub przedsiębiorcy użytkujący tereny komunikacji publicznej zobowiązani są wyposażyć miejsca publiczne takie jak w szczególności drogi publiczne, ciągi pieszo-jezdne, przystanki komunikacji, parki, w zamocowane na stałe kosze uliczne o minimalnej pojemności 0,025 m3w miarę potrzeb, zgodnie z następującymi zasadami:

1) na chodnikach kosze należy ustawiać w odległości nie większej niż 500 m,

2) na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokalizować przy wiatach przystankowych, a jeśli jej nie ma, to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 11.

1. Odpady komunalne zmieszane będą usuwane z terenu nieruchomości z częstotliwością nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

2. Selektywnie zbierane surowce i materiały wydzielone z odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 ust. 5 będą usuwane z terenu nieruchomości nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe (z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych w tym zawierających azbest z remontów prowadzonych samodzielnie), zużyte opony – należy przekazywać na bieżąco do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

4. Odpady wielkogabarytowe - należy przekazywać, co najmniej dwa razy w roku lub na bieżąco do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

5. Przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać w sposób selektywny, na bieżąco do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Ponadto przeterminowane leki można wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych aptekach, których lista zamieszczona jest na stronie internetowej gminy, baterie można wrzucać do pojemników znajdujących się w punktach sprzedaży i placówkach oświatowych.

6. Odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji:

1) unieszkodliwiać w kompostownikach w danej nieruchomości;

2) jako odpady zmieszane wrzucać do pojemników w przypadku braku kompostownika,

3) nadmiar na bieżąco przekazywać do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

7. Niezależnie od częstotliwości usuwania odpadów zbieranych selektywnie, wymienionych w ust. 2, mieszkańcy mogą pozbywać się odpadów zbieranych selektywnie poprzez przekazywanie do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

8. Ustala się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) z koszy ulicznych, co najmniej jeden raz w miesiącu, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość usuwania odpadów,

2) z koszy ustawianych w miejscach publicznych (nie będących koszami ulicznymi), co najmniej jeden raz w miesiącu, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość usuwania odpadów,

3) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się nie rzadziej niż raz na miesiąc, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość usuwania odpadów.

§ 12. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany wystawić pojemnik i worek przeznaczony do odbierania odpadów w dniu odbioru, zgodnie z ustalonym harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości tak, aby nie zakłócać ruchu pieszego oraz komunikacji samochodowej.

§ 13. Zbiorniki bezodpływowe powinny być opróżniane z częstotliwością wynikającą z pojemności zbiornika w sposób gwarantujący, że nie nastąpi jakikolwiek wypływ ze zbiornika (zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia), a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód powierzchniowych oraz podziemnych.

§ 14. Dla zabudowy jednorodzinnej dopuszczalne jest prowadzenie kompostowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w tym odpadów zielonych) na własne potrzeby lub wykorzystywanie tych odpadów do skarmiania zwierząt. Powyższe wymaga złożenia informacji w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka przez właściciela nieruchomości w deklaracji.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 15.

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Obowiązki właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe:

1) zabrania się właścicielom zwierząt domowych wypuszczania ich bez dozoru poza teren nieruchomości, a w budownictwie wielorodzinnym poza obręb własnego mieszkania,

2) wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne w rozumieniu przepisów odrębnych oraz w inny sposób zagrażającego otoczeniu – także w kaganiec,

3) w miejscach publicznych prowadzić psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną lub psa w inny sposób zagrażającego otoczeniu dodatkowo w nałożonym kagańcu,

4) zwolnienie przez właściciela psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w przypadku, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich,

5) zabrania się wprowadzania zwierząt domowych na tereny przeznaczone na place gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, parków oraz innych terenów objętych zakazem na podstawie odrębnych regulaminów, ustalonych przez zarządców nieruchomości,

6) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez
zwierzęta domowe w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego,
a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.
Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

Rozdział 6.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych
obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.

§ 16.

1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w pomieszczeniach zamkniętych i terenach ogrodzonych tak, by nie mogły przedostać się na drogi publiczne oraz tereny przeznaczone do użytku publicznego. Utrzymanie zwierząt nie może powodować uciążliwości, w szczególności zapachowych (odory) dla innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub na nieruchomościach sąsiednich.

2. Wytwarzane w trakcie utrzymania zwierząt gospodarskich odpady i nieczystości należy gromadzić i usuwać w sposób zgodny z prawem, niepowodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

3. Zabrania się trzymania zwierząt gospodarskich w budynkach mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej.

Rozdział 7.
Wyznaczenie obszarów podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 17.

1. Wprowadza się obowiązek przeprowadzenia akcji deratyzacji  we  wszystkich  nieruchomościach  położonych na obszarach obowiązkowej deratyzacji do 15 kwietnia i do 15 października.

2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, wprowadza się obowiązek obowiązkowej deratyzacji w miejscach objętych zagrożeniem epidemiologicznym. Termin i obszar deratyzacji uzgadnia się z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i podaje do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Prubant

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »