| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr BZP.031.27.2013 Burmistrza Andrychowa; Prezydenta Miasta Jaworzna

z dnia 12 lutego 2013r.

w sprawie współpracy związanej z realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie działań profilaktycznych skierowanych do nadużywających alkoholu, a dotyczących funkcjonowania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie

zawarte pomiędzy:  

Gminą Andrychów, 34-120 Andrychów, Rynek 15,  

reprezentowaną przez:  

Burmistrza Andrychowa Tomasza Żaka  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jolanty Lach,  

zwaną dalej „Zleceniodawcą”,  

a  

Gminą Miasta Jaworzna, ul. Grunwaldzka 33, 43 – 600 Jaworzno, reprezentowaną przez:  

Zastępcę Prezydenta Miasta – Tadeusza Kaczmarka, działającego na podstawie pełnomocnictwa, znak: OR.OK-0113/102/1/2011 z   dnia 2   lutego 2011 r.,  

zwaną dalej „Zleceniobiorcą”.  

§   1.   Zleceniodawca i   Zleceniobiorca podejmują współdziałanie w   zakresie realizacji zadania własnego gminy, dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w   odniesieniu do osób z   terenu Gminy Andrychów, doprowadzonych do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z   siedzibą w   Jaworznie, ul. Olszewskiego 28, zwanego dalej „zadaniem”.  

§   2.   Zakres rzeczowy zadania dotyczy realizowania przez Ośrodek Profilaktyki Uzależnienia od   Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych działań w   zakresie profilaktyki alkoholowej w   odniesieniu do osób doprowadzonych z   terenu Gminy Andrychów do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych, poprzez:  

1)   usuwanie następstw nadużywania alkoholu zgodnie z   obowiązującymi w   tym zakresie przepisami,  

2)   nawiązywanie pierwszego kontaktu i   udzielanie wsparcia psychologicznego w   sytuacji kryzysowej, w   jakiej pacjent się znalazł,  

3)   przeciwdziałanie okolicznościom wymuszającym doprowadzenie do Ośrodka poprzez konsultacje profilaktyczne w   zakresie identyfikowania pacjenta z   jego problemami alkoholowymi oraz ich wpływem na jego funkcje psychiczne: intelekt, emocje i   system wartości oraz na funkcjonowanie społeczne, prowadzenia podstaw edukacji w   zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i   profilaktyki,  

4)   prowadzenie konsultacji motywujących do zmiany stylu życia, informowanie o   miejscach, formach i   efektywności udzielania usług terapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz działaniach trzeźwościowych ruchów samopomocowych,  

5)   dostarczanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w   Andrychowie wszelkich informacji nt. ilości, okoliczności doprowadzeń, skierowań do Poradni Leczenia Uzależnień, postanowień poddania się leczeniu w   Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych oraz o   przypadkach podejrzenia przemocy domowej, której sprawcami są osoby dowiezione do   wytrzeźwienia.  

§   3.   1.   Na realizację zadania Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy dotację w   wysokości 13.000 złotych brutto (słownie: trzynaście tysięcy złotych) w   terminie do 21 dni od dnia zawarcia niniejszego Porozumienia.  

2.   Dotacja, o   której mowa w   ust. 1, przekazana będzie na konto Zleceniobiorcy: rachunek bankowy Gminy Miasta Jaworzna w   GETIN Banku S.A. nr 64 1560 0013 2382 0674 7640 0001.  

§   4.   Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji w   sposób umożliwiający ocenę i   kontrolę wykonania zadania pod względem rzeczowym i   finansowym.  

§   5.   Zleceniobiorca zobowiązuje się do przedstawienia Zleceniodawcy – w   terminie do dnia  

31 stycznia 2014 r. - rozliczenia realizacji zadania pod względem rzeczowym i   finansowym. Niewykorzystaną część dotacji Zleceniobiorca zwróci na rachunek Zleceniodawcy: Bank Spółdzielczy w   Andrychowie, Nr 12 8110 0000 2001 0000 1225 0001, w   terminie do dnia 31 stycznia 2014 r.  

§   6.   1.   Wykonanie zadania i   wydatkowanie dotacji podlega kontroli przez Zleceniodawcę po zakończeniu realizacji zadania.  

2.   W przypadku stwierdzenia, że dotacja została wykorzystana w   całości lub części na cele inne niż określono w   niniejszym Porozumieniu, podlega ona w   tej części lub w   całości zwrotowi wraz z   odsetkami w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na konto Zleceniodawcy: Bank Spółdzielczy w   Andrychowie, Nr 12 8110 0000 2001 0000 1225 0001 w   terminie 15 dni od dnia sporządzenia protokołu z   kontroli, zaakceptowanego przez obie strony.  

§   7.   1.   Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od 1   stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku i   może być rozwiązane przez każdą ze stron z   zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.  

2.   Porozumienie może być rozwiązane przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w   przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania zleconego zadania.  

3.   W przypadku określonym w   ust. 1   niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w   terminie 15 dni od dnia rozwiązania niniejszego Porozumienia.  

§   8.   W sprawach nieuregulowanych w   niniejszym Porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o   samorządzie gminnym, ustawy o   finansach publicznych.  

§   9.   Porozumienie sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

§   10.   Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.  

 

Burmistrz Andrychowa  


Tomasz   Żak


Skarbnik Gminy  


Jolanta   Lach

Zastępca Prezydenta Miasta  


Tadeusz   Kaczmarek

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »