| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 327/XIX/2013 Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 27 lutego 2013r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Lublinieckiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się „Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Lublinieckiego na finansowanie
lub dofinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej z wpływów uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublińcu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Lidia Kucharczyk


Załącznik do Uchwały Nr 327/XIX/2013
Rady Powiatu w Lublińcu
z dnia 27 lutego 2013 r.

Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Lublinieckiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej z wpływów uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych

§ 1.

Do otrzymania dotacji celowej z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej uprawnione są podmioty określone w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 2.

Dotacji celowej udziela się na finansowanie lub dofinansowanie zadań określonych w art. 400a ust. 1 pkt               2, 5, 18, 21, 25, 29, 32, 39, 42 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) realizowanych na terenie powiatu lublinieckiego.

§ 3.

1.               Zarządzającym i administratorem środków finansowych pochodzących z wpływów z tytułu opłat
              za korzystanie ze środowiska i kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony
              środowiska oraz przepisów szczególnych jest Zarząd Powiatu w Lublińcu.

2.               Środki ustalone w ust. 1 są środkami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
              o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i są wydatkowane zgodnie z wymogami
              tej ustawy.

§ 4.

Łączną kwotę dotacji celowej w danym roku budżetowym określa każdorazowo Rada Powiatu w Lublińcu
w uchwale budżetowej.

§ 5.

1.               Podmioty zainteresowane otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań określonych w §2
              zobowiązane są do złożenia pisemnego wniosku o przyznanie środków w kancelarii Starostwa
              Powiatowego w Lublińcu. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Zasad.

2.               Wnioski o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań określonych w §2 należy składać do dnia
              30 września danego roku realizacji zadania.

3.               Wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, podlegają odrzuceniu.

4.               Wnioski sprawdzone pod względem merytorycznym przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa
              i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Lublińcu przekazywane są Zarządowi Powiatu w Lublińcu w celu
              ich rozpatrzenia.

5.               Jeżeli wniosek jest niekompletny lub niezbędne jest złożenie dodatkowych wyjaśnień przez
              wnioskodawcę, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub udzielenia dodatkowej informacji.

              W tym celu wyznacza się wnioskodawcy 14-dniowy termin na dokonanie określonych czynności.

6.               W przypadku nieuzupełnienia braków lub nieudzielenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym
              terminie, o którym mowa w ust. 5, wniosek podlega odrzuceniu.

7.               Wniosek raz rozpatrzony nie podlega ponownemu rozpatrywaniu. Zamiar uczestniczenia w ponownym
              rozdziale środków wymaga każdorazowo złożenia nowego wniosku z zachowaniem terminów i procedur
              określonych w niniejszych Zasadach.

§ 6.

1.               Kryterium wyboru przedsięwzięcia do finansowania lub dofinansowania jest:

a) efekt środowiskowy uzyskiwany w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia oraz jego zasięg,

b) wykorzystanie dostępnych najnowszych technik przy realizacji przedsięwzięcia,

c) spełnianie przez wnioskodawcę wszystkich wymogów formalno-prawnych wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz innych ustaw z nią związanych,

d) udział środków własnych oraz z innych źródeł w stosunku do kwoty wnioskowanej.

2.               W przypadku zadań z zakresu edukacji ekologicznej wnioski ocenia się według następujących kryteriów:

a) oryginalność, atrakcyjność projektu,

b) planowane efekty edukacyjne,

c) dotychczasowe pozytywne doświadczenia.

3.               Przy przyznawaniu dofinansowania priorytetem objęte są zadania realizowane przez powiat lubliniecki.

§ 7.

Wnioskodawcę informuje się pisemnie o zakwalifikowaniu bądź odrzuceniu wniosku przez Zarząd Powiatu
w Lublińcu , w terminie 14 dni po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

§ 8.

Zakwalifikowanie wniosku do realizacji stanowi podstawę do podpisania z wnioskodawcą umowy, w której określa się w szczególności:

1.               Szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana i termin wykonania zadania.

2.               Wysokość udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej płatności.

3.               Tryb kontroli wykonywania zadania.

4.               Termin i sposób rozliczenia dotacji.

5.               Termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż określony w przepisach ustawy
              o finansach publicznych.

§ 9.

1.               Zarząd Powiatu w Lublińcu może odstąpić od umowy w razie stwierdzenia, że:

a) wnioskodawca nie zakończył w terminie lub odstąpił od realizacji celu, na który dofinansowanie zostało udzielone,

b) dofinansowanie lub jego część zostało wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie,

c) dane określone przez dotowanego we wniosku o dotację, jak też w trakcie kontroli są nieprawdziwe,

d) wnioskodawca nie spełnia innych warunków określonych w umowie.

2.               Podmiot otrzymujący środki finansowe jest odpowiedzialny za:

a) wydatkowanie otrzymanych środków zgodnie z podpisaną umową oraz ustawą Prawo zamówień publicznych,

b) wykonanie zadania zgodnego z zasadami uczciwej konkurencji, w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,

c) złożenie w terminie 30 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania, nie później niż do dnia 10 grudnia w roku, w którym zostały przyznane środki finansowe, sprawozdania z realizacji zadania wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszych Zasad.

3.               Środki niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi
              na zasadach określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych.

§ 10.

W przypadku braku możliwości wykorzystania przyznanych środków w danym roku kalendarzowym
lub rezygnacji z wykonania zadania wnioskodawca powinien niezwłocznie powiadomić o tym Zarząd Powiatu
w Lublińcu.

§ 11.

Realizacja zatwierdzonych wniosków uzależniona będzie od łącznej kwoty dotacji celowej, o której mowa w §4, oraz od ilości wniosków złożonych w danym roku.

§ 12.

1.               O terminie końcowego odbioru wykonania zadania należy poinformować Starostwo Powiatowe
              w Lublińcu. Udzielający dotacji zastrzega sobie możliwość udziału przedstawiciela Starostwa
              Powiatowego w Lublińcu w końcowym odbiorze wykonanych prac.

2.               Z przyznanych środków nie mogą być finansowane koszty administracyjne związane z realizacją
              zadania.

3.               Pisemne oświadczenie, zgodnie z przyjętą zasadą reprezentacji, składają osoby uprawnione
              do reprezentowania jednostki otrzymującej środki, przy zastrzeżeniu pełnej odpowiedzialności za skutki
              wynikające z tego faktu.


Załącznik Nr 1 do Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Lublinieckiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej z wpływów uzyskanych z tytułu opłatza korzystanie ze środowiska i kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych

/nr ewidencyjny wniosku - wypełnia Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa/

WOŚ. …………………………………….

             

              Zarząd Powiatu w Lublińcu

              ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO

Dane Wnioskodawcy

Wnioskodawca-Inwestor

Adres

NIP/REGON

/pieczęć/

Osoba odpowiedzialna
za realizację zadania
i upoważniona do kontaktu

Telefon

Nazwa banku

Nr konta bankowego

Status prawny Wnioskodawcy

Określić zgodnie z art. 403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska

Charakterystyka zadania

Nazwa zadania

Opis zadania

Data rozpoczęcia zadania

Data zakończenia zadania

Zaawansowanie zadania /na dzień złożenia wniosku/ ………….................................…………………………………………………………..……………….
a. finansowe w zł …………………………...........................................................…………………………………………………………………………..…….
b. rzeczowe /charakterystyka/ ……………………………………………………………………………….......................................……………….….……….
……………………………………………………………......................................................................................……………………………………………….

Opis stanu istniejącego
/przed rozpoczęciem realizacji zadania/

Planowany efekt rzeczowy
po zrealizowaniu zadania

Planowany efekt ekologiczny
po zrealizowaniu zadania

Stan formalno-prawny przygotowania zadania:

Wyszczególnienie /zaznaczyć właściwą pozycję/

TAK

NIE

1. Założenia techniczno-ekonomiczne lub koncepcja

2. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

3. Pozwolenie na budowę

4. Projekt techniczny /wykonawczy/

5. Przeprowadzone postępowanie przetargowe

6. Inne /wymienić jakie/

Określenie trybu wyboru wykonawcy zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Wyszczególnienie /zaznaczyć właściwą pozycję/

TAK

NIE

1. Przetarg nieograniczony

2. Przetarg ograniczony

3. Negocjacje z ogłoszeniem

4. Dialog konkurencyjny

5. Negocjacje bez ogłoszenia

6. Zamówienie z wolnej ręki

7. Zapytanie o cenę

8. Licytacja elektroniczna

Źródła finansowania przedsięwzięcia

Środki własne

%

Wnioskowana kwota z budżetu powiatu

%

Inne środki /wymienić jakie/

%

Całkowity koszt planowanego przedsięwzięcia

100 %

Finansowanie obejmuje zadanie określone w art. 400a ust. 1 pkt  2, 5, 18, 21, 25, 29, 32, 39, 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska

Określić zadanie zgodnie z art. 400a ust. 1 pkt  2, 5, 18, 21, 25, 29, 32, 39, 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska

Załączniki /dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, dokument potwierdzający uprawnienia danych osób do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy, kosztorysy, projekty, itd./

1

2

3

4

5

6


Oświadczam, że wniosek o udzielanie dotacji celowej na realizację ww. zadania, został sporządzony zgodnie ze stanem faktycznym i zawarte w nim dane są prawdziwe, a przyznane środki wydatkowane zostaną zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

              …………………………………………..…………………….
              Miejscowość, data, podpis i pieczęć imienna WnioskodawcyPoniższą tabelę wypełnia Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Merytoryczna kwalifikacja wniosku

Kwalifikacja formalna wniosku
/zaznaczyć właściwą pozycję/

Data

Uwagi

TAK NIE

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
art. 400a ust. 1

Pracownik odpowiedzialny

pkt ………..

             

              …………………………………………..…………………….
Podpis i pieczęć Naczelnika Wydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


Załącznik Nr 2 do Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Lublinieckiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej z wpływów uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych

/nr ewidencyjny sprawy - wypełnia Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa/

WOŚ. …………………………………….

             

              Zarząd Powiatu w Lublińcu
              ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec

SPRAWOZDANIE Z DOTACJI CELOWEJ UDZIELONEJ Z BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO


Dane podmiotu rozliczającego dotację

Podmiot dotowany

Adres

NIP/REGON

/pieczęć/

Osoba odpowiedzialna
za realizację zadania
i upoważniona do kontaktu

Telefon

Nazwa banku

Nr konta bankowego

Status prawny rozliczającego dotację

Określić zgodnie z art. 403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska

Charakterystyka zrealizowanego zadania

Nazwa zadania

Opis zadania

Data rozpoczęcia zadania

Data zakończenia zadania

Rozliczenie zadania na dzień /złożenia sprawozdania/ ………………………………………………………………………..............................……………….
a. finansowe w zł …………………………………………………………………………………………..………………….......................................................
b. rzeczowe /charakterystyka/ …………………………………………………..………………………………………………………..................................….
.………………………………………….....................................................................................……………………………………………….……………….

Opis stanu istniejącego
/po zrealizowaniu zadania/

Efekt rzeczowy
po zrealizowaniu zadania

Efekt ekologiczny
po zrealizowaniu zadania

Stan formalno-prawny zrealizowanego zadania:

Wyszczególnienie /zaznaczyć właściwą pozycję/

TAK

NIE

1. Założenia techniczno-ekonomiczne lub koncepcja

2. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

3. Pozwolenie na budowę

4. Projekt techniczny /wykonawczy/

5. Przeprowadzone postępowanie przetargowe

6. Inne /wymienić jakie/

Określenie trybu wyboru wykonawcy zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Wyszczególnienie /zaznaczyć właściwą pozycję/

TAK

NIE

1. Przetarg nieograniczony

2. Przetarg ograniczony

3. Negocjacje z ogłoszeniem

4. Dialog konkurencyjny

5. Negocjacje bez ogłoszenia

6. Zamówienie z wolnej ręki

7. Zapytanie o cenę

8. Licytacja elektroniczna

Źródła finansowania przedsięwzięcia

Środki własne

%

Przyznana kwota z budżetu powiatu

%

Inne środki /wymienić jakie/

%

Całkowity koszt zrealizowanego przedsięwzięcia

100 %

Finansowanie obejmuje zadanie określone w 400a ust. 1 pkt  2, 5, 18, 21, 25, 29, 32, 39, 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska

Określić zadanie zgodnie z art. 400a ust. 1 pkt  2, 5, 18, 21, 25, 29, 32, 39, 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony  środowiska

Załączniki /dokument potwierdzający, że rozliczający dotację jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, dokument potwierdzający uprawnienia danych osób do składania oświadczeń woli w imieniu rozliczającego dotację, kosztorysy, projekty, itd./

1

2

3

4

5

6


Oświadczam, że rozliczenie dotacji celowej na realizację ww. zadania, zostało sporządzone zgodnie ze stanem faktycznym i zawarte w nim dane są prawdziwe, a przyznane środki wydatkowane zostały zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

              …………………………………………..…………………….
              Miejscowość, data, podpis i pieczęć imienna Wnioskodawcy
Poniższą tabelę wypełnia Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Rozliczenie dotacji celowej

Umowa /z dnia, nr/

Data

Uwagi

………..…………………………………………………

Wysokość dotacji celowej
koszt całkowity zadania

…………………………………………………..………
………………………………………………………….

Nazwa zadania

Pracownik odpowiedzialny

…………………………………………………………..
…………………………………………………………..

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska art. 400a ust. 1pkt ………..

              …………………………………………..…………………….

              Podpis i pieczęć Naczelnika Wydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KPRF Law Office

Nowy wymiar obsługi prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »