| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXiX/272/2013 Rady Gminy Tworóg

z dnia 11 marca 2013r.

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.).

Rada Gminy Tworóg
uchwala

§ 1.

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Tworóg i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2.

1. Ilość odpadów komunalnych odbieranych w ciągu miesiąca od właścicieli nieruchomości zamieszkałych uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stanowi:

1) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1-3 osoby:

a) jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3

b) po jednym worku 80-120l z tworzywa sztucznego na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny: papier i tektura, tworzywa sztuczne, metal, szkło, odpady zielone ulegające biodegradacji,

2) dla nieruchomości zamieszkałej przez 4-6 osób:

a) dwa pojemniki o pojemności 0,12 m3lub jeden pojemnik o pojemności 0,24 m3,

b) po dwa worki 80-120l z tworzywa sztucznego na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny: papier i tektura, tworzywa sztuczne, metal, szkło, odpady zielone ulegające biodegradacji,

3) dla nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej 6 osób:

a) jak w punkcie 2a oraz dodatkowo jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3przypadający na grupę od 1–3 osób lub inny rodzaj pojemnika o łącznej pojemności nie przekraczającej limitu 0,04m3/osobę,

b) jak w pkt 2b) oraz dodatkowo jeden worek 80-120l z tworzywa sztucznego na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny na każdą kolejną grupę od 1-3 osób.

4) Właściciele nieruchomości, którzy w ramach przyznanego limitu odebranych odpadów komunalnych zadeklarują segregowanie popiołu i żużla paleniskowego, w okresie od 1 września do 30 kwietnia otrzymają w ramach rekompensaty po 1 worku za każdy pojemnik z selektywnie zebranym popiołem i żużlem paleniskowym. Otrzymane worki są przeznaczone wyłącznie na zmieszane odpady komunalne pozbawione frakcji przeznaczonych do selektywnego zbierania.

5) Worki na odpady gromadzone w sposób selektywny (tj.: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, odpady zielone ulegające biodegradacji) będą dostarczane właścicielom nieruchomości przez firmę wykonującą usługę w ilości nie przekraczającej limitu opisanego w §2 ust. 1 uchwały, jednak nie więcej niż ilość odebranych worków z odpadami gromadzonymi selektywnie.

6) Zbiórka odpadów gromadzonych w sposób selektywny w workach dotyczy wyłącznie budynków jednorodzinnych lub w uzasadnionych przypadkach budynków wielorodzinnych.

7) W zabudowie innej niż jednorodzinna odpady segregowane będą gromadzone i odbierane w pojemnikach o objętościach zgodnych z limitem przyznanym w §2 ust. 1 uchwały. Za wyposażenie nieruchomości w pojemniki odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości lub władająca w jego imieniu osoba trzecia.

8) Ponad limit określony w ust. 1 pkt 1-3 właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zmieszane odpady komunalne mogą odpłatnie przekazywać firmie świadczącej usługi według zasad określonych w odrębnej uchwale Rady Gminy Tworóg.

9) Gmina przejmuje obowiązki wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3.

1. Odpady komunalne zmieszane odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

a) nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu dla budynków wielorodzinnych,

b) nie rzadziej niż raz w miesiącu dla budynków jednorodzinnych.

2. Odpady zbierane w sposób selektywny: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metal odbierane będą: z nieruchomości zamieszkałych – zabudowy jednorodzinnej - raz w miesiącu, z nieruchomości zamieszkałych – zabudowy wielorodzinnej - nie rzadziej niż raz w miesiącu,

3. Częstotliwość odbioru odpadów zielonych ulegających biodegradacji określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tworóg.

4. Do punktu selektywnej zbiórki odpadów wyznaczonego przez gminę Tworóg można przekazywać bezpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości, w tym: zielone i ogrodowe, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, szkło, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, opakowania wielomateriałowe, inne odpady wyszczególnione w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tworóg.

5. Do punktu selektywnej zbiórki odpadów wyznaczonego przez gminę Tworóg można przekazywać, za dodatkową opłatą, odpady komunalne zebrane w sposób selektywny: budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie, według zasad określonych w odrębnej uchwale Rady Gminy Tworóg.

6. Transport odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów wyznaczonego przez Gminę Tworóg mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

7. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Tworóg. Informacja ta zamieszczana jest także na ulotce z harmonogramem wywozu odpadów z nieruchomości.

§ 4.

Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tworóg.

§ 6.

Traci moc Uchwała Nr XXV/227/2012 z dnia 3 grudnia 2012 r.


§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tworogu oraz umieszczanie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Tworóg.

Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Tworóg


Henryk Chmiel

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Minka .pl

oferuje ekologiczne tapety ścienne drukowane w technologii lateksowej HP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »