| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 141/XXIV/2013 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 25 marca 2013r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji określonych uchwałą Nr 230/XXXII/2010 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego

Rada Gminy Kamienica Polska uchwala:

§ 1.

1. Określić wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Kamienica Polska pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Sysemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej pod adresem www.sekap.pl w terminie:

1) Do 30 kwietnia 2013 roku – dla pierwszej deklaracji,

2) 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca dla nowych posesji,

3) 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie posesji lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny,

3. Deklaracja określona w ust. 1 niniejszej uchwały przesłana w formie elektronicznej musi byc opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 235).

§ 2.

1. Wraz z deklaracją należy złożyć następujące dokumenty:

1) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, dokument potwierdzający zawieszenie prowadzenia działaności gospodarczej, likwidację, itp.

2) w przypadku osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a prowadzących działalność gospodarczą:

a) kopię umowy dotyczącej odbioru odpadów, w związku z prowadzoną przez osobę zobowiązaną do złożenia deklaracji działalnością gospodarczą, w szczególności dotyczącej odbioru odpadów uznanych za niebezpieczne,

b) kopię pozwolenia na wytwarzanie odpadów, w przypadku obowiązku jego posiadania,

c) kopię zatwierdzonego przez Starostę Częstochowskiego programu odpadami niebezpiecznymi.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr 132/XXIII/2013  Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 7 marca  2013  roku  w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz Uchwała Nr 116/XIX/2012 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 27 grudnia 2012 roku.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamienica Polska.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Marian Kaźmierczak


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr  141/XXIV/2013

Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 25 marca 2013 roku

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:      Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r.poz.391 z późn. zm.

Składający:     Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek

                        organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie. 

Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej

                              nieruchomości odpadów komunalnych.

Miejsce składania: Wójt

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

Wójt Gminy Kamienica Polska

ul. Konopnickiej 12

42-260 Kamienica Polska

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwą pozycję)

B.1.DANE INDENTYFIKACYJNE

1. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą pozycję)

          1. osoba fizyczna       2. osoba prawna       3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

           4. spółka nie mająca osobowości prawnej

2. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwa pozycję)

        □ 1. właściciel           2. współwłaściciel      3. posiadacz samoistny          4. współposiadacz samoistny

         □ 5. użytkownik wieczysty            6. współużytkownik wieczysty      7. posiadacz           8. współposiadacz

3. Nazwa pełna/ Nazwisko i imię, data urodzenia

4. Nazwa skrócona / imię ojca, imię matki

5. Miejsce położenia nieruchomości na której powstają odpady komunalne (adresy i oznaczenia ewidencyjne działek)

B.2. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA

1. Kraj

2. Województwo

3.Powiat

4.Gmina

5. Ulica

6. Numer domu / Numer lokalu

7.Miejscowość

8. Kod pocztowy

9. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

1. Okoliczności (zaznaczyć właściwą pozycję)

                   □ 1. pierwsza deklaracja                    1. korekta/zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji 

D. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

         Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części B.1. niniejszej deklaracji zamieszkuje ……………..

        (podać liczbę mieszkańców).

Wyszczególnienie

Stawka jednostkowa opłaty

Kwota opłaty

1. Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość

                  ……………………………..

Odpady zmieszane

(nie poddane segregacji)

…........................... zł

…............................... zł

Odpady segregowane

............................. zł

…............................... zł

2. Liczba pojemników z odpadami powstała wyłącznie na nieruchomości, na której nie mieszkają mieszkańcy, a powstają odpady oraz na nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza o pojemności

                      ……......................................

….......................... zł

…............................... zł

E. ŁĄCZNA KWOTA OPŁATY

Kwota opłaty

Suma kwot z kolumny D

…........................

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO  / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

Oświadczam, że powstałe na terenie nieruchomości odpady kuchenne, odpady z terenów zielonych i odpady ogrodowe zagospodaruję we własnym zakresie, w kompostowniku zlokalizowanym na terenie mojej nieruchomości.

TAK/NIE*

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 Kodeksu karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

1. Imię

2. Nazwisko

3. Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok)

4. Podpis (pieczęć) składającego /osoby reprezentującej

    składającego

G. ADNOTACJE ORGANU

1.Uwagi organu

2. Podpis przyjmującego formularz

POUCZENIE:

1. Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

2. Zgodnie z Uchwałą Nr 111/XIX/2012 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę należy uiszczać na rachunek lub w kasie Urzędu Gminy Kamienica Polska w dniach pracy urzędu.

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć deklarację w Urzędzie Gminy Kamienica Polska pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej pod adresem www.sekap.pl  w terminie:
- do 30 kwietnia 2013 roku – dla pierwszej deklaracji,
- 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca dla nowych posesji,
- 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności  zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie posesji lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny.

4. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem

elektronicznym   weryfikownym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

4. Wraz z deklaracją należy złożyć następujące dokumenty:
a) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, dokument potwierdzający zawieszenie prowadzenia działaności gospodarczej, likwidację, itp.

b) w przypadku osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a prowadzących działalność gospodarczą:

- kopię umowy dotyczącej odbioru odpadów, w związku  z prowadzoną przez osobę zobowiązaną do złożenia

deklaracji działalnością gospodarczą, w szczególności dotyczącej odbioru odpadów uznanych za niebezpieczne,

- kopię pozwolenia na wytwarzanie odpadów, w przypadku obowiązku jego posiadania,

-kopię zatwierdzonego przez Starostę Częstochowskiego programu odpadami niebezpiecznymi.

5. Skaładający deklaracje może otrzymać kopię deklaracji.

6. Zgodnie z art. 6o Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U z 2012 r, poz. 391 z późn. zm.) w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy okreśkla, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Goska

Radca prawny, prawnik zarządzający Kancelarii Radców Prawnych Goska&Gortat.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »