| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/161/13 Rady Gminy Marklowice

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/138/12 Rady Gminy Marklowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marklowice

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą nr XLVII/275/10 Rady Gminy Marklowice z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz po zaciągnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala się, co następuje:

RADA GMINY MARKLOWICE
uchwala:

§ 1.

- § 3 otrzymuje brzmienie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 2.

W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXVI/138/12 Rady Gminy Marklowice z dnia 20 grudnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Skreśla się §2 pkt 1.

2. Dotychczasowe punkty w §2 oznaczone numerami 2, 3, 4 otrzymują kolejno numery 1, 2, 3.

3. §7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych należy usytuować na nieruchomości w miejscach odpowiadających przepisom prawa budowlanego, w sposób umożliwiający łatwy dojazd i dostęp do nich.

4. Skreśla się §19 pkt 3.

5. §21 otrzymuje brzmienie:Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej oraz obiekty użyteczności publicznej: administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, oraz budynki biurowe lub socjalne. Deratyzację na terenie nieruchomości przeprowadza się jednokrotnie w ciągu roku w okresie jesiennym – wrzesień, październik.


§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Marklowice


inż. Andrzej Brychcy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Edyty Grubek EG Usługi Księgowe

Biuro księgowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »