| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/161/13 Rady Gminy Marklowice

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/138/12 Rady Gminy Marklowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marklowice

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą nr XLVII/275/10 Rady Gminy Marklowice z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz po zaciągnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala się, co następuje:

RADA GMINY MARKLOWICE
uchwala:

§ 1.

- § 3 otrzymuje brzmienie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 2.

W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXVI/138/12 Rady Gminy Marklowice z dnia 20 grudnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Skreśla się §2 pkt 1.

2. Dotychczasowe punkty w §2 oznaczone numerami 2, 3, 4 otrzymują kolejno numery 1, 2, 3.

3. §7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych należy usytuować na nieruchomości w miejscach odpowiadających przepisom prawa budowlanego, w sposób umożliwiający łatwy dojazd i dostęp do nich.

4. Skreśla się §19 pkt 3.

5. §21 otrzymuje brzmienie:Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej oraz obiekty użyteczności publicznej: administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, oraz budynki biurowe lub socjalne. Deratyzację na terenie nieruchomości przeprowadza się jednokrotnie w ciągu roku w okresie jesiennym – wrzesień, październik.


§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Marklowice


inż. Andrzej Brychcy

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »