| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/563/13 Rady Miasta Chorzów

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/453/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.391 z późn. zm.) oraz po konsultacjakch, określonych uchwałą Nr LI/972/10 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

W uchwale Nr XXVII/453/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów § 1 otrzymuje brzmienie:

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Chorzów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która obejmie również koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki i/lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym..

§ 2.

W § 2 uchwały Nr XXVII/453/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów dodaje się ust.1a, który otrzymuje brzmienie:
„1a. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wyposaża nieruchomości w pojemniki i/lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymuje pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.”

§ 3.

W uchwale Nr XXVII/453/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów § 2 ust.4 pkt 1 lit. l otrzymuje brzmienie:
„z ogrodów działkowych:

- od marca do końca października - co najmniej raz na 2 tygodnie,

- od listopada do końca lutego – wg potrzeb, na telefoniczne zgłoszenie.”

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


Henryk Wieczorek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »