| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Krzepic; Zarządu Powiatu Kłobuckiego

z dnia 22 marca 2013r.

w sprawie przyjęcia zadań z zakresu właściwości Powiatu dotyczących budowy chodników w drogach powiatowych

zawarte pomiędzy  

Gminą Krzepice, z   siedzibą w   Krzepicach przy ul. Częstochowskiej 13,  

reprezentowaną przez:  

Mirosława Łukasika – Zastępcę Burmistrza Krzepic  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anny Mońki  

zwaną w   treści umowy „Gminą”  

a  

Powiatem Kłobuckim, z   siedzibą w   Kłobucku przy ul. Rynek im. Jana Pawła II 13,  

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w   osobach:  

Roman Minkina – Starosta  

Henryk Kiepura– Wicestarosta  

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Katarzyny Kurowskiej  

zwanym w   treści umowy „Powiatem”.  

§ 1.  

Powiat działając jako zarządca dróg powiatowych przekazuje, a   Gmina na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr 31.244.2013 z   dnia 18 marca 2013 r. przyjmuje do realizacji niżej wymienione zadania dotyczące budowy chodników w   drogach powiatowych i   środki finansowe przeznaczone na ich realizację:  

 

1)   Kontynuację budowa chodnika w   ciągu drogi powiatowej Nr 2002 S w   miejscowości Zajączki Drugie ul. Nowa Wieś.   - 50.000,00 zł  

2)   Kontynuacja budowy chodnika w   ciągu drogi powiatowej Nr 2035 S w   ul. Kuków w   Krzepicach.   - 50.000,00 zł  

3)   Przebudowa chodnika wciągu drogi powiatowej Nr 2071 S w   miejscowości Starokrzepice-Lutrowskie   - 60.000,00 zł  

4)   Kontynuacja przebudowy chodnika w   ciągu drogi powiatowej Nr 2002 S w   miejscowości Zajączki Pierwsze   - 50.000,00 zł  

5)   Kontynuacja budowa chodnika chodnika w   ciągu drogi powiatowej Nr 2032 S w   m. Starokrzepice ul. Piaskowa   - 50.000,00 zł  

6)   Budowa chodnika w   ciągu drogi powiatowej Nr 2002 S w   ulicy 17-go Stycznia w   Krzepicach   - 10.000,00zł  

§ 2.  

1)   Powiat przekaże Gminie środki finansowe na realizację zadań wymienionych w   § 1   w wysokości   270.000,00 zł.   w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Gminę Krzepice zapotrzebowania na środki finansowe.  

§ 3.  

1)   Ostateczny koszt i   zakres rzeczowy zadań zostanie określony po przeprowadzeniu przez Gminę wymaganych przez prawo procedur.  

2)   Rozliczenie zadań nastąpi w   terminie 30 dni od daty zakończenia ich realizacji, ale nie później niż do dnia 15.12.2013 r.  

§ 4.  

Uzyskane w   wyniku realizacji, sfinansowania i   odbioru zadania, wartości rzeczowe przechodzą na własność Powiatu Kłobuckiego.  

§ 5.  

Porozumienie zawiera się na okres realizacji zadania jednak nie dłużej niż do 31.12.2013 roku.  

§ 6.  

Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w   postaci aneksu podpisanego przez obie strony.  

§ 7.  

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do właściwych sądów powszechnych.  

§ 8.  

Niniejsze porozumienie sporządzono w   sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, 2   egz. dla Gminy Krzepice i   4 egz. dla Powiatu Kłobuckiego.  

§ 9.  

Powiat złoży Porozumienie do publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

                                        POWIAT KŁOBUCKI                                                                                                         GMINA KRZEPICE  

 

Starosta Kłobucki  


Roman   Minkina


Wicestarosta  


Henryk   Kiepura


Skarbnik Powiatu  


Katarzyna   Kurowska

Zastępca Burmistrza Krzepic  


Mirosław   Łukasik


Skarbnik Gminy  


Anna   Mońka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bogacz Bartoszewicz Kancelaria Radców Prawnych

Obsługa prawna klientów indywidualnych i przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »