| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/270/2013 Rady Gminy Lelów

z dnia 23 kwietnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r

Na podstawie art.18 ust.2, pkt. 4, art.51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217,art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz.526 z późn. zm.)

Rada Gminy Lelów uchwala:

§ 1. 1. Zwiększyć dochody bieżące gminy o kwotę 19.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć dochody majątkowe gminy o kwotę 6.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejszyć dochody majątkowe gminy o kwotę 385.266 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększyć wydatki bieżące gminy o kwotę 32.913 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o kwotę 1.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 36.713 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejszyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 294.830 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększyć dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 1.000 zł, zgodnie z § 2 ust. 1. Zestawienie dotacji z budżetu gminy na 2013 r. stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wprowadzić do budżetu Gminy Lelów zadanie inwestycyjne w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, Rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, pt. „Projekt i rozbudowa wodociągu w Podlesiu”.

2. Wprowadzić do budżetu Gminy Lelów zadanie inwestycyjne w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, pt. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lelowie”.

3. Wprowadzić do budżetu Gminy Lelów zadanie inwestycyjne w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, pt. „Modernizacja oświetlenie ulicznego w Gminie Lelów”.

4. Wprowadzić do budżetu Gminy Lelów zadanie bieżące, realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w Dziale 926 – Kultura fizyczna, Rozdziale 92695 – Pozostała działalność, pt. „Siatkarskie ASY w Lelowie”.

5. Wprowadzić zmianę nazwy zadania inwestycyjnego ujętego w Dziale 926 – Kultura fizyczna, Rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, pt. „Innowacyjna Modernizacja Gminnego Boiska Sportowego w Gminie Lelów” na zadanie inwestycyjne pt. „Przebudowa stadionu sportowego w Gminie Lelów”.

§ 5. Wprowadzić zmianę w załącznikach Nr 8a i Nr 8b do Uchwały Nr XXXIII/231/2013 Rady Gminy Lelów z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lelów na 2013 r., w związku ze zmianami ujętymi w § 1 i § 2 ust. 1,3 i 4 oraz § 4 i nadać im treść w brzmieniu jak w załącznikach Nr 4a i 4b do niniejszej uchwały.

§ 6. Zwiększyć przychody o kwotę 141.574 zł, z tytułu zaciągnięcia długoterminowej pożyczki,w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pt. „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury etap II – wymiana źródła ciepła i instalacji c.o”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zwiększyć rozchody o kwotę 8.012 zł, z tytułu spłaty rat kapitałowych zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 9. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.             

Przewodniczący Rady Gminy Lelów


Andrzej Dragański


Objaśnienia do Uchwały Nr XXXVI/270/2013 Rady Gminy Lelów

z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Dotyczy  § 1

  1. Zwiększyć dochody bieżące gminy na realizację zadań własnych o kwotę 19.000 zł, tj.:

1.1

W dziale 926 Kultura fizyczna 

19.000

Rozdziale 92695 – Pozostała działalność

19.000

w związku z planowanym wpływem dotacji na realizację zadania bieżącego pt. „Siatkarskie Asy w Lelowie”, finansowanego z udziałem środków unijnych PROW

19.000

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

  1. Zwiększyć dochody majątkowe gminy o kwotę 6.000 zł, tj.:

2.1

W dziale 926 Kultura fizyczna

6.000

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe

6.000

w związku zplanowaną wyższą dotacją w ramach PROW, dotyczącą realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Budowa siłowni zewnętrznej                 w Lelowie”

6.000

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

  1. Zmniejszyć dochody majątkowe gminy o kwotę 385.266 zł, tj.:

3.1

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

385.266

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

385.266

w związku z:

- otrzymana niższą dotacją w ramach WFOŚiGW, dotyczącą realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury etap II – wymiana źródła ciepła i instalacji c.o”

95.028

- zmniejszeniem dotacji z MKiDN dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych: „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury etap II – wymiana źródła ciepła i instalacji c.o” oraz „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie”

290.238

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dotyczy § 2

  1. Zwiększyć wydatki bieżące gminy o kwotę 32.913 zł, tj.:

1.1

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.000

Rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

1.000

w związku z udzieleniem dotacji celowej dla OSP Nakło,                                z przeznaczeniem na uzupełnienie umundurowania

członków orkiestry

1.000

1.2

W Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.700

Rozdziale 92195 – Pozostała działalność

2.700

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udziału zuchów i harcerzy                  z Gminy Lelów, członków zespołu „Iskierki” w ogólnopolskim Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej „Kielce 2013”

2.700

1.3

W dziale 926 – Kultura fizyczna

Rozdziale 92695 – Pozostała działalność

29.213

29.213

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania bieżącego pt. „Siatkarskie Asy w Lelowie”, finansowanego                  z udziałem środków unijnych PROW

29.213

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

  1. Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o kwotę 1.500 zł, tj.: 

2.2

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.500

Rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1.500

z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego
pt. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lelowie”

1.500

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

  1. Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 36.713 zł, tj.:             

3.1

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

6.400

Rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

6.400

z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją nowowprowadzonego zadania inwestycyjnego pt. „Projekt                               i rozbudowa wodociągu w Podlesiu”

6.400

3.2

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7.650

Rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1.500

z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją nowowprowadzonego zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lelowie”

1.500

Rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

6.150

z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją nowowprowadzonego zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lelowie”

6.150

3.3

W dziale 926 Kultura fizyczna

22.663

Rozdziale 92601 Obiekty sportowe

22.663

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pt. „Budowa siłowni zewnętrznej w Lelowie”

22.663

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

  1. Zmniejszyć wydatki majątkowe gminy o kwotę 294.830 zł, tj.:             

4.1

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

6.400

Rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

6.400

w związku ze zmniejszeniem wartości zadania inwestycyjnego                   pt. „Dokończenie budowy wodociągu w Staromieściu (kolonia Pozernice)”

6.400

4.2

W dziale 600 Transport i łączność

24.738

W dziale 60016 Drogi publiczne i gminne

24.738

w związku ze zmniejszeniem wartości zadania inwestycyjnego                   pt. „Odwodnienie ulicy Polnej i Łąkowej w Lelowie

24.738

4.3

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

263.692

Rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

263.692

w związku z:

- przeniesieniem części realizacji zadania inwestycyjnego
pt. „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury etap II – wymiana źródła ciepła i instalacji c.o” na rok 2014,

61.959

- przeniesieniem realizację zadania inwestycyjnego pt. „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury                         w Lelowie” na rok 2014.

201.733

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Dotyczy § 3

Zwiększyć dotacje udzielone z budżetu gminy o kwotę 1.000 zł, dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:                                            

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lubdofinansowanie zadań

zleconych do realizacji stowarzyszeniom, tj. dla OSP Nakło

z przeznaczeniem na uzupełnienie umundurowania członków orkiestry                                   1.000

Zestawienie dotacji z budżetu gminy na 2013 r. stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/270/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 23 kwietnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/270/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 23 kwietnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/270/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 23 kwietnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/270/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 23 kwietnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/270/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 23 kwietnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/270/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 23 kwietnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVI/270/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 23 kwietnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DORADCA-UE.pl

portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »