| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/260/2013 Rady Gminy Porąbka

z dnia 7 maja 2013r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 r. (Uchwała Nr XXIII/220/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.)

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami).

RADA GMINY PORĄBKA
u c h w a l a , co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetowe /tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2013 r./ ogółem o kwotę 377.173,00 –jak w załączniku nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe /tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2013 r./ ogółem o kwotę 377.173,00 –jak w załączniku nr 2.

3. Tabela nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2013 r. o nazwie „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, funduszy spójności i w ramach płatności z budżetu środków europejskich” otrzymuje brzmienie –jak w załączniku nr 3.

§ 2.

Budżet gminy po zmianach wynosi:

I. DOCHODY
w tym:
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

II.WYDATKI
w tym:
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

III. PRZYCHODY BUDŻETU
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

IV. ROZCHODY BUDŻETU
- spłata zaciągniętych pożyczek
- spłata zaciągniętych kredytów
3.066.203,41


3.066.203,41


3.000.000,00


6.649,00
1.400.000,00

40.399.728,3141.993.079,313.000.000,00


1.406.649,00

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/260/2013
Rady Gminy Porąbka
z dnia 7 maja 2013 r.

Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2013 r.

DOCHODY

zwiększa się o kwotę

377.173,00

Zwiększa się Dz. 710 Działalność usługowa
zwiększa się dochody bieżące
zwiększa się wpływy z różnych dochodów

115.000,00
115.000,00
115.000,00

Zwiększa się Dz. 801 Oświata i wychowanie
zwiększa się dochody bieżące
zwiększa się dotacje celowe na wydatki bieżące w ramach płatności w zakresie budżetu środków europejskich
zwiększa się dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem funduszy strukturalnych i budżetu środków europejskich
zwiększa się środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł

262.173,00
262.173,00

37.009,00


6.531,00

218.633,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/260/2013
Rady Gminy Porąbka
z dnia 7 maja 2013 r.

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2013 r.

WYDATKI

zwiększa się o kwotę

377.173,00

Zwiększa się Dz. 600 Transport i łączność
zwiększa się rozdz. 60016 drogi publiczne gminne
zwiększa się wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych
w tym :
wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zwiększa się Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa
zwiększa się rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami
zwiększa się wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zwiększa się Dz. 710 Działalność usługowa
zwiększa się rozdz. 71095 pozostała działalność
zwiększa się wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zmniejsza się Dz. 750 Administracja publiczna
zmniejsza się rozdz. 75023 urząd gminy
zmniejsza się wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zwiększa się Dz. 801 Oświata i wychowanie
zwiększa się rozdz. 80110 gimnazja
zwiększa się wydatki bieżące
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.

zmniejsza się rozdz. 80113 dowożenie uczniów do szkół
zmniejsza się wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych
w tym na:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane

zmniejsza się rozdz. 80114 zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół
zmniejsza się wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją zadań statutowych

zwiększa się rozdz. 80195 pozostała działalność
zwiększa się wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych
w tym :
wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Zmniejsza się Dz. 852 Pomoc społeczna
zmniejsza się rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.....
zmniejsza się wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją zadań statutowych

zmniejsza się rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej
zmniejsza się wydatki bieżące
wydatki jednostek budżetowych
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
świadczenia na rzecz osób fizycznych

110.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00

110.000,00

80.071,00
80.071,00
80.071,00
80.071,00

80.071,00

115.000,00
115.000,00
115.000,00
115.000,00

115.000,00

69.000,00
69.000,00
69.000,00
69.000,00

69.000,00

220.173,00
43.540,00
43.540,00

43.540,00

7.680,00
7.680,00
7.680,00

7.680,00

34.320,00
34.320,00
34.320,00

26.320,00
8.000,00

218.633,00
218.633,00
218.633,00

218.633,00

79.071,00
31.764,00

31.764,00
31.764,00

31.140,00
624,00

47.307,00
47.307,00
45.307,00

40.240,00
5.067,00
2.000,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/260/2013
Rady Gminy Porąbka
z dnia 7 maja 2013 r.
Zalacznik3.pdf

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH , FUNDUSZU SPÓJNOŚCI I W RAMACH PŁATNOŚCI Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comperia.pl

Porównywarka finansowa nr 1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »