| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 368/2013 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 9 maja 2013r.

w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Muzeum Miejskie w Siemianowicach Śląskich

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 2   pkt 2, art. 41 ust. 1   i art. 42 Ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zmianami), art. 5   ust 1   i 3, art. 6   ust. 1   i 2   Ustawy z   dnia 21 listopada 1996 r. o   muzeach (t.j. Dz. U. z   2012 r. poz. 987), w   zw. z   art. 9   Ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z   2012 r. poz. 406)  

Rada Miasta Siemianowic Śląskich  
uchwala:  

§   1.  

Nadać samorządowej instytucji kultury o   nazwie Muzeum Miejskie w   Siemianowicach Śląskich Statut, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.  

§   2.  

Traci moc § 8   Uchwały Nr 256/2003 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z   dnia 23 grudnia 2003 r. w   sprawie przekształcenia jednostki budżetowej – Muzeum Miejskiego w   Siemianowicach Śląskich w   samorządową instytucję kultury pod nazwą Muzeum Miejskie w   Siemianowicach Śląskich.  

§   3.  

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich  


Adam   Cebula

 


Załącznik do Uchwały Nr 368/2013
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 9 maja 2013 r.

STATUT MUZEUM MIEJSKIEGO W   SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH  

Uzgodniono z   Ministerstwem Kultury i   Dziedzictwa Narodowego  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.  

Muzeum Miejskie w   Siemianowicach Śląskich zwane dalej Muzeum jest samorządową instytucją kultury działającą w   szczególności na podstawie:  

1)   Ustawy z   dnia 21 listopada 1996 r. o   muzeach (t.j. Dz. U. z   2012 r., poz. 987),  

2)   Ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z   2012 r., poz 406),  

3)   Ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591, z   późn. zmianami),  

4)   Uchwały Nr 161/91 Rady Miejskiej w   Siemianowicach Śląskich z   dnia 17 października 1991 r. w   sprawie: utworzenia Muzeum Miejskiego w   Siemianowicach Śląskich i   nadania mu statutu,  

5)   Niniejszego statutu.  

§   2.  

1.   Siedziba Muzeum znajduje się w   Siemianowicach Śląskich, przy ulicy Chopina 6.  

2.   Muzeum prowadzi działalność na obszarze Miasta Siemianowice Śląskie oraz terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

§   3.  

1.   Organizatorem Muzeum jest Miasto na prawach powiatu Siemianowice Śląskie, zwane dalej Organizatorem.  

2.   Organizator zapewnia Muzeum środki potrzebne do utrzymania i   rozwoju Muzeum oraz bezpieczeństwo zgromadzonym zbiorom.  

§   4.  

Muzeum posiada osobowość prawną i   jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora pod numerem 3.  

§   5.  

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i   ochrony dziedzictwa narodowego, a   bezpośredni w   imieniu Organizatora Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie.  

Rozdział 2.
Zakres działania Muzeum  

§   6.  

Zakres działania Muzeum obejmuje prowadzenie działalności o   charakterze naukowo-badawczym i   edukacyjnym z   zakresu dziejów Siemianowic Śląskich i   regionu Górnego Śląska, w   szczególności poprzez gromadzenie zbiorów malarstwa, grafiki, rzeźby, rzemiosła artystycznego i   zabytków techniki ilustrujących dzieje miasta i   regionu. Muzeum gromadzi również materiały o   charakterze archiwalnym: stare fotografie, pocztówki, dokumenty, mapy i   publikacje związane z   Siemianowicami Śląskimi oraz innymi miejscowościami Górnego Śląska.  

§   7.  

Muzeum realizuje cele określone w   § 6   poprzez:  

1)   gromadzenie zabytków i   materiałów dokumentacyjnych z   zakresu historii, kultury, etnografii i   sztuki kraju ze szczególnym uwzględnieniem miasta i   Górnego Śląska drogą zakupów, darowizn, zapisów, przekazów, depozytów i   badań terenowych;  

2)   inwentaryzację, katalogowanie i   naukowe opracowanie zgromadzonych muzealiów i   materiałów dokumentacyjnych;  

3)   przechowanie zgromadzonych muzealiów w   warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo; magazynowanie ich w   sposób dostępny dla celów naukowych;  

4)   zabezpieczenie i   konserwacje muzealiów i   w miarę możliwości zabezpieczenie stanowisk archeologicznych;  

5)   organizację i   prowadzenie badań, ekspedycji naukowych oraz w   miarę możliwości prac wykopaliskowych;  

6)   organizację wystaw stałych, czasowych i   objazdowych;  

7)   prowadzenie działalności oświatowej;  

8)   udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i   oświatowych;  

9)   prowadzenie działalności wydawniczej;  

10)   współpracę ze szkołami wyższymi, instytucjami naukowo – badawczymi, stowarzyszeniami itp. w   zakresie działalności Muzeum.  

Rozdział 3.
Nadzór i   zarządzanie Muzeum  

§   8.  

1.   Działalnością Muzeum zarządza Dyrektor, reprezentuje je na zewnątrz i   posiada uprawnienia pracodawcy.  

2.   Dyrektor działa i   podejmuje decyzje samodzielnie oraz ponosi za to pełną odpowiedzialność.  

3.   Dyrektora Muzeum powołuje i   odwołuje Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie na zasadach i   w trybie przewidzianym w   obowiązujących przepisach.  

4.   Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i   odwołuje Rada Miasta Siemianowic Śląskich na wniosek Dyrektora Muzeum.  

5.   Rada Muzeum działa w   zakresie określonym w   Ustawie o   muzeach.  

6.   Rada Muzeum składa się z   8 osób.  

7.   Szczegółowy tryb pracy Rady Muzeum określa uchwalony przez nią regulamin.  

§   9.  

1.   Szczegółową organizację wewnętrzną Muzeum oraz zakres działania poszczególnych działów określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz opinii działających w   Muzeum organizacji związkowych i   stowarzyszeń.  

2.   Regulamin organizacyjny opiniuje Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie.  

Rozdział 4.
Majątek i   gospodarka finansowa Muzeum  

§   10.  

1.   Muzeum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i   nabytą częścią mienia, zapewnia jej ochronę oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w   ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.  

2.   Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z   zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.  

3.   Roczne sprawozdanie finansowe Muzeum podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie.  

§   11.  

1.   Muzeum pokrywa bieżące koszty i   zobowiązania z   uzyskiwanych przychodów.  

2.   Przychodami Muzeum są:  

1)   przychody z   prowadzonej działalności, w   tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego,  

2)   przychody z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych,  

3)   dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w   zakresie realizowanych zadań statutowych, w   tym na utrzymanie i   remonty obiektów,  

4)   dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,  

5)   dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i   programów,  

6)   środki otrzymane od osób fizycznych i   prawnych oraz z   innych źródeł.  

§   12.  

1.   Muzeum może prowadzić dodatkową działalność gospodarczą w   zakresie:  

1)   wynajmu pomieszczeń;  

2)   sprzedaży materiałów promocyjnych;  

3)   organizowania imprez artystycznych, konferencji, szkoleń;  

4)   usług edukacyjnych;  

2.   Środki uzyskiwane z   działalności wymienionej w   ust. 1   mogą być przeznaczone wyłącznie w   celu finansowania działalności statutowej Muzeum.  

§   13.  

1.   Do dokonywania czynności prawnych w   imieniu Muzeum, w   tym w   zakresie jego praw i   obowiązków majątkowych, uprawniony jest Dyrektor.  

2.   Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w   imieniu Muzeum, ustalając zakres ich umocowania.  

3.   Udzielenie i   odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w   rejestrze instytucji kultury prowadzonych przez Organizatora, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.  

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe  

§   14.  

1.   Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonuje Rada Miasta Siemianowic Śląskich na warunkach i   w trybie przewidzianym w   obowiązujących przepisach.  

2.   Zmiany w   statucie mogą być dokonane w   trybie określonym dla jego nadania.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Strama

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »