| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 368/2013 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 9 maja 2013r.

w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Muzeum Miejskie w Siemianowicach Śląskich

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 2   pkt 2, art. 41 ust. 1   i art. 42 Ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zmianami), art. 5   ust 1   i 3, art. 6   ust. 1   i 2   Ustawy z   dnia 21 listopada 1996 r. o   muzeach (t.j. Dz. U. z   2012 r. poz. 987), w   zw. z   art. 9   Ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z   2012 r. poz. 406)  

Rada Miasta Siemianowic Śląskich  
uchwala:  

§   1.  

Nadać samorządowej instytucji kultury o   nazwie Muzeum Miejskie w   Siemianowicach Śląskich Statut, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.  

§   2.  

Traci moc § 8   Uchwały Nr 256/2003 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z   dnia 23 grudnia 2003 r. w   sprawie przekształcenia jednostki budżetowej – Muzeum Miejskiego w   Siemianowicach Śląskich w   samorządową instytucję kultury pod nazwą Muzeum Miejskie w   Siemianowicach Śląskich.  

§   3.  

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich  


Adam   Cebula

 


Załącznik do Uchwały Nr 368/2013
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 9 maja 2013 r.

STATUT MUZEUM MIEJSKIEGO W   SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH  

Uzgodniono z   Ministerstwem Kultury i   Dziedzictwa Narodowego  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.  

Muzeum Miejskie w   Siemianowicach Śląskich zwane dalej Muzeum jest samorządową instytucją kultury działającą w   szczególności na podstawie:  

1)   Ustawy z   dnia 21 listopada 1996 r. o   muzeach (t.j. Dz. U. z   2012 r., poz. 987),  

2)   Ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z   2012 r., poz 406),  

3)   Ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591, z   późn. zmianami),  

4)   Uchwały Nr 161/91 Rady Miejskiej w   Siemianowicach Śląskich z   dnia 17 października 1991 r. w   sprawie: utworzenia Muzeum Miejskiego w   Siemianowicach Śląskich i   nadania mu statutu,  

5)   Niniejszego statutu.  

§   2.  

1.   Siedziba Muzeum znajduje się w   Siemianowicach Śląskich, przy ulicy Chopina 6.  

2.   Muzeum prowadzi działalność na obszarze Miasta Siemianowice Śląskie oraz terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

§   3.  

1.   Organizatorem Muzeum jest Miasto na prawach powiatu Siemianowice Śląskie, zwane dalej Organizatorem.  

2.   Organizator zapewnia Muzeum środki potrzebne do utrzymania i   rozwoju Muzeum oraz bezpieczeństwo zgromadzonym zbiorom.  

§   4.  

Muzeum posiada osobowość prawną i   jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora pod numerem 3.  

§   5.  

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i   ochrony dziedzictwa narodowego, a   bezpośredni w   imieniu Organizatora Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie.  

Rozdział 2.
Zakres działania Muzeum  

§   6.  

Zakres działania Muzeum obejmuje prowadzenie działalności o   charakterze naukowo-badawczym i   edukacyjnym z   zakresu dziejów Siemianowic Śląskich i   regionu Górnego Śląska, w   szczególności poprzez gromadzenie zbiorów malarstwa, grafiki, rzeźby, rzemiosła artystycznego i   zabytków techniki ilustrujących dzieje miasta i   regionu. Muzeum gromadzi również materiały o   charakterze archiwalnym: stare fotografie, pocztówki, dokumenty, mapy i   publikacje związane z   Siemianowicami Śląskimi oraz innymi miejscowościami Górnego Śląska.  

§   7.  

Muzeum realizuje cele określone w   § 6   poprzez:  

1)   gromadzenie zabytków i   materiałów dokumentacyjnych z   zakresu historii, kultury, etnografii i   sztuki kraju ze szczególnym uwzględnieniem miasta i   Górnego Śląska drogą zakupów, darowizn, zapisów, przekazów, depozytów i   badań terenowych;  

2)   inwentaryzację, katalogowanie i   naukowe opracowanie zgromadzonych muzealiów i   materiałów dokumentacyjnych;  

3)   przechowanie zgromadzonych muzealiów w   warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo; magazynowanie ich w   sposób dostępny dla celów naukowych;  

4)   zabezpieczenie i   konserwacje muzealiów i   w miarę możliwości zabezpieczenie stanowisk archeologicznych;  

5)   organizację i   prowadzenie badań, ekspedycji naukowych oraz w   miarę możliwości prac wykopaliskowych;  

6)   organizację wystaw stałych, czasowych i   objazdowych;  

7)   prowadzenie działalności oświatowej;  

8)   udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i   oświatowych;  

9)   prowadzenie działalności wydawniczej;  

10)   współpracę ze szkołami wyższymi, instytucjami naukowo – badawczymi, stowarzyszeniami itp. w   zakresie działalności Muzeum.  

Rozdział 3.
Nadzór i   zarządzanie Muzeum  

§   8.  

1.   Działalnością Muzeum zarządza Dyrektor, reprezentuje je na zewnątrz i   posiada uprawnienia pracodawcy.  

2.   Dyrektor działa i   podejmuje decyzje samodzielnie oraz ponosi za to pełną odpowiedzialność.  

3.   Dyrektora Muzeum powołuje i   odwołuje Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie na zasadach i   w trybie przewidzianym w   obowiązujących przepisach.  

4.   Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i   odwołuje Rada Miasta Siemianowic Śląskich na wniosek Dyrektora Muzeum.  

5.   Rada Muzeum działa w   zakresie określonym w   Ustawie o   muzeach.  

6.   Rada Muzeum składa się z   8 osób.  

7.   Szczegółowy tryb pracy Rady Muzeum określa uchwalony przez nią regulamin.  

§   9.  

1.   Szczegółową organizację wewnętrzną Muzeum oraz zakres działania poszczególnych działów określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz opinii działających w   Muzeum organizacji związkowych i   stowarzyszeń.  

2.   Regulamin organizacyjny opiniuje Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie.  

Rozdział 4.
Majątek i   gospodarka finansowa Muzeum  

§   10.  

1.   Muzeum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i   nabytą częścią mienia, zapewnia jej ochronę oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w   ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.  

2.   Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z   zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.  

3.   Roczne sprawozdanie finansowe Muzeum podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie.  

§   11.  

1.   Muzeum pokrywa bieżące koszty i   zobowiązania z   uzyskiwanych przychodów.  

2.   Przychodami Muzeum są:  

1)   przychody z   prowadzonej działalności, w   tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego,  

2)   przychody z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych,  

3)   dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w   zakresie realizowanych zadań statutowych, w   tym na utrzymanie i   remonty obiektów,  

4)   dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,  

5)   dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i   programów,  

6)   środki otrzymane od osób fizycznych i   prawnych oraz z   innych źródeł.  

§   12.  

1.   Muzeum może prowadzić dodatkową działalność gospodarczą w   zakresie:  

1)   wynajmu pomieszczeń;  

2)   sprzedaży materiałów promocyjnych;  

3)   organizowania imprez artystycznych, konferencji, szkoleń;  

4)   usług edukacyjnych;  

2.   Środki uzyskiwane z   działalności wymienionej w   ust. 1   mogą być przeznaczone wyłącznie w   celu finansowania działalności statutowej Muzeum.  

§   13.  

1.   Do dokonywania czynności prawnych w   imieniu Muzeum, w   tym w   zakresie jego praw i   obowiązków majątkowych, uprawniony jest Dyrektor.  

2.   Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w   imieniu Muzeum, ustalając zakres ich umocowania.  

3.   Udzielenie i   odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w   rejestrze instytucji kultury prowadzonych przez Organizatora, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.  

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe  

§   14.  

1.   Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonuje Rada Miasta Siemianowic Śląskich na warunkach i   w trybie przewidzianym w   obowiązujących przepisach.  

2.   Zmiany w   statucie mogą być dokonane w   trybie określonym dla jego nadania.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Gontarek, HUKE Finanse

Firma HUKE Finanse jest multiagencją, która oferuje pełen zakres produktów ubezpieczeniowych i kredytowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »