| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 36.257.2013 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr VII.42.2011 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 1   i 7   oraz art. 40 ust. 2   pkt 3   i 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządznie gminnym (j.t. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w   zwiazku z   art. 4, art. 21 ust. 1   pkt 2   i ust. 3   ustawy z   dnia 21 czerwca 2001 r. o   ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i   o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. z   2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.)  

Rada Miasta Rydułtowy  
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z   uchwałą nr XLVIII/411/10  
Rady Miasta Rydułtowy z   dnia 22 października 2010 r.,  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

W uchwale Nr VII.42.2011 Rady Miasta Rydułtowy z   dnia 25 marca 2011 r. w   sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w   skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. Śl. z   2011 roku Nr 127, poz. 2426 ze zm.) wprowadza się nastepujące zmiany:  

1) w § 4   dodaje się ust. 5   w brzmieniu:  

"5. Kryterium dochodowe określone w   ust. 1   podwyższa się o   15% w   przypadkach osób niepełnosprawnych, osób samotnie wychowujących dziecko, rodzin wielodzietnych oraz w   innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.",  

2) w § 5   dodaje się ust. 5   i 6   w brzmieniu:  

"5. Na wniosek osoby, z   którą wcześniej rozwiązano umowę najmu lokalu mieszkalnego, a   która nadal zamieszkuje w   tym lokalu, możliwe jest zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego, jeżeli:  

1) zajmowany lokal zostanie przekwalifikowany na lokal socjalny,  

2) osoba ta spełnia kryteria dochodowe, określone w   § 4   ust. 2   uchwały.  

6. Wzór wniosku, o   którym mowa w   ust. 5, określi w   drodze zarządzenia Burmistrz Miasta.",  

3) w § 14 skreśla się ust. 2,  

4) w § 14 dodaje się ust. 4   w brzmieniu:  

"4. Warunkiem zamiany lokalu mieszkalnego, o   którym mowa w   ust. 1   i 3, jest złożenie wniosku, którego wzór określi w   drodze zarządzenia Burmistrz Miasta."  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  


§   3.  

Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rydułtowy i   zamieszczeniu w   Biuletynie Informacji Publicznej.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy  


Lucjan   Szwan

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Chajec, Don-Siemion & Żyto Kancelaria Prawna

Kancelaria Chajec, Don-Siemion & Żyto jest zespołem wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin prawa i biznesu, charakteryzujących się praktycznym, pro-biznesowym podejściem i umiejętnością sprawnego działania, współpracujących ze sobą w biurach w Warszawie, Krakowie i Łodzi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »