| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 59/XXXIV/2013 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 19 czerwca 2013r.

w sprawie zmian budżetu gminy Boronów na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. z 2013 poz. 594./, art. 211,art.214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2009 roku nr 157, poz. 1240 z późn. zm./

Rada Gminy w Boronowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać przeniesień środków między działami:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo

- 600 Transport i łączność

- 700  Gospodarka mieszkaniowa

- 921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 926  Kultura fizyczna w następujący sposób:

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

Wydatki ogółem

116 000,00

116 000,00

010

Rolnictwo i łowiectwo

8 000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
a) wydatki majątkowe
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

8 000,00
8 000,00
8 000,00

600

Transport i łączność

80 000,00

60016

Drogi publiczne gminne
a) wydatki majątkowe
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

80 000,00
80 000,00
80 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

116 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
a) wydatki majątkowe
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

116 000,00
116 000,00
116 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3 000,000

92195

Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
w tym w szczególności:
1) dotacje na zadania bieżące

3 000,00
3 000,00

3 000,00

926

Kultura fizyczna

25 000,00

92601

Obiekty sportowe
a) wydatki bieżące
w tym w szczególności:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

25 000,00
25 000,00

25 000,00
25 000,00

§ 2. 1. Załącznik nr 4 do uchwały nr 89/XXVIII/2012 Rady Gminy w Boronowie z dnia 27 grudnia 2012 roku po zmianach wprowadzonych w § 1 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 6 do uchwały nr 89/XXVIII/2012 Rady Gminy w Boronowie z dnia 27 grudnia 2012 roku po zmianach wprowadzonych w § 1 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Edward Czyż


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 59/XXXIV/2013
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 19 czerwca 2013 r.

Wykaz inwestycji realizowanych w roku 2013

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania Inwestycyjnego

Źródła finansowania

Planowane środki na 2013 rok

Terminy rozpoczęcia /zakończenia

Przewidywany zakres robót w 2013 roku

1

2

3

4

5

6

7

8

OGÓŁEM:

4 366 006,61

1.

600

60016

Przebudowa wraz z odwodnieniem  dróg gminnych : Szkolna, Polna, Smolna, Krótka

Budżet gminy
Dotacja z budżetu państwa
Razem

768 914,61
632 936,00

1 401 850,61

2013/2013

Prace budowlane

2.

010

01010

Przebudowa oczyszczalni Lemna

Budżet gminy

70 000,00

2012/2013

Prace projektowe

3.

700

70005

Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności – Wojska Polskiego od strony południowo- wschodniej

Budżet gminy

928 748,00

2009/2014

Prace budowlane

4.

700

70005

Wykup gruntów

Budżet gminy

40 000,00

2013/2013

Wykup

5.

750

75023

Zakup programu komputerowego” gospodarka odpadami „

Budżet gminy

7 000,00

2013/2013

Zakup

6.

754

75412

Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego

Budżet gminy

130 000,00

2013/2013

Dotacja na zakup

7.

010

01010

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przepompownią  ścieków i zasilaniem energetycznym w Boronowie

Budżet gminy
Środki PROW
Razem

313 252,00
489 647,00
802 899,00

2013/2013

Realizacja

8.

926

92601

Zakup wózka nawadniającego boisko gminne

Budżet gminy

6 000,00

2013/2013

Zakup

9.

600

60013

Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na zadanie inwestycyjne „budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej 905 w miejscowości Zumpy- III etap

Budżet gminy

275 860,00

2013/2013

Dotacja celowa na inwestycje – pomoc finansowa

10.

600

60013

Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej 905 w miejscowości Zumpy- III etap

Dotacja Województwo  Śląskie

689 649,00

2013/2013

Etap budowy

11.

600

60016

Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Powstańców oraz ulic przyległych

Budżet gminy

6 000,00

2013/2013

Projekt zamienny

12.

010

01010

Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Słonecznej i Tartacznej w Zumpach

Budżet gminy

8 000,00

2013/2013

Projekt


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 59/XXXIV/2013
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 19 czerwca 2013 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU

Dla sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1.

Gminny Ośrodek Kultury- samorządowa instytucja kultury

-

320 000,00

-

2.

Gmina Koszęcin

18 000,00

-

-

3.

Gmina Lubliniec

18 100,00

-

-

4.

Gmina Herby

3 000,00

-

-

Razem

39 100,00

320 000,00

-

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa zadania

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1.

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu- prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży

85 000,00

-

-

2.

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

2 000,00

-

-

3.

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania turystyki

7 000,00

-

-

4.

Prace remontowo- konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków niebędących własnością gminy

20 000,00

-

-

5.

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie nauki , edukacji, oświaty i wychowania

2 000,00

-

-

6.

Zakup sprzętu p.poż oraz umundurowania dla strażaków

3 000,00

-

-

7.

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży

6 000,00

8.

Przedszkole Prywatne „ Krzyś „ w Boronowie

300 000,00

9.

Zakup samochodu pożarniczego

130 000,00

-

Razem

255 000,00

300 000,00

-

Ogółem

294 100,00

620 000,00

-

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Szlachcic

Analityk Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »