| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 59/XXXIV/2013 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 19 czerwca 2013r.

w sprawie zmian budżetu gminy Boronów na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. z 2013 poz. 594./, art. 211,art.214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2009 roku nr 157, poz. 1240 z późn. zm./

Rada Gminy w Boronowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać przeniesień środków między działami:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo

- 600 Transport i łączność

- 700  Gospodarka mieszkaniowa

- 921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 926  Kultura fizyczna w następujący sposób:

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

Wydatki ogółem

116 000,00

116 000,00

010

Rolnictwo i łowiectwo

8 000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
a) wydatki majątkowe
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

8 000,00
8 000,00
8 000,00

600

Transport i łączność

80 000,00

60016

Drogi publiczne gminne
a) wydatki majątkowe
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

80 000,00
80 000,00
80 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

116 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
a) wydatki majątkowe
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

116 000,00
116 000,00
116 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3 000,000

92195

Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
w tym w szczególności:
1) dotacje na zadania bieżące

3 000,00
3 000,00

3 000,00

926

Kultura fizyczna

25 000,00

92601

Obiekty sportowe
a) wydatki bieżące
w tym w szczególności:
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

25 000,00
25 000,00

25 000,00
25 000,00

§ 2. 1. Załącznik nr 4 do uchwały nr 89/XXVIII/2012 Rady Gminy w Boronowie z dnia 27 grudnia 2012 roku po zmianach wprowadzonych w § 1 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 6 do uchwały nr 89/XXVIII/2012 Rady Gminy w Boronowie z dnia 27 grudnia 2012 roku po zmianach wprowadzonych w § 1 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Edward Czyż


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 59/XXXIV/2013
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 19 czerwca 2013 r.

Wykaz inwestycji realizowanych w roku 2013

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania Inwestycyjnego

Źródła finansowania

Planowane środki na 2013 rok

Terminy rozpoczęcia /zakończenia

Przewidywany zakres robót w 2013 roku

1

2

3

4

5

6

7

8

OGÓŁEM:

4 366 006,61

1.

600

60016

Przebudowa wraz z odwodnieniem  dróg gminnych : Szkolna, Polna, Smolna, Krótka

Budżet gminy
Dotacja z budżetu państwa
Razem

768 914,61
632 936,00

1 401 850,61

2013/2013

Prace budowlane

2.

010

01010

Przebudowa oczyszczalni Lemna

Budżet gminy

70 000,00

2012/2013

Prace projektowe

3.

700

70005

Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności – Wojska Polskiego od strony południowo- wschodniej

Budżet gminy

928 748,00

2009/2014

Prace budowlane

4.

700

70005

Wykup gruntów

Budżet gminy

40 000,00

2013/2013

Wykup

5.

750

75023

Zakup programu komputerowego” gospodarka odpadami „

Budżet gminy

7 000,00

2013/2013

Zakup

6.

754

75412

Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego

Budżet gminy

130 000,00

2013/2013

Dotacja na zakup

7.

010

01010

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przepompownią  ścieków i zasilaniem energetycznym w Boronowie

Budżet gminy
Środki PROW
Razem

313 252,00
489 647,00
802 899,00

2013/2013

Realizacja

8.

926

92601

Zakup wózka nawadniającego boisko gminne

Budżet gminy

6 000,00

2013/2013

Zakup

9.

600

60013

Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na zadanie inwestycyjne „budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej 905 w miejscowości Zumpy- III etap

Budżet gminy

275 860,00

2013/2013

Dotacja celowa na inwestycje – pomoc finansowa

10.

600

60013

Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej 905 w miejscowości Zumpy- III etap

Dotacja Województwo  Śląskie

689 649,00

2013/2013

Etap budowy

11.

600

60016

Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Powstańców oraz ulic przyległych

Budżet gminy

6 000,00

2013/2013

Projekt zamienny

12.

010

01010

Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Słonecznej i Tartacznej w Zumpach

Budżet gminy

8 000,00

2013/2013

Projekt


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 59/XXXIV/2013
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 19 czerwca 2013 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU

Dla sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1.

Gminny Ośrodek Kultury- samorządowa instytucja kultury

-

320 000,00

-

2.

Gmina Koszęcin

18 000,00

-

-

3.

Gmina Lubliniec

18 100,00

-

-

4.

Gmina Herby

3 000,00

-

-

Razem

39 100,00

320 000,00

-

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa zadania

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1.

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu- prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży

85 000,00

-

-

2.

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

2 000,00

-

-

3.

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania turystyki

7 000,00

-

-

4.

Prace remontowo- konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków niebędących własnością gminy

20 000,00

-

-

5.

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie nauki , edukacji, oświaty i wychowania

2 000,00

-

-

6.

Zakup sprzętu p.poż oraz umundurowania dla strażaków

3 000,00

-

-

7.

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży

6 000,00

8.

Przedszkole Prywatne „ Krzyś „ w Boronowie

300 000,00

9.

Zakup samochodu pożarniczego

130 000,00

-

Razem

255 000,00

300 000,00

-

Ogółem

294 100,00

620 000,00

-

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »