| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 329/XXXIV/2013 Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 122/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20 października 2011r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczekociny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.594.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Miasta i Gminy Szczekociny

uchwala:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr 122/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20 października 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczekociny wprowadza się następujące zmiany: w Rozdziale 2 § 2 dodaje się ust. 4 o brzmieniu:

Przyznanie świadczenia oraz określenie jego wysokości uzależnione jest od wysokości dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Szczekociny oraz wysokości środków własnych przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta i Gminy Szczekociny, z uwzględnieniem obowiązującego ustawodawstwa..Rozdział 3.  Formy stypendium szkolnego otrzymuje brzmienie:

§ 3. Stypendium szkolne może być udzielone w następujących formach:

1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych takich jak nauczanie języków obcych, zajęciach dysleksyjnych i dysgraficznych, plastycznych, sportowych, muzycznych i innych poszerzających wiedzę ucznia, rozwijających jego zdolności, umożliwiających pokonywanie barier dostępu do edukacji,

2. Refundacji  kosztów jako pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym: zakupu podręczników szkolnych, książek o charakterze edukacyjnym, edukacyjnych programów komputerowych przydatnych do nauki w szkole, pomocy naukowo-dydaktycznych, przyborów, wyposażenia i artykułów niezbędnych dla ucznia , w tym: obuwia i odzieży sportowej, teczek, plecaków itp., zakupu osobistego sprzętu do zajęć sportowych, zakupu materiałów, podręczników i sprzętu niezbędnych do udziału w zajęciach dodatkowych, pozalekcyjnych, nauce języków obcych, nauce gry na instrumentach oraz innych przedmiotów niezbędnych uczniowi do udziału w zajęciach edukacyjnych. dojazdów do szkoły środkami komunikacji publicznej, w przypadku pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, udziału w wycieczkach szkolnych, zielonych szkołach, imprezach kulturalnych, wszelkich płatnych formach zajęć szkolnych  itp. abonamentu internetowego (w miesiącach nauki szkolnej tj. wrzesień-czerwiec)

3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów nauczycielskich, języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych. Do kosztów zalicza się w szczególności koszty zakwaterowania, dojazdu oraz inne nie wymienione koszty związane i poniesione w celu pobierania nauki.

4. W uzasadnionych przypadkach, stypendium może zostać udzielone w formie świadczenia pieniężnego. W przypadku udzielenia stypendium w formie pieniężnej, wnioskodawca podpisuje oświadczenie, że stypendium zostanie wykorzystane tylko i wyłącznie na zaspokojenie potrzeb edukacyjnych ucznia i wskazuje, na jakie cele zostanie wydane. w Rozdziale 4 § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

W przypadku wyboru stypendium w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów, o których mowa w § 3 ust. 1 i ust. 3 uczeń, rodzic lub opiekun, wskazuje rodzaj kosztów, o których pokrycie występuje za dany okres oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu. Jeżeli rachunek bankowy nie zostanie wskazany zwrot następuje w kasie Banku Spółdzielczego lub na podany numer rachunku bankowego wnioskodawcy..ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Stypendium, o którym mowa w rozdziale 3, § 3 ust. 2 będzie realizowane poprzez refundację przedstawionych i zakwalifikowanych do wypłaty imiennych rachunków, faktur lub biletów miesięcznych..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2013.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Szczekociny


mgr Teresa Niechciał

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »