| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 329/XXXIV/2013 Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 122/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20 października 2011r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczekociny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.594.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Miasta i Gminy Szczekociny

uchwala:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr 122/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20 października 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczekociny wprowadza się następujące zmiany: w Rozdziale 2 § 2 dodaje się ust. 4 o brzmieniu:

Przyznanie świadczenia oraz określenie jego wysokości uzależnione jest od wysokości dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Szczekociny oraz wysokości środków własnych przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta i Gminy Szczekociny, z uwzględnieniem obowiązującego ustawodawstwa..Rozdział 3.  Formy stypendium szkolnego otrzymuje brzmienie:

§ 3. Stypendium szkolne może być udzielone w następujących formach:

1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych takich jak nauczanie języków obcych, zajęciach dysleksyjnych i dysgraficznych, plastycznych, sportowych, muzycznych i innych poszerzających wiedzę ucznia, rozwijających jego zdolności, umożliwiających pokonywanie barier dostępu do edukacji,

2. Refundacji  kosztów jako pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym: zakupu podręczników szkolnych, książek o charakterze edukacyjnym, edukacyjnych programów komputerowych przydatnych do nauki w szkole, pomocy naukowo-dydaktycznych, przyborów, wyposażenia i artykułów niezbędnych dla ucznia , w tym: obuwia i odzieży sportowej, teczek, plecaków itp., zakupu osobistego sprzętu do zajęć sportowych, zakupu materiałów, podręczników i sprzętu niezbędnych do udziału w zajęciach dodatkowych, pozalekcyjnych, nauce języków obcych, nauce gry na instrumentach oraz innych przedmiotów niezbędnych uczniowi do udziału w zajęciach edukacyjnych. dojazdów do szkoły środkami komunikacji publicznej, w przypadku pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, udziału w wycieczkach szkolnych, zielonych szkołach, imprezach kulturalnych, wszelkich płatnych formach zajęć szkolnych  itp. abonamentu internetowego (w miesiącach nauki szkolnej tj. wrzesień-czerwiec)

3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów nauczycielskich, języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych. Do kosztów zalicza się w szczególności koszty zakwaterowania, dojazdu oraz inne nie wymienione koszty związane i poniesione w celu pobierania nauki.

4. W uzasadnionych przypadkach, stypendium może zostać udzielone w formie świadczenia pieniężnego. W przypadku udzielenia stypendium w formie pieniężnej, wnioskodawca podpisuje oświadczenie, że stypendium zostanie wykorzystane tylko i wyłącznie na zaspokojenie potrzeb edukacyjnych ucznia i wskazuje, na jakie cele zostanie wydane. w Rozdziale 4 § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

W przypadku wyboru stypendium w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów, o których mowa w § 3 ust. 1 i ust. 3 uczeń, rodzic lub opiekun, wskazuje rodzaj kosztów, o których pokrycie występuje za dany okres oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu. Jeżeli rachunek bankowy nie zostanie wskazany zwrot następuje w kasie Banku Spółdzielczego lub na podany numer rachunku bankowego wnioskodawcy..ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Stypendium, o którym mowa w rozdziale 3, § 3 ust. 2 będzie realizowane poprzez refundację przedstawionych i zakwalifikowanych do wypłaty imiennych rachunków, faktur lub biletów miesięcznych..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2013.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Szczekociny


mgr Teresa Niechciał

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »