| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/881/13 Rady Miasta Katowice

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice programu „Nas Troje i więcej"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9, 10, 16, art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.).

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. 1. Wprowadza się do realizacji na terenie miasta Katowice program „Nas Troje i więcej”, zwany dalej „Programem”.

2. Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych – bez względu na posiadany przez nie dochód, rodzin zastępczych – bez względu na liczbę dzieci oraz rodzin z dziećmi korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, będących mieszkańcami miasta Katowice.

3. Ilekroć jest w Programie mowa o rodzinie:

1) wielodzietnejnależy przez to rozumieć rodzinę zamieszkałą na terenie miasta Katowice, składającą się z rodziców/jednego rodzica posiadających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, przy założeniu, że co najmniej jedno z dzieci jest dzieckiem wspólnym;

2) zastępczejnależy przez to rozumieć formę opieki nad dzieckiem całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej w rozumieniu przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.), zamieszkałej na terenie miasta Katowice;

3) korzystającej z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicachnależy przez to rozumieć rodzinę, składającą się z rodziców/jednego rodzica z co najmniej jednym dzieckiem w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, korzystającą ze świadczeń na podstawie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182).

4. Program ma na celu:

1) wspieranie rodzin, o których mowa w ust. 3 oraz poprawę warunków ich życia;

2) zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin, o których mowa w ust. 3;

3) kształtowanie pozytywnego wizerunku rodzin, w tym w szczególności rodzin wielodzietnych, o których mowa w ust. 3 pkt 1).

§ 2. Cele Programu określone w §1 ust. 4 uchwały realizowane będą poprzez:

1) umożliwienie rodzinom, o których mowa w §1 ust. 3 pkt 1), 2) i 3) zakupu biletów wstępu z 50% ulgą na płatne zajęcia oraz imprezy kulturalne i sportowe organizowane przez miejskie jednostki organizacyjne kultury i sportu, w zakresie w którym włączyły się w realizację Programu;

2) umożliwienie rodzinom, o których mowa w §1 ust. 3 pkt 1), skorzystania z 20% zniżki od obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalanej na podstawie metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r. poz. 391, z późn. zm), tj. od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość;

3) stworzenie możliwości przystąpienia do programu innym jednostkom i instytucjom publicznym, podmiotom prywatnym prowadzącym działalność gospodarczą, klubom sportowym, organizacjom pozarządowym, w celu sprzedaży przez nie dóbr oraz świadczenia usług na rzecz osób i rodzin objętych programem, na określonych przez nie preferencyjnych warunkach, określonych w odrębnym porozumieniu zawartym pomiędzy nimi a miastem Katowice.

§ 3. Potwierdzenie uprawnień do korzystania z instrumentów, o których mowa w §2 uchwały stanowi karta „Nas Troje i więcej”.

§ 4. Regulamin karty programu „Nas Troje i więcej” stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Sprawozdanie z realizacji postanowień niniejszej uchwały przedstawiane będzie Radzie Miasta Katowice raz do roku, nie później niż do 30 czerwca roku następnego.

§ 6. Promocja działań określonych w niniejszej uchwale obejmować będzie ogłoszenia w lokalnej prasie oraz stworzenie strony internetowej promującej założenia niniejszej uchwały, informującej o wykazie ulg adresowanych do rodzin wymienionych w §1 ust. 2 i 3 niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 8. Traci moc uchwała nr LXV/1306/10 Rady Miasta Katowice z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Katowice programu „Nas troje i więcej”.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, przy czym §2 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Jerzy Forajter


Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/881/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Regulamin karty programu "Nas Troje i więcej"

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Bielicka

Prawnik, specjalista w zakresie prawa konsumenckiego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »