| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 719/XL/2013 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 11 lipca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr 604/LII/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Częstochowa

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (jt. Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.), art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 92 ustawy o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2013., poz. 595)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. W uchwale nr 604/LII/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego za wysługę lat i warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Częstochowa (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

oddziale - należy przez to rozumieć także klasę lub grupę;

2) w § 3 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

uzyskiwanie udokumentowanych osiągnięć dydaktycznych uczniów:

a) osiągnięć edukacyjnych, ocenianych z uwzględnieniem możliwości uczniów oraz warunków pracy nauczyciela;

b) osiągnięć w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym,;

3) w § 3 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

uzyskiwanie szczególnych osiągnięć wychowawczo-opiekuńczych:

a) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych;

b) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy z ich rodzicami, czynne i stałe przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom;

c) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną;;

4) w § 3 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

aktywne uczestniczenie w realizacji czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela:

a) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,

b) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,

c) opieka i koordynowanie prac samorządu uczniowskiego lub innych organizacji uczniowskich działających w szkole,

d) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w tym uwzględniających potrzeby uczniów,

e) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego.;

5) w § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Dodatek motywacyjny przyznaje się od 1 września do końca lutego każdego roku oraz od 1 marca do 31 sierpnia każdego roku wraz z uzasadnieniem ustnym lub pisemnym na wniosek zainteresowanego.;

6) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny za każde wychowawstwo w wysokości 4,5%.;

7) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Wysokość dodatku funkcyjnego, w granicach stawek określonych załącznikiem do uchwały, o której mowa w ust. 1, ustala się uwzględniając liczbę oddziałów w szkole, z wyjątkiem Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Samorządowego Ośrodka Doskonalenia, doradcy metodycznego, a także kierownika szkolenia praktycznego, któremu ustala się wysokość dodatku funkcyjnego uwzględniając liczbę uczniów w szkole, objętych praktyczną nauką zawodu. Jeżeli w organizacji szkoły przewidziane są oddziały integracyjne lub prowadzenie basenu, to wysokość dodatku zwiększa się po 10%.;

8) W § 9 pkt 1 wykreśla się słowo „Prezydenta”,

9) załącznik do uchwały nr 604/LII/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 grudnia 2009 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia zawarte w uchwale nr 604/LII/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Częstochowa (z późn. zm.) nie ulegają zmianie.

§ 3. Uchyla się uchwałę nr 602/XXXII/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 604/LII/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Częstochowa.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski


Załącznik do Uchwały Nr 719/XL/2013
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 11 lipca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

Polecamy

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego

Kompleksowa pomoc prawna dla przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »