| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 719/XL/2013 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 11 lipca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr 604/LII/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Częstochowa

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (jt. Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.), art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 92 ustawy o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2013., poz. 595)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. W uchwale nr 604/LII/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego za wysługę lat i warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Częstochowa (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

oddziale - należy przez to rozumieć także klasę lub grupę;

2) w § 3 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

uzyskiwanie udokumentowanych osiągnięć dydaktycznych uczniów:

a) osiągnięć edukacyjnych, ocenianych z uwzględnieniem możliwości uczniów oraz warunków pracy nauczyciela;

b) osiągnięć w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym,;

3) w § 3 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

uzyskiwanie szczególnych osiągnięć wychowawczo-opiekuńczych:

a) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych;

b) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy z ich rodzicami, czynne i stałe przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom;

c) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną;;

4) w § 3 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

aktywne uczestniczenie w realizacji czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela:

a) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,

b) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,

c) opieka i koordynowanie prac samorządu uczniowskiego lub innych organizacji uczniowskich działających w szkole,

d) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w tym uwzględniających potrzeby uczniów,

e) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego.;

5) w § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Dodatek motywacyjny przyznaje się od 1 września do końca lutego każdego roku oraz od 1 marca do 31 sierpnia każdego roku wraz z uzasadnieniem ustnym lub pisemnym na wniosek zainteresowanego.;

6) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny za każde wychowawstwo w wysokości 4,5%.;

7) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Wysokość dodatku funkcyjnego, w granicach stawek określonych załącznikiem do uchwały, o której mowa w ust. 1, ustala się uwzględniając liczbę oddziałów w szkole, z wyjątkiem Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Samorządowego Ośrodka Doskonalenia, doradcy metodycznego, a także kierownika szkolenia praktycznego, któremu ustala się wysokość dodatku funkcyjnego uwzględniając liczbę uczniów w szkole, objętych praktyczną nauką zawodu. Jeżeli w organizacji szkoły przewidziane są oddziały integracyjne lub prowadzenie basenu, to wysokość dodatku zwiększa się po 10%.;

8) W § 9 pkt 1 wykreśla się słowo „Prezydenta”,

9) załącznik do uchwały nr 604/LII/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 grudnia 2009 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia zawarte w uchwale nr 604/LII/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Częstochowa (z późn. zm.) nie ulegają zmianie.

§ 3. Uchyla się uchwałę nr 602/XXXII/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 604/LII/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Częstochowa.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski


Załącznik do Uchwały Nr 719/XL/2013
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 11 lipca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Goska

Radca prawny, prawnik zarządzający Kancelarii Radców Prawnych Goska&Gortat.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »