| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 353/XXXV/2013 Rady Gminy Koszęcin

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Koszęcin w okolicy skrzyżowania ulic Ligonia i Leśnej

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 Nr 142 poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1; w   związku z   art. 14 ust.8 i   art.29 ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z   dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 – tekst jednolity z   późn. zmianami)  

na wniosek Wójta Gminy Koszęcin,  

po stwierdzeniu,  

iż  plan nie narusza  ustaleń studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Koszęcin, zatwierdzonego Uchwałą 308/XXX/2013  Rada Gminy w   Koszęcinie  

z dnia 30 stycznia 2013 r.  

Rada Gminy w   Koszęcinie uchwala:  

zmiany miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego  

dla miejscowości Koszęcin w   okolicy skrzyżowania ulic Ligonia i   Leśnej  

Rozdział 1.
przepisy ogólne  

§   1.   1.   Plan obejmuje obszar w   granicach wyznaczonych na załączniku graficznym nr 1.  

2.   Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego, o   którym mowa w   ust. 1   składa się z   tekstu /ustaleń/ planu stanowiącego treść niniejszej uchwały oraz załączników: załącznik nr 1– rysunek planu sporządzony na kopii mapy ewidencyjnej w   skali 1:2000 wraz z   wyrysem ze studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Koszęcin, załącznik Nr2 – rozstrzygnięcie o   sposobie rozpatrzenia uwag; załącznik Nr3 – rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych.  

3.   Zakres ustaleń planu zawiera się w   następujących rozdziałach i   obejmuje:  

 

1)  

Rozdział 1  

Przepisy ogólne.  

2)  

Rozdział 2  

Zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego. Wymagania wynikające z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.  

3)  

Rozdział 3  

Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów. Szczegółowe warunki i   standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu w   tym parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy.  

4)  

Rozdział 4  

Zasady przebudowy, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji.  

5)  

Rozdział 5  

Zasady przebudowy, rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej.  

6)  

Rozdział 6  

Granice i   sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w   tym terenów górniczych, a   także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych usuwaniem się mas ziemnych.  

7)  

Rozdział 7  

Zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego.  

8)  

Rozdział 8  

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego.  

9)  

Rozdział 9  

Szczegółowe zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości.  

10)  

Rozdział 10  

Stawki procentowe.  

11)  

Rozdział 11  

Przepisy koncowe.  

§   2.   Ilekroć w   dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:  

1)   uchwale   – należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rada Gminy w   Koszęcinie;  

2)   planie   – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych w   Koszęcinie, którego ustalenia ujęte są w   Uchwale;  

3)   ustawie lub ustawie o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym   – należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 27 marca 2003r o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z   dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 – tekst jednolity);  

4)   przeznaczeniu podstawowym   – należy przez to rozumieć planowane przeznaczenie terenu, które przeważa w   terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi /to znaczy obejmuje swym zasięgiem co najmniej 70% powierzchni danego terenu/;  

5)   przeznaczeniu dopuszczalnym   – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż przeznaczenie podstawowe, które wzbogaca lub uzupełnia przeznaczenie podstawowe; warunki i   zasady realizacji w/w przeznaczenia określają ustalenia planu;  

6)   przestrzeń publiczną - należy przez to rozumieć tereny o   szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców i   szczególnym znaczeniu funkcjonalno-przestrzennym;  

7)   jednorodnej formie architektonicznej –   należy przez to rozumieć podobne formy np. otworów okiennych i   drzwiowych, jednolite sposoby wykończenia balkonów i   loggi, zastosowanie podobnej kolorystyki i   materiałów wykończeniowych elewacji, formy dachów;  

8)   wskaźnik powierzchni zabudowy   – należy przez to rozumieć wyrażony w   % stosunek powierzchni zabudowy /liczonej jako powierzchnia terenu zajęta przez budynek w   stanie wykończonym/ do powierzchni działki budowlanej;  

9)   wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej   – należy przez to rozumieć wyrażony w   % stosunek powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki budowlanej;  

10)   wskaźnik intensywności zabudowy –   należy przez to rozumieć stosunek powierzchni wszystkich kondygnacji budynku w   zewnętrznym obrysie ścian do powierzchni działki budowlanej;  

11)   usługi   – należy przez to rozumieć przedsięwzięcia o   charakterze usługowym z   zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła nieprodukcyjnego, innej działalności usługowej z   wykluczeniem inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących zawsze i   potencjalnie oddziaływać na środowisko;  

12)   nieprzekraczalna linii zabudowy   – należy przez to rozumieć granicę obszaru lokalizacji zabudowy;  

13)   dachy płaskie   –należy przez to rozumieć dach o   nachyleniu od 5 0 do 15 0

14)   dachy strome   –należy przez to rozumieć dach dwuspadowy lub wielospadowy o   nachyleniu od 16 0 do 45 0

15)   proekologiczne źródła ciepła   - należy przez to rozumieć stosowanie ekologicznych oraz wysokosprawnych źródeł ciepła ograniczających emisję zanieczyszczeń do środowiska.  

§   3.   1.   Przedmiotem ustaleń planu są tereny wydzielone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i   oznaczony symbolem określający jego przeznaczenie podstawowe:   MN -   tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,   U   - tereny zabudowy usługowej.  

2.   W ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza się wprowadzenie przeznaczenia dopuszczalnego określonego indywidualnie dla wydzielonego terenu.  

3.   Dla wyznaczonego linią rozgraniczająca i   oznaczonego symbolem terenu obowiązują ustalenia, sformułowane w   formie zapisów tekstowych.  

4.   Następujące oznaczenia graficzne w   rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi:  

1)   granica obszaru objętego planem;  

2)   linie rozgraniczające teren o   różnych funkcjach i   /lub różnych zasadach;                                             zagospodarowania;  

3)   symbole określające przeznaczenie podstawowe;  

4)   nieprzekraczalne linie zabudowy.  

5.   Obszar planu znajduje się w   zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych /GZWP/ 327 „Lubliniec-Myszków”.  

Rozdział 2.
Zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego  

§   4.   1.   Warunki, zasady i   standardy zabudowy obszaru planu należy realizować według zasady realizacji jednorodnej formy architektonicznej budynków zgodnie z   warunkami określonymi ustaleniami planu.  

2.   W zakresie istotnych cech elementów zagospodarowania przestrzennego wskazuje się na konieczność realizacji rozwiązań architektonicznych z   nakazem:                

1)   stosowania stonowanej i   jasnej kolorystyki tynków;  

2)   stosowania ciemnych barw dachu (brąz, czerwień, szarości);  

3)   wykończenie elewacji budynków– z   dopuszczeniem elewacji wykończonych drewnem lub kamieniem;  

4)   ogrodzenie od strony drogi – o   wysokości do 1.6 m  

3.   W zakresie ograniczeń w   zagospodarowaniu terenu obowiązuje zakaz:  

1)   lokalizacji obiektów tymczasowych;  

2)   wykańczanie elewacji sidingiem, z   tworzyw sztucznych;  

3)   budowy ogrodzeń z   prefabrykowanych elementów betonowych;  

4)   umieszczanie reklam wolnostojących na terenie   MN   .  

Wymagania wynikające z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  

§   5.   1.   Ze względu na specyfikę obszaru nie ustalono wymagania wynikających z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.  

Rozdział 3.
Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów.  
Szczegółowe warunki i   standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu w   tym parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy;  

§   6.   1.   Wyznacza się teren wydzielony liniami rozgraniczającymi oznaczony na rysunku planu symbolem   1 MN.                              

2.   Dla terenu, o   którym mowa w   ust. 1   ustala się następujące przeznaczenie:  

1)   przeznaczenie   podstawowe   : tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,  

2)   przeznaczenie   dopuszczalne   : zabudowa usługowa wbudowana w   zabudowę mieszkaniową jednorodzinną do 30 % powierzchni użytkowej budynku, komunikacja wewnętrzna, parkingi, garaże /wolnostojące, wbudowane/, budynki gospodarcze, zieleń urządzona, elementy małej architektury, sieci i   urządzenia infrastruktury technicznej;  

3)   dla   MN   obowiązują zasady określone w   § 4   ust. 2   i 3.  

3.   Ustala się następujące   zasady kształtowania zabudowy i   oraz wskaźniki zagospodarowania terenu   :  

1)   wskaźnik powierzchni zabudowy - do 50% powierzchni działki  

2)   minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynne - 40%  

3)   maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0.5  

4)   minimalny wskaźnik intensywności zabudowy                               - 0.25  

5)   liczba miejsc do parkowania i   garaży: min 1   miejsce na mieszkanie;  

6)   sposób realizacji parkingów – w   ramach realizacji przeznaczenia podstawowego;  

4.   W zakresie warunków zabudowy i   gabarytów zabudowy mieszkaniowej   obowiązują:  

1)   maksymalna wysokość zabudowy                 - do 2   kondygnacji nadziemnych w   tym poddasze użytkowe;  

2)   wysokość w   kalenicy                 - do 9m  

3)   szerokość elewacji frontowej od strony drogi                 - do 12  

4)   dachy płaskie lub dachy strome  

5)   kalenica - prostopadła lub równoległa do osi drogi lub do granic działki  

6)   linia zabudowy- nieprzekraczalna - w   nawiązaniu do istniejącej zabudowy- wyznaczona i   opisana na rysunku planu uwzględniająca wymagane odległości zabudowy od drogi gminnej i   wojewódzkiej.  

5.   W zakresie warunków zabudowy i   gabarytów garaży, budynków gospodarczych   obowiązują:  

1)   maksymalna wysokość zabudowy                                             - do 1   k. nadziemnych  

2)   wysokość w   kalenicy                                                                         - od 3.0 do 5.0 m  

3)   szerokość elewacji frontowej od strony drogi                               - 3.0 m - 25.0 m  

4)   dachy płaskie lub dachy strome do 35 0

5)   linia zabudowy – nieprzekraczalna - wyznaczona i   opisana na rysunku planu uwzględniająca wymagane odległości zabudowy od drogi gminnej i   wojewódzkiej  

6)   dopuszcza się lokalizację w   granicy działki.  

6.   W zakresie warunków zabudowy obiektów budowlanych   obowiązują:  

1)                 maksymalna wysokość zabudowy                                             - do 15m  

§   10.   1.   Wyznacza się teren wydzielony liniami rozgraniczającymi oznaczony na rysunku planu symbolem   1U.                              

2.   Dla terenu, o   którym mowa w   ust. 1   ustala się następujące przeznaczenie:  

1)   przeznaczenie   podstawowe   : tereny zabudowy usługowej typu gastronomia, restauracje, hotel, usługi publiczne w   zakresie oświaty, administracji, kultury  

2)   przeznaczenie   dopuszczalne   : zabudowa mieszkaniowej wbudowana w   zabudowę usługową, parkingi, garaże /wolnostojące, wbudowane/, zieleń urządzona, elementy małej architektury, sieci i   urządzenia infrastruktury technicznej;  

3.   Ustala się następujące   zasady kształtowania zabudowy i   oraz wskaźniki zagospodarowania terenu   :  

1)   wskaźnik powierzchni zabudowy - do 60% powierzchni działki;  

2)   minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej                 - 20%  

3)   maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy                                             - 1.2  

4)   minimalny wskaźnik intensywności zabudowy                                             - 0.25  

5)   liczba miejsc do parkowania i   garaży: min. 3   miejsce postojowe na 100m 2 powierzchni obiektu usługowego  

6)   sposób realizacji parkingów – w   ramach realizacji przeznaczenia podstawowego;  

4.   W zakresie warunków zabudowy i   gabarytów zabudowy usługowej   obowiązują:  

1)   maksymalna wysokość zabudowy: do 3   kondygnacji nadziemnych w   tym poddasze użytkowe;  

2)   wysokość w   kalenicy                                                           - do 13m;  

3)   szerokość elewacji frontowej                                             - do 12m;  

4)   geometria dachu- dachy płaskie lub dachy strome                                            

5)   kalenica-prostopadła lub równoległa do osi drogi lub do granic działki;  

6)   linia zabudowy- nieprzekraczalna- z   zachowaniem odległości od drogi publicznej wojewódzkiej -wyznaczona i   opisana na rysunku planu  

5.   W zakresie warunków zabudowy i   gabarytów garaży   obowiązują:  

1)   maksymalna wysokość zabudowy                               - do 1   k. nadziemnych  

2)   wysokość w   kalenicy                                             - od 3.0m do 5.0m  

3)   szerokość elewacji frontowej                                             - do 5.0 m  

4)   dachy płaskie lub dachy strome                 od 20 0 do 35 0

5)   linia zabudowy – nieprzekraczalna –z zachowaniem odległości od drogi publicznej wojeódzkiej-wyznaczona i   opisana na rysunku planu.  

6)   dopuszcza się realizację w   granicy działki.  

6.   W zakresie warunków zabudowy obiektów budowlanych   obowiązują:  

1)   maksymalna wysokość zabudowy                 - do 20m  

Rozdział 4.
Zasady rozbudowy /przebudowy/ i   budowy systemów komunikacji  

§   13.   Ustala się obsługę zabudowy mieszkaniowej i   usługowej z   istniejących dróg publicznych Leśnej i   Ligonia /poza granicami planu/.  

Rozdział 5.
Zasady rozbudowy /przebudowy/ i   budowy systemów infrastruktury technicznej  

§   14.   1.   Dopuszcza się przebieg sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej.  

2.   Ustala się włączenie nowych budowli do istniejących sieci infrastruktury technicznej.  

§   15.   1.   Ustala się sposób zaopatrzenia w   wodę z   istniejącej sieci wodociągowej.  

2.   Dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę sieci wodociągowej.  

§   16.   1.   Ustala się nakaz odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej.  

2.   Zakłada się odprowadzanie ścieków bytowych i   komunalnych do istniejącej oczyszczalni w   Lublińcu z   układem przepompowni i   kanałów tłocznych.  

3.   Dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę sieci kanalizacyjnej.  

4.   Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych.  

5.   Odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej, w   razie braku takiej sieci na teren własnej nieruchomości.  

§   17.   1.   Dostawę energii elektrycznej należy realizować w   oparciu o   istniejący układ sieci i   urządzeń elektroenergetycznych.  

2.   Zaopatrzenie w   energię elektryczną poprzez rozbudowę linii napowietrznych lub kablowych w   oparciu o   rozdzielnię GPZ i   istniejące stacje transformatorowe 15/04 kv.  

3.   W przypadku braku możliwości dostawy energii elektrycznej z   istniejących urządzeń elektroenergetycznych dopuszcza się rozbudowę sieci, w   tym budowę stacji transformatorowych SN/nN, w   ilości niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich obiektów wraz z   włączeniem ich do sieci SN i   nN.  

§   18.   1.   W zakresie zaopatrzenia w   gaz ustala się zasilanie z   istniejących sieci gazowej poprzez podłączenie się do gazociągu średniego ciśnienia biegnącego od miejscowości Piłka poprzez Rusinowice i   Sadów do Lublińca.  

2.   Dopuszcza się budowę sieci gazowej.  

§   19.   W zakresie sieci telekomunikacyjnej dopuszcza się budowę nowych sieci i   urządzeń.  

Rozdział 6.
Granice i   sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w   tym terenów górniczych, a   także terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych usuwaniem się mas ziemnych  

§   20.   1.   Na obszarze planu nie występują tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy dotyczących terenów górniczych.  

2.   Nie występują tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy o   ochronie przyrody.  

3.   Obszar planu nie jest zagrożonym usuwaniem się mas ziemnych.  

Rozdział 7.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego  

§   21.   Zasady ochrony środowiska  

1.   Obszar planu znajduje się w   zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych /GZWP/ 327 „Lubliniec-Myszków”, gdzie obowiązuje zakaz zanieczyszczania wód podziemnych oraz nakaz stosowania zabezpieczeń przed ich zanieczyszczeniem.  

2.   Dla pozostałegoobszaru plan ustrala się następujące zasady ochrony środiwska, przyrody i   krajobrazu kzakaz instalacji infrastruktury radio– i   telekomunikacyjnej w   sposób mogący negatywnie oddziaływać na ludzi:  

2.   1. obowiązuje   zakaz:  

a)   zakaz eksploatacji instalacji i   urządzeń, które powodują przekroczenie dopuszczalnych wartości normowanych emisji uciążliwości, w   tym hałasu, wibracji, zanieczyszczeń, zapachów, na granicy terenu lub lokalu, do którego prowadzący instalacje ma tytuł prawny;  

b)   zakaz odprowadzania wód opadowych i   roztopowych, które nie spełniają obowiązujących norm czystości do gruntu lub wód powierzchniowych;  

c)   zakaz odprowadzania do kanalizacji ścieków oraz wód opadowych i   roztopowych, które nie spełniają obowiązujących norm czystości;  

d)   zakaz składowania i   utylizacji odpadów, oraz gospodarowania nimi w   sposób niezgodny z   ustawą z   dnia 14 grudnia 2012 r. „o odpadach” ( Dz.U.13,poz. 21);  

e)   zakaz budowy nowych i   rozbudowy istniejących kotłowni lokalnych bazujących na bezpośrednim spalaniu nieuszlachetnionego węgla i   odpadów oraz stosowania systemów opartych na spalaniu paliw o   sprawności energetycznej mniejszej niż 75%;  

f)   zakaz stosowania materiałów pylących do utwardzania powierzchni dróg i   parkingów;  

2.   2. obowiązują   nakazy   :  

a)   nakaz utwardzania dróg, placów, parkingów w   sposób zabezpieczający środowisko gruntowo - wodne przed zanieczyszczeniem;  

b)   nakaz wykonania nawierzchni utwardzonej na parkingach umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych poprzez osadniki i   separatory oleju zgodnie z   przepisami odrębnymi;  

c)   nakaz prowadzenia gospodarki odpadami z   uwzględnieniem ich segregacji;  

d)   nakazwtórnego zagospodarowanie humusu,  

e)   nakaz zastosowania do celów grzewczych dla budynków, w   których prowadzi się działalność gospodarczą oraz w   budynkach mieszkalnych, usługowych   proekologicznych   źródeł ciepła;  

f)   oddziaływanie związane z   prowadzoną działalnością usługową (związane z   emisją zapachów, hałasu, promieniowania, wynikające ze wzmożonego ruchu pojazdów, itp.) nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza granicami terenu do którego ma prawo prowadzący działalność,  

g)   nakaz zapewnienia stanu akustycznego obszaru na poziomie nieprzekraczającym dopuszczalnych wartości poziomu hałasu określonych w   rozporządzeniu Ministra Środowiska z   dnia 1   października 2012 r.                                              ( Dz.U.12,poz. 1109);  

g)   nakaz zachowania poziomów elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach;  

3.   W obszarze planu, na podstawie przepisów odrębnych wskazuje się tereny wyznaczone dla poszczególnych rodzajów przeznaczenia, dla których określone zostały dopuszczalne poziomy hałasu. Na tych terenach należy   utrzymać poziom hałasu określony dla funkcji dominującej o   wartościach poniżej lub co najwyżej dopuszczalnych:  

a)   w granicach terenu o   przeznaczeniu   MN   obowiązuje ochrona przed hałasem jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

b)   w granicach terenu o   przeznaczeniu   U   obowiązuje ochrona przed hałasem jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych.  

Rozdział 8.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

§   22.   1.   Na obszarze planu nie występują obiekty chronione na podstawie ustawy o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami oraz obiekty o   walorach kulturowych kwalifikujących je do ochrony na mocy ustaleń planu miejscowego.  

Rozdział 9.
Szczegółowe zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości  

§   23.   1.   Nie wyznaczono granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i   podziałów nieruchomości.  

2.   Ustala się zasadę prowadzenia linii podziału w   kierunku zbliżonym do prostopadłego bądź do układu drogowego, kształt wydzielanych działek zbliżony do prostokąta o   węższym boku od strony drogi.  

3.   Dopuszcza się wydzielanie dróg i   dojazdów.  

4.   Obowiązuje nakaz, aby podział terenu uwzględniał dostępność do urządzeń infrastruktury technicznej i   drogi.  

5.   Minimalna powierzchni działki budowlanej:  

1)   dla terenu   MN   -   min.500 m   2  

2)                 dla terenu   U   -   min.500 m   2  

6.   Minimalna powierzchnia   nowowydzielonych   działek budowlanych:  

1)   dla terenu   MN   -   min.500 m   2  

2)                 dla terenu   U   -   min.500 m   2  

7.   Ustala się minimalną szerokość frontu działki:  

1)   dla terenu   MN   -   jednorodzinne wolnostojące   min.15 m,   bliźniaczej   min. 10m.  

Rozdział 10.
Stawki procentowe  

§   24.   1.   Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości , w   związku z   uchwaleniem planu wynosi dla terenu   1MN, 1U -30%.  

2.   Stawka, o   której mowa w   ust.1 stanowi podstawę pobrania jednorazowej opłaty, o   której mówi art.36 ust. 4   ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym.  

Rozdział 11.
Przepisy końcowe  

§   25.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   na stronie internetowej Urzędu Gminy Koszęcin.  

§   26.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszęcin.  

§   27.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Michał   Anioł

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 353/XXXV/2013    
Rady Gminy Koszęcin    
z dnia 26 czerwca 2013 r.  
 

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr 353/XXXV/2013    
Rady Gminy Koszęcin    
z dnia 26 czerwca 2013 r.  
 

a)   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Koszęcin na terenie między miejscowościami Sadów i   Rusinowice  

b)   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Koszęcin na terenie sąsiadującym z   miejscowością Łazy  

c)   zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Koszęcin w   okolicy skrzyżowania ulic Ligonia i   Leśnej.  

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu przestrzennym (Dz. U. z   dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647- tekst jednolity z   późn. zmianami).  

Rada Gminy  Koszęcin  

§   1.   rozstrzyga o   sposobie rozstrzygnięcia  uwag, zgodnie z   ustawą o   samorządzie gminnym z   dnia 8   marca 1990 r. (t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm) ze względu na brak wniesionych uwag.  

§   2.   1.   Pismem z   dnia 03.06. 3013 r. Pan Norbert Woźny złożył uwagę do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Koszęcin na terenie między miejscowościami Sadów i   Rusinowice.  

2.   Uwaga dotyczy przekształcenia pod zabudowę mieszkaniową działki o   nr 750/34 położonej na mapie zasadniczej 521.122.25 i   124.05 przy ulicy Rusinowickej.  

§   3.   Nie uwzględnia się uwagi j.w ze względu na wskazanie działek poza obszarem  opracowania n/n planu, pismo traktuje się jako wniosek do planu /ewentualnie wykonanym po uwzględnieniu możliwości finansowych gminy/ w   innym trybie uchwałodawczym  


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr 353/XXXV/2013    
Rady Gminy Koszęcin    
z dnia 26 czerwca 2013 r.  
 

a)   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Koszęcin na terenie między miejscowościami Sadów i   Rusinowice  

b)   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Koszęcin na terenie sąsiadującym z   miejscowością Łazy  

c)   zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Koszęcin w   okolicy skrzyżowania ulic Ligonia i   Leśnej.  

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu przestrzennym (Dz. U. z   dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647- tekst jednolity z   późn. zmianami).  

Rada Gminy  Koszęcin  
rozstrzyga  

§   1.   o sposobie realizacji inwestycji zapisanych w   planie z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zgodnie z   ustawą o   samorządzie gminnym z   dnia 8   marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz o   finansach publicznych z   dnia 26 listopada 1998 r. (t.j. Dz.U. z   2003 r. Nr 15 poz. 148 z   późn. zm.).  

§   2.   Dla   w/w planów   nie przewiduje się nakładów z   zakresu infrastruktury technicznej oraz  nie przewiduje się możliwości pokrycia ewentualnych strat z   tytułu obniżenia wartości działek sąsiednich.  


Uzasadnienie

Przyjęte rozwiązania do:  

a)   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Koszęcin na terenie między miejscowościami Sadów i   Rusinowice  

b)   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Koszęcin na terenie sąsiadującym z   miejscowością Łazy  

c)   zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Koszęcin w   okolicy skrzyżowania ulic Ligonia i   Leśnej.  

honorują politykę gminy zawartą w   studium uwarunkowań, istniejący stan zagospodarowania terenu w   tym chronią tereny otwarte przed ekspansją niekontrolowanej zabudowy /realizacji obiektów budowlanych/ oraz umożliwią działania inwestycyjne  /   dot. planu   w okolicy skrzyżowania ulic Ligonia i   Leśnej /   w kierunku zabudowy mieszkaniowej i   usługowej.  

W ramach procedury planistycznej wykonano wszystkie działania związane z   ogłoszeniami, uzgodnieniami, wyłożeniami itd., nie zgłoszono żadnych uwag do n/n planów.  

Ustalenia planu zawierają wszystkie elementy zagospodarowania przewidziane ustawą tj. wskazano warunki realizacji ewentualnych  inwestycji oraz wskazano zasady zagospodarowania poszczególnych terenów w   sposób umożliwiający ochronę terenów otwartych /krajobrazu/ i   ty samym skuteczne utworzenie na terenie- między miejscowościami Sadów i   Rusinowice oraz  na terenie sąsiadującym z   miejscowością Łazy-   Wiejskiego Parku Krajobrazowego.  

Reasumując przyjęcie planów jest zasadne.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »