| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.396.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 6 sierpnia 2013r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXXII/180/13 Rady Gminy Marklowice z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Marklowicach

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXXII/180/13 Rady Gminy Marklowice z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Marklowicach, w całości - jako sprzecznej z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) - zwanej dalej "ustawą" oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) w związku z art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym.

U z a s a d n i e n i e

Przedmiotową uchwałą podjętą na sesji w dniu 27 czerwca 2013r. Rada Gminy Marklowice dokonała zmiany statutu Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Marklowicach. Zmiana polegała na dodaniu jednostce nowego zadania, polegającego na prowadzeniu zadań związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 5 ust. 9 ustawy, zgodnie z którym w celu wykonywania zadań wymienionych w ust. 7, organy prowadzące szkoły i placówki mogą tworzyć jednostki obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i placówek lub organizować wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną prowadzonych szkół i placówek, o której mowa w ust. 7 pkt 3. Zgodnie z kolei z art. 5 ust. 7 ustawy organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:

1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

2) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;

3) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.), i organizacyjnej szkoły lub placówki;

4) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.

Zdaniem organu nadzoru analiza powyższych przepisów prowadzi do wniosku, iż jednostki obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół utworzone na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy powoływane są wyłącznie w celu realizacji wyżej wskazanych zadań mieszczących się w katalogu z art. 5 ust. 7 tej ustawy. W konsekwencji organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie jest uprawniony do nakładania na zespół obsługi ekonomiczno - administracyjnej zadań wykraczających poza katalog ustalony przywołanych przepisem.

Tymczasem, w ocenie organu nadzoru, nałożenie na Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Marklowicach zadania polegającego na prowadzeniu spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, nie stanowi żadnego z zadań określonych w art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, w szczególności nie jest to zadanie z zakresu zapewnienia obsługi administracyjnej, finansowej czy organizacyjnej szkoły lub placówki. W związku z powyższym zadania tego nie można przekazać do realizacji utworzonej w gminie jednostce obsługi placówek oświatowych.

Zdaniem organu nadzoru naruszeniem obowiązującego prawa jest również przepis § 4 uchwały, w którym Rada postanowiła, iż "uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego". Powyższym przepisem uchwały, wprowadzającym jej publikację w trybie przepisów właściwych dla aktów prawa miejscowego, Rada nadała uchwale charakter aktu prawa miejscowego. W tym miejscu należy zauważyć, iż uchwała Rady Gminy Marklowice Nr XXV/145/08 z dnia 3 października 2008r. w sprawie Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Marklowicach weszła w życie - zgodnie z § 5 uchwały - z dniem podjęcia. A zatem nie została uznana za akt prawa miejscowego, od publikacji w dzienniku urzędowym nie uzależniono nabycia przez nią mocy obowiązującej, a organ nadzoru nie kwestionował jej legalności. Dlatego też kwestionowana uchwała zmieniająca powinna wchodzić w życie w tym samym trybie co uchwała pierwotna.

W świetle powyższego stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały w całości należy uznać za uzasadnione.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1) Rada Gminy Marklowice

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) aa.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »