| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 38.273.2013 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 22 sierpnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr XV/124/07 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Rydułtowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 72 ust. 1 i 4 oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) po zaopiniowaniu przez związki zawodowe

Rada Miasta Rydułtowy,
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych
zgodnie z uchwałą nr XLVIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2010 roku,
uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się następujących zmian w Regulaminie określającym rodzaje świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej oraz szczegółowe warunki i sposoby przyznawania tych świadczeń dla korzystających z opieki zdrowotnej nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Rydułtowy stanowiącym załącznik do uchwały nr XV/124/07Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Rydułtowy:

1) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Środki, o których mowa w ust. 1 określane są na każdy rok w budżecie gminy.;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

§  5. Pomocy zdrowotnej udziela Burmistrz Miasta.;

3) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Opiniowanie podań o pomoc zdrowotną należy do zadań komisji powołanej przez Burmistrza Miasta.;

4) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Podania o przyznanie pomocy zdrowotnej składa się w Urzędzie Miasta Rydułtowy do 15 dnia miesiąca kończącego kwartał, zaś w ostatnim kwartale danego roku do 15 listopada.;

5) w § 7 skreśla się ust. 3;

6) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wysokość zapomóg proponuje komisja.;

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

Urząd Miasta Rydułtowy prowadzi rejestr zawierający zestawienie przyjętych podań oraz rejestr przyznanej pomocy zdrowotnej..

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.

§ 3.

Uchwałę ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rydułtowy oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy


Lucjan Szwan

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

wfirma.pl

wFirma.pl jest platformą księgowości on­line udostępniającą, poza księgowością i doradztwem nowoczesne narzędzia informatyczne, niezbędne do zarządzania firmą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »