| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX.169.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 30 marca 2012r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Strumień na 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - na wniosek Burmistrza Strumienia -Rada Miejska w Strumieniu

uchwala:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu Gminy Strumień na 2012 r. o kwotę328 754,08 zł

Zwiększenia

Zmniejszenia

Ogółem zł

658 710,08

329 956,00

Dz.

Rozdział

Treść

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

54 597,00

329 956,00

Dochody bieżące

54 597,00

329 956,00

Podatek od nieruchomości

54 597,00

Podatek dochodowy od osób fizycznych

329 956,00

758

Różne rozliczenia

440 993,00

Dochody bieżące

440 993,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

440 993,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

163 120,08

Dochody bieżące

163 120,08

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy – unijne projekt „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy”

159 370,20

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy - współfinansowanie projekt „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy”

3 749,88

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Strumień na 2012 r. o kwotę328 754,08 zł

Zwiększenia

Ogółem zł

328 754,08

Dz.

Rozdział

Treść

750

Administracja publiczna

69 597,00

75023

Urzędy gmin

69 597,00

Wydatki bieżące

69 597,00

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

15 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

54 597,00

801

Oświata i wychowanie

96 037,00

80101

Szkoły podstawowe

21 037,00

Wydatki bieżące

21 037,00

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

21 037,00

80104

Przedszkola

60 000,00

Wydatki bieżące

60 000,00

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

60 000,00

80110

Gimnazja

15 000,00

Wydatki bieżące

15 000,00

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

15 000,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

163 120,08

85395

Pozostała działalność

163 120,08

Wydatki bieżące

163 120,08

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

163 120,08

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - unijne

83 436,79

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - współfinansowanie

1 963,21

Pozostałe wydatki - unijne

75 933,41

Pozostałe wydatki - współfinansowanie

1 786,67

Projekt „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy”

163 120,08

§ 3. Dokonać zmian w budżecie Gminy Strumień na 2012 r. polegających na przeniesieniach w dochodach budżetu Gminy Strumień

Zwiększenia

Zmniejszenia

Ogółem zł

1 020 001,49

1 020 001,49

Dz.

Rozdział

Treść

801

Oświata i wychowanie

1 020 001,49

1 020 001,49

Dochody majątkowe

1 020 001,49

1 020 001,49

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Termomodernizacja Przedszkola ul. Młyńska w Strumieniu)

1 020 001,49

1 020 001,49

§ 4. Dokonać zmian w budżecie Gminy Strumień na 2012 r. polegających na przeniesieniach w wydatkach budżetu Gminy Strumień

Zwiększenia

Zmniejszenia

Ogółem zł

8 104,00

8 104,00

Dz.

Rozdział

Treść

700

Gospodarka mieszkaniowa

800,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

800,00

Wydatki majątkowe

800,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

800,00

Zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień

800,00

750

Administracja publiczna

6 304,00

6 304,00

75095

Pozostała działalność

6 304,00

6 304,00

Wydatki bieżące

6 304,00

6 304,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

6 304,00

6 304,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - unijne

257,00

5 358,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - współfinansowanie

47,00

946,00

Pozostałe wydatki - unijne

5 100,00

0,00

Pozostałe wydatki - współfinansowanie

900,00

0,00

Projekt „Bądź mobilny - kurs prawa jazdy kat. B dla mieszkańców Bąkowa, Drogomyśla i Pruchnej

6 000,00

6 000,00

Projekt „Bądź mobilny -kurs prawa jazdy kat. B Strumień, Zabłocie, Zbytków

115,00

115,00

Projekt „Nowe kwalifikacje=nowe możliwości dla mieszkańców Gminy Strumień”

189,00

189,00

852

Pomoc społeczna

1 000,00

1 000,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

1 000,00

Wydatki bieżące

1 000,00

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

1 000,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

1 000,00

Wydatki bieżące

1 000,00

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

800,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

800,00

Wydatki majątkowe

800,00

Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

800,00

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

800,00

§ 5. 1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na rok 2012 - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/144/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 grudnia 2011 r. pod nazwą „Dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po zmianach wynosi:

dochody                                          37 559 411,68 zł,

wydatki                                          41 973 675,11 zł.

Deficyt budżetu Gminy Strumień wynosi 4 414 263,43 zł i pokryty zostanie z kredytów w kwocie 1 600 000,00 zł, udzielonych pożyczek w kwocie 50 000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 2 764 263,43 zł.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Czesław Greń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX.169.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX.169.2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 30 marca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »