| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 4 września 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Na podstawie art.16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172, z późń. zm.)

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej postanawia ogłosić:

w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity Uchwały Nr LVII/1007/10 Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.
(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz.3917 z dnia 02.12.2010r.), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

- Uchwałą Nr XI/185/11 z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/1007/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010r. w sprawie : określenia warunków oraz trybu udzielania dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz.4707 z dnia 28.11.2011r.)

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 4 września 2013 r.

Uchwała Nr LVII/1007/10
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 27 października 2010r.

w sprawie : określenia warunków oraz trybu udzielania dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.[1])

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[2])), art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr.157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28 poz.146 i Nr 96, poz.620) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala:

§ 1. Określić warunki i tryb udzielania przez Miasto Dąbrowa Górnicza wsparcia finansowego w formie dotacji na przedsięwzięcia realizowane przez kluby i stowarzyszenia w zakresie sportu, działające w celu jego upowszechniania, popularyzacji i rozwoju, poprzez osiąganie przez zawodników uczestniczących w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie coraz wyższych wyników sportowych.

§ 2. 1. Dotację celową z budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza może otrzymać klub sportowy posiadający siedzibę w Dąbrowie Górniczej, działający na terenie miasta i nie prowadzący działalności w celu osiągnięcia zysku.

2. Udzielenie dotacji odbywa się w drodze naboru wniosków, który ogłasza Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej.[3])

§ 3. Warunkiem ubiegania się przez kluby sportowe o dotację na realizację przedsięwzięcia, którego cel publiczny określono w § 1 niniejszej uchwały jest zrzeszenie w klubie sportowym zawodników uprawiających określoną dyscyplinę sportową i posiadających licencję zawodnika wydaną przez uprawniony polski związek sportowy, kartę zgłoszenia lub inny dokument uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.

§ 4. [4]) Kluby i stowarzyszenia mogą otrzymać dotację celową na:

- pokrycie kosztów organizacji obozów i zgrupowań sportowych mających na celu przygotowanie zawodników do udziału w rozgrywkach ligowych , zawodach i turniejach,

- pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych oraz udział zawodników klubu/stowarzyszenia w organizowanych przez polskie i światowe związki sportowe rozgrywakach ligowych, zawodach i turniejach,

- realizację programów i procesów szkolenia sportowego z udziałem w nim zawodników klubu/stowarzyszenia.

§ 5. Z otrzymanego dofinansowania z budżetu miasta nie mogą być przez klub finansowane ani dofinansowywane :

a) transfery zawodnika z innego klubu,

b) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub lub zawodnika tego klubu,

c) zobowiązania klubu z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub kosztów obsługi zadłużenia,

d) remonty lub modernizacje obiektów i urządzeń służących zawodnikom klubu do uprawiania sportu.

§ 6. Dofinansowanie ze środków publicznych może być przyznane klubowi do wysokości 70% całości planowanych kosztów realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia w zakresie rozwoju sportu.

§ 7. 1. Udzielenie wsparcia na realizację przedsięwzięcia w zakresie rozwoju sportu, odbywa się na wniosek klubu.

2. Wniosek o dofinansowanie klub składa na druku formularza, który określi zarządzeniem Prezydent Miasta w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej ul.Graniczna 21 w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o naborze wniosków o dotacje w zakresie sportu w mieście Dąbrowa Górnicza.[5])

3. Druki wniosków o dotacje dostępne będą w siedzibie Wydziału właściwego ds. sportu, Biuletynie Informacji Publicznej oraz skrytkach Wydziału w Biurze Obsługi Interesanta.

4. Informację o naborze wniosków umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej www.dabrowa-gornicza.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.[6])

§ 8. 1. Wniosek powinien zawierać:

a) nazwę, dokładny adres, dane kontaktowe klubu ubiegającego się o dofinansowanie;

b) termin i miejsce realizacji zadania oraz przewidywaną liczbę zawodników;

c) dane o posiadanej kadrze trenersko - instruktorskiej, jej kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym;

d) wykaz zawodników posiadających aktualną licencję wydaną przez właściwy polski związek sportowy lub podmiot go reprezentujący (imię i nazwisko zawodnika, numer licencji, karty zgłoszenia, inny dokument potwierdzający posiadane przez zawodnika uprawnienia) oraz aktualną licencję (opłatę, koncesję, wpisowe) dopuszczającą klub do udziału jego reprezentantów w zawodach sportowych organizowanych w roku, którego wniosek dotyczy;[7])

e) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, w tym udziału środków własnych klubu w realizacji wnioskowanego zadania;

f) wysokość środków otrzymanych w roku poprzednim z budżetu miasta;

g) numer rachunku bankowego klubu/stowarzyszenia ;[8])

h) osoby upoważnione do zawierania umów i reprezentowania klubu.[9])

2. Wykaz załączników do wniosku określi zarządzeniem Prezydent Miasta w druku wniosku.[10])

§ 9. 1. Oceny wniosków dokonuje komisja powołana przez Prezydenta Miasta w formie zarządzenia.

2. Przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie dotacji komisja bierze pod uwagę m.in. zasoby kadry szkoleniowej klubu, jego możliwości bazowe i sprzętowe, poziom sportowy reprezentowany przez zawodników klubu, klasę rozgrywek ligowych w przypadku gier zespołowych, wkład własny finansowy klubu w całości kosztów wnioskowanego zadania.

3. Wnioski złożone po terminie określonym w § 7 ust. 2 pozostają bez rozpatrzenia.

4. Złożone wnioski przed ich rozpatrzeniem przez komisję będą weryfikowali pod względem formalnym (zgodności z wymogami określonymi w ogłoszeniu) pracownicy Wydziału właściwego ds. sportu.

5. Wnioski nie zawierające danych określonych w§8 ust.1 oraz załączników wymienionych w druku
wniosku zostaną zwrócone wnioskodawcy do uzupełnienia w terminie do dnia poprzedzającego termin
posiedzenia komisji.[11])

6. Wnioski nie uzupełnione do dnia poprzedzającego termin posiedzenia komisji, pozostają bez rozpatrzenia.

7. Komisja przedkłada Prezydentowi Miasta propozycję przyznania klubowi dotacji, bądź odmowy jej przyznania wraz z uzasadnieniem w terminie do 7 dni od dnia zakończenia posiedzenia komisji, na której rozpatrywano wnioski.

8. Decyzję w sprawie przyznania klubowi dotacji, bądź odmowy jej przyznania podejmuje Prezydent Miasta.

a) W przypadku przyznania klubowi dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana, dotowany klub dokona protokolarnie weryfikacji kosztorysu realizacji zadania określonego we wniosku z wyszczególnieniem w nim zakresu wydatków jednostkowych wraz z ich kosztami, które będą przez klub finansowane lub dofinansowywane z przyznanej dotacji,

b) Protokół uzgodnień , którego wzór określi zarządzeniem Prezydent Miasta merytorycznie sporządza pracownik Wydziału właściwego ds. sportu. Protokół uzgodnień zatwierdza Naczelnik w/w  Wydziału.[12])

9. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.

§ 10. Wykaz klubów, którym przyznano dotacje, zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej www.dabrowa-gornicza.pl i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.[13])

§ 11. 1. Przekazywanie środków odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy miastem reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, a klubem, któremu przyznano dotację.

2. Umowa, o której mowa w ust.1, zawiera w szczególności:

a) strony umowy;

b) nazwę zadania i termin jego realizacji;

c) wysokość przyznanej dotacji i formę przekazywania środków;

d) klauzulę o niedopuszczalności przenoszenia praw i obowiązków strony na osoby trzecie;

e) zobowiązanie klubu do wykorzystania środków wyłącznie na cele określone w umowie;

f) określenie warunków zmiany zakresu przedmiotowego umowy w czasie jej obowiązywania;

g) zobowiązanie klubu do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania oraz wydatków związanych z jego realizacją;

h) zobowiązanie klubu do poddania się kontroli przeprowadzonej przez przedstawicieli Prezydenta Miasta oraz innych instytucji kontrolnych;

i) zobowiązanie klubu do przedstawienia sprawozdania z realizacji zadania w zakresie rzeczowym i finansowym;

j) określenie trybu rozwiązania umowy.

3. Przyznane środki przekazywane będą na rachunek bankowy klubu, w terminach określonych w umowie.

§ 12. 1. Klub,któremu przyznano dotację, przedstawia sprawozdanie z realizacji zadania w zakresie rzeczowym i finansowym na druku sprawozdania, którego wzór określi zarządzeniem Prezydent Miasta, w terminach:[14])

a) do 15 dni licząc od dnia zakończenia realizacji zadania określonego umową, w przypadku otrzymania środków z budżetu miasta w jednej transzy,

b) do 15 dni przed terminem przekazania kolejnej transzy w przypadku przekazywania środków w kilku ratach.

2. W przypadku niezrealizowania zadania w całości lub w części, przekazane środki podlegają zwrotowi do budżetu miasta na wskazany rachunek bankowy, w terminie do 7 dni od dnia przedstawienia sprawozdania, o którym mowa w ust.1.

3. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlega ona zwrotowi do budżetu miasta na wskazany rachunek bankowy wraz z odsetkami w wysokości określonej, jak dla zaległości podatkowych w terminie do 15 dni, licząc od dnia stwierdzenia nieprawidłowości, o których mowa powyżej, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia roku, którego dotyczy umowa.

4. Przypadki i zasady zwrotu dotacji określone są w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późń. zm.).[15])

5. Klub, który wykorzystał dotację niezgodnie z przeznaczeniem nie ma prawa do otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata, licząc od dnia stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystania przyznanych środków.

§ 13. 1. Prezydent Miasta uprawniony jest do przeprowadzenia kontroli realizacji umów o dotacje ze środków budżetu miasta.

2. Czynności kontrolnych dokonują osoby upoważnione przez Prezydenta Miasta.

3. Zakres kontroli obejmuje w szczególności:

a) przebieg i sposób realizacji zadania;

b) wykorzystanie środków pochodzących z budżetu miasta;

c) sposób prowadzenia dokumentacji księgowej;

d) prawidłowość rozliczeń.

4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.

5. Klub, któremu przyznano dotację jest zobowiązany do udostępnienia na żądanie osób upoważnionych, o których mowa w ust. 2, informacji i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.

6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykorzystaniu środków, Prezydent Miasta kieruje do klubu wykonującego zadanie z zakresu sportu stosowne wnioski i zalecenia w postaci wystąpienia pokontrolnego, ze wskazaniem sposobu usunięcia tych nieprawidłowości.

7. Klub, w terminie 15 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń, zawiadamia Prezydenta Miasta o ich wykonaniu lub przyczynach ich niewykonania.

§ 14. 1. Środki finansowe przeznaczone na dotacje w zakresie rozwoju sportu planowane są corocznie w budżecie Miasta Dąbrowy Górniczej.

2. Dysponentem środków, o których mowa w ust. 1 jest Wydział właściwy ds. Sportu.

§ 15. Ze względu na wysokość środków zabezpieczonych w każdym roku w budżecie miasta z przeznaczeniem na dotacje dla klubów prowadzących działalność w zakresie sportu przepisy niniejszej uchwały nie stanowią podstawy do roszczeń klubów, ani zobowiązań Miasta Dąbrowa Górnicza o udzielenie klubom dotacji.

§ 16. Traci moc uchwała Nr XLI/742/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania finansowego przez miasto Dąbrowa Górnicza rozwoju sportu kwalifikowanego.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


[1]) Załączniki nr 1 i 2 do uchwały, straciły moc na podstawie § 10 Uchwały XI/185/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/1007/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010r. w sprawie : określenia warunków oraz trybu udzielania dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 4707 z dnia 28.11.2011r.), który wszedł w życie w dniu 13.12.2011r.

[2]) Tekst jednolity wymienionej ustawy został ogłoszony w Dz.U. z 2013r. poz. 594.

[3]) Zmieniony przez § 1 Uchwały XI/185/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/1007/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010r. w sprawie : określenia warunków oraz trybu udzielania dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 4707 z dnia 28.11.2011r.), który wszedł w życie w dniu 13.12.2011r.

[4]) Zmieniony przez § 2 Uchwały XI/185/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/1007/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010r. w sprawie : określenia warunków oraz trybu udzielania dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 4707 z dnia 28.11.2011r.), który wszedł w życie w dniu 13.12.2011r.

[5]) Zmieniony przez § 3 pkt 1 Uchwały XI/185/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/1007/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010r. w sprawie : określenia warunków oraz trybu udzielania dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 4707 z dnia 28.11.2011r.), który wszedł w życie w dniu 13.12.2011r.

[6]) Zmieniony przez § 3 pkt 2 Uchwały XI/185/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/1007/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010r. w sprawie : określenia warunków oraz trybu udzielania dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 4707 z dnia 28.11.2011r.), który wszedł w życie w dniu 13.12.2011r.

[7]) Zmieniony przez § 4 pkt 1 Uchwały XI/185/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/1007/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010r. w sprawie : określenia warunków oraz trybu udzielania dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 4707 z dnia 28.11.2011r.), który wszedł w życie w dniu 13.12.2011r.

[8]) Zmieniony przez § 4 pkt 2 Uchwały XI/185/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/1007/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010r. w sprawie : określenia warunków oraz trybu udzielania dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 4707 z dnia 28.11.2011r.), który wszedł w życie w dniu 13.12.2011r.

[9]) Zmieniony przez § 4 pkt 3 Uchwały XI/185/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/1007/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010r. w sprawie : określenia warunków oraz trybu udzielania dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 4707 z dnia 28.11.2011r.), który wszedł w życie w dniu 13.12.2011r.

[10]) Zmieniony przez § 5 Uchwały XI/185/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/1007/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010r. w sprawie : określenia warunków oraz trybu udzielania dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 4707 z dnia 28.11.2011r.), który wszedł w życie w dniu 13.12.2011r.

[11]) Zmieniony przez § 6 pkt 1 Uchwały XI/185/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/1007/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010r. w sprawie : określenia warunków oraz trybu udzielania dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 4707 z dnia 28.11.2011r.), który wszedł w życie w dniu 13.12.2011r.

[12]) Zmieniony przez § 6 pkt 2 Uchwały XI/185/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/1007/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010r. w sprawie : określenia warunków oraz trybu udzielania dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 4707 z dnia 28.11.2011r.), który wszedł w życie w dniu 13.12.2011r.

[13]) Zmieniony przez § 7 Uchwały XI/185/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/1007/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010r. w sprawie : określenia warunków oraz trybu udzielania dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 4707 z dnia 28.11.2011r.), który wszedł w życie w dniu 13.12.2011r.

[14]) Zmieniony przez § 8 pkt 1 Uchwały XI/185/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/1007/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010r. w sprawie : określenia warunków oraz trybu udzielania dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 4707 z dnia 28.11.2011r.), który wszedł w życie w dniu 13.12.2011r.

[15]) Zmieniony przez § 8 pkt 2 Uchwały XI/185/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/1007/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2010r. w sprawie : określenia warunków oraz trybu udzielania dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego poz. 4707 z dnia 28.11.2011r.), który wszedł w życie w dniu 13.12.2011r. Tekst jednolity wymienionej ustawy został ogłoszony w Dz.U. z 2013r. poz.885.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Frątczak

Doświadczony coach i trener biznesu, menedżer z dyplomem MBA. Ekspert w CEO Solutions. Akredytowany trener w Ernst &Young Academy of Business.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »