| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/226/2013 Rady Gminy Milówka

z dnia 20 września 2013r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Milówka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 - z późn. zm.), art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 - z późn. zm.) art.4 ust.1 oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 197 poz.1172 j.t.)

Rada Gminy Milówka
uchwala, co następuje

§ 1

Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Milówka - jak w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały

§ 2

Traci moc:

1) Uchwała Nr XXVII/357/2005 Rady Gminy Milówka z dnia 12 kwietnia 2005r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Milówka,

2) Uchwała Nr XXXVIII/ 439/2006 Rady Gminy Milówka z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie: zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Milówka.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Milówka.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od tego ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Kamiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/226/2013
Rady Gminy Milówka
z dnia 20 września 2013 r.

REGULAMIN
UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY MILÓWKA

Rozdział I
Postanowienia ogólne.

1. Regulamin niniejszy opracowano na podstawie:

- ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

2. Regulamin określa zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Milówka obejmującej następujące świadczenia:

a) stypendium szkolne,

b) zasiłek szkolny

3. Zakres podmiotowy osób uprawnionych do pomocy materialnej świadczonej na podstawie niniejszego Regulaminu obejmuje osoby określone w art. 90b ust. 3 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty, zwane w dalszej części Regulaminu "uczniami".

4. Regulamin ma zastosowanie w stosunku do uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Milówka.

5. Zakwalifikowania ucznia do pomocy materialnej oraz ustalenia wysokości tej pomocy dokonuje Wójt Gminy.

Rozdział II
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego.

1. Wysokość stypendium szkolnego w każdej indywidualnej sprawie ustala Wójt Gminy, w granicach kwotowych określonych w art. 90d ust. 9 ustawy o systemie oświaty, kierując się kryteriami i przesłankami określonymi w dalszej części tego Rozdziału

2. Wysokość stypendium szkolnego dla ucznia, który został zakwalifikowany do uzyskania tego świadczenia, uzależniona jest od wysokości miesięcznych dochodów na osobę w rodzinie ucznia, nie wyższych niż kryterium dochodowe określone w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty i wynosi miesięcznie:

a) przy dochodzie do 50% w/w kryterium dochodowego - stypendium w pełnej wysokości 100%

b) przy dochodzie powyżej 50% w/w kryterium dochodowego - stypendium w wysokości 80%.

3. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego ustalona zgodnie z ust. 2, ulega podwyższeniu z tytułu wystąpienia w rodzinie ucznia okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w sposób następujący:

a) bezrobocie - podwyżka o 10 % najniższej ustawowej kwoty stypendium szkolnego, na jednego bezrobotnego rodzica,

b) wielodzietność - rodzina pow. 3-je dzieci - podwyżka po 5% najniższej kwoty stypendium na każde dziecko,

c) rodzina niepełna - podwyżka o 10% najniższej kwoty stypendium,

d) niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, alkoholizm, narkomania, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych - podwyżka o 15% najniższej kwoty stypendium,

e) zdarzenie losowe - podwyżka o 15% najniższej kwoty stypendium.

4. Przy podwyższaniu kwoty stypendium, o którym mowa w ust. 3 bierze się pod uwagę tylko jedną przesłankę wymienioną w lit. od a do d, tj. tą, przy której podwyżka jest największa.

5. Przyznawaną uczniowi kwotę stypendium szkolnego zaokrągla się w górę - do pełnego złotego

Rozdział III
Formy w jakich udziela się stypendium szkolnego.

Uwzględniając faktyczne potrzeby uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Milówka, stypendium szkolne może być udzielone w następujących formach:

1. Całkowitego lub częściowego pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych

wykraczających poza zajęcia realizowane wszkole w ramach planu nauczania

w szczególności na:

a. wyrównawcze zajęcia edukacyjne, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, zajęcia

logopedyczne i terapeutyczne oraz inne wynikające z realizacji pomocy

psychologiczno- pedagogicznej,

b. inne przedsięwzięcia realizowane przez szkołę w tym w szczególności:

- udział w tzw. zielonych szkołach,

- udział w organizowanych przez szkołę wyjazdach i wycieczkach edukacyjnych,

- udział w olimpiadach przedmiotowych , zawodach sportowych i itp.

2. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych

realizowanych poza szkołą, a w szczególności:

- udział w zajęciach językowych, muzycznych, plastycznych, informatycznych i

sportowych,

- udział w zajęciach folklorystycznych,

- udział w zajęciach wychowania fizycznego ( basen )

3. Pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup:

a. podręczników, lektur, słowników, czasopism i innych książek wspomagających

realizację procesu dydaktycznego,

b. multimedialnych programów edukacyjnych,

c. zeszytów, długopisów, piórników, plecaków oraz innych artykułów i przyborów

szkolnych,

d. opłaty za abonament internetowy od września do czerwca danego roku szkolnego,

e. sprzęt komputerowy w cenie do 2 000,00 zł ,

f. biurko do nauki w cenie do 400, 00 zł, krzesło do biurka w cenie do 200,00 zł, lampka na

biurko,

g. stroju sportowego wymaganego na zajęcia wychowania fizycznego, tj.

- koszulka sportowa - 2 szt. na rok szkolny,

- spodenki sportowe - 2 szt. na rok szkolny,

- dres - 2 szt. na rok szkolny lub 2 pary spodni sportowych i 2 bluzy sportowe,

obuwie sportowe:

- obuwie lekkie typu: tenisówki, halówki, trampki - 2 pary na rok szkolny,

- adidasy - 2 pary na rok szkolny

- na basen : strój kąpielowy, czepek, klapki - raz na rok szkolny,

Strój sportowy może być zakupiony tylko w przypadku, gdy uczeń realizuje zajęcia

wychowania fizycznego. W przypadku, gdy uczeń uczęszcza do klasy sportowej dyrektor

szkoły może postanowić o zwiększeniu zakupu ilości odzieży sportowej,

h. stroju sportowego niezbędnego do udziału ucznia w zajęciach sportowych realizowanych

poza szkołą (udział w tych zajęciach musi być poświadczony stosownym zaświadczeniem ) -

bez ograniczeń ilościowych,

i. stroju wymaganego na zajęcia praktyczne ( strój ochronny ) oraz zakup materiałów

niezbędnych do realizacji zajęć praktycznych (zarówno udział w tych zajęciach jak i

wymagany strój oraz niezbędne materiały na te zajęcia muszą być poświadczone stosownym

zaświadczeniem pracodawcy),

j. stroju galowego zgodnie z zapisem w Statucie danej szkoły,

k. zakup wyposażania ucznia w związku z udziałem w zajęciach realizowanych poza szkołą np.

zakup instrumentu muzycznego, sprzętu sportowego,

4. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem

zamieszkania w szczególności:

- transportu środkami komunikacji zbiorowej ( imienny bilet miesięczny ),

- zakwaterowania w bursie, internacie ( z wykluczeniem opłat za wyżywienie).

5. Na warunkach określonych w art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty, stypendium

szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego.

Przyznanie uczniowi stypendium szkolnego w kilku formach nie może powodować przekroczenia pełnej wysokości stypendium (Rozdział II ust. 2 Regulaminu), z uwzględnieniem postanowień art. 90d ust. 13 ustawy o systemie oświaty.

Rozdział IV
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego.

1. Postępowanie w sprawie udzielenia stypendium szkolnego wszczyna i prowadzi się wg zasad określonych w art. 90m i art. 90n ustawy o systemie oświaty.

2. Wniosek o udzielenie stypendium szkolnego składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy Milówka.

3. Decyzja Wójta o udzieleniu stypendium szkolnego określa formę, wysokość, czasokres udzielenia i sposób realizacji tego świadczenia a także zawiera pouczenie o obowiązku informowania przez beneficjentów o ustaniu przyczyn uzasadniających przyznanie stypendium.

4. Stypendium szkolne obejmujące świadczenie w formie, o której mowa w Rozdziale III ust. 1 i ust.2 Regulaminu realizowane jest przez Urząd Gminy Milówka, przelewem, na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne, podmiotu świadczącego usługę umożliwiającą zajęcia edukacyjne lub na rachunek szkoły organizującej daną formę zajęć edukacyjnych.

5. Stypendium, o którym mowa w Rozdziale III w ust. 3 i ust. 4 Regulaminu może być realizowane poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu odpowiednich, potwierdzających je rachunków ( oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego o zakupie podręczników używanych ), dokonany w formie wypłaty gotówkowej w kasie Urzędu Gminy Milówka lub w formie przelewu bankowego na rachunek rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia.

6. Stypendium szkolne udzielone w formie świadczenia pieniężnego, wypłacane jest w kasie

Urzędu Gminy Milówka lub w formie przelewu bankowego na rachunek rodziców (opiekunów

prawnych) lub pełnoletniego ucznia.

Rozdział V
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

1. Do trybu przyznawania zasiłku szkolnego stosuje się odpowiednio postanowienia Rozdziału III ust. 5 niniejszego Regulaminu.

2. Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć zaświadczenie lub inny dokument urzędowy, potwierdzający zdarzenie losowe, które jest podstawą ubiegania się o pomoc materialną o charakterze socjalnym.

3. Sposób udzielenia zasiłku szkolnego uzależnia się od rodzaju zdarzenia losowego, stanowiącego podstawę jego przyznania:

a) w przypadku zdarzenia losowego powodującego utratę mienia w gospodarstwie domowym ucznia (np. pożar, powódź, katastrofa budowlana itp.), zasiłek szkolny realizuje się poprzez:

- zakup podręczników,

- zakup zeszytów i przyborów szkolnych,

- zakup strojów na obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego,

- zakup jednolitego ubioru szkolnego lub przeznaczonych dla uczniów znaków szkoły;

b) w przypadku zdarzenia losowego obejmującego śmierć rodziców lub opiekunów prawnych ucznia, zasiłek szkolny udziela się poprzez pokrycie w formie świadczenia pieniężnego, wydatków związanych z procesem edukacyjnym;

c) w przypadku zdarzenia losowego obejmującego długotrwałą chorobę ucznia, zasiłek szkolny przyznaje się w formie świadczenia pieniężnego, na pokrycie wydatków związanych z usunięciem zaległości w procesie edukacyjnym.

4. Zasiłek szkolny obejmujący świadczenie w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym ust. 3 lit. a) Regulaminu realizowane jest poprzez dostarczenie uczniom, za pośrednictwem szkół, rzeczy wskazanych we wniosku o pomoc, zaakceptowanych przez szkołę.

5. Zasiłek szkolny obejmujący świadczenie w formie, o której mowa w ust. 3 lit. b i c Regulaminu, realizowany jest przez Urząd Gminy Milówka, przelewem, na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne, podmiotu świadczącego usługę umożliwiającą zajęcia edukacyjne lub na rachunek szkoły organizującej daną formę zajęć edukacyjnych.

6. Zasiłek szkolny może być realizowany także poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu odpowiednich, potwierdzających je rachunków, dokonany w formie wypłaty gotówkowej w kasie Urzędu Gminy Milówka lub w formie przelewu bankowego na rachunek rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia.

Rozdział VI
Przepisy przejściowe i końcowe.

1. Do spraw nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustaw powołanych w Regulaminie oraz przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego. ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz.267 ).

2. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od opublikowania w wojewódzkim dzienniku urzędowym wprowadzającej go Uchwały Rady Gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Nazim

Interim manager, ekonomista, bankowiec, finansista, księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »